predstavljanje hrvatskog zakonodavstva izravna pla anja u poljoprivredi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PREDSTAVLJANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA – IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PREDSTAVLJANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA – IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 81

PREDSTAVLJANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA – IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

PREDSTAVLJANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA – IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PRAVA NA POTPORU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PREDSTAVLJANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA – IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podno enje zahtjeva i prava na potporu
PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PRAVA NA POTPORU
 • Pristupanjem Hrvatske u EU preuzeto je zakonodavstvo EU u svim područjima poljoprivredne politike te je zajednička poljoprivredna politika (ZPP) EU zamijenila dotadašnje nacionalno zakonodavstvo vezano za sustav potpora u poljoprivredi.
 • ZPP funkcionira na temelju dva stupa:
 • 1. Europski garancijski poljoprivredni fond (EAGF)
 • 2. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)
 • U Hrvatskoj je za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike zaduženo Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
slide3

PRAVNI PROPISI KOJI UREĐUJU IZRAVNA PLAĆANJA:

 • Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne novine", br. 80/13)
 • Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini ("Narodne novine", br. 27/14)
 • Pravilnik o višestrukoj sukladnosti ("Narodne novine", br. 27/14)
 • Pravilnik o upisniku poljoprivrednih gospodarstava "Narodne novine" 149/09)
podno enje zahtjeva i prava na potporu vrste potpora u 2014 godini
Prava na plaćanja i to:

­ pravo na regionalno plaćanje,

­ pravo na regionalno plaćanje iz Nacionalne rezerve

­ pravo na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište;

Proizvodno vezana plaćanja i to:

­ premije za krave dojilje, ovce i koze

­ dopunska premija za ovce i koze;

Specifična potpora i to:

­ potpora za unaprjeđenje kvalitete mlijeka

­ potpora za unaprjeđenje kvalitete goveđeg mesa

­ potpora za unaprjeđenje kvalitete ovčjeg i kozjeg mesa;

Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i to: za šećernu repu, ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, duhan, mliječne krave i rasplodne krmače

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PRAVA NA POTPORUVRSTE POTPORA U 2014. GODINI:
slide5
Potpore za IAKS mjere ruralnog razvoja i to:

­ potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,

­ potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju,

­ potpora za integriranu poljoprivrednu proizvodnju,

­ potpora za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi,

- potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja.

osnovni uvjeti za podno enje zahtjeva i prava na potporu
OSNOVNI UVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PRAVA NA POTPORU
 • upis poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • upis zemljišta u ARKOD sustav za sve vrste potpora po poljoprivrednoj površini,
 • stoka za koju se podnosi zahtjev za izravna plaćanja u stočarstvu i za potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja mora biti upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) i ostale propisane upisnike te propisno označena,
 • ispunjavanje minimalno poticanih količina,
 • pravodobno dostavljena dodatna obavezna dokumentacija,
 • pravodobno podnošenje Jedinstvenog zahtjeva koji uključuje i zahtjev za dodjelu prava na plaćanja
 • održavanje poljoprivredne površine za koju se podnosi Zahtjev sukladno uvjetima višestruke sukladnosti
upis poljoprivrednih gospodarstava u upisnik
UPIS POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U UPISNIK
 • Upisnik poljoprivrednih gospodarstava - registar hrvatskih poljoprivrednika uveden 2002. godine
 • Može se upisati fizička ili pravna osoba kao poljoprivredno gospodarstvo koje posjeduje poljoprivredne resurse
 • Upis u Upisnik je obvezan za poljoprivredna gospodarstva koja podnose zahtjev za državnu potporu
 • Upis se vrši tijekom cijele godine u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
upisnik sadr i podatke o
Upisnik sadrži podatke o:
 • poljoprivrednom gospodarstvu,
 • nositelju/odgovornoj osobi i članovima OPG-a
 • sjedištu poljoprivrednog gospodarstva,
 • gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta
 • posjedu poljoprivrednog zemljišta
 • korištenju poljoprivrednog zemljišta
 • prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u i
 • stoci
upis u upisnik subjekata u ekolo koj i integriranoj proizvodnji
UPIS U UPISNIK SUBJEKATA U EKOLOŠKOJ I INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI
 • Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji - baza podataka o korisnicima koji se bave proizvodnjom, preradom, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda
 • Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji - jest baza podataka o korisnicima koji se bave integriranom proizvodnjom
arkod
ARKOD
 • ARKOD - nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela
 • ARKOD parcela - neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju obrađuje samo jedno poljoprivredno gospodarstvo
arkod sadr i sljede e podatke
ARKOD sadrži sljedeće podatke:
 • Podaci o ARKOD parceli:

– identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele

– vrsta uporabe zemljišta sa pripadajućom šifrom

– naziv ARKOD parcele

– površina ARKOD parcele

 • Podaci o poljoprivrednom gospodarstvu:

– matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG)

