S lovenski ddv
Download
1 / 77

S lovenski DDV - PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on

S lovenski DDV. mag. Tanja Urbanija t [email protected] BDO Svetovanje d.o.o. Cesta v Mestni log 1, Ljubljana. Kazalo. osnovne značilnosti DDV izdajanje računov obveznost obračuna DDV in odbitek DDV obdavčitev nepremičnin obdavčitev storitev: obdavčitev po legi nepremičnin

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'S lovenski DDV' - calvin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S lovenski ddv

Slovenski DDV

mag. Tanja Urbanija

[email protected]

BDO Svetovanje d.o.o.

Cesta v Mestni log 1, Ljubljana


Kazalo
Kazalo

 • osnovne značilnosti DDV

 • izdajanje računov

 • obveznost obračuna DDV in odbitek DDV

 • obdavčitev nepremičnin

 • obdavčitev storitev:

  • obdavčitev po legi nepremičnin

  • obdavčitev po dejanski izvedbi

  • storitve iz 29. čl. ZDDV-1 ter kraj dejanske uporabe in uživanja le teh

 • na kaj pazimo pri prejetem računu

 • sodna praksa


Pravna podlaga
Pravna podlaga

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/2006 z dne 16.11.2006 + novela 1b 85/2009 z dne 30.10.2009)

Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost - PZDDV (Uradni list RS. Št. 141/2006, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Uredba sveta (ES) št. 1777/2005 z dne 17.10.2005

Direktiva 2006/112/ES z dne 28.11.2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost – velja od 1.1.2007

Direktiva 2008/8/ES z dne 12.2.2008 – kraj opravljanja storitev

Direktiva 2008/9/ES z dne 12.2.2008 - vračilo DDV – dopolnitev Osme direktive

Direktiva 2008/117/ES z dne 16.12.2008 - boj proti davčnim goljufijam

ECJ sodbe http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sl

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran2Osnovna delitev
Osnovna delitev

NEOBDAVČLJIV

“kvota” 25.000 EUR


Kaj je ddv kaj obdav uje
Kaj je DDV – kaj obdavčuje

 • obdavčuje dodano vrednost

 • kreditna metoda

 • obdavčuje se dodana vrednost

 • obdavčena je končna potrošnja in tam kjer ni pravice do odbitka vstopnega DDV

  Davčni zavezanec (5. čl. ZDDV-1):

 • vsaka oseba (ne nujno pravna), ki kjerkoli NEODVISNO (samostojno) opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti

 • dejavnost je proizvodnja, prodaja, opravljanje storitev vključno z rudarstvom, kmetijstvom ter profesionalne dejavnosti(tudi izkoriščanje opredmetene in neopredmetene lastnine z namenom trajnega pridobivanja prihodka)


Kaj je ddv kaj obdav uje dav ni zavezanec
Kaj je DDV – kaj obdavčuje (davčni zavezanec)

Davčni zavezanec:

 • izključuje zaposlene in druge osebe, ki jih na delodajalca vežejo pogodba o zaposlitvi ali kakršnekoli druge pravne vezi, ki glede nadzora in navodil v zvezi z delom, načina opravljanja dela, plačila za opravljeno delo in drugih odgovornosti delodajalca, kažejo na odvisno razmerje med delodajalcem in delojemalcem

 • kriteriji:

  • pomembno je dejansko stanje ne naziv pogodbe

  • razmerje izvajalec naročnik – dolžnost upoštevanja navodil

  • delovni čas, od česa je odvisno plačilo, kraj opravljanja, podjetniški riziko, vložen kapital, dopust, organizacija, odgovornost, …

  • literatura: članek Aleš Kobal DFP julij 2000

  • sodba U 326/2005 z dne 10.07.2006 - stečajni upravitelj odvisno opravljanje

  • ECJ sodba FCE Bank C-210/04


Kaj je ddv kaj obdav uje dav ni zavezanec1
Kaj je DDV – kaj obdavčuje (davčni zavezanec)

Primeri (slovenske in nemške sodbe):

 • univerzitetni učitelj, ki sodeluje na državnih izpitih – samostojno

 • stečajni upravitelj – nesamostojno

  • odvisen od stečajnega senata

  • osebna odgovornost

 • trgovski zastopnik – lahko oboje

 • umetniška postranska dejavnost člana glasbenega orkestra se praviloma obravnava kot samostojna dejavnost

 • problematika – ministrstva ko deluje kot davčni zavezanec in ko ne deluje kot davčni zavezanec

 • ni zavezanec – npr. komunala, ko izda odločbo po pooblastilu občine


Kaj je predmet obdav itve
Kaj je predmet obdavčitve

 • opravljen promet blaga ali storitev

 • promet opravi DZ

 • v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti

 • na območju RS

 • za plačilo (se šteje za plačilo)

  Kaj je premet DDV:

 • določa 3. čl.

 • izpolnjeni vsi pogoji hkrati

 • sodba ECJ – ali je “berač” zavezanec za DDV

 • od uvoza “mamil” ni DDV


Kaj ni predmet ddv neobdav ljiv
Kaj ni predmet DDV - neobdavčljiv

 • ni izpolnjen eden od prejšnjih pogojev

 • odškodnine - zamudne obresti, pogodbene kazen,

 • prenos blaga in pravic na univerzalnega pravnega naslednika ob statusnem preoblikovanju

 • prenos podjetja (pazi virov in sredstev) – le če prevzemnik nadaljuje dejavnost podjetja ali njegovega dela (pazi prodaja pravne osebe v postopku likvidacije je predmet DDV)

 • se ne vpisuje v DDV-O obrazec


Kaj ni predmet ddv neobdav ljiv1
Kaj ni predmet DDV - neobdavčljiv

 • izročitev materiala zaradi predelave, obdelave, …

 • vračilo blaga v reklamacijskem roku

 • zamenjava blaga v garancijskem roku

 • zamenjava vračljive embalaže

 • donacije (za humanitarne, kulturne, znanstvene, zdravstvene, vzgojno-izobraževalne, športne in religiozne namene )

