html5-img
1 / 36

RIASY

RIASY. Nadríša: Prvojadrové organizmy (Prokaryota). ríša: Nebunkové organizmy ( Subcellulata ) oddelenie: Praorganizmy ( Eobionta ) oddelenie: Vírusy ( Vira ) ríša: Prvobunkové organizmy ( Protocellulata ) oddelenie: Baktérie ( Bacteria )

arne
Download Presentation

RIASY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. RIASY

 2. Nadríša: Prvojadrové organizmy (Prokaryota) • ríša: Nebunkové organizmy (Subcellulata) • oddelenie: Praorganizmy (Eobionta) • oddelenie: Vírusy (Vira) • ríša: Prvobunkové organizmy (Protocellulata) • oddelenie: Baktérie (Bacteria) • oddelenie: Sinice (Cyanophyta, Cyanobacteria) • oddelenie: Archeóny (Archaea)

 3. Nadríša: Jadrové organizmy (Eukaryota) • ríša: Rastliny (Plantae) • ríša: Huby (Fungi) • ríša: Živočíchy (Animalia)

 4. Ríša: Rastliny (Plantae) • podríša: Nižšie rastliny (Thallobionta, Protobionta) • podríša: Vyššie rastliny (Cormobionta, Embryobionta) Podríša: Nižšie rastliny • oddelenie: Červené riasy (Rhodophyta) • oddelenie: Chromofyty (Chromophyta) • oddelenie: Červenoočká (Euglenophyta) • oddelenie: Zelené riasy (Chlorophyta)

 5. Podríša: Nižšie rastlinycharakteristika: • prevažne autotrofné, v menšej miere saprofytické, parazitické, • prvotný producenty organickej hmoty, • telo: jedno alebo viacbunkové, • bunky nie sú špecializované( nevytvárajú pletivá, ani orgány) • telo nižších rastlín nazývame stielka (thallus) • rozmnožujú sa nepohlavne i pohlavne • typické je striedanie pohlavnej a nepohlavnej generácie = rodozmena (metagenéza)

 6. Jednobunkové stielky • Bičíkatá (monádoidná) s pohybovou organelou bičíkom (1 i viac) • Bunková (kokálna) - nepohyblivá • Meňavkovitá (rhizopodová) - má schopnosť vytvárať panôžky (pseudopódie), • Slizová (kapsálna) - celá bunka je obalená slizom, je nepohyblivá Sladkovodné druhy majú pulzujúce vakuolyna vyrovnávanie osmotického tlaku.

 7. Viacbunkové stielky • Vláknitá (trichálna) má tvar nerozkonáreného alebo rozkonáreného vlákna. Vlákna sú tvorené z jednojadrových buniek s bunkovou stenou. • Rúrkovitá (sifonálna) má tvar vlákna, kde bunky nie sú oddelené priečnymi priehradkami, čím vzniká mnohojadrová cytoplazma. • Pletivová je tvorená zo súborov odlišných buniek s rôznou fyziologickou funkciou: • pakorienky, • pabyľka, • palístky

 8. Systém rias Podľa kombinácie chrolofylov rozoznávame u rias 3 vývojové línie: • červená vývojová vetva - chlorofyl a + chlorofyl d • hnedá vývojová vetva - chlorofyl a + chlorofyl c • zelená vývojová vetva - chlorofyl a + chlorobyl b Medzi nižšie rastliny sa zvyknú zaraďovať aj sinice (Cyanobacteria, Cyanophyta)- prokaryotické autotrofné organizmy • systém rias je značne nejednotný

 9. Sinice (Cyanobacteria) • najstaršie, najprimitívnejšie autotrofné organizmy • majú jednobunkovú alebo vláknitú stielku • telo tvorené z buniek prokaryotického typu , v cytoplazme sa nachádzajú tylakoidy s pigmentomfykocyanín- modrozelený • rozmnožujú sapriečnym delením • nepohyblivé alebo drgavým pohybom vylučovaním slizu (drgavky)

 10. Oddelenie: Červené riasy • (Rhodophyta)patria k najstarším rastlinám na Zemi, prevažne morské riasy, • vytvárajú vláknitú alebo pletivovú stielku. • chlorofyl a+di modrýfykocyanín a červený fykoerytrín. Fykoerytrín im umožňuje využiť pre fotosyntézu aj svetlo s malou vlnovou dĺžkou a to im umožňuje žiť v hĺbkach mora do 200 m. • Jednobunkové druhy sa rozmnožujúdelením a mnohobunkové najčastejšie fragmentáciou stielky alebo pohlavne splývaním samčích a samičích pohlavných buniek.

 11. Z určitých druhov červených rias (Gelidium, Gracilaria) sa vyrába zaschnutý rôsol agar, ktorý má veľké využitie v mikrobiológii a v potravinárstve na prípravu pudingov, rozličných ovocných a mäsových rôsolov, pri konzervovaní rýb, mäsa a pod, používa sa aj pri výrobe textilu a papiera.

 12. Oddelenie: Rôznobičíkaté riasy- Heterokontophyta • Spoločným znakom je hnedá farba plastidov a dva nerovnaké bičíky • spolu s fotosyntetickými pigmentamichlorofyl a+c sa vyskytuje aj hnedé farbivo fukoxantín. • Trieda: Žltohnedé riasy • Trieda: Rozsievky • Trieda: Chaluhy

 13. Panciernatky Panciernatky majú schopnosť produkovať množstvo jedovatých látok. Ich premnožením vzniká v mori /brakických vodách/ veľmi toxický vodný kvet tzv. "red tide" (červený odliv) Majú zásadný ekologický význam: po rozsievkach sú druhá najvýznamnejšia skupina producentov fytoplanktonu.

