okrugli stol za tita potro a a i financijska pismenost za fer kreditiranje l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Okrugli stol: Zaštita potrošača i financijska pismenost za „fer“ kreditiranje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Okrugli stol: Zaštita potrošača i financijska pismenost za „fer“ kreditiranje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Okrugli stol: Zaštita potrošača i financijska pismenost za „fer“ kreditiranje - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Okrugli stol: Zaštita potrošača i financijska pismenost za „fer“ kreditiranje. Aktualni problemi potrošača kod sklapanja ugovora o kreditu Marija Duljković, dipl.oec. Stalna sudska vještakinja za bankarstvo i financije Zagreb, 02. lipnja 2011. MINGORP Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Okrugli stol: Zaštita potrošača i financijska pismenost za „fer“ kreditiranje


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
okrugli stol za tita potro a a i financijska pismenost za fer kreditiranje
Okrugli stol: Zaštita potrošača i financijska pismenost za „fer“ kreditiranje

Aktualni problemi potrošača kod sklapanja ugovora o kreditu

Marija Duljković, dipl.oec.

Stalna sudska vještakinja za bankarstvo i financije

Zagreb, 02. lipnja 2011.

MINGORP Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

temeljni zakoni kojima se ure uje kreditno ugovaranje potro a a
Temeljni zakoni kojima se uređuje kreditno ugovaranje potrošača
 • Zakon o kreditnim institucijama (ZOKI) NN.117/08.
 • Zakon o potrošačkom kreditiranju (ZPK) NN. 75/09. (ranije u ZZP čl.71 do 86. Potrošački zajam)
 • Pravilnik o obvezi informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stope NN. 14/10.
 • Zakon o obveznim odnosima NN.35/05.
temeljni zakoni kojima se ure uje kreditno ugovaranje potro a a3
Temeljni zakoni kojima se uređuje kreditno ugovaranje potrošača
 • Ravnopravnost sudionika u obveznom odnosu
 • Načelo savjesnosti i poštenja
 • Pravnu sigurnost ugovornih strana, posebice potrošača kao slabije strane i to:
 • za vrijeme prije sklapanja ugovora,
 • za vrijeme redovite otplate i kod
 • dospjelih i nepodmirenih obveze, otkaza ugovora i prisilnih mjera naplate kredita
naj e i rizici kod kreditnog zadu enja
Najčešći rizici kod kreditnog zaduženja
 • Najčešći rizici za potrošače kod kreditnog zaduženja
 • kamatni rizik,
 • valutni rizik,
 • tečajni rizici,
 • naknade vezane uz otplatu kredita

Svi navedeni rizici prevaljeni su na korisnika kreditnog zaduženja, iako to nigdje jasno nije predočeno potrošaču kod sklapanja ugovora.

ugovorene odredbe o visini redovnih kamata i naknada
Ugovorene odredbe o visini redovnih kamata i naknada
 • Članak 306. stav. 1. ZOKI
 • (1) Kreditna institucija dužna je opće uvjete poslovanja, koji sadržavaju informacije o uvjetima pružanja usluga, učiniti potrošačima dostupnim, na hrvatskom jeziku i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama u kojima se pružaju usluge potrošačima,
 • kreditna institucija može i na drugi prikladan način isteinformacije učiniti dostupnim.
prisutna praksa i aktualni problemi
Prisutna praksa i aktualni problemi
 • Opći uvjeti poslovanja kreditnih institucija ne sadrže dovoljnouvjetima o pružanja usluga, posebice ne o cijeni kredita odnosno kamatama i naknadama i zaštiti prava potrošača,
 • Na temelju članka 30. Statuta ------ d.d., Uprava je na svojoj 239. sjednici, održanoj dana 6. srpnja 1999. godine, donijela ove Opće uvjete poslovanja
prisutna praksa i aktualni problemi7
Prisutna praksa i aktualni problemi
 • Članak 306. stav.(4) Pod informacijama iz stavka 1. ovoga članka, a koje se odnose na odobravanje kredita, podrazumijevaju se podaci o:
 • 1) važećim nominalnim godišnjim stopama redovite i zatezne kamate,2)načinu obračuna kamate (primjena relativnoga ili konformnoga kamatnjaka),3)uvjetima pod kojima se mogu mijenjati stope redovite i zatezne kamate tijekom korištenja, odnosno otplate kredita,4) valuti u kojoj je nominirana glavnica ili uz koju je vezana glavnica i vrsta tečaja po kojoj se vrši isplata i naplata kredita,5)naknadama, odnosno provizijama koje (osim kamata po deklariranoj nominalnoj stopi) kreditna institucija zaračunava korisniku kredita,6) efektivnoj kamatnoj stopi koja odražava ukupnu cijenu kredita, izračunatoj u skladu s propisima Hrvatske narodne banke,7) iznosu otplate glavnice i kamata (uključujući i druge troškove) za pretpostavljeni iznos kredita, rokove otplate, broj i visinu otplatnih obroka,8) uvjetima polaganja depozita kod kreditne institucije, ako je to uvjet za odobravanje kredita,9) mogućnostima i uvjetima prijeboja kredita i depozita iz prethodne točke i10) instrumentima osiguranja otplate kredita i drugim uvjetima koje postavlja kreditna institucija.
ugovorene odredbe o visini redovnih kamata i naknada8
Ugovorene odredbe o visini redovnih kamata i naknada

