Download
presentatie killing you softly n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
presEntatie ‘KILLING YOU SOFTLY’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
presEntatie ‘KILLING YOU SOFTLY’

presEntatie ‘KILLING YOU SOFTLY’

182 Views Download Presentation
Download Presentation

presEntatie ‘KILLING YOU SOFTLY’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. presEntatie ‘KILLING YOU SOFTLY’ AANGEBODEN DOOR I.R.O.M Institute for Applied Research and Orthomolecular Medicine Uwgastheer W. Verbrugge, Dir. I.R.O.M SpecialisatiesGerontologie - OrthomoleculaireGeneeskunde Contact E-mail: ortho-medicine@hotmail.com

 2. DEZE PRESENTATIE IS OPGEDRAGEN AAN -AMBTENAREN EU verbiedt de bewering dat water uitdroging kan voorkomen. Fabrikanten van dranken en water in fleswordenbij Wet verbodentebewerendathundranken of fles-water uitdrogingkanvoorkomen, op straffe van 2 jaargevangenisstraf. In het Verenigd Koninkrijk zal binnenkort de Wet in werking treden.   Hebbenzeeen punt of is ditonzin?

 3. ‘KILLING YOU SOFTLY’

 4. WAT IS HET I.R.O.M I.R.O.M is voortgekomenuiteengroepOrthomoleculairegeneeskundigen met eenlangjarigeervaring. Doelsteling: Het verrichten van medisch gerelateerde onderzoeken. Het geven van cursussen, workshops, lezingen, voorlichtings-presentaties, TV-interviews en publicaties. Nieuwe behandelings-methoden ontwikkelen. Adviezen verstrekken. Begeleiden van patiënten bij controlearts-bezoeken, om de medische, en juridische belangen van de patiënt te waarborgen.

 5. UW LEVEN U staat op het punt kennistenemen van eenaantalaspecten die direct temakenhebben met uwleven. Om goed en gezondtekunnenlevenmoeten we onzegezondheidkoesteren. Daarvoorgeldeneenpaar, niettenegeren, ijzerennatuurwetten.

 6. Waarom deze presentatie Dezepresentatie, alsmedemijnvaste column ‘Orthomoleculair bezien’ in de Nederlandsekrant in Spanje is met liefdegemaakt, met het doelom u door middel van informatietehelpen uw gezondheidteverbeteren. WimVerbrugge, Specialist orthomoleculairegeneeskunde Johannes Verbrugge, chirurgijn 1633-1682

 7. Wie, wat, waar, zijn we, en.. doen we? Wie? We zijnmens, gevormd en gestuurd door ons DNA

 8. watzijn we? Eenuniekeverzamelingbiologischsamenwerkendeonderdelen

 9. Waarzijn we? We leven op planeetaarde Eenbijzonderoord met velemogelijkheden

 10. Watdoen we? We leven met de wetenschap die we hebben. Des temeer we weten van levensvoorwaarden, des tebeter we kunnenleven. Hippocrates Prof. L.Pauling Dr. M. Rath Prof. F. Muskiet Prof. S. Epstein

 11. OP REIS We beginnen op de plaatswaar we ons op bevinden

 12. WATERPLANEET ‘AARDE’ Onzeplaneetbestaat voor het grootstedeeluit water Daaraandanken we dagelijksonsleven

 13. ZEE-WATER WORDT ZOET-WATER Uit de woestegolvenontstaatonsdrinkwater . Hoe?

 14. WIND, storm, orkanen Wind, ookorkanen, zijnhetperfectevervoermiddel

 15. WOLKEN bevattenzoet water Onzedrijvende water- basins

 16. GEEN WATER = de dood

 17. WATER = LEVEN

 18. WATER = VOEDING

 19. WAT DENKT U? • ZOU ALLES WAT WE ETEN GEZOND ZIJN? • WETEN WE NOG WEL WAT GEZONDE VOEDING IS? • WE DENKEN MISCHIEN DAT WE DAT WETEN, MAAR IS DAT OOK ZO? • OF MAKEN WE ONBEDOELD SOMS FIKSE FOUTEN? • HET ANTWOORD IS JA! • OM TE BEGINNEN, WE GEBRUIKEN HEEL VEEL VERZURENDE ETENSWAAR • GEVOLG?

