Energierenovatieprogramma 2020 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energierenovatieprogramma 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energierenovatieprogramma 2020

play fullscreen
1 / 18
Energierenovatieprogramma 2020
234 Views
Download Presentation
tuyet
Download Presentation

Energierenovatieprogramma 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dakisolatie voor iedereen?Een overzicht van alle premies en fiscale voordelen29/09/2010VEA – Geert Flipts

 2. Energierenovatieprogramma 2020 Oorsprong Klimaatconferentie Vlaamse Overheid (2005) • Kyoto 2008-2012: CO2 5.2 % tov 1990 • onder andere via woningsector • Slechts trage vernieuwingsgraad woningpark Nood aan grootschalig programma • Lange termijn aanpak • Focus op • Groepen zonder renovatieplannen maatregelen • Slechtste woningen, sociaal zwakkeren op maat

 3. Energierenovatieprogramma 2020 Energierenovatieprogramma met • Ecologische doelstelling • Creatie werkgelegenheid • Effect op leefkwaliteit en comfort • Sociaal accent • Verminderen van energiearmoede, veroorzaakt door • Lage energieprestaties woningen • hoge energieprijzen • Lage inkomens • “In het Vlaamse Gewest zijn er in het jaar 2020 geen energieverslindende woningen meer”

 4. Huidige energieprestaties van woningen

 5. Evolutie dakisolatiepremies

 6. Uitdaging = groot

 7. Kosten maatregelen energierenovatie Gemiddelde prijzen • 100 m² dakisolatie: 2000 à 4000 € (en minder als de werken zelf worden gedaan) Dus ondersteunende maatregelen: federaal, Vlaams, Lokaal, via netbeheerders

 8. Situering –nooit voorheen zoveel daken geïsoleerd Dakisolatie is de laatste jaren HIP geworden – maar niet iedereen slaagt erin om zijn dak te isoleren? Het premieaanbod is overweldigend! Maar velen vinden door de bomen het bos niet meer… en haken af om hun dak te isoleren. Premieaanbod zit in een vast kader en geschreven op maat van de middenklasse. Ambitie: subsidiereglementen zo eenvoudig mogelijk houden

 9. 1- Premies netbeheerder • Netheheerders (Eandis, Infrax, PBE, AGEM) hebben verplichting om jaarlijks een pakket energie te besparen bij hun klanten. • Voor dakisolatie (minstens 12 cm dakisolatie) • DHZ: 2 euro per m² • Via aannemer: 4 euro per m² • Beschermde klanten: Krijgen altijd 20% meer premie • Eenvoudig aanvraagformulier op te sturen naar de netbeheerder. • Verwerkingstijd 2 à 3 maand

 10. 2 - Vlaamse dakisolatiepremie • Netbeheerder stuurt na verwerking goedgekeurde dossiers vanaf 40 m² door naar het Vlaams Energieagentschap • Het VEA stort vervolgens max 500 euro (maar premie is nooit hoger dan het factuurbedrag). • Extra verwerkingstijd 2 à 3 maand • Beschermde klanten krijgen terug een verhoogde premie: • Max 600 euro bij uitvoering DHZ • Bij uitvoering door een geregistreerde aannemer: • Max 600 euro (40-99 m²) • Max 800 euro (100-149 m²) • Max 1000 euro (vanaf 150 m²)

 11. 3 - Belastingvermindering of belastingkrediet • Verplichtte uitvoering van de dakisolatiewerken door geregistreerde aannemer • 40% netto belastingvermindering. Voor wie weinig of geen belastingen betaalt wordt dit omgezet in een belastingkrediet (2009-2012). • Factuurbedrag 1000 euro: netto belastingvoordeel: 400 euro • Nadeel: Betaling van factuur in 2010. Belastingvoordeel krijg je ten vroegste eind 2011 of eerste helft van 2012 uitbetaald.

 12. 4 - Premie van gemeenten • Een 50-tal gemeenten geeft een aanvullende dakisolatiepremie. • Aanvraag: in een beperkt aantal gevallen wordt de premieaanvraag automatisch geregeld via de aanvraag van de premie aan de netbeheerder • Meestal moet de klant zelf nog de premie aanvragen bij het gemeentebestuur • Verwerkingstijd: meestal vrij snelle uitbetaling

 13. 5 - Verbeterings en aanpassingpremie Vlaamse overheid • Onder bepaalde inkomensvoorwaarden (max 26.520 euro + verhoging van 1380 euro per extra persoon ten laste) • Kadastraal Inkomen max 1200 euro • Minstens 40 m² • Het bedrag van de premie, voor de dak- of zoldervloerisolatie bedraagt 100 euro als minstens 40 m² dak- of zoldervloerisolatie werd geplaatst. Dat bedrag wordt verhoogd tot 300 euro vanaf 100 m² en tot 500 euro vanaf 150 m². • Beschermde afnemers kunnen hier niet van genieten (vermits ze al een verhoogde Vlaamse dakisolatiepremie gekregen hebben).

 14. 6 - Premie Vlaams-Brabant • Extra premie bovenop premie netbeheerder (automatisch toegekend) van 1,25 (+ hogere premie voor huurwoningen en onder bepaalde inkomensgrenzen).

 15. Conclusie • Cumuleren mag – wie de investering zelf kan prefinancieren krijgt in veel gevallen volledige investering terugbetaald. • BVB : 2000 euro voor 80 m² via aannemer • Premie netbeheerder: 320 euro • Beschermde klant 64 euro • Vlaamse dakisolatiepremie 500 euro • Verhoging als beschermde klant 100 euro • Belastingvermindering of krediet 860 euro • (incl. korting gemeentebelasting) • Totaal van alle premies: 1844 euro • Netto kost na aftrek van alle premies: 156 euro.

 16. Interessante financieringsmethodes • Groene lening bij banken (nog tot eind 2011) • 1,5% korting op intrest (zowel hypothekair als onder vorm van consumentenkrediet) • Belastingvoordeel van 40% op de betaalde intresten (maar geen belastingkrediet mogelijk). • Lening via FRGE (Fonds ter reductie van de globale energiekost) • Gekoppeld aan lokale entiteiten die FRGE leningen kunnen aanbieden (oa Oostende, Gent, Antwerpen, waasland, grote delen prov. Limburg, omgeving Kortrijk, omgeving Oudenaarde-Geraardsbergen, omgeving Lier). • Zeer interessante intrestvoeten - in sommige gevallen zelfs renteloze leningen (ook de korting groene lening is van toepassing).

 17. Algemene conclusie • Premieaanbod is zeer ruim, maar versnipperd (lokaal, regionaal, federaal, netbeheerder) • Stroomlijning is wenselijk maar niet evident • Premieaanbod voor mensen die het wat moeilijker hebben – premieaanbod is meestal voldoende, maar aanvraagprocedure is lang en prefinanciering is noodzakelijk • Momenteel beperkte mogelijkheden inzake prefinanciering (al enkele goed lopende voorbeeldprojecten bvb Stebo en ook de netbeheerders hebben concrete projecten voor die doelgroep)

 18. INFO PREMIES 2010 www.energiesparen.be