slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
KONTROLA I AUDYT W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

KONTROLA I AUDYT W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

KONTROLA I AUDYT W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 1. PROGAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w okresie programowania 2007-2013 w jednym programie – PO KL; ogólny budżet programu to : 11 420 207 059 €;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONTROLA I AUDYT W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO' - tamyra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
progam operacyjny kapita ludzki
PROGAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w okresie programowania 2007-2013 w jednym programie – PO KL;

ogólny budżet programu to: 11 420 207 059 €;

program składa się z dwóch równoległych komponentów: centralnego - 40% ogólnego budżetu programu i regionalnego - 60% ogólnego budżetu programu;

2

slide3
KOMPONENT CENTRALNY I REGIONALNY

Obszary wsparcia w ramach komponentu centralnego i regionalnego PO KL w podziale na Priorytety:

KOMPONENT CENTRALNY

KOMPONENT REGIONALNY

Wsparcie skierowane do osób i grup społecznych

Wsparcie dla strukturi systemów

Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet I

Priorytet VI i VII

Potencjał adaptacyjny przedsiębiorstwi zdrowie

Priorytet II

Priorytet VIII

Priorytet III i IV

Priorytet IX

Edukacja

Dobre rządzenie

Priorytet V

Priorytet XPomoc techniczna

po kl delagacja zada zwiazanych z kontrol
PO KL – DELAGACJA ZADAŃ ZWIAZANYCH Z KONTROLĄ

Wielkość programu:

 • budżet
 • zakres merytoryczny
 • zasięg terytorialny

Konieczność delegowania zadań na dwa niższe poziomy:

 • Instytucje Pośredniczące (IP)
 • Instytucje Pośredniczące II stopnia (IP2)

4

slide5
SYSTEM INSTYTUCJONALNY PO KL

Instytucja ZarządzającaMinisterstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania EFS

Komponent centralny Priorytety I - IV

Komponent Regionalny Priorytety VI - IX

Komponent centralny Priorytet V

Instytucje Pośredniczące I (3)

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • (I, II),
 • - Ministerstwo Edukacji Narodowej (III),
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
 • Wyższego (IV),

Instytucje Pośredniczące I (16)- Urzędy Marszałkowskie (12),

- Wojewódzkie Urzędy Pracy (3)

- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Instytucje Pośredniczące II (3)

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucje Pośredniczące II (4)

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (I),
 • Władza Wdrażająca Programy Europejskie (I)
 • - Ministerstwo Zdrowia(II),
 • - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (I, II),
 • - Nie ma IP II dla III i IV Priorytetu

Instytucje Pośredniczące II(15)

- Wojewódzkie Urzędy Pracy (13),

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (w województwie Kujawsko – Pomorskim).

Beneficjenci

po kl delagacja zada zwiazanych z kontrol1
PO KL – DELAGACJA ZADAŃ ZWIAZANYCH Z KONTROLĄ

Główne zadania zlecone:

 • wybór projektów;
 • kwalifikowalność i rozliczanie wydatków;
 • kontrola projektów;
 • inne.

6

slide7
PO KL – DELAGACJA ZADAŃ SYSTEM ZARZĄDZANIA I KONTROLI

W celu delegacji zadań opracowano m.in:

 • Porozumienia między IZ i IP oraz IP i IPII;
 • Procedury wewnętrzne (Instrukcje wykonawcze);
 • Roczne Plany Działań zatwierdzone przez KM
 • Roczne Plany Kontroli;
 • Poświadczenia i deklaracje wydatków;
 • System sprawozdawczości dotyczący:
  • zaawansowania merytorycznego i finansowego programu;
  • wykonanych kontroli;
  • informacji o nieprawidłowościach.

7

slide8
DELAGACJA ZADAŃ ZWIAZANYCH Z KONTROLĄ
 • System realizacji PO KL w tym m.in.:
 • Zasady Kontroli,
 • Zasady Finansowania,
 • Zasady raportowania o nieprawidłowościach,
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków.

8

slide9
Kontrole IZ

Corocznie przeprowadzenie kontroli:

 • wszystkich 21 instytucji na pierwszym poziomie zlecenia zadań (IP i niektóre IP II);
 • projektów własnych instytucji pośredniczących - średnio 25 projektów;
 • 21 Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej (RPD PT);
 • kontrole doraźne.

9

slide10
SYSTEM KONTROLI PO KL

Instytucja ZarządzającaMinisterstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania EFS

kontrole projektów

kontrole systemowe

kontrole projektów

kontrole systemowe

kontrole projektów

Beneficjenci Działanie 5.3 (3)

 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Instytucje Pośredniczące (19)

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej- Ministerstwo Edukacji Narodowej - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
 • Wyższego
 • - Urzędy Marszałkowskie (12),

- Wojewódzkie Urzędy Pracy (3)

- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Instytucje Pośredniczące II w ramach Priorytetu V (3)

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

kontrole systemowe

Instytucje Pośredniczące II(19)

- Wojewódzkie Urzędy Pracy (13),

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w województwie Kujawsko – Pomorskim

- Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - Władza Wdrażająca Programy Europejskie

- Ministerstwo Zdrowia

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

kontrole projektów

kontrole projektów

kontrole projektów

Beneficjenci

slide11
KONTROLA IP W RAMACH PO KL

Kontrola w ramach PO KL dotyczy sprawdzenia:

 • sposobu wykonywania zadań zleconych (jeśli dotyczy) - systemowa;
 • prawidłowości realizacji projektów;

11

slide12
KONTROLA SYSTEMOWA W RAMACH PO KL
 • obowiązek przeprowadzenia co roku, w latach 2007- 2015 przynajmniej jednej kontroli systemowej w każdej instytucji, której zlecono część swoich zadań

Na kontrolę składa się:

 • kontrola dokumentacji dostępnej w siedzibie instytucji kontrolującej np. procedur wewnętrznych, przekazywanych sprawozdań i poświadczeń dotyczących płatności;
 • kontrola na miejscu w instytucji, której powierzono zadania.