 20. VOEDING: VERZURINGS GEVAAR VERZURING = VEROUDERING = JICHT = OSTEOPOROSE

 21. KORT HERHALEN VOOR WE VERDER GAAN • DE AARDE IS EEN WATERPLANEET • WIND/REGEN BRENGEN ONS ZOET WATER • GEEN WATER = DE DOOD • WATER IS VOEDINGSSTOF NUMMER 1 • VOEDING = LEVEN • VERZURENDE VOEDING IS TEGEN HET LEVEN

 22. HOE OUD DENKT U DAT U BENT? WIJ ZIJN ZO OUD ALS DE MENSHEID, EN NOG OUDER! WE ZIJN ZO OUD ALS…..

 23. ZO OUD ALS ONS DNA Ons DNA is oud, heel oud. Dat is nietzonderbetekenis Zonder DNA is ergeenleven Zouonsoude DNA eisenstellen? We zijnzooudalsons DNA U weetwel, datgedraaidetrapje Daarinligtonzelevenscode In feitezijnwijwatons DNA is

 24. WAT EIST ONS ‘OUDE’ LICHAAM? • STOFFEN DIE NET ZO OUD ZIJN ALS ONS DNA • MEEST ESSENTIEEL DAARVAN IS ….WATER! • ZUIVER WATER! • WATER BESTAAT UIT MOLECULEN 2 WATER-MOLECULEN EN 1 ZUURSTOF-MOLECUUL, H20 • DIE VORMEN CLUSTERS ALLE CLUSTERS SAMEN IS WATER • OERWATER (ZO OUD ALS ONS DNA) HEEFT CLUSTERS VAN CIRCA 5 TOT 6 MOLECULEN • DAT WATER PAST IN ONZE LICHAAMSCELLEN

 25. BELANG VAN KLEINE CLUSTERS-WATER 1. WATER VRIJ VAN GIFSTOFFEN IS CRUCIAAL VOOR DE STOFWISSELINGSPROCESSEN VAN DE LICHAAMS-CELLEN. • CELLEN KUNNEN HUN AFVALPRODUCTEN ALLEEN AFVOEREN MET DIT TYPE ZUIVER WATER. • NIET MET WATER DAT BESTAAT UIT EEN MIX VAN VELE (400!) ONS LICHAAM BELASTENDE STOFFEN, ZOALS IN KRAANWATER EN FLESSEN-WATER HET GEVAL IS. • ONDANKS VEEL DRINKEN DAARVAN LIJDEN ONZE LICHAAMSCELLEN AAN UITDROGING. • TOCH GELIJK! 7. WAARDOOR OPHOPING VAN GIFTIGE AFVALSTOFFEN.

 26. Enorme cluster watermoleculenverzadigd van chloor en gifmoleculen • 2 Watermoleculen • 1 Zuurstofmolecuul • Gifstoffen • Chloor

 27. ZUIVER WATER IS DUS VAN CRUCIAAL BELANG • ALS DAT ZO IS DAN ZOU DIE WATERBEHOEFTE OOK TOT UITDRUKKING MOETEN KOMEN IN HET WATERNIVEAU VAN ONZE ORGANEN, SPIEREN, BOTTEN, TANDEN ETC. • LATEN WE DAT DAN MAAR EENS BEKIJKEN OP DE VOLGENDE DIA

 28. HOE ‘WATERIG’ ZIJN WIJ?

 29. VERBAASD? • U ZAG DAT ONS LICHAAM VOOR HET GROOTSTE DEEL UIT WATER BESTAAT • ONZE HERSENEN UIT 85% WATER, LONGEN 80%, ONS HARTSPIERWEEFSEL UIT 77% • ONZE ‘ONDERDELEN’ HEBBEN, OM GEZOND TE BLIJVEN, VOORTDUREND DRINGEND BEHOEFTE AAN GEZOND WATER. GEZOND WATER IS OERWATER, RIJK AAN MINERALEN EN VAN KLEINERE CLUSTERS DAN UIT DE KRAAN • HOE KWAMEN WE DAARAAN IN DE OERTIJD?

 30. OER-WATER WAS MINERALENRIJK ORIGINEEL WATER, PASSEND BIJ ONS DNA STROOMDE OVER ROTSEN EN GROND EN VERZAMELDE ZO EEN VEELHEID AAN MINERALE STOFFEN

 31. MINERALEN IN WATER • Natrium • CHloride • Kalium • Calcium • Fosfor • Magnesium • Ijzer • Zink • jodium

 32. KRAANWATER HOE VERAF VAN ONS DNA-VEREISTE, IS WATER IN SPANJE?

 33. DRINKWATER IN NEDERLAND

 34. Vitens bezorgd over kwaliteit drinkwater Vitens maakt zich grote zorgen over de toenemende vervuiling van grondwater als gevolg van mest. Vooral de waterwingebieden op de hoge zandgronden zijn kwetsbaar, schrijft Vitens aan staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw). Vitens moet nu al winputten verplaatsen, dieper grondwater winnen en waterzuiveringen uitbreiden. In Nederland wordt 60 procent van het kraanwater gewonnen uit grondwater. Het mestbeleid van het kabinet zorgt volgens Vitens (5,4 miljoen aansluitingen) voor een verdere toename van de vervuiling. Bron: ANP 02-12-2011

 35. BRON: VITENS 02-12-2011

 36. IN SOMMIGE GEBIEDEN IS KRAANWATER, ZWEMBADWATER

 37. FLESSEN-WATER BETER? FLESSEN-WATER OFFICEEL PET-WATER GEHETEN

 38. PET-WATER 1. • PET- water bevat geen jodium. En Mineralen??? • Jodium is een bouwsteen van schildklier-hormonen. Het is onmisbaar voor groei, de ontwikkeling en onderhoud van ons zenuwstelsel, en… heel belangrijk, het op peil houden van onze stofwisseling.

