presentatie killing you softly n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentatie ‘ Killing you Softly ’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentatie ‘ Killing you Softly ’

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 72

Presentatie ‘ Killing you Softly ’ - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Presentatie ‘ Killing you Softly ’. Aangeboden door Stichting I.R.O.M Institute for Applied Research and Orthomolecular Medicine Uw gastheer W. Verbrugge , Dir. I.R.O.M Specialisaties Gerontologie - Orthomoleculaire Geneeskunde

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Presentatie ‘ Killing you Softly ’


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Presentatie‘Killing you Softly’ Aangeboden door Stichting I.R.O.M Institute for Applied Research and Orthomolecular MedicineUwgastheer W. Verbrugge, Dir. I.R.O.M SpecialisatiesGerontologie - OrthomoleculaireGeneeskunde Contact E-mail: ortho-medicine@hotmail.com

  2. Dezepresentatie is opgedragenaanambtenaren EU verbiedt de bewering dat water uitdroging kan voorkomen. Fabrikanten van dranken en water in fleswordenbij Wet verbodentebewerendathundranken of fles-water uitdrogingkanvoorkomen, op straffe van 2 jaargevangenisstraf. In het Verenigd Koninkrijk zal binnenkort de wet in werking treden. Hebbenzeeen punt of is ditonzin?

  3. ‘Killing you Softly’

  4. Wat is het I.R.O.M I.R.O.M is voortgekomenuiteengroepOrthomoleculairegeneeskundigen met eenlangjarigeervaring. Doelsteling: Het verrichten van medisch gerelateerde onderzoeken. Het geven van cursussen, workshops, lezingen, voorlichtings-presentaties, TV-interviews en publicaties. Nieuwe behandelings-methoden ontwikkelen. Adviezen verstrekken. Begeleiden van patiënten bij controlearts-bezoeken, om de medische, en juridische belangen van de patiënt te waarborgen.

  5. Uwleven U staat op het punt kennistenemen van eenaantalaspecten die direct temakenhebben met uwleven. Om goed en gezondtekunnenlevenmoeten we onzegezondheidkoesteren. Daarvoorgeldeneenpaar, niettenegeren, ijzerennatuurwetten.

  6. Waarom deze presentatie Dezepresentatie, alsmedemijnvaste column ‘Orthomoleculair bezien’ in de Nederlandsekrant in Spanje is met liefdegemaakt, met het doelom u door middel van informatietehelpen uw gezondheidteverbeteren. WimVerbrugge, Specialist orthomoleculairegeneeskunde Johannes Verbrugge, chirurgijn 1633-1682

  7. Wie, wat, waar, zijn we, en… doen we? Wie? We zijnmens, gevormd en gestuurd door ons DNA

  8. Watzijn we? Eenuniekeverzamelingbiologischsamenwerkendeonderdelen

  9. Waarzijn we? We leven op planeetaarde Eenbijzonderoord met velemogelijkheden

  10. Watdoen we? We leven met de wetenschap die we hebben. Des temeer we weten van levensvoorwaarden, des tebeter we kunnenleven. Hippocrates Prof. L.Pauling Dr. M. Rath Prof. F. Muskiet Prof. S. Epstein

  11. Op reis We beginnen op de plaatswaar we ons op bevinden

  12. Waterplaneet ‘aarde’ Onzeplaneetbestaat voor het grootstedeeluit water Daaraandanken we dagelijksonsleven

  13. Zee-water wordtzoet-water Uitde woestegolvenontstaatonsdrinkwater. Hoe?

  14. Wind, storm, orkanen Wind, ookorkanen, zijnhetperfectevervoermiddel

  15. Wolkenbevattenzoet-water Onzedrijvendewater-basins

  16. Geen water = de dood

  17. Water = leven

  18. Water = voeding

  19. Watdenkt u? • Zoualleswat we etengezondzijn? • Weten we nogwelwatgezondevoeding is? • We denkenmisschiendat we datweten, maar is datookzo? • Of maken we onbedoeldsomsfiksefouten? • Het antwoord is ja! • Om tebeginnen, we gebruikenveelverzurendeetenswaar. • Het gevolg?