12

slide13
KONTROLA PROJEKTU

art. 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:

Celem kontroli jest weryfikacja, czy zadeklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione, towary i usługi zostały dostarczone zgodnie z decyzją o dofinansowaniu, wnioski o płatność składane przez beneficjentów są prawidłowe oraz że operacja i wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi

13

slide14
KONTROLA PROJEKTU/WIZYTA MONITORINGOWA
 • W ramach PO KL - obowiązek przeprowadzenia kontroli na miejscu przynajmniej 30 % projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania,
 • Sprawdzenie faktycznego dostarczenia usługi – w miejscu realizacji np. szkolenia, stażu

14

slide15
STATYSTYKA KONTROLI W PO KL

W 2009 roku:

IP oraz IP II przeprowadziły:

 • 33 kontrole systemowe, w tym 25 planowychi 8 doraźnych;
 • 1257 kontroli projektów, w tym 1163 planowychi 94 doraźnych;
 • 59 kontroli realizacji RPD PT (wszystkie planowe);
 • 561 wizyt monitoringowych.

15

slide16
WYNIKI KONTROLI– NAJCZĘSTSZE STWIERDZONE UCHYBIENIA

błędy w procedurze wyboru projektów,

brak ścieżki audytu,

niewłaściwie przeprowadzone zamówienia publiczne,brak przesłanej stosowania trybów niekonkurencyjnych,

nieterminowe wykonywanie zadań,

brak działań informacyjno promocyjnych,

niekwalifikowalność beneficjentów ostatecznych,

błędy w rozliczeniach finansowych (brak dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków)

16

slide17
PROCESY SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI PO KL

Komisja Europejska (KE)

Instytucja Certyfikująca (IC)

Instytucja Audytowa (IA)

Instytucja Zarządzająca

Urzędy kontroli skarbowej

Instytucje Pośredniczące

Audyt KE

Audyt IA

Wnioski o płatność

Raporty z kontroli systemowych

Kontrole

Raportowanie nieprawidłowości

regularne kontrole PO KL

Instytucje Pośredniczące II

Beneficjenci

dodatkowe kontrole/audyty PO KL

slide19
ZEWNĘTRZNE INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO KONTROLI PO KL

średni czas przeprowadzenia kontroli przez instytucje zewnętrzne to 1-2 miesiące,

termin na sporządzenie raportu z kontroli jest zwykle wyznaczany przez zespół kontrolujący i podawany do wiadomości jednostki Kontrolowanej na spotkaniu zamykającym kontrolę – w praktyce termin nawet do roku;

czas na wdrożenie rekomendacji - w przypadku kontrolerów unijnych do 3 miesięcy - od otrzymania finalnej wersji raportu.

19

slide20
WYNIKI KONTROLI I AUDYTÓW – NAJCZĘSTSZE STWIERDZONE UCHYBIENIA

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

2014-09-26

 • udzielanie zamówień publicznych - niezachowanie zasady konkurencyjności i przejrzystości tryb „z wolnej ręki” (usługi niepriorytetowe);
 • kwalifikowalność VAT;
 • zawyżone koszty zarządzania projektem;
 • personel projektu - zatrudnianie w ramach projektów finansowanych ramach PO KL na podstawie umów zlecenia pracowników IZ, IP, IP 2 – konflikt interesów oraz ryzyko podwójnego finansowania;
 • nieuzasadniony zakup sprzętu;
 • brak wartości dodanej projektów.

20

slide21
WNIOSKI

rozbudowany system instytucjonalny PO KL wynikający z realizacji jednego wielkiego Programu,

szeroki zakres działań kontrolnych na kilku poziomach,

wysokie koszty kontroli,

system podlega ciągłym modyfikacjom w związku z wynikami kontroli / audytów instytucji zewnętrznych: KE, NIK, IA,

bardzo rozbudowane i sformalizowane procedury administracyjne w tym kontrolne,

niestosowanie zasady zdrowego rozsądku,

21

slide22
WNIOSKI

Na poziomie IP/IP2:

 • problemy z wykonaniem 30 % kontroli w ramach Działania,
 • kontrole bardzo szczegółowe i paradoksalnie formalistyczne,
 • brak przepisu „zakazującego wprost” – powoduje brak reakcji,
 • brak całościowej oceny systemu/zasadności realizowanego projektu podczas kontroli,
 • realizacja wielu kontroli w tym samym czasie w tej samej instytucji – blokada realizacji codziennych obowiązków.

22

slide23
Departament Zarządzania EFSul. Chałubińskiego 800-613 Warszawawww.mrr.gov.plwww.efs.gov.pl

Dziękuję za uwagę

23

ad