Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORIZONT 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORIZONT 2020

ORIZONT 2020

192 Views Download Presentation
Download Presentation

ORIZONT 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ORIZONT 2020 Oportunități în sprijinul participării țărilor cu performanțe reduse în cercetare laOrizont 2020 CORINA CERNĂIANU –NCP Widening INFO DAY ORIZONT 2020 Universitatea din Craiova – 5.06.2014

 2. 0.8 miliarde euro

 3. Răspândirea Excelenței și Lărgirea Participării funcționează prin acordarea de finanțare pe baza cererilor de ofertecompetitive, fiind selectatecele mai bune propuneri. Scop: valorificarea deplină a potențialului european și asigurarea distribuirii pe scară largă a beneficiilor economiei bazate pe inovare în întreaga Uniune în conformitate cu principiul excelenței. Acțiuni specifice: Teaming Twinning ERA Chairs COST Policy Support Facility

 4. Răspândirea Excelenței și Lărgirea Participării Teamingpromovează potențialul de inovare prin accesarea finanțării oferită pe bază de competiție, cu scopul de a crea noi centre de excelență (CdE) sau modernizarea celor existente, în regiunile care au un nivel de performanță scăzut în materie de cercetare și dezvoltare. Twinning are drept obiectiv construirea unui parteneriat între instituții lider de cercetare, prin transferul de cunoștințe. ERA Chairs(Aria Europeană a Cercetării) oferă sprijin pentru atragerea de cadre universitare de renume internațional. COST (Cooperarea europeană în domeniul științei și tehnologiei) asigură accesul la rețele internaționale. Policy Support Facilitysprijină dezvoltarea politicilor de cercetare și inovare la nivel european, național și regional.

 5. TEAMING • buget alocat 280 milioane EUR • într-o acțiune Teaming participă: O organizaţie participantă (de exemplu, agenţie de cercetare la nivel național sau regional, sau o autoritate regională/o Agenţie de Dezvoltare Regională) dintr-o țară cu performanțe reduse în cercetare,care va fi și beneficiarul și coordonatorul proiectului şi care va avea rolul de a atrage fonduri pentru finanţarea şi dotareaunui nou CdE sau modernizarea celui existent. O instituţie de excelenţă în cercetare-inovare (publică sau privată) sau un consorţiu de asemenea instituţii dintr-o țară cu performanțe foarte bune în cercetare-cu un indicator al excelenței științifice mai mare de 70% din media UE-27 Acţiunea Teaming nuasigură finanţare pentrudotarea CdE şi infrastructura de cercetare,această finanţare trebuie obţinută de către organizaţia participantă prin atragerea de fonduri structurale sau de coeziune.

 6. Procesul de selecţie a propunerilor de tip acţiune Teamingare două etape: Etapa 1. Elaborarea unui Plan de Afaceri pentru un CdE Etapa I este cuprinsă în apelul Teaming pentru 2014 Durata maximă a proiectului: 12 luni. Buget:200000-500 000 EUR/proiect. Buget de 11,85 milioane EUR Deadline: 17 septembrie 2014 Aplicanţii câştigători ai acestei etape vor primi finanţare pentru elaborarea unui Plan de Afaceri cuprinzător, detaliat şi solid pentru viitorul CdE (sau modernizarea celui existent).

 7. Etapa 2. Implementarea Planului de Afaceri prevăzută pentru anul 2016 Durata tipică aproiectului: 5-7 ani Buget:15-20 milioaneEUR/proiect Buget preliminar: 80–90 milioane EUR. • Toate proiectele aprobate în Etapa 1 intră automat în competiţie pentru Etapa 2,etapăîn care Planurile de Afaceri sunt evaluate de un panel de experţiinternaţionali, criteriile fiind • excelenţa ştiinţifică, • - impactul din punctde vedere al inovării • -calitatea,eficiența planului de implementare.

