Download
mikroskopick riasy algae n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mikroskopické riasy ( Algae ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mikroskopické riasy ( Algae )

Mikroskopické riasy ( Algae )

455 Views Download Presentation
Download Presentation

Mikroskopické riasy ( Algae )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mikroskopické riasy (Algae)

  2. spolu s jednobunkovými živočíšnymi prvokmi tvoria samostatnú ríšu: jednobunkovce (Protista) autotrofné telo tvorí jednoduchá stielka → nižšie rastliny bunky rias narozdiel od baktérií sú väčšie a majú jadro obsahujú všetky potrebné organely na zabezpečenie základných životných procesov → eukaryotické

  3. prítomnosť plastidov: organely, ktoré obsahujú farbivá (pigmenty) ↓ zelené (chlorofyly) → súčasť chloroplastov → fotosyntéza žltooranžové (karotény a xantofyly) hnedé (fukoxantín) modré (fykocyanín) červené (fykoerytrín a karotény) V niektorých plastidoch sa ukladajú škrobové zrná → zásobné látky

  4. HNEDÁ VÝVOJOVÁ VETVA najrozšírenejšia skupina rias v prírode → Rozsievky voľne vo vodných nádržiach a tokoch, ako súčasť planktónu, povlaky na kameňoch a vodných rastlinách hnedé farbivá povrch bunky pokrýva dvojdielna, ozdobná kremičitanová schránka (rozličný tvar) žijú jednotlivo alebo v kolóniách ich schránky tvoria fosílne usadeniny, na rôznych miestach zemského povrchu v hrubých vrstvách → hornina diatomit → ohňovzdorné a izolačné materiály, prostriedky na leštenie

  5. ZELENÁ VÝVOJOVÁ VETVA oddelenie: Červenoočká - bičíky stielky sfarbené do zelena červená očná škvrna (stigma) → reaguje na smer a intenzitu dopadajúceho svetla osídľujú takmer všetky vodné biotopy súčasť brakického a sladkovodného planktónu → významný zdroj potravy pre živočíchy zástupca: eugléna zelená (Euglenaviridis)

  6. oddelenie: Zelené riasy Vývojoví predchodcovia vyšších rastlín zástupcovia: - chlorela (Chlorella) → sklenené nádoby s dlhšie stojacou vodou, akváriá, vázy - drobnozrnko(Pleurococcus) → vlhké múry, povrch kmeňov stromov - váľač (Volvox) → vodné nádrže

  7. LIŠAJNÍKY významné bioindikátory životného prostredia forma symbiózy zelené riasy + hubové vlákna sinice + hubové vlákna vlákna húb zabezpečujú dostatok vody riasy produkujú počas fotosyntézy organické látky, ktoré slúžia ako výživa pre huby

  8. VÝZNAM RIAS tvorba biomasy uvoľňovanie kyslíka do prostredia zložka fytoplanktónu→ súčasť potravy zooplanktónu a vodných živočíchov medicína: probiotiká potravinársky priemysel: agar farmaceutiká: liečivá papierensky priemysel

  9. Ďakujem za pozornosť 