situationen i sverige idag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Situationen i Sverige idag? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Situationen i Sverige idag?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 77
tex

Situationen i Sverige idag? - PowerPoint PPT Presentation

292 Views
Download Presentation
Situationen i Sverige idag?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Situationen i Sverige idag? En missionsutmaning – 2011

 2. Vad har hänt i Sverige c. 1950-2011?

 3. 1950-talet • Sverige var ett ganska traditionellt samhälle • De flesta kvinnor var hemmafruar • De flesta barnen döptes, gick i söndagsskolan och konfirmerades • EFS var starkt på landsbygden • Ingemar Hedenius häftiga kristendomskritik • Teologerna hade svårt att värja sig i debatten

 4. 1960-talet • Rekordåren – med snabb välfärdsökning • Den stora reformernas årtionde • Kvinnor kom ut i arbetslivet • Kristendomsämnet blev religionskunskap • Studentrevolutionen 1968 – blev en revolt mot ett hierarkiskt samhälle och traditionell moral (och därmed mot kyrkorna).

 5. 1970-talet • Samhällsengagemangets årtionde • Röd vänster invaderar journalisthögskolan– och därmed får starkt inflytande i radio, tv, tidningar. • Religion ses som en privatsak – tystnad om tro • Samtidigt Jesusrörelse och karismatiska rörelser

 6. 1980-talet • Individens årtionde - Yuppien • Grön rörelse – de gröna in i riksdagen 1988 • Marianne Fredriksson ”Gud är inom dig” • Fortfarande mycket tystnad om kristen tro i media

 7. 1990-talet • Generation X – med kritik mot 40-talister • Nyandlighetens genombrott • Globaliseringen slår igenom, Internet osv. • Men nu börjar också samtal om tro – Göran Skyttes TV-program

 8. 2001-2011 • Terrorhotens årtionde • Stora svängningar i världsekonomin

 9. 2001-2011Mer tro och icke-tro • Allt fler kändisar vågar ”komma ut” med sin tro - tron är inte tabu längre. • Samtidigt starka reaktioner från humanisterna.

 10. Trender bland unga • En ny individualism • Maximera möjligheterna • Många tillfälliga identiteter • Många kontakter men få riktiga vänner • Litar endast på det äkta • Teknikberoende men inte teknikintresserade • Arbete ska vara kul • Konsumtion är självförverkligande • Förändrade könsroller Källa: Kairos Future 2005, The MeWeGeneration

 11. Psykisk hälsa bland unga: förändringar 1980-2005 Källa: Fokus07: En analys av ungas hälsa och utsatthet

 12. Ängslan, oro eller ångest hos unga: Källa: Fokus07: En analys av ungas hälsa och utsatthet

 13. Orsaker som anförts som förklaringar: • Väldigt många valsituationer • Oro över vikt, kärleksliv och prestationer • Stress och höga förväntningar • Erfarenheter av kränkningar • Dåligt självförtroende • Dåliga möjligheter att påverka sin situation Källa: Fokus07: En analys av ungas hälsa och utsatthet

 14. Nio långsiktiga trender: Som påverkar mission i Sverige

 15. 1. Urbaniseringen fortsätter • I de fyra storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala bor idag drygt 40 % av Sveriges befolkning. • Stockholms län ökade med 231 000 invånare 2000-2010 • Stockholms stad ökade 2000-2010 med ca. 97 000 invånare

 16. Glesbygden avfolkas Speciellt unga kvinnor flyttar till städerna – få bildar familj på landsbygden

 17. Tätortsnära landsbygd växer sakta Vilka som flyttar dit: • Familjer som som vill ha hästgård • Medelålders som vill bo nära naturen • Unga vuxna som vill bo nära golfbanor och motorarenor.

 18. 2. Sekulariseringen fortsätter • Enligt World ValuesSurvey 2004 är Sverige ett av de mest sekulariserade länderna • ett land med högst värden för ”self expression values”

 19. Gudstron i Europa – land för landenligt Europabarometern 2005 EFS 2020

 20. Phil Zückermans bok Society without God 2008 (om Sverige & Danmark) • Gud och tro ses ofta som ett ”icke-ämne” • Välvillig likgiltighet • ”Kyrkorna är vackra och fridfulla - prästerna trevliga” • Kristendom har att göra med sånger, jul- och påsk-helger, god mat – men inte så mycket med tron och den religiösa betydelsen av dop, konfirmation osv.

