1 / 15

Islam

Islam. Islams 5 Pelare. Trosbekännelsen – Bara en Gud , profeten Muhammed Bönen – 5 bön varje dag, vara ren ( efter ett visst schema ) , fredagar ( aktuella frågor om världen och samhället , sann muslim ska leva – Allmosan - 2,5 % skall ges av pengarna

tale
Download Presentation

Islam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Islam

 2. Islams 5 Pelare • Trosbekännelsen – Bara en Gud, profetenMuhammed • Bönen – 5 bönvarje dag, vararen (efterettvisst schema) , fredagar (aktuellafrågoromvärldenochsamhället, sannmuslimskaleva – Allmosan- 2,5 % skallgesavpengarna • Fastan – Solenuppe/solennere, äterej mat, dricka • - varförfastan? • - Fattig • . TänkapåGud, tackalivet • . Koranenbörjadekomma till under dennamånad • Vallfärden – • - Gå till Mecka, 1 gång per år 2-3 miljonermänniskor, allakanintegå, Muhammedsistagångenhanvardär (platser). Ihram mental förberedelse • - BesökerhelaplatserutanförMeckaexemeplvis man offrarettdjurminneav Abrahams offer, kaba 7 gånger, arafatslätten (förlåtelse) • http://islam.se/islams-fem-pelare/vallfarden/

 3. Sunna • En bra muslim? Sunna, hadither , muhammedsvanor • - Fem pelarna bra muslim • - Merstödochhjälp – hurlivetskalllevas • Sunna – Muhammedsvanor (levnadssätt), berättelsernaomvanorna “hadither” vadhansade, gjorde

 4. Sharia • Land somvillvaramuslimskt – lag sharia • Stödjer sig påkoranenochhaditherna • Frågortasupp • - äktenskap, olikastraff, ärva, familjochsamhälle • Serolikaut, ledarnaväljerutvilkahadithersomböringå I lagen

 5. Domedagen • Paradisellerhelvete

 6. Buddhismen • Buddha – Siddharta Gautama • Hindrahonomfrånsjukdom, åldrande, fattigdomellerdöd • Blihelig man istället • Han komutsågalltlidande- annat sorts liv • Mångamänniskor hade detsvårt- överalltlidande • Varförlidande I världen? • - gickut I världensökasvar • Dharma – hansplikthjälpaandra

 7. Vise män, slutadeäta-plågade sin kropp • Mediterade - 49 dagar, människanaldrignöjd- sökandet/lidandetaldrig slut

 8. Buddhismenslära • EnligtBuddhismen 2 motsattasättattlevapå? • Lyxochöverflödellerlevaenkelt • Leva bra? • Leva mitt emellankallas “ gyllenemedelvägen” levapåettsärskiltsätt • Förklaras I åttafaldigavägen

 9. Åttafaldigavägen 1. Rättinsikt / Förstå den buddhistiskaläran 2. RättSinnelag/ Attvarafrifrånbegär, ej stark lust efternågot 3. Rätttal/ inteljuga, talaillaomandra, fulaord 4. Rätthandlande/ ejdöda, stjäla, ljuga 5. Rättyrke/ Intearbeta med någotsomskadarandra 6.Rättsträvan/ alltidgöradeträttaochkämpa mot detonda 7. Rättmedvetenhet/ koncentreradochmedvetenomsinatankarochkänslor 8. Rätt meditation/ mediterapåettriktigtsätt- efterbuddhasinstruktioner

 10. Läranssammanfattning • Buddha sammanfattadelärandeti de fyrasanningarna: • Alltleder till lidande:Livet leder till lidandeexempelvisfödas, leva, kär, sjuk, åldras • Ingetbeståendealltförändras • Lidandetberorpåbegäret:Bliraldrignöjd med det man har • Lidandetupphörnärbegärenförsvinner: Gersvarpåhurlidandetskallkunnagåbort. Ex slutabegärasaker, slutaönska dig saker, be inteomkärlek/framfång- blirfri/harmoni – ejåterfödelse- nirvana • Genomattgå den åttafaldigavägenförsvinnerbegären: Beskriverhur en människabär sig åtförattfåbortsinabegär- åttafaldigavägen

 11. Människansgärningar/karma • EnligtBuddhismenskaparmänniskansitteget liv • Karma? Nästa liv- även nu • Fårtillbakaallt • Återföds • Ingenbeståendesjäl (förändras)

 12. Judendomenslära • Monoteism , Gudskapatallt • Shema (trosbekännelsen) • Hör, Israel! HerrenärvårGud, Herrenär en • - Be varjemorgonförtacksamhetochföljaGudsvilja • Människan? • Människantänker/ väljersjälvhurlivetskall se ut – Bli bra/gördetsjälv • Gudförlåter • Judarna: alltfintskall man ta hand om, världen (vårda den) ävennjuta

 13. JudarnasomGudstjänare- Gudtyckteomdem • GudställerkravpåJudarna- visa vemGudär • - reglerochlagar • Ejattandraskallblijudar, förståGud • Judarnasuppdrag slut • - Messias – utvaldavGud, fred

 14. Sabbat • Vilodag • Börjarpåfredagen (eftermiddag) – lördagskvällen (solengårner) • TackaGud • Vila fråndagligtarbete • - riktavåratankarochhandlingar mot Gud • - hemma / synagoga • - familj

More Related