 • članarine (pozor) – različna vsebina (ali je plačilo za “nekaj”)

 • primanjkljaj in izgube zaradi višje sile


Dobava blaga

kaj je dobava blaga

Dobava blaga

dobava blaga – prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi kot da bi bil prejemnik lastnik

“za dobavo blaga se šteje tudi dejanska izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu blaga za določeno obdobje ali o prodaji blaga z odloženim plačilom, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov lastništvo prenese najpozneje ob plačilu zadnjega obroka”2.odst. 6. čl. ZDDV-1

zato finančni leasing – ves DDV na začetku ob izročitvi blaga

enako za nepremičnine – vse DDV ob izročitvi


Kdaj se obra una ddv
Kdaj se obračuna DDV

obračun DDV ob izročitvi blaga

primer – finančni lizing:

nepremičnino leasingodajalec izroči 5.6.

račun je izdan 30.5.

obračun DDV v juniju

obračun DDV na dan izdaje računa 30.5. – prezgodaj obračunan DDV

vpis v zemljiško knjigo sploh ni pomemben


Predmet obdav itve povzetek
Predmet obdavčitve (povzetek)

Dobava blaga ali storitev

 • opravljena s strani DZ

 • v okviru opravljanja njegove dejavnosti

 • na ozemlju RS

 • za plačilo

  Uvoz blaga v Skupnost

  Izvoz blaga iz Skupnosti

  Pridobitev blaga znotraj Skupnosti (nediskriminatornost)Obvezni podatki na ra unu 82 len ra un izdan dz
Obvezni podatki na računu – 82. člen – račun izdan DZ

Račun izdan drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec:

 • datum izdaje računa – glej nadaljevanje

 • zaporedna številka računa

 • ID številka za DDV davčnega zavezanca, ki izdaja račun

 • ID številka za DDV kupca oz. naročnika, pod katero je kupec ali naročnik prejel dobavo blaga ali storitev, za katero je kupec ali naročnik prejel dobavo blaga ali storitev, za katero je dolžan plačati DDV, ali je prejel dobavo blaga v skladu s 46. členom ZDDV-1 – glej nadaljevanje

 • ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega kupca oz. naročnika

 • količina in vrsta dobavljenega blaga oz. obseg in vrsta storitev


Obvezni podatki na ra unu 82 len
Obvezni podatki na računu – 82. člen

 • datum:

  • opravljene dobave blaga ali

  • ko je bila storitev opravljena oz. končana ali

  • ko je bilo opravljeno predplačilo

   če se lahko določi in je različen od datuma izdaje računa

 • davčna osnova za posamezno stopnjo oz. oprostitev, cena na enoto brez DDV, znižanja cen in popusti

 • stopnja DDV

 • znesek DDV

 • v primeru oprostitve oz. obrnjene davčne obveznosti:

  • veljavna določba Direktive ali

  • ustrezni člen ZDDV-1

 • podpisovanje računov – opomin Komisije


Obvezni podatki na ra unu id t za ddv
Obvezni podatki na računu – ID št. za DDV

 • ID številka za DDV kupca oz. naročnika – obvezno navajanje le v naslednjih primerih:

  • plačnik DDV je kupec oz. naročnik – “reverse charge” oz. sistem obrnjene davčne obveznosti (npr. storitve iz 1. odstavka 25. člena)

  • davčni zavezanec opravi dobavo blaga v EU oproščeno v skladu s 46. členom ZDDV-1 (dobava v EU)

  • gradbene storitve znotraj Slovenije – 76. a člen ZDDV-1

 • trend – navajanje ID št. za DDV od kupca


Obvezni podatki na ra unu navajanje klavzule
Obvezni podatki na računu – navajanje klavzule

 • navajanje klavzule v primeru oprostitve in v primeru obrnjene davčne obveznosti:

  • člen ZDDV-1

  • določba Direktive

  • neobdavčljiva transakcija (transakcija ni predmet DDV)  navajanje klavzule ni obvezno (npr. zamudne obresti, primanjkljaj zaradi višje sile, donacije v denarju)

 • kraj opravljenega prometa je druga država (obrnjena davčna obveznost)  navajanje klavzule je obvezno

 • promet je oproščen plačila DDV  navajanje klavzule je obvezno


Pomen ra una povzetek
Pomen računa povzetek

 • naše določbe o obveznih elementih so usklajene z direktivo

 • pomen

  • izraža poslovni dogodek

  • služi za plačilo DDV

  • posest računa je eden od pogojev za odbitek vstopnega DDV


Izdaja ra unov in zgd
Izdaja računov in ZGD

 • 45. čl. ZDG-1

 • celotna firme

 • sedeža družbe

 • registrski organ, pri katerem je družba vpisana in številka registrskega vpisa;

 • d.o.o. in d.d. - znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov, če so

 • naročilnice se štejejo za sporočila, ki morajo imeti naštete elemente


Predpla ila
Predplačila

 • račun je potrebno izdati za vsako predplačilo

 • od prejetega predplačila - obračun DDV z uporabo preračunane davčne stopnje;

 • račun za prejeto predplačilo mora vsebovati podatke po 82. členu ZDDV-1

 • vsebovati mora podatke o količini in vrsti blaga oz. opis in obseg storitev, ki bodo dobavljene za prejeto predplačilo

 • če je izdan račun za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev do zadnjega dne davčnega obdobja, v katerem je prejel predplačilo, ni potrebno izdajati računa za prejeto predplačilo – je lahko samo izdan račun

 • če davčni zavezanec dobavlja blago oz. storitve na podlagi vnaprejšnjega plačila (npr. naročnine 145. čl. PZDDV), lahko izda račun zadnji dan obdobja, na katerega se plačilo nanaša oz. najpozneje do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja na katerega se plačilo nanaša


Predpla ila1
Predplačila

 • na računu izdanem ob dobavi mora biti od obračunanega DDV odštet DDV obračunan od predplačila;

