Download
riasy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Riasy PowerPoint Presentation

Riasy

413 Views Download Presentation
Download Presentation

Riasy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Riasy Alexandra Ambrozová 3.E

 2. Obsah: • Zaradenie rias do systému • Všeobecne o riasách • Rozdelenie rias • Chlorella

 3. Zaradenie rias do systému • Podľa kombinácie chrolofylov -červená vývojová vetva - chlorofyl a + chlorofyl d -hnedá vývojová vetva - chlorofyl a + chlorofyl c -zelená vývojová vetva - chlorofyl a + chlorobyl b • podríša: Nižšie rastliny (Thallobionta) • oddelenie: Červené riasy (Rhodophyta) - chlorofyl a+d • oddelenie: Chromofyty (Chromophyta) - chlorofyl a+c • trieda: Žltohnedé riasy (Chrysophyceae) • trieda: Rozsievky (Bacillariophyceae) • trieda: Chaluhy (Phaeophyceae) • oddelenie: Červenoočká (Euglenophyta) - chlorofyl a+b • oddelenie: Zelené riasy (Chlorophyta) - chlorofyl a+b • trieda: Vlastné zelené riasy (Chlorophyceae) • trieda: Spájavky (Conjugatophyceae) • trieda: Chary (Charophyceae)

 4. Všeobecne o riasách

 5. Rozdelenie rias • Červené riasy • Hnedé riasy • Zelené riasy

 6. Červené riasy (Rhodophyta) • Obsahujú chlorofyl a a chlorofyl d • Najstaršie skameneliny červených rias sú známe spred 750 – 1250 miliónov rokov • V rozmnožovacom cykle sa strieda pohlavná a nepohlavná generácia

 7. Riasy prežívajú v hĺbke 180 až 210 m • Rodozmena môže byť izomorfická (napr. v rode Polysiphonia sp.) aj heteromorfická (napr. v rode Porphyra sp.).

 8. Hnedé riasy (Phaeophyceae) • Najvýznamnejšou zásobnou látkou je chryzolaminarín (laminarán) • Charakteristické pre hnedé riasy je striedanie generácií: haploidného gametofytu a diploidného sporofytu • Hnedé riasy žijú v slaných vodách, výnimkou je 5 sladkovodných rodov

 9. Hnedé riasy sa oddávna používali ako hnojivo, palivo a na výrobu sódy, potaše a jódu

 10. Zelené riasy (Chlorophyceae) • Sú riasy jednobunkové s bičíkatou alebo kokálnou stielkou a mnohobunkové s vláknitou a pletivovou stielkou • Jednobunkové môžu vytvárať kolónie alebo cenóbiá • Veľa druhov však žije samostatne

 11. Rozmnožujú sa delením • Najznámejšie zelené riasy : • Chlamydomonády • Váľač • Morský šalát • Chlorella

 12. Chlorella • Jej názov je odvodený od latinského zelený a malý. • obsahuje viac ako 20 vitamínov a dôležitých minerálov Tablety Chlorella Tabs obsahujú celú riasu, iba s narušenými bunkovými stenami.

 13. Bibliografia • http://sk.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A9_riasy • http://referaty.aktuality.sk/riasy/referat-18660 • http://www.bioweb.genezis.eu/?cat=3&file=nizsie • http://www.zdraveriasy.sk/ • http://www.chlorella.sk/ • http://www.zones.sk/studentske-prace/biologia/2832-riasy/

 14. Ďakujemzapozornosť