Članak 306. stav. (4) točka 3. ZOKI

 • uvjetima pod kojima se mogu mijenjati stope redovite i zatezne kamate tijekom korištenja, odnosno otplatekredita,
 • kreditne institucije u Hrvatskoj kod kreditnih ugovora s promjenjivom kamatnom stopom sklapaju ugovore kod kojih se navodi da je redovna kamatna stopa promjenjiva
 • „u skladu s promjenama tržišnih uvjeta, a temeljem Odluke o kamatnim stopama banke“,
 • ili s formulacijama sličnim navedenoj, ali ne ugovaraju jasnu i preciznu redovnu kamatnu stopu, koja bi bila vezana uz neku referentnu kamatnu stopu,
ugovorene odredbe o visini ugovorenih redovnih kamata i naknada
Ugovorene odredbe o visini ugovorenih (redovnih) kamata i naknada
 • Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05) stupio je na snagu 1. siječnja 2006., s time
 • da se odredbe čl. 26. st. 1. - 3. i čl. 29. st. 2. - 6. i st. 8. primjenjuju od 1. siječnja 2008. Te odredbe odnose se na
 • visinu ugovorenih kamatnih stopa(čl.26.) i
 • visinu zateznih kamata (čl. 29.). koja se odnosi na sve novčane valute u kojima je sklopljen ugovor,
 • Kao osnovno mjerilo visine kamatnih stopa propisana je eskontna stopa Hrvatske narodne banke (HNB) koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu
obavje tavanje potro a a od strane kreditnih institucija
Obavještavanje potrošača od strane kreditnih institucija
 • Članak 308. ZOKI
 • (3) kreditna institucija može ugovorom o kreditu ugovoriti s potrošačem periodično obavještavanje o izmijenjenom otplatnom planu i promjenama kamatne stope ako su one vezaneuz referentnu stopu, a pod uvjetom da je ta referentna stopa javno dostupna, odnosno dostupna u poslovnim prostorijama kreditne institucije u kojima se pružaju usluge potrošačima
propis o sadr aju ugovora
Propis o sadržaju ugovora
 • Članak 307. ZOKI
 • Hrvatska narodna banka može propisati:1)jedinstveni način izračunavanja i iskazivanja cijene kredita i depozita (efektivne kamatne stope-EKS)
 • 2) ostale obvezne elemente ugovora o kreditu i depozitu, kao i priloga uz te ugovore i3) sadržaj i oblik u kojem se daju informacije iz članka 305. stavka 2. ovoga Zakona, (sve informacije koje su potrebne da bi usporedio različite ponude)
informacije prije sklapanja ugovora
Informacije prije sklapanja ugovora
 • Članak 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju (ZPK, NN.75/09) u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju…….
 • f) kamatnu stopu, uvjete kojima je uređena primjena kamatne stope i, kada su dostupni, bilo koji indeks ili referentna stopa koja se primjenjuje na početnu kamatnu stopu, te razdoblja, uvjete i postupke promjene kamatne stope. Ako se u različitim okolnostima primjenjuju različite kamatne stope, potrebno je navesti informacije iz ove točke za sve stope koje se primjenjuju,
informacije prije sklapanja ugovora13
Informacije prije sklapanja ugovora
 • Članak 6. e) ZPK
 • Zahtjevi za pružanje informacija prije sklapanja određenih ugovora o dopuštenom prekoračenju na tekućem računu i za određene posebne ugovore o kreditu:
 • “kamatnu stopu, uvjete koji uređuju primjenu te stope, indeksnu ili referentnu stopu koja se primjenjuje na početnu kamatnu stupu, naknade koje se primjenjuju od trenutka sklapanja ugovora i uvjete prema kojima se te naknade smiju mijenjati”,
odre ivanja referentnih i diskontnih stopa
Određivanja referentnih i diskontnih stopa
 • U okviru kontrole državnih potpora od strane Zajednice, EU Komisija zahtjeva upotrebu referentne i diskontne stope. Referentne i diskontne stope koriste se kao zamjena za tržišne stope (Odluka o objavljivanju pravila o utvrđivanju referentne i diskontne kamatne stope(NN.114/08.), a
 • ažuriranje referentnih stopa izvršava se svake godine na način da se osnovna stopa računa na osnovi jednogodišnjeg IBOR-a zabilježenog u rujnu, listopadu i studenom protekle godine.
 • Temeljem određenog postotka rasta ili pada tromjesečnih i/ili šestomjesečnih zapisi MIFIN,
odre ivanja referentnih i diskontnih stopa15
Određivanja referentnih i diskontnih stopa
 • Određivanja referentnih i diskontnih stopa od strane EK je povremeni nedostatak potrebnih financijskih parametara u državama članicama, pogotovo u novim državama članicama
 • Sadašnje referentne stope država članica su one za koje su države članice odredile da predstavljaju prikladne tržišne stope. Metodologija dobivanja tih stopa razlikuje se od države članice do države članice.
krediti s promjenjivom kamatnom stopom
Krediti s promjenjivom kamatnom stopom
 • kod dva zakona može se naći uporište da su promjene pojedinih odredbi međusobnih ugovora u ovom slučaju promjenjive kamatne stope, bez ugovorene referentne stope, moguće ništetne ukoliko
 • uzrokuju znatnuneravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu potrošača,
 • odnosno, ako su suprotne načelu savjesnosti i poštenja, koje uzrokuju očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama.