 • na računu za dobavo mora biti navedena tudi številka izdanega računa za prejeto predplačilo;

 • pozor: obveznost obračuna DDV nastane na dan prejema plačila od prejetega zneska plačila

 • od 1.1.2010 – tudi avansi od gradbenih storitev se obravnavajo po 76. a členu ZDDV-1


Primeri predpla ila naro nine
Primeri – predplačila - naročnine

 • naročnine se zaračunavajo za 3,6 ali 12 mesecev vnaprej

 • naročnina junij – december – račun se lahko izda že junija mora pa se najkasneje do 31.12. (PZDDV 145 čl)

 • obračun DDV na dan prejema plačila – izstavitev avansnega računa

 • če se prejem plačila sovpada z obdobje naročnine – lahko se izstavi samo račun

 • primeri: - naročnina junij-december: prejem plačila 15.5. – obračun DDV 15.5. – avansni račun; nato izdaja računa junija (oz. poenostavljeno do 31.12.) – odšteti že obračunan DDV od avansa ….- vidik prejemnika –odbija DDV po avansnem računu (99. čl. PZDDV)- naročnina junij-december: prejem plačila 15.5. – obračun DDV 15.5. – avansni račun - ni pa možno izstaviti samo računa, ker blago še ni dobavljeno (1.tč. 81. čl. ZDDV-1)


Primeri predpla ila naro nine1
Primeri – predplačila - naročnine

 • naročnina junij-december 2007: prejem plačila 5.6.07 – ni potrebno izstavljat avansnega računa – v juniju se izstavi samo račun in obračuna DDV


Primeri predpla ila
Primeri - predplačila

 • - prejem predplačila za udeležbo na seminarju – 7.5.

  - izvedba seminarja – 21.5.

   če je račun izdan do 31.5. davčna obveznost nastane na dan izdaje računa

 • če je račun izdan po 1.6., davčna obveznost nastane na dan prejema predplačila 7.5.

 • - prejem predplačila za udeležbo na seminarju – 28.5.

  - izvedba seminarja – 5.6.

 • račun za predplačilo 28.5. - nastane davčna obveznost na dan prejema predplačila

 • račun izdan po opravljeni storitvi (najkasneje do 30.6.) odštej že obračunan DDV…..


Primeri predpla ila1
Primeri - predplačila

 • - izvedba seminarja – 21.5.- predplačil se ne prejema pred seminarjem – ni plačil pred seminarjem– po seminarju se izda račun

 • davčna obveznost nastane na dan opravljenega seminarja 21.5. – obračun DDV v maju

 • pozor – da res ni prejetih predplačil pred majemNastanek obveznosti obra una ddv
Nastanek obveznosti obračuna DDV

ni več določbe na dan izdaje računa

ko nastane obdavčljiv dogodek – ko je blago dobavljeno oz. storitve opravljene

primer: račun izdan 30.6. / storitev opravljena 5.7. – obračun DDV v juliju

sukcesivne dobave – zadnji dan obdobja na katerega se te dobave nanašajo (ne sme biti daljše od enega leta)

primer: najemnina za september, račun izdan 30.8. – obračun DDV v septembru

na dan prejema predplačila

primer: najemnina za september, račun izdan 1.9., prejem plačila 29.8. – obračun DDV 29.8.

če je promet opravljen, račun pa ni izdan – zadnji dan obdobja v katerem je bil opravljen promet


Nastanek obveznosti obra una ddv pridobitev iz eu
Nastanek obveznosti obračuna DDV – pridobitev iz EU

pridobitve blaga iz EU:

15. dan v mesecu po preteku meseca v katerem je nastal obdavčljiv dogodek (po prejemu blaga)

če je račun izdan pred tem rokom na dan izdaje računa

če je račun izdan med datumom prejema blaga in 15. dnem v mesecu, ki sledi mesecu pridobitve blaga – obračun DDV na dan računa

prejem blaga 5.7.; datum računa 1.7. , načelno obračun 15.8. – račun ni med 5.7. in 15.8 – obračun DDV 15.8.

prejem blaga 5.7.; datum računa 7.7. , načelno obračun 15.8. – račun je med 5.7. in 15.8 – obračun DDV 7.7.

prejem blaga 5.7.; datum računa 20.8. , načelno obračun 15.8. – račun ni med 5.7. in 15.8 – obračun DDV 15.8.

uvoz – ko je blago uvoženo

dani in prejeti avansi znotraj EU ne vplivajo na nastanek obveznosti obračuna DDV
Obra un ddv prejemnik storitev 3 t 76 l zddv
Obračun DDV – prejemnik storitev blaga iz EU(3. tč. 76. čl. ZDDV)

splošna določila 32. in 33. čl. ZDDV (34. čl. se nanaša samo na blago)

kot prejemnik obračun DDV na:- dan opravljene storitve- če ni izdan račun – zadnji dan obdobja, ko je storitev opravljena- izdan račun v istem obdobju po opravlj. stor. – datum računa

Primer: V Avstriji slovenski DZ naroči objavo oglasa v AT časopisu. Objava oglasa je bila maja. Prejet račun ima datum 1.6., datum prejema računa je 15.6.

ne glede na dan izdaje računa in dan prejema – obveznost obračuna DDV – zadnji dan v mesecu na katerega se opravljena storitev nanaša

odbitek DDV – ko je obračunan - sodba Bockemühl C-90/02


Odbitek vstopnega ddv doma i ra uni
Odbitek vstopnega DDV - “domači” računi blaga iz EU

ko je prejet račun (sodba Terra Baubedarf) C-152/02

za blago (stor.) ki jih je ali jih bo dobavil drug DZ

za opravljanje dejavnosti ali za nameravano dejavnost

za opravljanje obdavčene dejavnosti

imeti račun

ne prej kot v obdobju prejema računa

DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal (DDV po odpisanih obveznostih??)