– osobni podaci predstavnika poljoprivrednog gospodarstva

 • Prostorni podaci
obilje ja krajobraza unutar arkod a
Obilježja krajobraza unutar ARKOD-a
 •  »Šumarak« - neprekinuto područje pokriveno drvećem i grmljem, koje se ne koristi u poljoprivredne svrhe
 • »Pojedinačno drvo« - jedno stablo na poljoprivrednom području
 • »Drvored« - pravilan red drveća koji sadrži minimalno 3 stabla u nizu
 • »Lokva (jezerce)« -vodom ispunjena prirodna depresija na poljoprivrednoj površini
 • »Živica« - prirodna ograda sačinjena od višegodišnjeg raslinja, linearnog oblika koja razdvaja poljoprivredne parcele
 • »Jarak« - potok ili kanal na poljoprivrednim površinama te služi za navodnjavanje ili kao drenaža za odvodnju
 • »Suhozid« -građevina od kamena, podignuta ljudskom rukom, bez dodatnog vezivnog materijala, koja služi kao ograda koja odvaja poljoprivredne parcele
odr avanje omjera trajnih travnjaka
Održavanje omjera trajnih travnjaka
 • Prema Uredbi Vijeća (EZ) 73/09, država članica je dužna očuvati postojeće površine "trajnih travnjaka" koji uključuju livade, pašnjake i krške pašnjake.
 • Članak 6. spomenute Uredbe propisuje da države Članice osiguravaju održavanje omjera "trajnih travnjaka" prema ukupnoj poljoprivrednoj površini, te pri tome skrbe da se predmetni omjer ne smanji na račun "trajnih travnjaka" za više od 10% u odnosu na omjer za mjerodavnu referentnu godinu koja je za Republiku Hrvatsku 2013. godina, odnosno 1. srpanj 2013. godine. Unutar ARKOD sustava formiran je sloj LP13 koji evidentira sve površine "trajnih travnjaka" dodijeljene nekom poljoprivrednom gospodarstvu na dan 1. srpnja 2013. godine (te su površine dobile atribut LP13).
prihvatljive povr ine za pa njake kr ki pa njak i pa njak
Prihvatljive površine za pašnjake - ­ Krški pašnjak i Pašnjak
 • Prihvatljiva površina pašnjaka za potporu od 2013. godine Krški pašnjaci (321) te kao novost od 2014. godine i Pašnjaci, određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i dodijeljenog koeficijenta prihvatljivosti. Koeficijenti su: 1,0; 0,8; 0,6; 0,4 i 0,2, a označavaju postotak prihvatljivosti predmetne ARKOD parcele obzirom na zastupljenost raslinja i/ili stijena i/ili drveća.
 • Agencija za plaćanja će obavijestiti sve korisnike kod kojih je došlo do promjena prihvatljivih površina na Pašnjacima (320) zbog uvođenja koeficijenata prihvatljivosti.
slide16

PAŠNJAK

KRŠKI PAŠNJAK

napomene u zapisniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemlji ta arkod
Napomene u Zapisniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD)
 • napomene Vz20, Vz10 i Vz3- odnose se na mjere Zaštite i upravljanje vodama koje uključuju zaštitne zone oko vodotokova. Ukoliko se ARKOD parcele nalaze u blizini vodotokova dobile su navedene oznake te se poljoprivrednici moraju pridržavati pravila o korištenju odnosno nekorištenju gnojiva u blizini vodotokova.
 • napomene SZI 1, SZI 2, SZI 3 i SZI 4-odnose se na zaštitu područja na kojem se nalazi izvorište ili drugo ležište vode koje se koristi ili je rezervirano za javnu vodoopskrbu, kao i područje na kojem se za iste potrebe zahvaća voda iz rijeka, jezera, akumulacija i sl. Takva područja su podijeljena na zone sanitarne zaštite, te ta područja moraju biti zaštićena od slučajnog ili namjernog onečišćenja. Trebamo napomenuti i poštivanje Nitratne direktive EU (91/676 ECC) koja se odnosi na smanjenje onečišćenja voda nitratima iz poljoprivrednih izvora. Sukladno navedenom, kako bi se mogle provesti zaštitne mjere, ARKOD parcele u predmetnim područjima dobile su navedene oznake ovisno o zoni u kojoj se nalaze, a u svrhu ograničenja ili zabrane poljoprivredne proizvodnje
slide18
Minimalna površina za ostvarivanje prava na potporu

Grla prihvatljiva za potporu

Uvjeti koji moraju biti ispunjeni za ostvarivanje potpore za stoku:

- stoka mora biti upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) i ostale propisane upisnike, te mora biti pravilno označena

- mora se nalaziti na gospodarstvu upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

- pravodobno podnesen Zahtjev za potporu

- nositelj/odgovorna osoba PG-a mora ispunjavat minimalne poticane količine za stoku

- nositelj/odgovorna osoba PG-a mora omogućiti kontrolu na svom gospodarstvu ovlaštenoj osobi

- nositelj/odgovorna osoba PG-a mora se pridržavati pravila višestruke sukladnosti.

 • Minimalna površina poljoprivredne parcele za koju se može podnijeti Zahtjev je 500 m2 (0,05 ha), dok minimalna površina za ostvarivanja prava na potporu iznosi 10 000m2 (1ha)
 • Ako je poljoprivredna parcela predmet zahtjeva za potporu dvaju ili više poljoprivrednih gospodarstava, potporu može ostvariti gospodarstvo kod kojeg je evidentirana parcela u ARKOD sustavu na dan 10. lipnja 2014. godine.
slide19

Kada su ispunjeni navedeni uvjeti, prihvatljiva stoka za ostvarenje prava na potporu su:

- KRAVE DOJILJE

- MLIJEČNE KRAVE

- OVCE I KOZE

- RASPLODNE KRMAČE

- IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE (ZIP ŽIVOTINJE)

Osim valjano rasplodnih ZIP životinja, prihvatljiva stoka za ostvarivanje potpore po grlu su:

- GOVEDA – ženska grla starija od 8mj

- MAGARCI – ženska grla starija od 12mj

- MEĐIMURSKI KONJ – ženska grla starija od 12mj

agronet
AGRONET
 • zaštićena mrežna aplikacija koja se nalazi na web stranici Agencije za plaćanje (www.apprrr.hr)
 • putem AGRONET-a podnosi se obrazac Jedinstvenog zahtjeva za potporu
 • omogućuje pregled podataka iz Upisnika vlastitog poljoprivrednog gospodarstva, podataka iz ARKOD sustava, podataka o pravima na plaćanja i pravima na premije, podataka iz JRDŽ
 • Korisnik se prijavljuje na AGRONET aplikaciju pomoću svog korisničkog imena, zaporke i MIBPG-a izdane od Agencije za plaćanja
slide25
Nakon prijave, korisnik na svom profilu AGRONET-a ulazi u Jedinstveni zahtjev čime započinje podnošenje zahtjeva.
slide26
Svaki zahtjev se sastoji od sljedećih listova:

- LIST A - nalaze se osnovni podaci o poljoprivrednom gospodarstvu

- LIST B - na njemu se vrši prijava površina i traži potpora po svakoj ARKOD parceli

- LIST B1 - prikazuje korištenje, vrstu i broj prava na plaćanja

- LIST C - popis i podaci o stanju domaćih životinja na poljoprivrednom gospodarstvu za koje se podnosi zahtjev

- LIST D - popis i podaci o stanju izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja na poljoprivrednom gospodarstvu za koje se podnosi zahtjev

- LIST E - prijava i podaci o količini prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja

- LIST F – prijava i podaci o količini predanih listova duhana na obradu

list a
LIST A

sadrži sve osnovne podatke o poljoprivrednom gospodarstvu

Nakon završetka ispunjavanja cjelokupnog zahtjeva, na listu A će ujedno biti izraženi i zahtjevi za potpore, dodatna potrebna dokumentacija i od strane korisnika i od strane nadzornog tijela, izjava i potpis korisnika, te prijava za dodjelu ili korištenje prava na plaćanja i prijava dodjele ili korištenje prava na premije

Korisnik mora potvrditi svaki list, a potvrda se nalazi na dnu lista

U slučaju ako ne potvrdi, podaci neće biti uneseni i neće se moći nastaviti daljnji rad podnošenja zahtjeva

list b
LIST B

formiran je u obliku tablice u kojoj se nalaze svi podaci iz ARKOD sustava

te podatke čine:

- naziv svake parcele

- ARKOD ID

- dvije vrste korištenja parcele (oranica, voćnjak i sl./EKO, INT, TUG)

- površina parcele

- polje u kojem se unose jedna ili više kultura

slide32
Korisnik je dužan uzgajati one kulture i životinje za koje podnosi zahtjev za potporu

Ukoliko se u slučaju obavljene kontrole na terenu stanje na gospodarstvu ne podudara s podacima koji su uneseni u zahtjevu, neće ući u sustav potpore za prijavljene kulture i životinje

određene vrste korištenja parcela (EKO, INT, TUG) i uzgoj izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja se posebno potiču

U drugom dijelu lista B je potpuni pregled zahtjeva za izravnu potporu koji su podijeljeni na regionalna prava na plaćanja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i zahtjeve za IAKS mjere ruralnog razvoja

Na kraju drugog dijela lista B je tablica s izraženim traženim potporama po ARKOD parcelama

list b1
LIST B1

Na ovom listu zahtjeva vidljiva su prava na plaćanja koja su dodijeljena u 2013. godini te sadrži njihovu vrstu i ukupni broj. Potrebno je zatražiti njihovo korištenje u zahtjevu 2014. godine potvrđivanjem lista B1

list c
LIST C

evidentirano stanje domaćih životinja na poljoprivrednom gospodarstvu na temelju podataka preuzetih iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ), Središnjeg popisa matičnih grla i Središnjeg popisa matičnih jata i matičnog popisa ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara

JRDŽ vodi Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA), a podatke razmjenjuju s Agencijom za plaćanja na dnevnoj razini

sadrži individualnu gornju granicu za prava na premije u trenutku podnošenja zahtjeva te popis i podatke o stoci za koje se podnosi zahtjev

krave dojilje i mlije ne krave
KRAVE DOJILJE I MLIJEČNE KRAVE:

Da bi se ostvarila premija za krave dojilje ili mliječne krave potrebno je minimalno jedno grlo

da bi mliječne krave ulazile u kontrolu mliječnosti potrebno je minimalno pet grla

Prilikom zatraženja premija za krave dojilje i plaćanja za mliječne krave korisnik preuzima obvezu obveznog uzgoja u trajanju od šest mjeseci koje počinje prvim danom nakon podnošenja zahtjeva

da bi se ostvarila premija za krave dojilje nužno je i uzastopno dvomjesečno držanje teladi koje počinje prvim danom nakon teljenja

ostvaruje pravo na premiju za krave dojilje ukoliko njegova individualna mliječna kvota ne prelazi 120 000 kg tijekom 12-mjesečnog razdoblja

Izračun prava na premiju za krave dojilje i plaćanja za mliječne krave računa se sukladno zahtjevu i prema broju krava u JRDŽ-u na dan podnošenja zahtjeva

ovce i koze
OVCE I KOZE:

Premija za ovce i koze se ostvaruje na temelju minimalno deset ovaca i/ili koza

Podnošenjem zahtjeva za premiju korisnik je dužan na svom gospodarstvu držati prijavljen broj ovaca i/ili koza za koje podnosi zahtjev u razdoblju obveznog držanja od sto dana

Ukoliko se podnosi zahtjev za dopunsku premiju, gospodarstvo mora imati barem 50% površina koje se koriste za poljoprivrednu djelatnost na području težih uvjeta gospodarenja

Ako se želi zatražiti i ostvariti dopunska premija za ovce i koze kod sezonskog premještanja stoke, korisnik mora dostaviti Agenciji za plaćanja svu dokumentaciju i potvrdu od jedinica lokalne i regionalne samouprave da je izvršena selidba stoke te da je ispaša na područjima s težim uvjetima gospodarenja trajala minimalno 90 uzastopnih dana i s minimalno 90% ovaca i/ili koza za koje se traži premija

rasplodne krma e
RASPLODNE KRMAČE:

Za ostvarenje premije za rasplodne krmače potrebno ih je držati minimalno šest

Da bi na temelju podnošenja zahtjeva za premiju ostvario pravo na nju, korisnik je dužan držati rasplodne krmače minimalno tri mjeseca na svojem gospodarstvu, a tromjesečje počinje prvi dan nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva

Izračun prava na plaćanja se provodi u skladu sa zahtjevom i prema broju rasplodnih krmača u JRDŽ-u na dan 10. lipnja tekuće godine

list d
LIST D

Stanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja na poljoprivrednom gospodarstvu, te njihov popis i svi podaci za podnošenje zahtjeva nalaze se na listu D