(čl. 96. stav.1.Zakon o zaštiti potrošača NN. 79/07. sa izmjenama i dopunama i

čl. 296 stav. 5. Zakon o obveznim odnosima NN. 35/05. sa izmjenama i dopunama)

krediti s promjenjivom kamatnom stopom17
Krediti s promjenjivom kamatnom stopom
 • Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima članak 96. do 106.
 • Ugovorne odredbe koje bi se, mogle smatrati nepoštenima jesu, primjerice:– odredba kojom se potrošaču nameću određene obveze, a da potrošač prije sklapanja ugovora nije bio u mogućnosti upoznati se s tom odredbom (članak 97. alineja 10. ZZP).
nu ne pretpostavke za pobolj anje stanja
Nužne pretpostavke za poboljšanje stanja
 • Nužne pretpostavke:
 • suradnja i izmjena podataka kroz jedinstvene baze podataka o prisutnim reklamacijama i pritužbama potrošača(Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača pri MINGORP-u) ,
 • za vrijeme prije sklapanja ugovora,
 • za vrijeme redovite otplate i kod
 • dospjelih i nepodmirenih obveze, otkaza ugovora i prisilnih mjera naplate kredita
nu ne pretpostavke za pobolj anje stanja19
Nužne pretpostavke za poboljšanje stanja

INSTITUCIJE SUSTAVA

Potrebno je da “institucije sustava” nadležna ministarstva i regulatori “osiguraju razmjenu podataka i informacija” o svim predmetima u svezi s bankarstvom i financijama, po kojim je okončan postupak, a u kojima se radi o

 • prigovorima i reklamacijama potrošača na okolnost “neprimjene ili nedovoljne i netransparentne primjene zakonskih odredbi“ od strane banaka (ovlaštena Savjetovališta i Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača pri MINGORP-u) ,
 • svim predmetima po kojima je okončan postupak, a vođeni su u postupku mirenja pri Sudovima časti (HGK, HOK, HUP),
 • svim predmetima u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku pred nadležnim sudovima, po kojima je okončan postupak, ali radi dugotrajnog sudskog postupka i broj utuženih predmeta kao statistički podatak,
 • broj predmeta u ovršnom postupku pokrenutom putem Javnih bilježnika (kao statistički podatak o broju neurednih predmeta)
nu ne pretpostavke za pobolj anje stanja20
Nužne pretpostavke za poboljšanje stanja

INSTITUCIJE SUSTAVA

Temeljem dobivenih podatakai informacija moguće je

 • odgovorno djelovanje institucija sustava jasno svakog od njih u okviru “svojih nadležnosti i ovlasti”, ali
 • istodobno moguće je osigurati “pravo javnosti na informacije”, putem web stranica svake od nadležnih institucija, a putem objavljenih i dostupnih podataka moguće je osigurati i
 • interakciju javnosti i potrošača, što neosporno osigurava,
 • veće povjerenje javnosti i zainteresiranih potrošača u nadležne institucije sustava, koje sada ne uživaju pretjerano povjerenje građana
aktualni problemi potro a a kod sklapanja ugovora o kreditu
Aktualni problemi potrošača kod sklapanja ugovora o kreditu

Zahvaljujem na pažnji!

Marija Duljković dipl.oec,

stalna sudska vještakinja za bankarstvo i financije

mduljkovic@gmail.com