 14. Rozsievky (Bacillariophyceae)sú rozšírené v sladkých aj slaných vodách ako súčasť fytoplanktónu. Vytvárajúkokálnu stielku. Bunková stena jeprestúpená SiO2. Vytvárajú zložito skulptúrované schránky. Rozmnožovanie prebieha nepohlavne delením alebo pohlavne splývaním vajcových buniek (oosféry) s bičíkatými gamétami. Majú geologický význam. Schránky odumretých morských rozsievok tvoria mohutné sedimenty. Z nich vzniká horninadiatomit. Rozsievky

 15. Rozsievky Kolónie Tabelaria a Fragilaria Gomphonema Frustulia Diploneis Cymatopleura

 16. Rozsievky Diatomit

 17. Trieda: Chaluhy • Chaluhy (Phaeophyceae) tvoria pletivové stielkyveľké často i niekoľko metrov. K podkladu prirastajú príchytnými vláknami - pakorienkami, z ktorých vyrastápabyľka nesúca rôzne tvarovanépalístky. • Niektoré druhy majú náznaky vodivého pletiva.

 18. Oddelenie: Červenoočká • Červenoočká (Euglenophyta) žijú hlavne v sladkých vodách, kde sú zložkou fytoplanktónu. • bičíkatá stielka; v prednej časti bunkysa nachádza svetlocitlivá škvrna- stigma tvoriaca samostatnú organelu • v plastidoch sa nachádzajú chlorofyl a+b, β-karotén a xantofyly. • rozmnožujú sa pozdĺžnym delením bunky. • nepriaznivé podmienky prečkávajú tvorenímcýst. • môžu sa vyživovaťaj heterotrofne.

 19. Červenoočká Pozdĺžne delenie

 20. Tvorba cýst v nepriaznivých podmienkach

 21. Oddelenie: Zelené riasy • asimilačné farbiváchlorofyl a+b, β-karotén a xantofyly. • tvoria najpočetnejšiu skupinu rias, z ktorej sa vyvinuli vyššie rastliny. • Trieda: Vlastné zelené riasy • Trieda: Spájavky • Trieda: Chary

 22. Trieda: Vlastné zelené riasy • (Chlorophyceae) sú riasy jednobunkové s bičíkatou alebo kokálnou stielkou a mnohobunkové s vláknitou a pletivovou stielkou. • Jednobunkové môžu vytvárať kolónie alebo cenóbiá; (v kolónii je rôzny počet rôzne starých buniek pospájaných slizom, v cenóbiu je vždy rovnaký počet buniek (4, 16, 32 a pod.) Rozmnožujú sa delením.

 23. Chlamydomonády (Chlamydomonas spp.) sa vyskytujú v stojatych vodách alebo v pôde. Sú to jednobunkové riasy pohybujúce sa pomocou dvoch bičíkov. • Váľač (Volvox) žije v guľatých mnohobunkových cenóbiách. • Morský šalát (Ulva lactuca) žije v pobrežných oblastiach mora. Má plochú stielku v tvare listov. V niektorých oblastiach ho konzumujú ako šalát. • Chlorela (Chlorela) patrí medzi najmenšie zelené riasy. Jej stielka je bunkového typu. Často vytvára kolónie. Jej význam pravdepodobne vzrastie až v budúcnosti, pretože sa ukazuje ako výborný zdroj potravy pre kozmonautov v prípade dlhších letov. Je nenáročná na živiny a pomerne rýchlo vytvára veľké množstvo biomasy.

 24. Ulva

 25. Chlorela Tropické zelené riasy Spirulina

 26. Podmorský koberec zelených rias

 27. vláknitá stielka- Kaderavka (Ulotrix) kokálna stielka- Chlorella Chlamydomonas spp. Cladophora- žabí vlas

 28. Trieda: Spájavky • Spájavky (Conjugatophyceae) sú sladkovodné riasy. Jednobunkové alebo vláknité • rozmnožujú sa delením, mnohobunkové fragmentáciou alebokonjugáciou. Pri konjugácii sa k sebe priložia dve vlákna a medzi ich bunkami sa vytvoria spojenia, cez ktoré sa obsah jedného vlákna prelieva do druhého, čím vznikne spájavý výtrus (zygospóra). • Do tejto skupiny patrí napr. závitnicovka (Spirogyra) alebo jarmovka (Zygnema).

 29. Closterium Cosmarium Závitnicovka- vytváranie spór

 30. Trieda: Chary • Chary (Charophyceae) vytvárajú pletivové stielky veľké až 1 m, žijú v stojatých vodách. • pletivová stielka sa prichytáva o podklad pakorienkami- rhizoidmi a pabyľka sa praslenovite rozvetvuje- palístky • Bunkové steny majú prestúpené CaCO3 • chary predstavujú najdokonalejšie zelené riasy

 31. Chara spp. Nitella spp.

 32. VÝZNAM SINÍC A RIAS • Zložka  potravového reťazca • Čistiace procesy vôd • Bioindikátory • Hnojivo • Krmivo • Potravina • Agar, algín a algináty • Diatomit • Zložka liečivého bahna • Zdravotný a toxický význam

 33. Koniec

More Related