Pri traženju potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, svaki se korisnik obvezuje da će na gospodarstvu držati najmanji obvezni broj uvjetnih grla izvornih i zaštićenih pasmina koliko je prijavljeno na zahtjevu tijekom obveznog razdoblja

list e
LIST E

odnosi SE isključivo na proizvođače maslinovog ulja

Na njemu se vrši prijava prodane količine ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja

Podnošenjem zahtjeva, proizvođač maslinovog ulja dužan je do 31. siječnja iduće godine Agenciji za plaćanja dostaviti prijavu prodanih količina ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja na listu E, račun ili otkupni blok na kojem je vidljiva količina prodanog i isporučenog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja u tekućoj godini te potvrdu o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje izdanu od strane objekta za preradu maslina

List E se iznimno ispunjava ručno

list f
LIST F

Listom F se vrši prijava predane količine duhana na obradu, a ispunjavaju ga samo obrađivači duhana

Pravne osobe upisane u Upisnik kao obrađivači duhana dužni su do 31. siječnja iduće godine centralnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti podatke o isporučenim količinama duhana na obradu klasa 1. do 4. za svakog korisnika, prema tipu i klasama duhana, a te podatke dostavljaju upravo na listu F u elektroničkoj formi (Microsoft Excel format)

Uz to su dužni i priložiti zbirnu skladišnu primku - dokument o otkupljenim i preuzetim količinama duhana od poljoprivrednih gospodarstava u tekućoj godini

slide50

Bitno je naglasiti da se ni u kojem slučaju ne smije kliknuti na „odustani od podnesenih zahtjeva“ jer se tada gube prava na potporu za tu godinu.

slide51

Ovako elektronički ispunjen zahtjev se ispisuje i vlastoručno ga potpisuje korisnik te dostavlja regionalnom uredu Agencije za plaćanja neposredno ili preporučenim putem poštom.

prava na pla anja
PRAVA NA PLAĆANJA
 • Inicijalna dodjela prava na plaćanja u RH provedena je u 2013. godini. Dodjelom prava na plaćanja formiran je registar prava u kojem se evidentiraju podaci o dodijeli prava na plaćanja za sve korisnike izravnih plaćanja. Svi korisnici koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev u 2013. godini ušli su u inicijalnu dodjelu prava na plaćanja.
 • Prava na plaćanja podjeljenja su u sljedeće kategorije:
 • Pravo na regionalno plaćanje
 • Posebna prava na plaćanja
 • Pravo na plaćanja iz Nacionalne rezerve
 • Pravo na plaćanje iz posebne Nacionalne rezerve za razminirano zemljište
slide53

Pravo na regionalno plaćanje - dodijeljeno korisniku za 2013. godinu aktivira se podnošenjem zahtjeva za korištenje prava na plaćanje u 2014. godini, uz uvjet korištenja odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara. Prihvatljivi hektar znači bilo koju prihvatljivu poljoprivrednu površinu na poljoprivrednom gospodarstvu za koju se podnosi zahtjev za korištenje prava na regionalno plaćanje, koja se koristi za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te koja je u zakonitom posjedu korisnika i upisana u ARKOD sustav.

 • Posebna prava na plaćanja u 2014. se preuzimaju posebna prava na plaćanja dodijeljena u 2013. godini te se ista aktiviraju podnošenjem zahtjeva za korištenje prava na plaćanja u 2014. godini, uz uvjet zadržavanja 50% poljoprivredne aktivnosti iz referentne godine.
slide54
Prava na plaćanje iz nacionalne rezerve dodijeljena korisniku za 2013. godinu prijavljuju se za korištenje u 2014. godini na listu A zahtjeva.
 • Prava na plaćanja iz nacionalne rezerve u 2014. godini dodjeljuju se novim korisnicima koji su započeli obavljati poljoprivrednu aktivnost nakon 1. siječnja 2013. godine i koji nisu ostvarili izravna plaćanja za tu godinu te nisu obavljali poljoprivrednu aktivnost u svoje ime i na svoj vlastiti rizik ili koji nisu upravljali pravnom osobom koja obavlja poljoprivrednu aktivnost tijekom 5 godina prije početka nove poljoprivredne aktivnosti.
 • Prava na plaćanje iz nacionalne rezerve u 2014. godini dodjeljuju se i korisnicima koji za poljoprivrednu aktivnost koriste najmanje 50% površina na područjima propisanim posebnim propisima, i to na:
 • područjima posebne državne skrbi,
 • otocima i poluotoku Pelješac te
 • brdsko-planinskim područjima.
 • Pravo na plaćanje iz posebne Nacionalne rezerve za razminirano zemljište koje se u 2014. godini dodjeljuje za razminirano zemljište koje je stavljeno u poljoprivrednu funkciju u razdoblju između 01. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013 godine.
kori tenje prava na pla anja
Korištenje prava na plaćanja
 • Korisnik kojemu je u 2013. godini dodijeljeno regionalno pravo na plaćanje koristi u 2014. godini dodijeljena regionalna prava uz istovjetan broj prihvatljivih hektara utvrđenih nakon provedene administrativne kontrole i kontrole na terenu.
 • Korisnik bez zemljišta kojemu je u 2013. godini dodijeljeno posebno pravo na plaćanje, koristi pravo na plaćanje iz nacionalne rezerve ukoliko u 2014. godini zadrži najmanje 50% obujma poljoprivredne aktivnosti iz referentne godine uvećane za obujam poljoprivredne aktivnosti u 2012. godini u sektorima goveđeg mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru ovčjeg i kozjeg mesa, izražene kao broj uvjetnih grla na poljoprivrednom gospodarstvu ukoliko je korisnik imao ostvarenu investiciju u tim sektorima tijekom 2012. godine.
 • Obujam poljoprivredne aktivnosti u godini podnošenja zahtjeva izračunava se na temelju broja uvjetnih grla koja se drže radi proizvodnje kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka i/ili broja uvjetnih grla koja se drže radi proizvodnje goveđeg, ovčjeg i kozjeg mesa na gospodarstvu evidentiranih u JRDŽ-u.
 • U slučaju promjene pravnog statusa gospodarstva korisnik može koristiti prava na plaćanja ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje do razine koja je bila primjenjiva na izvorno poljoprivredno gospodarstvo, pri čemu korisnik mora ostati isti.
prijenos prava na pla anja
Prijenos prava na plaćanja
 • Prava na plaćanja mogu se prenositi samo između korisnika sa sjedištem gospodarstva na području Republike Hrvatske, osim u slučaju prijenosa nasljeđivanjem.
 • Osim u slučaju više sile ili u iznimnim okolnostima, korisnik može prenijeti svoja prava na plaćanja bez zemljišta samo nakon što je koristio barem 80% svojih prava na plaćanja tijekom barem jedne kalendarske godine ili nakon što se dobrovoljno odrekao u korist nacionalne rezerve svih prava na plaćanja koje nije iskoristio u 2013. godini.
 • Prijenos prava prijavljuje se u razdoblju od 15. rujna 2014. godine do 2. travnja 2015. godine u regionalnim uredima Agencije za plaćanja.
 • Prijenos prava na regionalno plaćanje ima za posljedicu:
 • smanjenje vrijednosti prava za 50% u slučaju prodaje prava na regionalno plaćanje bez odgovarajućeg broja hektara poljoprivrednog zemljišta,
 • smanjenje vrijednosti prava za 10% u slučaju prodaje prava s odgovarajućim brojem hektara poljoprivrednog zemljišta.
 • Prijenos prava na plaćanja vrši se podnošenjem zahtjeva za prijenos i popunjavanjem odgovarajućeg obrasca za prijenos prava na plaćanja.
 • Neopravdano dodijeljena prava na plaćanja ustupaju se nacionalnoj rezervi isto kao i ako ne koristite dodijeljena prava na plaćanja tokom dvije uzastopne godine.
kontrola zahtjeva za potporu
KONTROLA ZAHTJEVA ZA POTPORU
 • Kontrola Zahtjeva za potporu obuhvaća dvije kontrole, a to su:

-administrativna i

-terenska kontrola

 • Osim navedenih kontrola koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, nad poljoprivrednim gospodarstvima se provodi i inspekcijski nadzor od strane nadležnih inspekcija, čiji nalazi također mogu utjecati na odobreni iznos potpore.
administrativna kontrola
Administrativna kontrola
 • Administrativna kontrola zahtjeva obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva s propisima kojima se uređuju izravna plaćanja i državne potpore te uključuje i kontrolu prava na plaćanja radi utvrđivanja njihove prihvatljivost za realizaciju i ostvarivanje potpore te administrativnu kontrolu prava na premije.
 • Administrativna kontrola u biljnoj proizvodnji obuhvaća i uključuje otkrivanje nedopuštene prijave poljoprivrednih parcela, dok administrativna kontrola u stočarstvu obuhvaća i uključuje otkrivanje nedopuštene prijave stoke.
 • Kontrolu provode djelatnici Agencije za plaćanja, kontrolom i usporedbom podataka iz zahtjeva s podacima iz postojećih evidencija Agencije za plaćanja, tijela državne uprave te nadležnih ustanova.
terenska kontrola
Terenska kontrola
 • Kontrole na terenu dijele se na:

– kontrole prihvatljivosti zahtjeva s obzirom na uvjete pod kojima se potpore dodjeljuju, koje obavljaju kontrolori ovlašteni od Agencije za plaćanja.

– kontrole ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti (ispunjavanje obaveznih zahtjeva za upravljanje­SMR i dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta­GAEC).

 Svoj identitet i ovlaštenje kontrolori dokazuju i predočavaju korisniku ili njegovom opunomoćeniku iskaznicom izdanom od Agencije za plaćanja.

Kontrola na terenu obavlja se na uzorku dobivenim slučajnim odabirom i temeljem analize rizika. Reprezentativnost podnesenih zahtjeva za plaćanja je minimalno 5% svih poljoprivrednih gospodarstava odabranih za kontrolu na terenu, minimalno 10% gospodarstava sa podnesenim zahtjevima za ovce i koze po mjeri, kojom se kontrolira prihvatljivost za plaćanje prije isplate, dok se minimalno 1% poljoprivrednih gospodarstava odabire za kontrolu na terenu vezano za višestruku sukladnost kojom se kontrolira ispunjavanje standarda obaveznih zahtjeva za upravljanje i dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta u godini podnošenja Zahtjeva.

