1 / 89

Kilka słów o projekcie

Kilka słów o projekcie Projekt edukacyjny „ Bądź przedsiębiorczy ”, realizowany jest przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Jest on skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

scot
Download Presentation

Kilka słów o projekcie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kilka słów o projekcie Projekt edukacyjny „Bądź przedsiębiorczy”, realizowany jest przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Jest on skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Projekt edukacyjny „Bądź przedsiębiorczy”, decyzją Komisji ds. promocji i edukacji Narodowego Banku Polskiego uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego, jako projekt z zakresu edukacji ekonomicznej. Całkowity koszt realizacji projektu: 27.601,85 PLN. Dofinansowanie pochodzące z Narodowego Banku Polskiego wynosi: 10.775,00 PLN. Celem projektu edukacyjnego „Bądź przedsiębiorczy” jest pokazanie, że warto być człowiekiem przedsiębiorczym, któremu przypisuje się takie cechy, jak aktywność, zaradność, bystrość, systematyczność, pomysłowość, czy też posiadanie inicjatywy oraz umiejętności radzenia sobie z rzeczywistością ekonomiczno-społeczną. W ramach projektu pokazana zostanie między innymi rola, jaką może odegrać w Waszym życiu pieniądz i rynek finansowy.

 2. Kilka słów o instytucji realizującej projekt Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., została powołana do życia w dniu 11 kwietnia 2002 r. i zgodnie z wolą założycieli (wspólników): Powiatu Gnieźnieńskiego, Miasta Gniezna, Gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Mieleszyn, Trzemeszno i Witkowo nie działa w celu osiągnięcia zysku. Agencja pomaga bezpłatnie, wszystkim zainteresowanym, w tworzeniu przedsiębiorstw. Wskazuje między innymi skąd można wziąć bezzwrotne dotacje na utworzenie swojej pierwszej firmy. Do Agencji mogą zgłosić się także przedsiębiorcy, którzy dowiedzą się w jaki sposób najskuteczniej i najtaniej rozwijać swoje firmy. Konsultanci bezpłatnie poinformują ich między innymi: jak i gdzie można ubiegać się o bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw. Podpowiedzą, które źródła finansowania działalności gospodarczej byłyby najkorzystniejsze. Usługi te dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są bezpłatnedzięki finansowaniu ich w ramach działania 2.2.1 – POKL.

 3. Jakie działania w ramach realizacji projektu zostaną podjęte w dniu dzisiejszym? W ramach projekty „Bądź przedsiębiorczy” zostaną podjęte następujące działania: Wykłady i warsztaty • Rynek finansowy i jego podmioty – wprowadzenie (wykład 30 minut), • Inwestować, czy oszczędzać – oto jest pytanie (wykład + warsztaty – 30 minut), • W co można inwestować (wykład + warsztaty – 30 minut), • Moje osobiste przepływy finansowe (wykład – 30 minut). Turniej CASHFLOW z wykorzystaniem znanej na całym świecie gry planszowej CASFLOW 101. Podczas turnieju, gracze będą starali się dzięki swojej finansowej inteligencji osiągnąć finansową niezależność, czyli wydostać się z „wyścigów szczurów”, w którym uczestniczy praktycznie każdy z nas.

 4. Nagrody w turnieju CASHFLOW 101 Nagrodzimy tych, którzy jako pierwsi zrealizują zakup będący ich marzeniem lub jako pierwsi na szybkim torze zgromadzą 50 tysięcy dolarów przepływu pieniężnego poprzez zakup biznesów „szybkiego toru”. W drugiej kolejności nagrodzimy pierwszych graczy, którzy wydostaną się z „wyścigu szczurów”. Nagrody przyznawane będą wg. kolejności osiągania założonych celów. Będą nimi książki, które podpowiadają w jaki sposób rozwijać swoją finansową inteligencji: 1. Młody bogaty rentier, Robert T. Kiyosaki 2. Kto zabiera Twoje pieniądze?, Robert T. Kiyosaki 3. Kwadrant przepływu pieniędzy, Robert T. Kiyosaki 4. Bogaty ojciec, Biedny ojciec, Robert T. Kiyosaki 5. Bogaty ojciec, Biedny ojciec, Robert T. Kiyosaki • Bogaty ojciec, Biedny ojciec, Robert T. Kiyosaki • Złoto bogatego ojca, Robert T. Kiyosaki • Złoto bogatego ojca, Robert T. Kiyosaki Szkoła, w której realizowany jest projekt „Bądź przedsiębiorczy” otrzymuje grę CASHFLOW 101. Gra ta pozwoli na uruchomienie „Szkolnego Klubu CASHFLOW”, który może liczyć na współpracę z Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego, między innymi bezpłatne, specjalistyczne szkolenia.

 5. Rynek finansowy i jego podmioty – wprowadzenie

 6. Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął? W gospodarce rynkowej można wyróżnić trzy podstawowe rynki zasobów ekonomicznych. Czy potraficie wskazać te rynki? ?