pravica ugasne zadnje davčno obdobje koledarskega leta, ki sledi letu v katerem je pridobil pravico

račun prejet novembra 2006 – vstopni DDV do decembra 2007

račun prejet januarja 2006 – vstopni DDV do decembra 2007

račun prejet avgusta 2008 – vstopni DDV do decembra 2009


Odbitek vstopnega ddv doma i ra uni1

Primeri: blaga iz EU

primer:

datum računa 30.6.

dobava blaga 28.6.

prejem računa 3.7.

odbitek DDV – 3.7.

primer:

datum računa 30.6.

dobava blaga 5.8.

prejem računa 3.7.

odbitek DDV – v avgustu, ker je takrat tudi obveznost

Odbitek vstopnega DDV - “domači” računi


Odbitek vstopnega ddv naro nik storitve je pla nik ddv

ko je obračunan, se odbije 4. odst. 107. čl. PZDDV blaga iz EU

po spremembi ni več potrebno, da ima račun vse elemente po našem ZDDV-1 lahko je le dokument, ki ima podatke potrebne za obračun DDV

pogodba ali sporočilo ki ima: podatke izdajatelja in kupca, predmet in ceno

sodba Bockemul C-90/02 !!! – literatura: B. Petauer – sporno pojasnilo DURS v zvezi z odbitkom DDV DFP maj 2007 + odgovor DURS DFP julij-avgust 2007 A. Klemenak

Odbitek vstopnega DDV - naročnik storitve je plačnik DDV

Odbitek vstopnega DDV - avansi, uvoz

 • ne prej kot v obdobju ko prejme carinsko deklaracijo za sprostitev blaga v prost promet; uvozni dokument kjer je naveden kot uvoznik

 • imeti avansni račun – ne prej kot v obdobju ko prejme avansni račun

  Dobropisi– ko je prejet dokument


Odbitek vstopnega ddv pridobitve iz eu
Odbitek vstopnega DDV - pridobitve iz EU blaga iz EU

 • če ni prejema blaga ni obračuna DDV – ni odbitka DDV

 • prejem blaga

 • sodbe – ni potreben originalen račun

  • C-85/95 John Reisdorf

   • sodišče odločilo (25. odstavek sodbe), da člena 18(1)(a) in 22(3) dovoljujeta državam članicam, da kot računa ne štejejo samo original računa, temveč tudi drug dokument, ki služi kot račun, če izpolnjuje kriterije, ki jih določijo države članice. Nadalje sodišče tudi ugotavlja (26. odstavek sodbe), da člen 18 opredeljuje samo izvršitev pravice do odbitka vstopnega DDV ne določa pa katere dokaze mora imeti davčni zavezanec za izvršitev te pravice. Katere dokaze potrebuje zavezanec za izvršitev pravice do odbitka vstopnega davka opredeljujeta člena 22(2) in 22(8). Pri tem člen 22(2) določa, da mora davčni zavezanec voditi v svojem računovodstvu evidence, ki omogočajo nadzor. Člen 22(8) pa določa, da države članice lahko zahtevajo tudi druge podatke, ki se jim zdijo potrebne za pravilno pobiranje in zbiranje davkov in z namenom preprečitve utaj.


Nepremi nine
Nepremičnine blaga iz EU


Nepremi nine1
Nepremičnine blaga iz EU

Obdavčen promet (z DDV):

dobava objektov preden so le ti prvič vseljeni oz. uporabljeni (stopnja)

dobava objektov preden potečeta dve leti od začetka prve uporabe oz. prve vselitve

dobava stavbnih zemljišč

vstopni

DDV

 • nakup z DDV – vstopni DDV se odbija – promet naprej bo z DDV – ni vpliva na vstopni DDV

 • nakup brez DDV – ni vstopnega DDV – promet naprej bo z DDV - ni vpliva na vstopni DDV


Nepremi nine stopnja za stanovanja

do 31.12.2010 – dobava novih stanovanj 8,5% blaga iz EU

sprememba pravilnika:

dopolnitev 11. točke priloge I k ZDDV-1

po 8,5% če stanovanje v večstanovanjski hiši ne presega 120 m2 oz. v individualni hiši ne presega 250 m2 stanovanjske površine (seštevek površine bivalnih prostorov)

Nepremičnine – stopnja za stanovanja


Nepremi nine2
Nepremičnine blaga iz EU

Oproščen promet (brez DDV):

dobava nepremičnin

dobava zemljišč

nakup brez DDV – vstopni DDV se ni odbijal – dobava brez DDV – ni posledic

nakup brez DDV – vstopni DDV se ni odbijal – dobava z DDV – ni posledic

76. a člen

izjava

prejemnik

samoobdavčitev

vstopni

DDV

 • nakup z DDV – dobava z DDV – ni posledic

 • nakup z DDV – dobava brez DDV – popravek odbitka vstopnega DDV

 • če ni izjave ni samoobdavčitve je 2% DPN


Nepremi nine3

Izjava: blaga iz EU

pomemben je status kupca – ima pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV

status prodajalca / najemodajalca ni pomemben

podana izjava na DURS pred opravljenim prometom

navedba nepremičnine na izjavi

Evropske sodbe

C-269/03 Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg (VOK)

V členu 13(B)(b) in (c) Šeste smernice je določeno, da države članicepod pogoji, ki jih določijo zaradi zagotavljanja pravilne in enostavne uporabe oprostitev in preprečevanja vsakršnih možnih utaj, izogibanj in zlorab, oprostijo med drugim lizing in dajanje nepremičnin v najem. Države članice lahko dovolijo davčnim zavezancem pravico do izbire za obdavčitev v primeru dajanja v najem in lizinga nepremičnin. Nadalje je določeno, da države članice lahko omejijo obseg te pravice do izbire in podrobneje določijo pogoje za njeno uporabo.