kontrola prihvatljivosti povr ina
Kontrola prihvatljivosti površina
 • Kontrola na terenu obuhvaća sve parcele za koje je podnesen zahtjev poljoprivrednog gospodarstva odabranog za kontrolu na terenu.
 • Površine poljoprivrednih parcela prihvatljivih za potporu određuju se prvenstveno uređajima i metodama koje omogućuju minimalne tehničke standarde tj. mjerenjem GPS uređajem za globalni sustav pozicioniranja, mjerenjem na digitalnom ortofoto snimku u ARKOD sustavu, metodom daljinskog istraživanja ili kombinacijom navedenih uređaja i metoda. Za referentne poljoprivredne parcele koriste se podaci iz sustava za identifikaciju zemljišnih parcela ARKOD.
 • Prilikom mjerenja površine parcela ili ARKOD-a, tijekom kontrole na terenu, izmjerena površina ne smije odstupati od prijavljene površine. Dopušteno mjerno odstupanje za jednu poljoprivrednu parcelu ili ARKOD, definira se tako da ne prelazi bufer od najviše 1,5 metar. Najveće dopušteno odstupanje (izmjereni opseg parcele x 1,5 m) u odnosu na svaku poljoprivrednu parcelu u apsolutnim vrijednostima ne može prijeći 1,0 hektar.
 • Ukupna površina poljoprivredne parcele može se uzeti u obzir kao prihvatljiva pod uvjetom da je u potpunosti iskorištena u poljoprivredne svrhe u skladu s uobičajenim normama dobre poljoprivredne prakse i da je održavana u dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima.
kontrola stoke
Kontrola stoke
 • Kod kontrole na terenu zahtjeva za plaćanje za stoku, kontrole obuhvaćaju sve vrste životinja i sve životinje za koje su podneseni zahtjevi za potporu.
 • Tom prilikom se provjerava da li su sve životinje sa zahtjeva prisutne na gospodarstvu, odgovarajućeg spola i pasmine, pravilno označene s dvije ušne markice, a koze i ovce i bolus transponderima, vode li se za njih propisani registri na gospodarstvu, posjeduje li gospodarstvo obrazac za naručivanje zamjenskih ušnih markica, vodi li gospodarstvo evidenciju o liječenju životinja, imaju li pravilno i pravovremeno popunjen Putni list, da su propisanim rokovima prijavljene i upisane sve promjene stanja životinja vezano za odlaske i dolaske s gospodarstva u Jedinstvenom registru domaćih životinja te odgovaraju li objekti za držanje životinja svim propisanim standardima. Prilikom kontrole na terenu za kategoriju goveda sve navedene provjere obuhvaćaju i goveda za koja nisu podneseni zahtjevi.
kontrola ispunjavanja uvjeta vi estruke sukladnosti
Kontrola ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti
 • Kontrola je dio Integriranog sustava administracije i kontrole potpora kojeg je uspostavila Agencija za plaćanja. Kontrola se provodi zbog provjere obveznika koji su podnjeli zahtjev za potporom, a u svrhu provjere obveznog ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti kao dodatnih obaveza ostvarivanju prava na potpore.
 • Provedba kontroli je organizirana na tri načina:
 • Administrativna – provodi se na svim PG-ovima koja su podnjela zahtjev za potporom, a provodi se putem baze podataka i registara kao što su JRDŽ, ARKOD, Registar poljoprivrednih gospodarstava itd. Obveznik tokom godine može biti dva puta kontroliran, jednom od inspekcije ministarstva i drugi put od strane kontrolora Agencije za plaćanja
 • Inspekcijski nadzor – oni su u nadležnosti inspekcijskih tijela ministarstava nadležnih za provođenje inspekcijskog nadzora ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti iz EU zakonodavsta. Inspekcije su obavezne dostavljati rješenja sa zapisnicaima nakon obavljene kontrole Agenciji za plaćanja.
 • Kontrole u nadležnosti Agencije za plaćanja – Agencija za plaćanja putem vlastitih kontrolora ili vanjskih suradnika vrši kontrolu na svih 18 SMR-ova i 9 GAEC-a.
kontroliranje ispunjavanja zelenih standarda obveznih zahtjeva za upravljanje smr
Kontroliranje ispunjavanja "Zelenih standarda" obveznih zahtjeva za upravljanje ­ SMR
 • Kontrola na terenu ispunjavanja "zelenih" standarda na gospodarstvima koji su odabrana za kontrolu provodi se istovremeno s kontrolom površina.
 • Standardi za očuvanje životinjskih vrsta i okoliša propisuju da korisnik ne smije spaliti, preorati i/ili isušiti stanište zavičajne divlje ptićje vrste do te mjere da pojedina populacija postane ugrožena, da korisnik posjeduje ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu na svom poljoprivrednom zemljištu, ne smije namjerno hvatati ili ubijati sve divlje ptice koje se prirodno pojavljuju na njegovim poljoprivrednim površinama (teritoriju Republike Hrvatske), ne smije namjerno uznemiravati ptice u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, mirovanja i migracije, ne smije namjerno uništavati njihova jaja niti gnijezda ili legla.
 • Standardi za otpadni mulj propisuju da gospodarstvo jednom godišnje treba vršiti analizu tla, voditi očevidnik o korištenju mulja, izrađivati godišnje izvješće za Agenciju za zaštitu okoliša.
 • Standardi za nitrate traže zadovoljavanje uvjeta za spremnike za stajski gnoj, podatke: o dodatnim spremnicima za gnoj, podatke o višku gnoja, da li se gnoj razbacuje. Standardi očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune propisuju obvezu korisnika da, postupa sukladno pribavljenoj ocjeni te da ne smije namjerno brati, rezati, sjeći, iskopavati, sakupljati ili uništavati strogo zaštićene biljne vrste.