  20. Voeding: verzuringsgevaar VERZURING = VEROUDERING = JICHT = OSTEOPOROSE

  21. Kortherhalenvoordat we verdergaan • De aarde is eenwaterplaneet • Wind/regenbrengenonszoet water • Geen water = de dood • Water is voedingsstofnummer 1 • Voeding = leven • Verzurendevoeding is tegen het leven

  22. Hoe ouddenkt u dat u bent? Wijzijnzooudals de mensheid, en nogouder! We zijnzooudals…

  23. Zooudalsons DNA Ons DNA is oud, heel oud. Dat is nietzonderbetekenis Zonder DNA is ergeenleven Zouonsoude DNA eisenstellen? We zijnzooudalsons DNA U weetwel, datgedraaidetrapje Daarinligtonzelevenscode In feitezijnwijwatons DNA is

  24. Wateistons ‘oude’ lichaam? • Stoffen die net zooudzijnalsons DNA. • Meestessentieeldaarvan is… water! • Zuiver water! • Water bestaatuitmoleculen. 2 water-moleculenen 1 zuurstofmolecuul, H20. • Die vormen clusters, alle clusters samen is water. • Oerwater (zooudalsons DNA) heeft clusters van circa 5 tot 6 moleculen. • Dat water past in onzelichaamscellen.

  25. Belang van kleine clusters water 1. Water datvrij is van gifstoffen is cruciaalvoor de stofwisselingsprocessen van de lichaamscellen. • Cellenkunnenhunafvalproductenalleenafvoeren met dit type zuiver water. • Niet met water datbestaatuiteen mix van vele (400!) onslichaambelastendestoffen, zoals in kraanwater en flessen-water het geval is. • Ondanksveelervantedrinken, lijdenonzelichaamscellenaanuitdroging. • Tochgelijk! 7. Waardoorophoping van giftigeafvalstoffen.

  26. Enorme cluster watermoleculenverzadigd van chloor en gifmoleculen • 2 Watermoleculen • 1 Zuurstofmolecuul • Gifstoffen • Chloor

  27. Zuiver water is dus van cruciaalbelang Alsdatzo is danzou die waterbehoefteook tot uitdrukkingmoetenkomen in het waterniveau van onzeorganen, spieren, botten, tanden etc. Laten we dateensbekijken op de volgendedia

  28. Hoe ‘waterig’ zijnwij?

  29. Verbaasd? • U zagdatonslichaamvoor het grootstedeel uit water bestaat. • Onzehersenenbestaanvoor 85% uit water, onzelongen 80%, en onshartspierweefsel 77% • Onze ‘onderdelen’ hebben, omgezondteblijven, voortdurenddringendbehoefteaangezond water. Gezond water is oerwater, rijkaanmineralen en van kleinere clusters danuit de kraan. • Hoe kwamen we daaraan in de oertijd?

  30. Oer-water was mineralenrijk Origineel water, passendbijons DNA stroomde over rotsen en grond en verzameldezoeenveelheidaanmineralestoffen

  31. Mineralen in water • Natrium • Chloride • Kalium • Calcium • Fosfor • Magnesium • IJzer • Zink • Jodium

  32. Kraanwater Hoe veraf van ons DNA-vereiste, is water in Nederland??

  33. Drinkwater in Nederland

  34. Vitens bezorgd over kwaliteit drinkwater Vitens maakt zich grote zorgen over de toenemende vervuiling van grondwater als gevolg van mest. Vooral de waterwingebieden op de hoge zandgronden zijn kwetsbaar, schrijft Vitens aan staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw). Vitens moet nu al winputten verplaatsen, dieper grondwater winnen en waterzuiveringen uitbreiden. In Nederland wordt 60 procent van het kraanwater gewonnen uit grondwater. Het mestbeleid van het kabinet zorgt volgens Vitens (5,4 miljoen aansluitingen) voor een verdere toename van de vervuiling. Bron: ANP 02-12-2011

  35. BRON: VITENS 02-12-2011

  36. In sommigegebieden is kraanwater, zwembadwater

  37. Flessen-water beter? FLESSEN-WATER OFFICEEL PET-WATER GEHETEN

  38. PET-Water 1 • PET- water bevat geen jodium. En Mineralen? • Jodium is een bouwsteen van schildklier-hormonen. Het is onmisbaar voor groei, de ontwikkeling en onderhoud van ons zenuwstelsel, en… heel belangrijk, het op peil houden van onze stofwisseling.

