1 / 5

MONTAŻ KAŁUBA Proces technologiczny montażu kadłuba na pochylni jest uzależniony od:

MONTAŻ KAŁUBA Proces technologiczny montażu kadłuba na pochylni jest uzależniony od: Konstrukcji i wielkości statku Od wyposażenia pochylni (nośność urządzeń dźwigowych) Wybranej metody budowy statku

seth
Download Presentation

MONTAŻ KAŁUBA Proces technologiczny montażu kadłuba na pochylni jest uzależniony od:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MONTAŻ KAŁUBAProces technologiczny montażu kadłuba na pochylni jest uzależniony od: Konstrukcji i wielkości statku Od wyposażenia pochylni (nośność urządzeń dźwigowych) Wybranej metody budowy statku Zmierza się do tego, aby zmniejszyć do minimum ilość prac przy montażu na pochylni poprzez wykonywanie możliwie największej ilości prac w halach prefabrykacyjnych. W halach istnieją lepsze warunki pracy niż na pochylni, a to prowadzi do obniżenia całkowitej pracochłonności i skrócenia cyklu budowy statku oraz znacznie polepsza jakość prac.

  2. Przy ustalaniu procesu technologicznego montażu kadłuba na pochylni należy kierować się 3 podstawowymi zasadami dotyczącymi kolejności montowanych elementów. Montaż należy prowadzić poczynając: • Od płaszczyzny symetrii ku burtom, • Od stępki ku pokładom, • Od śródokręcia ku dziobowi i rufie Wyjątki to np. Zbiornikowce montowane od rufy lub kutry montowane stępką do góry.

  3. Montaż kadłuba w płaszczyźnie poprzecznej – kolejność (rys.): • Sekcja przestrzenna dna podwójnego wraz z płytą krawędziową oraz węzłówkami obłowymi • Grodzie • Sekcje poszycia burtowego • Sekcje pokładów

  4. MONTAŻ KADŁUBA W PŁASZCZYŹNIE WZDŁUŻNEJ METODA PIRAMIDALNA - polega na montowaniu kadłuba od śródokręcia ku końcom statku. Najpierw montuje się część kadłuba na śródokręciu do pokładu górnego, prowadząc stopniowo montaż ku dziobowi i rufie. METODA TRAPEZOWA - montowanie kadłuba jednocześnie na całej jego długości do określonego poziomu. Na początku montuje się dno podwójne, następnie całą konstrukcję do pokładu grodziowego, a w końcu konstrukcję do pokładu górnego łącznie z dziobnicą i tylnicą. METODA WYSPOWA - polega na stworzeniu 2 lub 3 wysp wzdłuż długości statku i na jednoczesnym montowaniu ich aż do pokładu górnego. Po ukończeniu montażu wysp zakłada się sekcje zamykające. Tego typu metoda znacznie przyspiesza montaż w porównaniu do metody piramidalnej. METODA BLOKOWA - budowa statku z bloków. Stosowana przy budowie małych i średnich statków (jeżeli urządzenia dźwigowe na to pozwalają).

  5. Jeżeli długość pochylni nie wystarcza do budowy statku dużego, można budować go w 2 częściach i wodować każdą część oddzielnie, a następnie łączyć obie części na doku, spawając styk między blokami. Stykowanie obu łączonych części można przeprowadzić na wodzie ! Stykowanie statków na wodzie pozwala poważnie zwiększyć możliwości produkcyjne stoczni, unikając jednocześnie kosztownych inwestycji dokowych. Umożliwia również budowę dużych statków w małych stoczniach, nie posiadających wystarczająco dużych pochylni i doków umożliwiających ich montaż w całości, a także przebudowę (powiększenie) statku bez konieczności jego dokowania. Istnieją dwie odmiany tej metody: • przez zastosowanie specjalnego pontonu w rejonie styku, umożliwiającego wykonanie prac spawalniczo – konserwacyjnych od strony zewnętrznej. • metoda jednostronnego spawania styku z jego zabezpieczeniem za pomocą specjalnego plastra (rubber belt)

More Related