Nepremičnine


Nepremi nine4
Nepremičnine blaga iz EU

 • Sodišče je razsodilo, da je obdavčitev transakcij lizinga in dajanja v najem izjema od splošnega pravila. Zaradi tega se tudi pravica do dobitka ne izvršuje avtomatično, temveč samo če države članice uporabijo pravico, določeno v členu 13(c) Šeste smernice, in če davčni zavezanci izvršujejo pravico do izbire, ki jim jo je država članica dovolila. Sodišče je opozorilo, da se pravico do obdavčitve lahko uporablja z določenimi omejitvami, ali tudi na različne načine.

 • po presoji sodišča predhodna odobritev omogoča preveritev statusa in zato pripomore k lažjemu odbitku DDV

 • pri nas – pred transakcijo se pošlje izjava na DURS – ni pa potrebno dovoljenje DURS-a

 • kaj je pri nas drugače – najemnik pravico do celotnega odbitka vstopnega DDV – problem kako naj najemodajalec preveri status najemnika


Nepremi nine5

Možni zapleti: blaga iz EU

prejemnik računa samoobdavčitev pa ni bila podana izjava

prejemnik računa plača po nepotrebnem DDV

kdo bo plačal 2% DPN

rešitev?

Nepremičnine


Prejemnik je pla nik ddv 76 a l zddv
Prejemnik je plačnik DDV (76.a čl. ZDDV-) blaga iz EU

 • Nov sistem za dobave blaga in storitev:

  • gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenje v zvezi z nepremičninami

  • posredovanje osebja, vključenega v dejavnost iz prejšnje točke

  • dobava nepremičnin iz 7. in 8. tč. 44. čl. ZDDV-1, če se je dobavitelj odločil za opcijo obdavčevanja

  • dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala in storitev iz priloge IIIa

po novem, ko bo podpisana izjava ne bo prodajalec obračunal DDV temveč prejemnik računa

 • prejemnik blaga ali storitev, če ima SI ID št. za DDV - samoobdavčitev

 • če je prejemnik FO – bo obračunan DDV

 • gradbena dela – SKD dejavnost F gradbeništvo


Obdavčevanje storitev – kraj obdavčitve blaga iz EU

storitve iz 25. – 30.e člena ZDDVzakaj tak pomen – katera država bo pobrala davek tam kjer je kraj obdavčitve


Obdav itev storitev novo generalno pravilo razen izjem

kraj opravljanja storitev, ki jih prejme blaga iz EUdavčni zavezanec - kraj kjer ima

prejemnik sedež dejavnosti

prejemnik davčni zavezanec

gleda se sedež prejemnika

sedež prejemnika izven Slovenije – brez slov. DDV

če je storitev opravljena stalni poslovni enoti, ki ni v kraju kjer ima prejemnik

sedež – kraj kjer je stalna poslovna enota

prejemnik davčni zavezanec

gleda se kje ima stalno poslovno enoto

kraj opravljanja storitev, ki jih prejme “končni potrošnik”- kraj obdavčitve

sedežizvajalca

prejemnik končni potrošnik – je DDV

OBDAVČITEV STORITEV novo generalno pravilo razen izjem

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran46


Obdav itev storitev novo generalno pravilo

primeri: blaga iz EU

DZ iz AT opravimo administrativno storitev

do 31.12.09 je DDV

po 1.1.2010: prejemnik je DZ, sedež ima v AT, račun brez DDV, klavzula 1. odstavek 25. člena ZDDV-1

DZ iz Švice opravimo administrativno storitev

do 31.12.09 je DDV

po 1.1.2010 prejemnik je DZ, sedež ima v Švici, račun brez DDV, klavzula 1. odstavek 25. člena ZDDV-1

končnemu potrošniku iz AT opravimo administrativno storitev – prejemnik je KP, račun je z DDV

KP iz Švice opravimo administrativno storitev - prejemnik je KP, račun je z DDV (do sedaj enako) (pazi, če je stor. iz 30.d čl. je izjema je brez DDV)

OBDAVČITEV STORITEV novo generalno pravilo

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran47


Obdav itev storitev posebna pravila

nepremičnine (isto) - gradnja blaga iz EU

nadzorniki, arhitekti, koordinacija gradbenih del, nepremičniski posredniki, nastanitve (hoteli, domovi, kampi,…), dodeljevanje pravice do uporabe nepremičnine

kraj obdavčitve – kjer nepremičnina leži

OBDAVČITEV STORITEV – posebna pravila

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran48


Obdav itev storitev posebna pravila1

restavracije in catering (splošno) blaga iz EU

status prejemnika ni važen

kjer se storitve dejansko opravijo

primer: slo. catering podjetje organizira sprejem v Grazu

storitev se dejansko opravi v Grazu kjer je sprejem

ni slo. DDV

avstrijski DDV – preveri obveznost registracije v AT

OBDAVČITEV STORITEV – posebna pravila

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran49


Obdav itev storitev posebna pravila2

najem prevoznih sredstev blaga iz EU

kratkoročni najem (do 30 dni; za plovila do 90 dni)

kjer je prevozno sredstvo dejansko dano na razpolago najemniku

status najemnika ni pomemben

primer: SI rent a car da v najem avto DZ iz AT, ki ga bo uporabljal 25 dni v AT, v pogodbi piše, da je prevzem v SI – je DDV

OBDAVČITEV STORITEV – posebna pravila

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran50


Obdav itev storitev posebna pravila3

primer: SI rent a car da v najem avto DZ iz AT, ki ga bo uporabljal 25 dni v AT, v pogodbi piše, da je prevzem v AT – brez DDV

primer: SI rent a car da v najem avto DZ iz AT, ki ga bo uporabljal 60 dni v AT, v pogodbi piše, da je prevzem v SI – generalno pravilo – brez DDV

elektronske storitve

priloga Ia (spletna ponudba; spl. gostovanje; vzdrževanje programov in opreme na daljavo; dobava prg. opreme in posodabljanje; dobava slik, besedil in info.; dajanje baz podatkov na razpolago; dobava filmov, glasbe in iger vključno igre na srečo in loterija; predvajanje prireditev s področja politike, kulture, umetnosti, športa, znanosti in zabave; poučevanje na daljavo

