Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
F RANTI ŠEK H INDÁK Zelené kokálne riasy (Chlorococcales, Chlorophyceae ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
F RANTI ŠEK H INDÁK Zelené kokálne riasy (Chlorococcales, Chlorophyceae )

F RANTI ŠEK H INDÁK Zelené kokálne riasy (Chlorococcales, Chlorophyceae )

197 Views Download Presentation
Download Presentation

F RANTI ŠEK H INDÁK Zelené kokálne riasy (Chlorococcales, Chlorophyceae )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FRANTIŠEK HINDÁKZelené kokálne riasy (Chlorococcales, Chlorophyceae) Adresa autora: Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, 845 23 Bratislava; e-mail: frantisek.hindak@savba.sk • Na tomto špecializovanom CD nájdete • viac ako 400 snímkov • 189 druhov, variet a foriempatriacich do 85 rodov mikroskopických organizmovpatriacich medzi nepohyblivébunkové akolóniovézelené riasy (Chlorophyceae). • 75%rodov a 47% infragenerických taxónovradu Chlorococcalesz celkového počtu taxónov publikovanýchna území Slovenska do r. 1996(116 rodov, 396 druhov,23 variet a 2 formy). Pre potreby CD sa použila zjednodušená klasifikáciaradu Chlorococcales založená najmä na monografiáchKomárka a Fotta (1983), Hindáka a kol. (1975, 1978)a Hindáka (1977, 1980, 1984,1988, 1900).Prezentované riasy boli najmä z technických dôvodovrozdelené na 5 častí. 1. časť obsahuje riasyrozmnožujúce sa zoospórami z čeľadí Characiaceae,Treubariaceae, Golenkiniaceae, Hydrodictyaceae,a 2.–5. časť predstavuje chlorokokálne riasy rozmnožujúcesaautospórami (2: Radiococcaceae, Oocystaceae, Micractiniaceae, Dictyosphaeriaceae;3: Chlorellaceae, Ankistrodesmaceae; 4: Crucigeniaceae,Coelastraceae; 5: Scenedesmaceae). K vyobrazeným riasam sa vypracoval krátky komentár, v ktorom sa uvádzajú charakteristickédiagnostické znaky, prípadne na rozdiely medzi príbuznými taxónmi.Na konci CD je index vyobrazených taxónov a odporúčaná literatúra na túto skupinu zelených rias. Objednávky prijíma:Slovenská vodohospodárska spoločnosťZSVTS pri Výskumnom ústaveCena 490.- Skvodného hospodárstva,nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 45 BratislavaISBN 80-969265-1-9, EAN 9788096926510