Katalysator
Download
1 / 13

Katalysator - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Katalysator. WS med forskare den 29 maj 2006 Ingenjörshuset – Styrelserummet Ulf Blomqvist. Behovsmotiverad forskning. Utgår från uttryckta behov i näringsliv och offentlig verksamhet, men också från behov inom nya områden med tillväxtpotential.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Katalysator' - gaenor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Katalysator

Katalysator

WS med forskare den 29 maj 2006

Ingenjörshuset – Styrelserummet

Ulf Blomqvist


Behovsmotiverad forskning
Behovsmotiverad forskning

Utgår från uttryckta behov i näringsliv och offentlig verksamhet, men också från behov inom nya områden med tillväxtpotential.

Genomförs i samspel mellan de aktörer som utför forskningsarbetet och de aktörer som efterfrågar resultat och kompetens.


Innovation r grunden f r tillv xt
Innovation är grunden för tillväxt

VINNOVAs uppgift äratt finansiera behovsmotiverad forskning ochatt utveckla effektiva innovationssystem för hållbar tillväxt


Varf r en katalysator
Varför en Katalysator?

 • För att adressera svagheter och svårigheter såsom:

  • skapandet och spridandet av generisk kunskap,

  • rörligheten inom och mellan innovationssystemen,

  • samordning av forsknings- och innovationsinsatser för IT-användning, och

  • integrerad forskning mellan discipliner och innovationssystem

 • För att:

  • identifiera fruktbara nya projekt, och

  • skapa nätverk och förespråkande allianser

 • För att fånga upp behov och krav i innovationssystemen

 • För att kommunicera programmets olika temaområden, mål och urvalskriterier


Katalysators f rv ntade effekter
Katalysators förväntade effekter

 • Ökad disciplinöverskridande samverkan med fokus på användarnas behov, ekonomiska/legala grundförutsättningar, samt möjliggörande informations- och kommunikationsteknologier

 • Identifierade nya projekt, nya temaområden och nya samverkansgrupper

 • (På sikt) ökad grad av kommersialisering och samverkan med inkubatorer

 • På sikt, ökad rörlighet inom och mellan innovationssystemen


Katalysators roll i en portf ljstrategi
Katalysators roll i en portföljstrategi

Effekt- och

avkastnings-

analyser

Innovations-system-

analys

Katalysator

Förvaltningav

Projekt- portföljen

Program-

utformning

Ut-lysningav finans-ieringsmöjlig-heter och val avprojekt


En strukturerad process
En strukturerad process

Källor för val av tema för Katalysator

Fas 1 – val av tema

Fas 2 – identifiera FoU-område

WS Företag & off verks

WS Forskare

Fas 3 – matchningsprocess

Fas 4 – beslut om projektidé, val av projektledare

WS Forskare OCH Företag/Off verks

Fas 5 – utformning av projekt-ansökan, med planeringsbidrag, i dialog med VINNOVA

Fas 6 – hantera beviljade (och av-slagna) projekt

Fas 7 – projektets genomförande och löpande rapportering

WS Lärande och kunskaps-utbyte

Fas 8 – projektavslut, utvärdering och återföring


Beslutsprocessen
Beslutsprocessen

Fas 4 – beslut om projektidé, val av projektledare

Steg 1 - Beslut om projektområde (ex e-health); bedöms av Programråd, delar därav eller annan bedömningsgrupp.

Steg 2 - Projektledare utses

Steg 3 - Projektskiss 1 (enligt VINNOVAs projektskiss) för bedömning och godkännande Om JA beviljas ett planeringsbidrag; Om NEJ, görs ett omtag för att förbättra projektskissen

Fas 5 – utformning av projekt-ansökan, med planeringsbidrag, i dialog med VINNOVA

Steg 4 - Projektskiss 2 och 3 (2: 50 % av färdig projektbeskrivning, 3: 80 % med prel. Konsortium) plus ev kompletterande kriterier; bedöms av Programråd, delar därav eller annan bedömningsgrupp.

Om JA fortsätter processen; Om NEJ, görs omtag för att förbättra skrivning, komplettera konsortium, e dyl

Steg 5 - Färdigt projektförslag med genomförande- och nyttiggörandeplaner samt en tydlig budget; bedöms av Programråd, delar därav eller annan bedömningsgrupp.

Om JA fortsätter processen; Om NEJ, görs omtag för att förbättra skrivning, komplettera konsortium, e dyl

Steg 6 - Projektstart

Fas 6 – hantera beviljade (och av-slagna) projekt


Bed mningskriterier
Bedömningskriterier

 • Tillväxtmöjligheter inom tjänste och IT-användningsområdet

  • Kommer projektet att resultera i nyskapande tjänster med IKT som möjliggörare?

  • Kommer projektets resultat att kunna appliceras på olika typer av tjänster och bli en integrerad del i företags vidare utveckling?

  • Kommer projektet genom sitt upplägg att påverka dynamiken och samspelet på marknaden utifrån ett användarperspektiv?

  • Är projektet unikt och har ett nyhetsvärde som är relevant för det innovationssystem och de aktörer som det adresserar?

  • Utgår projektet från användarnas perspektiv, med tekniken som möjliggörare och med ekonomiska och legala infrastrukturer som nyckelfaktorer i förändringsarbetet?

 • Forsknings- och innovationshöjd

  • Innehåller projektet en mångvetenskaplig dimension som kommer att stärka projektets resultat?

  • Har projektet en hög vetenskaplig nivå?

  • Innehåller projektet relevanta vetenskapliga metoder och angreppssätt samt finns det möjlighet till vidareutveckling?


Bed mningskriterier forts
Bedömningskriterier (forts.)

 • Genomförbarhet och tydlighet i projektplanen

  • Är projektet trovärdigt beskrivet utifrån projektmål, upplägg, milstolpar, ansvarsfördelning, budget, förväntat resultat?

 • Deltagarnas möjlighet att genomföra projektet

  • Är projektets sammansättning (forskare, företag, organisationer, användare) ”rätt” för projektets resultat?

  • Är engagemanget från medverkande partners aktivt och med en uttrycklig vilja att skapa mervärde och nätverk?

  • Har projektledaren/-na den kunskap och kompetens som är nödvändig för att framgångsrikt genomföra projektet tillsammans med övriga medverkande och nå ett bra resultat?


Tidiga resultat fr n f rsta pilotomg ngen
Tidiga resultat från första pilotomgången

 • Nya samarbeten

  • KI och Handels

  • LTU och SU Fek

  • SMF och stora företag

  • Nya grupperingar i andra utlysningar

 • Ett projekt finansierat och ett planeringsbidrag


N gra kommentarer fr n f rsta uppf ljningen
Några kommentarer från (första) uppföljningen

 • Öppenhet  Förutsebarhet

 • Katalysator  Tydliga utlysningar

 • VINNOVA  Forskarna

 • Strukturerad process  ’smutsa ned fingrarna’

 • ”Frisk och ovanligt öppen process med driv som genererar spännande kontakter”

 • ”Tidskrävande, forskarfokuserad process med naiv syn på företags intressen”


Individualisering av konsumentn ra it tj nster
Individualisering av konsumentnära IT-tjänster

 • Konsument till företag & konsument/medborgare till offentlig verksamhet

 • Generationsskillnader och attitydskillnader

 • Tjänstemarknaden utvecklas snabbt

 • IT bidrar till utvecklingen

 • Behov av stark användarmedverkan