OBDAVČITEV STORITEV – posebna pravila

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran51


Obdav itev storitev posebna pravila intelektualne storitve

elektronske storitve: uporabljal 25 dni v AT, v pogodbi piše, da je prevzem v AT – brez DDV

primer: DZ iz Švice opravi el. storitev KP iz SI – je DDV – registracija za DDV v Sloveniji

primer: DZ iz Slovenije opravi el. storitev KP iz Švice – brez DDV (30.d čl.)

primer: DZ iz Slovenije opravi el. storitev KP iz AT – je DDV

primer: DZ iz SI opravi el. storitev DZ iz AT – je brez DDV – 1. odst. 25. čl. ZDDV-1 – AT ima samoobdavčitev (generalno pravilo)

primer: DZ iz SI opravi el. storitev DZ iz Hrvaške – je brez DDV – 1. odst. 25. čl. ZDDV-1 – Hrvat ima samoobdavčitev (generalno pravilo)

OBDAVČITEV STORITEV – posebna pravila intelektualne storitve

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran52


Obdav itev storitev kraj uporabe in u ivanja

uporaba in uživanje – zakon je širok uporabljal 25 dni v AT, v pogodbi piše, da je prevzem v AT – brez DDV

pravilnik 29. člen

za prevoz blaga

za telekomunikacije

OBDAVČITEV STORITEV – kraj uporabe in uživanja

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran53


Obdav itev storitev povzetek

Primer slo. DZ opravi odvetniško storitev (tehnično svetovanje, oglaševanje,administracijo, …):

1. primer:

naročnik je DZ iz EU

kraj uporabe in uživanja ni pomemben

je brez DDV – generalno pravilo – 1. odst. 25. čl. ZDDV-1

DDV-O 12 (dobave blaga in stor. v EU); RP-O za storitve

2. primer:

naročnik je DZ izven EU

je brez DDV – generalno pravilo – 1. odst. 25. čl. ZDDV-1

kraj uporabe in uživanja ni pomemben (le za prevoz blaga in telekomunikacije)

se ne vpisuje v DDV-O

OBDAVČITEV STORITEV – povzetek

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran54


Obdav itev storitev povzetek1

3. primer: svetovanje, oglaševanje,administracijo, …):

naročnik je KP iz EU

generalno pravilo – sedež izvajalca

je DDV

4. primer:

naročnik je KP izven EU

generalno pravilo sedež izvajalca – vendar 30.d čl. ZDDV-1 izjema – račun je brez DDV

klavzula: 30. d člen ZDDV-1

kraj uporabe in uživanja (le za prevoz blaga in telekomunikacije)

OBDAVČITEV STORITEV – povzetek

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran55


Obdav itev aktualnih dogodkov
Obdavčitev “aktualnih dogodkov” svetovanje, oglaševanje,administracijo, …):

Storitve s področja kulture, umetnosti, športa, izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev:

premik iz 28 v 29. člen ZDDV-1

pravilo ostaja nespremenjeno – obdavčitev še vedno v kraju potrošnje (kjer so dejansko opravljene)

pravilo je enako, če se storitve opravlja DZ ali osebi, ki ni DZ

dodane storitve: sejmi in razstave

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran56


Uredba sveta es t 1777 2005 elektronsko opravljene storitve
Uredba sveta (ES) št. 1777/2005 - elektronsko opravljene storitve

(a) dobava digitaliziranih proizvodov na splošno, vključno s programsko opremo ter njenimi spremembami oziroma nadgradnjami;

(b) stor., ki omogočajo ali podpirajo navzočnost podjetij ali posameznikov na elektronskem omrežju, kot je npr. spletišče ali spletna stran;

(c) stor., ki jih računalnik avtomatsko ustvari preko interneta ali elektronskega omrežja, v odziv na posamičen vnos podatkov s strani naročnika;

(d) dodelitevpravice do prodaje blaga / stor. na spletni strani, ki deluje kot spletni trg, kjer kupci s pomočjo avtomat. postopkaposredujejo ponudbe in sta stranki preko elektronske pošte, ki jo samodejno ureja računalnik, obveščeni o prodaji;


Uredba sveta es t 1777 2005 elektronsko opravljene storitve1
Uredba sveta (ES) št. 1777/2005 - elektronsko opravljene storitve

(e) internetni paketi informacijskih storitev, v katerih telekomunikacijska sestavina predstavlja pomožen in podrejen del (tj. paketi, ki ponujajo več od samega dostopa do interneta in zajemajo druge elemente, kot so vsebinske strani z dostopom do novic, vremenskih napovedi ali turističnih informacij; spletne igre; posredovanje spletišč; dostop do spletnih razprav ipd.);

(f) storitve, navedene v Prilogi I. Uredbe


Uredba sveta es t 1777 2005 k aj niso elektronsko opravljene storitve zlasti
Uredba sveta (ES) št. 1777/2005 - k storitveaj niso elektronsko opravljene storitve (zlasti)

(a) blago, ko se naročilo in obdelava opravita elektronsko;

(b) CD-ROM-i, diskete in podobni fizični nosilci zapisa;

(c) tiskani material, kot so knjige, glasila, časopisi in revije;

(d) zgoščenke, avdio kasete;

(e) video kasete, DVD-ji;

(f) igre na CD-ROM-ih;

(g) storitve strokovnjakov, kot so odvetniki in finančni svetovalci, ki strankam svetujejo po elektronski pošti;

(h) storitve interaktivnega učenja, kjer učitelj posreduje vsebino programa preko interneta ali elektronskega omrežja (kot je na primer povezava z daljinskim dostopom)


Kaj niso elektronsko opravljene storitve zlasti
Kaj niso elektronsko opravljene storitve storitve(zlasti)

(i) storitve fizičnega "off-line" popravila računalniške opreme;

(j) storitve skladiščenja podatkov "off-line";

(k) oglaševalske storitve, zlasti v časopisih, na plakatih in na televiziji;

(l) storitve telefonske pomoči uporabnikom;

(m) storitve poučevanja, ki vključujejo le učenje na daljavo, na primer tečaji;

(n) klasične dražbene storitve, odvisne od neposrednega človeškega posredovanja, ne glede na način podajanja ponudb;

(o) telefonske storitve z video komponento, znane tudi kot videofonske storitve;

(p) dostop do interneta in svetovnega spleta;

(q) telefonske storitve preko interneta.