 8. Excelența științificăeste un factor-cheie pentru performanța în cercetare și inovare și pentru participarea cu succes la programele-cadru. Indicatorii excelenței științificemăsoară excelența în cercetare în Europa, efectelemetodelor/strategiilor europene și naționale de a moderniza institutele de cercetare,dinamicaîn mediul de cercetare și calitatea rezultatelor (output-ului) în cercetare, deopotrivă în cercetarea fundamentală, cât și aplicată. Indicatorul este format din 4 variabile: • Cota/Raportul de publicații citate cu preponderentă în toate publicațiile, unde, cel puțin unul dintre autori are o afiliere într-o anumită țară •Numărul de universități de top și organizații publice de cercetare într-o țară, raportat la o populație de un milion; • Aplicarea la brevete de inventie, raportată lao populație de un milion; • Valoarea totală a granturilor ERC raportate la cercetarea și dezvoltarea publică realizată de sectoarele de educație (universități) și sectoarele de guvernământ.

 9. Categorii de ţări eligibile pentru participare în Orizont 2020 Entităţile legale care sunt eligibile pentru obţinerea finanţării în Orizont 2020 aparţin următoarelor categorii de ţări: State Membre UE Ţări asociate Țări terţe Organizațiile aplicante/solicitante din următoarele state membre vor fi eligibilede a trimite propuneri: Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Slovenia. La acestea se adaugă și organizații din Țările Asociate: Albania, Bosnia și Herțegovina, Insulele Faroe, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Israel, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Turcia. Țări terțe - Conform documentului „Funding of applicants from non-EU countries and international organisations”, publicat pe 12 febr. 2014 participanţii din ţări non-UE pot oricând să participe la programele Orizont 2020, chiar dacă, în apeluri sau în textul topicurilor aferente, acest lucru nu este menţionat în mod explicit.Aceasta însă nu implică în mod automat că sunt eligibili pentru finanţare, cu excepția situației în care fac parte din categoria ţărilor în curs de dezvoltare. Pentru aceasta, trebuie îndeplinite condiţiile minimale de finanţare, conform Regulilor de participare.

 10. Buget alocat: 280 milioane euro Etapa 1: Buget indicativ pe proiect: 200.000-500.000 euro Buget total etapa 1 : 11,85 milioane euro Etapa 2: Buget indicativ pe proiect: 15-20 milioane euro Buget total : 80-90 milioane euro Data lansare primul apel : 11.12.2013 Termen depunere : 17 sept. 2014

 11. ERA Chairs Provocări specifice: crearea condițiilor și oportunităților adecvate pentru cercetătorii de înaltă calitate și managerii de cercetare de a se angaja în instituțiile care doresc să îmbunătățească nivelul de excelență în cercetare. Domeniul de aplicare: acțiunile ERA Chairs vor sprijini universități/organizații de cercetare eligibile pentru a atrage și menține resurse umane de înaltă calitate și să implementeze schimbările structurale necesare pentru a atinge excelența pe o bază durabilă. Profilul titularului ERA Chairs: să fie un cercetător remarcabil și manager de cercetare în domeniul științific dat de cercetare, cu un palmares de conducere eficientă, având libertatea de a stabili propria echipă de lucru în organizația aplicantă unde va fi angajat, cu normă întreagă, pentru o perioadă de maxim 5 ani. Grantulva subvenționa salariul titularului ERA Chairs și a echipei sale de cercetare și va oferi o contribuție la măsurile menite să faciliteze schimbările structurale ale instituției, dar, nu va finanța cercetarea în sine.