 39. PET-WATER 2 • Kunststofflessen zijn thermoplasten. Dat zijn gepoly-meriseerde monomeren, en bevatten Ftalaten (week-makers) Voorzaken leveraandoeningen bij baby’s en toename van vroeggeboorten. • Het polymeriseringsproces slaagt nooit voor 100%. Daardoor blijft er een deel niet gepolymeriseerde monomeren over in het plastic. Die zijn kanker-verwekkend. Deze kankerverwekkende stof lost op in het water in de fles. Hoe langer het water in de fles blijft des te meer kankerverwekkende stof er in komt. • Zijn we erdan? Helaas niet. Noglang niet!

 40. Dezemineralenzittenkraanwater • MINERALEN IN WATER • Natrium • CHloride • Kalium • Calcium • Fosfor • Magnesium • Ijzer • Zink • Jodium Wattreffen we aan in Mineraalwater? Benieuwd?

 41. MINERAALWATER? • Natrium (NEE) • Chloride (NEE) • Kalium (NEE) • Calcium (JA) • Fosfor (Nee) • Magnesium (JA) • Ijzer (NEE) • Zink (NEE) • Jodium (NEE)

 42. Watleren we hieruit? • Flessenwaterbevatmeerdereziekmakendestoffen. • Flessenwater, al dan niet met het etiket van Mineraalwater, bevatvrijwelgeenmineralen. Het is eigenlijkdood water. • Het heeftniets meer van doen met het oerwaterdatonslichaameist. Komternog meer narigheid? Is ereenoplossing? Op beidevragen is het antwoord: JA! Over de plasticflessennogdit……

 43. PET FLESSEN • POLYETHYLEEN TEREPHTALATE

 44. HEIDELBERG: uprecht-Karls Universität Prof. dr. William Shotyk: ‘In vrijwel alle PET- flessen in Europa komt de zeer gevaarlijke kankerverwekkende stof Antimonium voor’. Antimonium is een metalloïde. Het valt in de groep zware metalen Het wordt gebruikt in verven, rubber, keramiek, emaille, halfgeleiders, diodes, infrarood-detectoren, verharder van lood in accu’s, handvuur-wapens, lichtspoormunitie, brand-werende materialen, brandweerjassen, en….in PET-flessen. Door autoriteiten in VS en Europa is Anti-monium aangemerkt als een ‘Gevaarlijke Substantie’. Hoe langer het water in de PET-fles blijft hoe meer antimonium er in komt. Prof. dr. W. Shotyk

 45. Gezondheidsraad (2 DEC. 2012)Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Metallisch chroom, antimoon en antimoon-verbindingen zijn beoordeeld op de kans dat zij kanker veroorzaken bij mensen die er op hun werk aan worden blootgesteld. Het antimoon trioxide is ‘verdacht kanker-verwekkend voor de mens’ (categorie 2). prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, voorzitter Gezondheidsraad

 46. HORMONEN • Onslichaamproduceertstofjes die we hormonennoemen. Uiterstbelangrijk voor het leven. Zohebben we ookgeslachtshormonen. De dames veeloestrogeen en de herenveeltestosteron. • Watzouergebeurenals we zomaardagelijkssynthetischevrouwelijkegeslachtshormonenzoudenbinnenkrijgen? Datzoietshormonaleproblemenkanveroorzakenligt voor de hand. • Gebeurtdatdan? • Jawel, uit PET-flessen. Opgelost in het water.

 47. PLASTIC-HORMONEN XENO OESTROGENEN BEZETTEN DE RECEPTORS BISFENOL A (BPA) KOMT VRIJ IN HET WATER. IS AANGEMERKT ALS ‘ENDOCRINE DISRUPTING CHEMICAL’. HET VERSTOORT DE HORMONALE WERKING MET AANZIENLIJKE KANS AANTASTEN VAN DE (HORMONALE)GEZONDHEID

 48. ONDERZOEKERS Dr. M. WAGNER EN Dr. J. OEHLMANN, VONDEN HET BEWIJS VAN OESTROGEEN-VERBINDINGEN IN WATER UIT PLASTIC FLESSEN. • ZIJ SPREKEN VAN ‘GROOTSCHALIGE BESMETTING MET KRACHTIGE SYNTHETISCHE OESTROGENEN VRIJKOMEND UIT PLASTIC’.

 49. Enkelezichtbaregevolgen GynaecomastieHirsutismeAndrogene alopecie Schildklier- afwijkingInfertiliteit Diabetes Hormonalehoofdpijn