kontrola ispunjavanja dobrih poljoprivrednih i okoli nih uvjeta
Kontrola ispunjavanja dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta
 • Kontrola na terenu ispunjavanja dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta na gospodarstvima koja su odabrana za kontrolu se provodi istovremeno s kontrolom površina. Pri kontroli ispunjavanja dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, kontroliraju se uvjeti koji su u trenutku kontrole na terenu primjenjivi za to gospodarstvo.
 • Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti se moraju ispunjavati na svim poljoprivrednim površinama poljoprivrednog gospodarstva, tijekom cijele godine, bez obzira da li je za njih zatražena potpora ili nije. Uvjeti koji se kontroliraju su minimalna pokrivenost tla, minimalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem,upravljanje žetvenim ostacima, primjereno korištenje mehanizacije, očuvanje obilježja krajobraza, sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom, očuvanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju, zaštita trajnih pašnjaka, korištenje vode za navodnjavanje i zaštita i upravljanje vodama.U slučaju da se na gospodarstvu utvrde nesukladnosti, poljoprivrednik će o tome naknadno dobiti detaljni izvještaj.
pona anje tokom obavljanja kontrole na pg u
Ponašanje tokom obavljanja kontrole na PG-u
 • Korisnik je dužan osobi ovlaštenoj za vršenje kontrole omogućiti pristup i kontrolu:
 • Na svim poljoprivrednim površinama koje koristi poljoprivredno gospodarstvo,
 • Na domaćim životinjama,
 • Objektima u kojima se obavlj poljoprivredna djelatnost,
 • Dozvoliti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju poljoprivrednog gospodarsva,
 • fotogtafirati ili snimati životinje, poljoprivredno zemljište, mehanizaciju, objekte na gospodarstvu.
 • Isto tako dužan je i pružiti kontroloru potrebnu pomoć tokom obavljanja kontrole.
 • Prilikom kontrole na terenu gopodarstvo može zastupati nositelj gospodarstva ili bilo koji njegov član koji je kako takav pisan u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava.
zapisnik i izvje taji o kontroli
Zapisnik i izvještaji o kontroli
 • Za svaku kontrolu na terenu izrađuje se zapisnik o kontroli odnosno izvještaj kada se kontrola na terenu obavlja daljinskim istraživanjem. U zapisniku/izvještaju se posebno navode:
 • vrste potpore i pregledani zahtjevi;
 • nazočne osobe;
 • pregledane poljoprivredne parcele, izmjerene poljoprivredne parcele, rezultati mjerenja za izmjerene poljoprivredne parcele i korištene mjerne metode;
 • broj i vrsta pregledom utvrđenih životinja
 • je li poljoprivredno gospodarstvo bilo službeno obaviješteno o posjetuu;
 • dodatne kontrolne mjere, ako su obavljene.
 • Korisnik ili njegov opunomoćenik može potpisati izvještaj kako bi potvrdio svoju nazočnost pri kontroli na terenu i dodati svoja opažanja. Potpisivanje izvještaja o kontroli ne znači da je korisnik suglasan sa sadržajem izvještaja
 • Ako se kontrolama otkriju nepravilnosti, izvještaj se dostavlja korisniku i temeljem utvrđenog činjeničnog stanja vrše se umanjenja ili isključenja plaćanja.
 • Kada se prilikom kontrole ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti utvrde neusklađenosti, korisnik se obavještava o svim utvrđenim neusklađenostima u roku od tri mjeseca od datuma kontrole na terenu.
izra un visine pla anja
IZRAČUN VISINE PLAĆANJA
 • Izravna plaćanja i državna potpora za osjetljive sektore odobravaju se za stvarno korištene površine i stoku koje korisnik prijavljuje u zahtjevu, a ne prelaze površine iz ARKOD sustava i brojeve stoke iz JRDŽ-a te ispunjavaju ostale uvjete za pojedinu vrstu potpore.
 • Pri izračunu visine plaćanja moguća su umanjena ili čak isključenja plaćanja i to zbog nepravilnosti oko veličine prijavljenih površina, u slučaju nepravilnosti za stoku ili u slučaju nepravilnosti vezano uz višestruku sukladnost.
smanjenje i isklju enje iznosa potpore
Smanjenje i isključenje iznosa potpore
 • Smanjenja su financijska umanjenja iznosa potpore, a primjenjuju se kad Agencija za plaćanja na temelju provedenih kontrola utvrdi da:
 • je podnešen zahtjev poslije roka za podnošenje zahtjeva
 • su prekršeni uvjeti privatljivosti za dodjelu potpora
 • se nisu poštovali uvjeti višestruke sukladnosti
 • su podnesene izmjene i dopune zahtjeva nakon propisanog roka
 • nositelj PG-a ili ovlaštena osoba nije dopustila odvijanje kontrole na svom gospodarstvu.
slide69
Smanjenje potpore za podnošenje zahtjeva nakon 15. svibnja, odnosno nakon 30. travnja za premije za ovce i koze.
 • Potpore se odobravaju za stvarno korištene površine koje korisnik prijavljuje u zahtjevu za potporu, a ne prelaze površine z ARKOD sustava, te ispunjavaju uvjete za pojedinu vrstu potpore. Ako se nakon provedene kontrolie ili inspekcijskog nadzora, utvrdi da nisu prijavljene sve površine, a razlika između ukupne prijavljene površine na jednoj strani i zbroja prijavljene i neprijavljene površine s druge strane, iznosi više od 3% prijavljene površine, ukupni iznos isplate za 2014. godinu smanjuju se za 3%. Ako je razlika manja od 3% za izračun se uzima površina iz zahtjeva.
slide71