 12. Entitățile eligibile să prezinte o propunere pentru acest apel trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie o universitate sau o organizație de cercetare organizația aplicantă care găzduiește titularul ERA Chairs trebuie să fie stabilită într-un stat membru sau țară asociată. Condiția de eligibilitate: Contribuția UE este limitată la 2,5 milioane euro/proiect pentru o perioadă de până la 5 ani și poate ajunge la un maximum de 90% din totalul costurilor eligibile. Criterii de evaluare: Propunerea trebuie să identifice clar alinierea și complementaritatea cu strategiile Specializări Inteligente relevante ale statelor membre sau ale regiunii din care aplicantul provine. Propunerile vor trebui să includă o prezentare a strategiei științei și inovării pe termen lung a instituției pe baza unei analize SWOT. Propunerile trebuie să ofere suficiente detalii în conformitate cu domeniul de aplicare și impactul preconizat al acțiunii ERA Chairs.

 13. Buget indicativ pe proiect : 2,5 milioane euro Buget total : 240 milioane euro Buget total 2014: 34 milioane euro Buget total 2017: 100 milioane euro Buget total 2019: 110 milioane euro Data lansare primul apel : 11.12.2013 Termen depunere : 15 oct.2014

 14. În sprijinul participanților români la competiția Teaming din Orizont 2020 sunt elaborate două documente care stau la baza susținerii beneficiarilor RO care doresc să participe la apelul TEAMING. • STRATEGIA DE CERCETARE ŞI INOVAREPENTRU SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ inclusă în STRATEGIA DE CERCETARE ŞI INOVARE 2014 – 2020 • PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE (POC) inclus în Acordul de Parteneriat 2014-2020

 15. STRATEGIA DE CERCETARE ŞI INOVARE PENTRU SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ reprezintă o perfecţionareşi o îmbunătăţire a metodologieiexistentepentruprogramareafondurilorstructurale. Comisiaimpunestrategiile pentru specializare inteligentăca o condiţieprealabilăpentrufinanţarea FEDR (Fondul european de dezvoltare regională)statelemembreşiregiunile UE trebuiesăaibă elaborate strategiileînainteaaprobăriiprogramelorloroperaţionale. Strategia a identificat zonele în care România poate avea contribuţii semnificative şi, în acelaşi timp, prin care România poate beneficia de rezultatele ştiinţei şi ale inovării în creşterea competitivităţii.

 16. PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE asigură deblocareapotențialului deexcelență la nivelnaționalîndomeniul CDI șicreșterea impactuluifondurilor, prin finanțarea următoarelortipuri de proiecte 1.ProiectepentruERA Chairs au scopul de a atrage cadre universitare de renumeîninstituții care prezintăpotențial de cercetare de excelență, pentru a sprijiniacesteinstituțiisă‐șideblochezepotențialul, creândînfelulacesta o bazăpentru CDI în ERA. Orizont 2020 vafinanţacosturile de personal şi administrative. 2.Proiecte de Teamingîntreinstituţii de cercetareputerniceșiinstituţii de cercetare cu potenţial de excelenţă din regiunile cu performanțescăzuteîndomeniul CDI vor conduce la îmbunătățireacentrelor de excelență din regiunilemai slab dezvoltate. Orizont 2020 vafinanţafazapregătitoare a proiectului (inclusivdezvoltareaunui plan de afaceri) învedereadezvoltăriicapacităţii de CD printr‐un proces de teaming cu o instituţieperformantădintr‐un alt Stat Membru. Fondurilestructuralevorinterveniînfaza a doua de teaming pentrufinanţareainvestiţiilorîninfrastructura CD. 3.Proiectepentrucreareaunor Centre SuportpentruProiecte CD Internaţionaleînaceleinstituţii care pot demonstra o participareconstantă cu propuneri de proiecteprogramele‐cadru ale UE (FP5, 6, 7 șiOrizont 2020) saualteprograme CDI internaţionalepentru a creşte rata de succes a acestora.

 17. Informații Rezultatele evaluării: 5 luni Semnare contract : 3 luni Link-uri utile: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-sewp_en.pdf http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2014-1.html http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2014-2.html

 18. Va mulțumim pentru atenție! INFO DAY ORIZONT 2020 Universitatea din Craiova – 5.06.2014