 21. En jämförelse: Gudstron i Europa Andel som anger gudstro Andel som anger icke-gudstro

 22. De mest sekulariserade områdena i Europa

 23. Andel icke-religiösa globalt

 24. Men sekulariseringsteorien ifrågasätts alltmer • Många sociologer ifrågasätter om utvecklingen enbart går mot ökad sekularisering • I många länder verkar utvecklingen gå mot ökad religiositet • Västeuropa ses snarare som undantaget globalt. • Ex. Grace Davie, Europé – the exceptionalcase. 2002

 25. 3. Mångfald av familjestrukturer • Allt fler lever i splittrade familjesituationer • Allt fler ensamhushåll • Mindre släktgemenskap = mer utsatthet

 26. 4. Vi ”lever” alltmer på Internet Källa: Nordicom Mediebarometern 2009

 27. Vi kommunicerar alltmer över nätet: • Vi hämtar alltmer information • Vi handlar allt möjligt • Vi bygger personliga nätverk • Ofta ”ketchup­effekter” ex Twitter, Facebook. • En del har andra identiteter på internet (hybrididentiteter)

 28. En fråga vi behöver ställa oss: • Kan internet vara en missionsarena? • Vad är bra mission på internet? • Vilka kompetenser kan vi behöva?

 29. 5. Ett allt högre livstempo • Många upplever ständig stress och tidsbrist i sitt vardagsliv • Färre ska göra mer på jobbet • Informationsstress – vi inte orkar ta in allt • Många söker ensamheten, att få vara passiv, inte ha krav utifrån, komma ut i naturen.

 30. 6. Nyandligheten som en del av det religiösa landskapet • Nyandligheten började komma på 70-talet • Innehåller en mix av tro, upplevelser och olika ”tekniker”, oftast från religiös bakgrund i Syd- och Östasien. • Finns mest bland medelålders kvinnor

 31. 7. Lojaliteten till traditionella organisationer minskar • Färre väljer att bli medlemmar • Föreningsformen känns för ”fast” – många vill inte binda sig • Däremot ökar sakfrågeengagemanget.

 32. 8. Ökad samhörighet över samfundsgränser • Lättare att se det som förenar än det som skiljer • Kristna på mindre orter söker sig till varandra • Kristna ungdomar känner ej samfundsgränser • Allt fler ekumeniska församlingar

 33. Frikyrkoförsamlingar anslutna till flera samfund Källa: Frikyrkan flyttar - En studie av frikyrkornas utveckling i Sverige 2000-2010. Öyvind Tholvsen, 2011

 34. 9. Många nya invandrarförsamlingar Källa: Frikyrkan flyttar - En studie av frikyrkornas utveckling i Sverige 2000-2010. Öyvind Tholvsen, 2011

 35. De finns i storstäderna

 36. För samtal i små grupper om 3-4 personer: • Finns det fler viktiga trender ni kan se? • Vilka trender ser ni som de största missionsutmaningarna?

 37. Nio trender • Urbaniseringen fortsätter • Sekulariseringen fortsätter • Mångfald av familjestrukturer • Vi ”lever” alltmer på Internet • Ett allt högre livstempo • Nyandligheten • Lojaliteten till traditionella organisationer minskar • Ökad samhörighet över samfundsgränser • Många nya invandrarförsamlingar

 38. Några slutsatser: • Städerna blir allt viktigare • Människor är mer utsatta idag – det finns få ”trygghetsarenor” • Mission är möjlig på flera nya arenor (ex internet) • Vi lever alltmer i en multikulturell situation • Vi behöver samarbeta över samfundsgränser

 39. Tron i Sverige idag Några undersökningar

 40. Enköpingsstudien – 2008 Guds närmaste stad, red. Kajsa Ahlstrand & Göran Gunner Verbum 2008

 41. Fördelning av trosidentiteter

 42. Gruppen ”tydliga kristna” – 28% • Har starkare kristen identifikation • 3-4 % går i kyrkan varje vecka • 10 % besöker en församling varje månad • Ca. 17 % kallar sig för ”troende” • Ca. 18 % är mindre kyrkligt aktiva men ändå tydligt kristna

 43. Observera!”Missionspotentialen” bara bland kristna • 18 % av Sveriges befolkning har en tydlig kristen identitet men kommer sällan i en kristen gemenskap = • 1,69 miljoner

 44. Gruppen ”milt kristna” • Uttrycker osäkerhet om vad de tror på • Tillhör fortfarande Svenska kyrkan – men snarare som ”belongingwithoutbelieving” • För knappast över tro till sina barn & barnbarn

 45. Gruppen ”Icke-kristna” –Denna grupp tar avstånd från att kalla sig kristna

 46. Situationen för Svenska kyrkan Svenska kyrkans medlemmar 2011 av Jonas Bromander

 47. Svenska kyrkans försvagade ställning

 48. De mest utträdesbenägna: • Männen - utgör 60 % • Ålderskritiskt utträdesspann ca 21-45 år • De som har vänner som redan utträtt ur kyrkan • De med mycket få kontakter med Sv kyrkan • Ex. Icke-konfirmerade • Utsatta personer som känner att kyrkan ej bryr sig

 49. I fler förorter är Svenska kyrkan en minoritetskyrka • Skärholmen, N Botkyrka och Kista församlingar – under 30% är medlemmar i Sv. Kyrkan • I Södertälje och Botkyrka sjönk andelen kyrkotillhöriga 17-18 % åren 1999-2009

 50. Den kyrkliga sedens variation i Sverige • Det sekulariserade Svealand expanderar • Gudstjänststarka områden försvagas (ex Växjö & Göteborgs stift)