Kad se radi o namjernom prekoračenju u prijavi parcela u zahtjevu za potporu Agencija za plaćanja na svakom pojedinačnom slučaju izračunava visinu umanjenja i isključenja potpore

slide72
Ukoliko broj životinja u zahtjevu premašuje broj dodijeljenih individualnih prava na premije, broj životinja navedenih u zahtjevu smanjuje se do broja individualnih prava na premije.
 • Ako se tijekom kontrole utvrdi da je broj prihvatljivih životinja:
 • veći od broja navedenog u zahtjevu, za izračun visine plačanja koristi se broj naveden u zahtjevu,
 • manji od broja stoke navedenog u zahtjevu, za izračun visine plaćanja koristi se utvrđeni broj stoke.
 • U slučaju utvrđenih nepravilnosti vezanih za sustav identifikacije i registracije goveda primjenjuje se slijedeće:
 • govedo koje je izgubilo jednu od dvije ušne markice smatra se prihvatljivo ako je jasno identificirano drugim elementima sustava za identifikaciju i registraciju goveda;
 • za utvrđene nepravilnosti koje se odnose na Jedinstvenom registru domaćih životinja ili putovnice (putni list), životinje nisu prihvatljive za izračun potpore.
slide73
Kada se prilikom kontrole utvrde nepravilnosti kod najviše tri životinje, ukupan iznos potpore na koju Korisnik ima pravo u proizvodnoj godini snižava se za postotak koji se određuje na način da se broj životinja iz zahtjeva za koje su utvrđene nepravilnosti podijeli s brojem životinja prihvatljivim za tu proizvodnu godinu.
 • Ako se utvrdi da uzgajivač ovaca koji na tržište stavlja ovčje mlijeko i proizvode od ovčjeg mlijeka na svojem zahtjevu za premiju tu djelatnost nije prijavio, iznos potpore na koju ima pravo snižava se na premiju koja se isplaćuje uzgajivačima ovaca koji stavljaju na tržište ovčje mlijeko i proizvode od ovčjeg mlijeka, pri čemu se odbija razlika izmđu tog iznosa i ukupnog iznosa premije za ovce.
 • umanjenja i smanjenja te nadomještanja za stoku iz ovog poglavlja ne odnose se na stoku izvornih i zaštićenih pasmina za koju se podnosi zahtjev za potporu u sklopu IAKS mjera ruralnog razvoja
nadomje taj stoke
Nadomještaj stoke
 • Stoka koja se nalazi na gospodarstvu mora biti evidentirana na zahtjevu za potporu da bi se smatrala prihvatljivom za ostvarivanje prava na potporu.
 • Krave dojilje i mliječne krave za koje se podnosi zahtjev za potporu mogu se nadomjestiti u razdoblju obveznog uzgoja.
 • Nadomještanje se obavlja u roku 20 dana od događaja koji je uzrokovao nadomještanje i upisuje se u Registar goveda na gospodarstvu najkasnije tri dana, a u JRDŽ u roku od 7 dana od kada je nadomještanje izvršeno, a korisnik je obvezan o nadomještanju stoke pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja u roku 7 dana od dana kada je nadomještanje izvršeno.
 • Ako poljoprivrednik podnese zahtjev za premiju za ovce i koze, a iznos plaćanja za obje vrste životinja je isti, tada se ovca može nadomjestiti kozom i obrnuto. Ovce i koze za koje se podnosi zahtjev za potporu mogu se nadomjestiti u razdoblju obveznog uzgoja.
 • Nadomještanje se obavlja u roku 10 dana od događaja koji je uzrokovao nadomještanje i upisuje se u Registar ovaca i koza na gospodarstvu najkasnije tri dana, a u JRDŽ u roku od 7 dana od kada je nadomještanje izvršeno, a korisnik je obvezan o nadomještanju stoke pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja u roku 7 dana od dana kada je nadomještanje izvršeno.
umanjenje prava za neizvr enje obveza vi estruke sukladnosti
Umanjenje prava za neizvršenje obveza višestruke sukladnosti
 • Konačni rezultat o utvrđenom stanju ukupno po PG-u za svaki pojedinačno GAEC i SMR određuje se temeljem rezultata provedene kontrole.
 • Utvrđeno kršenje neispunjavanjem dotičnog uvjeta višestruke sukladnosti može biti iz:

Nemara- jer nije uopće ispunio uvjet ili nije primjenio uobičajenu pažnju, brigu ili stručnost prilikom ispunjavanja uvjeta

Namjere – određuje se kad je utvrđeno ponavljanje utvrđenog kršenja iz nemara, prvi puta ili nakon što je obveznik sankcioniran sa 15% umanjenja ili višeg postotka umanjenja a nakon upozorenja obveznika od strane Agencije za plaćanja

 • Kod opsega kršenja neispunjavanja dotičnog uvjeta višestruke sukladnosti, može biti u opsegu gdje je utjecaj opsega ograničen:

samo na PG

nije ograničen samo na PG

slide77
Kod ozbiljnosti utvrđenog kršenja neispunjavanja dotičnog uvjeta višestruke sukladnosti, posljedica kršenja može biti:

vrlo mala

mala

srednja

velika

 • Trajanje posljedice sukladno stupnju - kod trajanja utvrđenog kršenja neispunjavanja dotičnog uvjeta višestruke s ukladnosti, trajanje posljedice sukladno stupnju težine, ocjenjuje se kao:

popravljivo (minimalno)

popravljivo

trajno

nastupanje prirodnih okolnosti
Nastupanje prirodnih okolnosti
 • Umanjenja i isključenja plaćanja ne primjenjuju se u slučajevima kada zbog djelovanja prirodnih okolnosti na stado korisnik ne može ispunjavati obveze uzgoja životinja za koje je podnesen zahtjev za potporu u razdoblju obveznog uzgoja. Pod prirodnim okolnostima uzima se sljedeće:
 • uginuće životinja zbog bolesti,
 • uginuće životinja zbog nesreće za koju poljoprivrednik ne može biti odgovoran.
 • Korisnik je obvezan prijaviti izlučenje u JRDŽ, te pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja o smanjenju broja životinja uzrokovanih prirodnim okolnostima u roku od 10 dana od dana kada je smanjenje utvreno.
vi a sila i iznimne okolnosti
Viša sila i iznimne okolnosti
 • U slučaju da poljoprivredno gopodarstvo ne može ispuniti svoje obveze zbog više sile ili iznimnih okolnosti, zadržava se pravo na potporu vezano uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku nastanka više sile ili iznimnih okolnosti.
 • Višom silom i iznimnim okolnostima smatraju se vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti ni ukloniti, a to su:
 • elementarne nepogode
 • smrt korisnika
 • dugotrajna nesposobnost korisnika za rad
 • nenamjerno uništenje prostora za stoku na gospodarstvu
 • epizootijske bolesti koja je pogodila stoku poljoprivrednika.
 • Kad nastupe okolnosti više sile ili iznimnih okolnosti poljoprivredno gospodarstvo je dužno u pisanom obliku izvjestiti Agenciju za plaćanja u roku od 10 dana od nastupa više sile ili iznimnih okolnosti uz prilaganje odgovarajućeg dokaza.
izmjene i dopune zahtjeva za potporu
Izmjene i dopune zahtjeva za potporu
 • Izmjene i dopune zahtjeva vezane uz poljoprivredne parcele i prava na plaćanje moguće su do 31. svibnja 2014., te naknadno do 9. lipnja 2014. uz smanjenje plaćanja zbog zakašnjenja.
 • Nakon obavještavanja o obavljanju kontrole na terenu ili inspekcijskog nadzora, ili nakon otkrivanja nepravilnosti na temelju obavljene kontrole na terenu ili inspekcijskog nadzora, nije dopušteno obavljati izmjene i dopune zahtjeva za potporu.