  39. PET-Water 2 • Kunststofflessen zijn thermoplasten. Dat zijn gepoly-meriseerde monomeren, en bevatten Ftalaten (weekmakers) Voorzaken leveraandoeningen bij baby’s en toename van vroeggeboorten. • Het polymeriseringsproces slaagt nooit voor 100%. Daardoor blijft er een deel niet gepolymeriseerde monomeren over in het plastic. Die zijn kankerverwekkend. Deze kankerverwekkende stof lost op in het water in de fles. Hoe langer het water in de fles blijft des te meer kankerverwekkende stof er in komt. Zijn we erdan? Helaasniet. Noglangniet!

  40. Dezemineralenzitten in kraanwater Mineralen in water • Natrium • Chloride • Kalium • Calcium • Fosfor • Magnesium • IJzer • Zink • Jodium Wattreffen we aan in mineraalwater? Benieuwd?

  41. Mineraalwater? • Natrium (Nee) • Chloride (Nee) • Kalium (Nee) • Calcium (Ja) • Fosfor (Nee) • Magnesium (Ja) • IJzer(Nee) • Zink (Nee) • Jodium (Nee)

  42. Watleren we hieruit? • Flessenwaterbevatmeerdereziekmakendestoffen. • Flessenwater, al dan niet met het etiket van Mineraalwater, bevatvrijwelgeenmineralen. Het is eigenlijkdood water. • Het heeftniets meer van doen met het oerwaterdatonslichaameist. Komternog meer narigheid? Is ereenoplossing? Op beidevragen is het antwoord: JA! Over de plastic flessennogdit…

  43. PET-flessen • POLYETHYLEEN TEREPHTALATE

  44. Heidelberg: Uprecht-Karls Universität Prof. dr. William Shotyk: ‘In vrijwel alle PET- flessen in Europa komt de zeer gevaarlijke kankerverwekkende stof Antimonium voor’. Antimonium is een metalloïde. Het valt in de groep zware metalen Het wordt gebruikt in verven, rubber, keramiek, emaille, halfgeleiders, diodes, infrarood-detectoren, verharder van lood in accu’s, handvuur-wapens, lichtspoormunitie, brand-werende materialen, brandweerjassen, en….in PET-flessen. Door autoriteiten in VS en Europa is Anti-monium aangemerkt als een ‘Gevaarlijke Substantie’. Hoe langer het water in de PET-fles blijft hoe meer antimonium er in komt. Prof. dr. W. Shotyk

  45. Gezondheidsraad(2 DEC. 2012)Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Metallisch chroom, antimoon en antimoon-verbindingen zijn beoordeeld op de kans dat zij kanker veroorzaken bij mensen die er op hun werk aan worden blootgesteld. Het antimoon trioxide is ‘verdacht kanker-verwekkend voor de mens’ (categorie 2). prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, voorzitter Gezondheidsraad

  46. Hormonen • Onslichaamproduceertstofjes die we hormonennoemen. Uiterstbelangrijk voor het leven. Zohebben we ookgeslachtshormonen. De dames veeloestrogeen en de herenveeltestosteron. • Watzouergebeurenals we zomaardagelijkssynthetischevrouwelijkegeslachtshormonenzoudenbinnenkrijgen? Datzoietshormonaleproblemenkanveroorzakenligt voor de hand. • Gebeurtdatdan? • Jawel, uit PET-flessen. Opgelost in het water.

  47. Plastic-hormonen Xenooestrogenenbezetten de receptors Bisfenol A (BPA) Komtvrij in het water. Is aangemerktals ‘endocrin disrupting chemical’. Het verstoort de hormonalewerking met aanzienlijkekansaantasten van de (hormonale) gezondheid.

  48. Onderzoekers Dr. M. Wagner en Dr. J. Oehlmann,vonden het bewijs van oestrogeen-verbindingen in • water uit plastic flessen. • Zijnspreken van ‘grootschalikebesmetting met • krachtigesynthetischeoestrogenenvrijkomenduit plastic’.

  49. Enkelezichtbaregevolgen GynaecomastieHirsutismeAndrogene alopecie Schildklier- afwijkingInfertiliteit Diabetes Hormonalehoofdpijn