Popravila dodelave
POPRAVILA, DODELAVE storitve

IT prodaja čevlje

usnje in ostal mat. pošlje v SI da naredijo čevlje

SI pošlje v IT izdelane čevlje

 • SI vrši predelavo, dobi material in izdela čevlje

 • SI zaračunava storitev izdelave čevljev

 • SI ne prodaja čevljev

 • SI ne obračuna DDV na izdanem računu – 4. odst. 28. čl. ZDDV-1

izdelava čevljev

račun za izdelavo

lastnik

blaga

usnje, mat. za čevlje

čevlji

PO 1.1.2010

 • generalno pravilo – sedež naročnika

 • račun brez DDV1. odstavek 25. čl. ZDDV-1

 • DDV-O: 12 (dobava blaga in stor. v EU)

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran61


Dobava blaga z instalacijo primer nadaljevanje
Dobava blaga z instalacijo – primer (nadaljevanje) storitve

Po novem:

C → B = storitev montaže,

C → A = račun brez obračunane IVE

A se identificira za namene DDV v Italiji ali prenese obveznost na B

blago z montažo

B

montaža

A

C

račun

Kraj dobave je Italija.

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran62


Pla niki ddv solidarna odgovornost 76 b l zddv 1
PLAČNIKI DDV – solidarna odgovornost (76.b. čl. ZDDV-1) storitve

boj proti goljufijam

vsak DZ identificiran za DDV v Sloveniji, ki mu je dobavljeno blago ali storitve, če iz objektivnih okoliščin izhaja, da je vedel oz. bi moral vedeti, da sodeluje pri transakcijah katerih namen je izogibanje plačilu DDV

če DU odkrije da je dobava blaga ali stor. del transakcij katerih namen je izogibanje plačilu DDV lahko prejemnika teh dobav obvesti o tem in o solidarni odgovornosti za plačilo DDV, če bo še naprej posloval s takšimi dobavitelji

od dneva prejema obvestila s strani DU se šteje, da je DZ vedel, da sodeluje pri transakcijah katerih namen je izogibanje plačilu DDV

DZ lahko od davčnega organa zahteva info. ali je njegov dobavitelj predložil obračun DDV

poleg DZ, ki izda račun, če ne plača DDV se prejemnik računa šteje za plačnika DDV – vsebinsko plača DDV namesto izdajatelja računa

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran63


Pla niki ddv solidarna odgovornost 127c l pzddv

objektivnih okoliščin storitveizhaja, da je vedel oz. bi moral vedeti

neobičajna cena

neobičajna oblika sklenitve posla

niso zavarovana običajna tveganja

je vmes povezana oseba

je identificiran za namene DDV v zadnjih 6 mesecih

3 mesece ne predlaga DDV obračunov

poslovni naslov, ki ne obstaja

PLAČNIKI DDV – solidarna odgovornost (127c. čl.PZDDV)

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran64


Administracija
ADMINISTRACIJA storitve

kaj se na novo prijavlja:

dobave blaga ali storitev kjer prejemnik plača DDV (76. a čl.)

gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenje v zvezi z nepremičninami

posredovanje osebja, vključenega v dejavnost iz prejšnje točke

dobava nepremičnin iz 7. in 8. tč. 44. čl. ZDDV-1, če se je dobavitelj odločil za opcijo obdavčevanja

dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala in storitev iz priloge IIIa

obvestiti davčni organ:

30 dni od prve dobave - oblika obvestila ni predpisana –bo na Edavki (opravljaš storitve in dobave po 76. a čl. ZDDV-1)

ko se preneha opravljati

če se ne obvesti hujši davčni prekršek

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran65


Poro ilo za storitve in blago iz 76 a l zddv 1
POROČILO ZA STORITVE IN BLAGO IZ 76.a čl. ZDDV-1 storitve

posebnost storitev iz 76. a čl. ZDDV-1 (gradbene stor., nepremičnine, odpadki)

rok do konca jan. 2010 obvesti davčni organ, če to opravljaš

po novem brez DDV – prejemnik samoobdavčitev

svoje polje v DDV-O zap. št. 11a

še posebno poročilo podobno rekapitulacijskemu po vsebini

novo poročilo za storitve in blago po 76.a čl. ZDDV-1:

mesečno elektronsko poročilo

do zadnjega delovnega dne v mesecu po poteku obdobja

ID št. za DDV pod katero so storitve opravljene (izvajalčeva ID št. za DDV)

skupna mesečna vrednost prometa po vsaki posamezni prejemnikovi ID št. za DDV

vpisuje se tudi avanse

kontrola: cifra iz DDV-O 11a = sešt. storitev v tem poročilu

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran66


Rekapitulacijsko poro ilo rp o
REKAPITULACIJSKO POROČILO RP-O storitve

po novem RP-O poleg blaga še za storitve – eno poročilo skupno

mesečno poročilo nič več trimesečno (velja za blago in storitve)

če ni prometa se RP-O ne oddaja

predložitev – do 20. dne naslednjega meseca po poteku obdobja

primer: storitve in dobave blaga za januar 2010 – poročilo do 20.2.2010

po “starem” dobave januar – obdobje januar – marec – oddaja RP-O 10.5.2010

hitrejše poročanje

vpisujejo se storitve opravljene tujcem znotraj EU kjer DDV ne bo obračunan

prvič se vpisujejo storitve, ki se nanašajo na januar 2010

npr. svetovalna storitev se nanaša na december 09, račun izdan januarja 2010 – vse se dela po “starem” – nič se ne vpiše v RP-O

