biblioteket som katalysator for social kapital n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biblioteket som katalysator for social kapital PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biblioteket som katalysator for social kapital

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Biblioteket som katalysator for social kapital - PowerPoint PPT Presentation

swain
132 Views
Download Presentation

Biblioteket som katalysator for social kapital

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Biblioteket som katalysator for social kapital v/Sara Lea Rosenmeier Rådgivende Sociologer ApS Nørregård-Nielsen & Rosenmeier

 2. Social kapital vinder terræn • Begrebet brugt første gang i 1916 • Genopfindes i 70’erne • Stort fokus i 90’erne (Bourdieu, Coleman, Putnam) • Udbredes til forskellige fagfelter • Lokalsamfundsudvikling • Pædagogik • Økonomi • Virksomhedsstudier • Folkesundhed, osv.

 3. Robert D. Putnams definition af social kapital ”Social kapital er karakteristiske træk ved det sociale liv, som fx netværk, normer og tillid, der letter koordination og samarbejde til fælles gavn” (Putnam 2000)

 4. To typer social kapital Ikke et enten/eller men et både/og  en god balance

 5. Social kapital er mere end hygge • Fokus på kvaliteten af relationerne • Sociale relationer skaber værdi • Social kapital har en produktiv kraft: rækker ud over det blotte fællesskab (2 + 2 = 5) • Udnyttede og uudnyttede ressourcer • Sammenhængskraft  limen/olien • Noget eksternt til individet, noget socialt • Kommer mange til gode

 6. Hvordan kan vi forstå social kapital i relation til biblioteket?

 7. Biblioteket som brobygger • Blandt andet norske undersøgelser viser, at biblioteket har potentialet til at skabe generaliseret tillid og brobyggende social kapital • Biblioteket er gratis – alle har lige adgang til biblioteket (øger tillid)

 8. Biblioteket nedbryder grænser • Stedet for tilfældige møder og samtaler • Et mødested mellem mødesteder • Et offentligt mødested, hvor politiske og kulturelle idéer er til debat • En informations- og vidensbank, som kræver involvering og deltagelse • En arena hvor private eller professionelle interesser kan dyrkes med venner/kolleger • Et sted for virtuelle møder

 9. Er det realistisk?

 10. Bibliotekets kompleksitet • Bevæge sig mellem forskellige typer møder • Bevæge sig mellem forskellige livs sfærer (nabo, studerende, borger) • Deltage i møder med forskellig intensitet (integrationsperspektiv) • Øget opmærksomhed mellem grupper, der ikke ligner hinanden

 11. Det sociale bibliotek • Biblioteker med tilstrækkelige ressourcer , kreativitet ifht nye tilbud og engagement i lokalsamfundet kan bidrage med en rigdom af ressourcer  et gratis lokalt mødested med den nyeste informationsteknologi, viden, ejerskab og tillidsforhold folk imellem • Biblioteker KAN spille en nøglerolle i opbygningen af stærke lokalsamfund med en høj grad af brobyggende social kapital

 12. Vi vil gerne vide mere… • Samarbejde med Gentofte Bibliotekerne • Projektet skal afdække bibliotekets rolle i skabelsen af social kapital blandt dets brugere • Projektet skal udvikle metoder så bibliotekerne selv kan måle på den sociale kapital og identificere indsatsområder til at højne social kapital

 13. TAK! slr@rso.dk www.rso.dk