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran67


Rekapitulacijsko poro ilo rp o1

primer: administrativne storitve opravljene v januarju 2010 za naročnika DZ iz AT

ni pomembno kdaj je izdan račun – vključit se mora v DDV za januar 2010

vpis v DDV-O v zap. št. 12 (dobave blaga in storitev v EU)

ves promet iz te rubrike se poroča v RP-O pod rubriko storitve (pazi ne pod blago)

poroča se skupna vrednost storitev v mesecu po posamezni ID št. za DDV

zato nujna prejemnikova ID št. za DDV

kontrola: cifra iz DDV-O 12 = seštevek storitev in blaga v RP-O za isti mesec razen

REKAPITULACIJSKO POROČILO RP-O

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran68


Povzetek predlo itev obra una in pla ilo
POVZETEK – PREDLOŽITEV OBRAČUNA IN PLAČILO za naročnika DZ iz AT

izenačeno je predložitev RO-O za blago in (ali) storitve in DDV-O oboje se oddaja na isti dan

plačilo DDV vedno konec meseca

za januar – odda se do 20. v mesecu – 20.2. (sobota) – rok 22.2.2010

rok 22.2.2010

rekapitulacijsko poročilo za blago in storitve

DDV-O obrazec

plačilo DDV po obračunu – pazi konec meseca (petek 26.2.2010)

storitve in blago po 76. a členu ZDDV-1

do konca meseca za DDV-O in posebno poročilo za storitve in blago po 76. a členu ZDDV-1; plačilo do konca meseca

če so poleg tega še dobave blaga v EU ali storitve v EU – rok do 20. v mesecu; plačilo DDV vedno konec meseca

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran69


Vra ila ddv
VRAČILA DDV za naročnika DZ iz AT

slovenski DZ lahko zahteva v EU vračilo DDV, ki je bil plačan v tisti državi:

primer: SI DZ zahteva vračilo DDV v Nemčiji po računu za nočitev v Nemčiji

tehnika do sedaj – najeti svetovalca v DE da izpelje po pooblastilu zahtevek za vračilo ali sam direktno zahtevaš vračilo, če poznaš DE predpise

tehnika po novem in omejitve:

zahtevek za vračilo se elektronsko odda v Sloveniji do 30.9.

DURS Slovenija preveri naše podatke in pošlje naprej zahtevek v državo v kateri se zahteva vračilo (ni več potrebno predložiti potrdilo o ID št. za DDV in original računov)

tuj DURS nas obvesti o dnevu prejema zahtevka za vračilo

vračila po novem sistemu so že po 1.1.2010 za zahtevke, ki se vsebinsko nanašajo na leto 2009

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran70


Vra ila ddv1

tuj DZ iz EU lahko zahteva vračilo v Sloveniji plačanega DDV

primer: DZ iz IT zahteva vračilo DDV v Sloveniji po prejetem računu za skladiščenje blaga v Ljubljani

tehnika do sedaj: IT najema svetovalca v SI da zanj po pooblastilu vloži zahtevek za vračilo - ali tujec dela vse sam – problem postopek v SI jeziku

tehnika po novem:

IT elektronsko vloži zahtevek za vračilo v IT

DURS IT preveri podatke in pošlje zahtevek na DURS Slovenija

DURS SI obvesti IT o datumu prejema zahtevka

vračila omejitve – upošteva se vedno zakonodaja v državi kjer se zahteva vračilo

VRAČILA DDV

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran71


Vra ila ddv omejitve

upošteva se omejitve še v domači državi DDV

če ima DZ, ki zahteva vračilo v domači državi odbitni delež se to upošteva tudi pri vračilu

vsebinsko je bilo to že do sedaj – primer C-136/99 Société Monte Dei Paschi Di Siena

primer: DZ ima v SI 87% odbitni delež – ko zahteva vračilo DDV v IT bo dobil samo 87% v Italiji plačanega DDV

VRAČILA DDV - omejitve

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran72


Vra ila ddv omejitve in novi roki

novi roki: DDV

vložitev zahtevka najpozneje 30.9. (primer za leto 2010 – zahtevek za vračilo najkasneje 30.9.2011)

obdobje vračila najmanj 3 mesece – največ 1 leto

min. znesek 400 EUR (če je preostanek leta min. 50 EUR)

odločitev o zahtevku – 4 meseci od prejema

če ni dovolj info. lahko zahteva dodatne informacije – rok za to en mesec – odločitev o zahtevku 2 meseca po prejem dodatnih info.

druge nadaljnje info. – odločitev o zahtevku – 8 mesecev od prejema zahtevka

VRAČILA DDV – omejitve in novi roki

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran73


Vra ila ddv novi roki

vračilo oz. nakazilo zneska DDV – če je rok zamujen – obresti za prepozno vračilo (po ZDavP-2)

vračilo DDV, pridobljenega z goljufijo – začne se postopek za povračilo zneska vključno s kaznijo (ali zamudnimi obrestmi)

VRAČILA DDV – novi roki

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran74


Vra ilo ddv dz izven eu
VRAČILO DDV – DZ izven EU obresti za prepozno vračilo (po ZDavP-2)

vse ostaja skoraj enako – skoraj nič se s 1.1.2010 ne spremeni

rok za vložitev zahtevka 30. junij (znotraj EU 30.9)

original računi

potrdilo o ID št. (znotraj EU to ni potrebno)

obdobje vračila 6 mesecev – 1 leto

znesek za vračilo min. 400 EUR (50 EUR za preostanek leta)

odločitev o zahtevku 8 mesecev (EU 4 mesce)

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran75


Hvala vpra anja

Hvala. obresti za prepozno vračilo (po ZDavP-2)Vprašanja?

Avtorica ne odgovarja za posledice (udejanjanje) v gradivu in na seminarju predstavljenih temah in primerih.

BDO Svetovanje d.o.o. Seminar: Spremembe DDV 2010

Stran76