 7. Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął? • W gospodarce rynkowej można wyróżnić trzy podstawowe rynki zasobów ekonomicznych: • rynek produktów (towarów), na którym odbywa się zorganizowane kojarzenie • sprzedawców (dostawców) i nabywców (odbiorców) mające na celu dokonanie transakcji • kupna – sprzedaży wyrobów i usług. • rynek pracy, na którym odbywa się kojarzenie pracodawców z pracobiorcami, w celu • uzyskania świadczenia pracy przez pracodawcę i zapłaty za pracę przez pracobiorcę. • rynek finansowy, na którym odbywa się emisja, obrót gotówkowy i bezgotówkowy • pieniądza oraz gromadzenie i pomnażanie kapitałów z wykorzystaniem narzędzi • finansowych, takich jak między innymi: akcje, obligacje i bony skarbowe. Rynek • finansowy dzielimy na: • pieniężno – kredytowy, • walutowy, • kapitałowy (papierów wartościowych).

 8. Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął? Żeby można mówić o rynku finansowym, najpierw kilka słów należy powiedzieć o pieniądzu, na którym rynek finansowy się opiera i bez którego nie mógłby istnieć. Jak myślicie od kiedy ludzie znają pieniądze w naszym dzisiejszym rozumieniu, czyli monety, banknoty, itp.? ?

 9. Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął? Żeby można mówić o rynku finansowym, najpierw kilka słów należy powiedzieć o pieniądzu, na którym rynek finansowy się opiera i bez którego nie mógłby istnieć. Jak myślicie od kiedy ludzie znają pieniądze w naszym dzisiejszym rozumieniu, czyli monety, banknoty, itp.? Jak wskazują najstarsze znaleziska, pierwsze monety pochodzą z VII wieku p.n.e. Wykonane były z elektronu (tak nazywano w starożytności stop złota i srebra). Można powiedzieć, że właśnie na VII wiek p.n.e. datuje się początek rynku towarowo – pieniężnego. Wcześniej funkcjonował jednie rynek towarowy. Jako pierwsi monet zaczęli używać mieszkańcy Lidii, położonej na zachodnich wybrzeżach Azji Mniejszej (dzisiejszej Turcji) oraz mieszkańcy Argolidu (Peloponez). Lidyjskie monety były wykonane z wcześniej wspomnianego elektronu.W Argolidzie monety wykonane były ze srebra.W Rzymie wprowadzono monety w IV wieku p.n.e. a w Kartaginie w III wieku p.n.e.Mniej więcej w tym samym czasie, choć zupełnie niezależnie monety pojawiły się w Chinach i Indiach.

 10. Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął? Wiemy już od kiedy ludzie posługują się pierwszymi pieniędzmi. Dlaczego jednak ludzie zaczęli się posługiwać pieniędzmi? ?

 11. Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął? Wiemy już od kiedy ludzie posługują się pierwszymi pieniędzmi. Dlaczego jednak ludzie zaczęli się nimi posługiwać? Dwa tysiące lat p.n.e. ludzie jeszcze nie znali pieniędzy w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Podstawowym sposobem nabywania dóbr był barter, czyli wymiana towar za towar. Ponieważ bezpośrednia wymiana towaru za towar była uciążliwa, niektóre towary powszechnego użytku (zwłaszcza te, które były podzielne, trwałe, jednorodne i rzadko występujące) np. muszle, zboża (łatwo można było je dosypać i odsypać), sól, kamienie, skóry, futra, kawałki tkanin czy bydło (np. w „Iliadzie” zbroja kosztowała dziewięć wołów), zaczęły pełnić rolę pieniądza towarowego czyli płacidła. W Polsce bardzo długo używano jako środka płatniczego soli. Jedną z dawnych kar sądowych polegała na wyegzekwowaniu od oskarżonego 300 kruszy, czyli grud soli. Z tych czasów pochodzi powiedzenie „słono za coś płacić”. Zapierwszych Piastów za środki płatnicze nawet w oficjalnych dokumentach międzynarodowych uznawano futerka kun i lisów. Używanie płacidła było także uciążliwe i dlatego ww. formy wymiany towarów zastąpiono pieniędzmi. Początkowo wyłącznie monetami a później także banknotami.

 12. Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął? Skąd wzięły się pierwsze banknoty? Historia banknotów sięga 1665 roku, kiedy to Szwedzki Królewski Bank Wymiany zaczął wydawać tzw. kwity depozytowe, które określały ilość srebra pozostawionego w banku przez klienta. Taką samą rolę pełniły wydawane od 1694 roku przez Bank Anglii noty. Noty początkowo były wypisywane ręcznie, a od 1729 roku były drukowane. Noty zaczęły służyć do realizowania wielu transakcji na rynku towarowym (towarów i usług), w tym między innymi do zwracania długów. Mimo, że na początku noty wydawane były przez różne banki prywatne, z biegiem czasu państwa zastrzegały prawo do emisji not tylko do jednego banku, zwanego bankiem centralnym. Banknoty stały się wygodnym narzędziem usprawniającym wymianę towarową. Nie trzeba było już nie tylko transportować towarów na wymianę (często na znaczne odległości). Nie trzeba było także dźwigać sakiewek z monetami.Dzisiaj zarówno banknoty, jak i monety zostają zastępowane plastikowymi pieniędzmi – kartami płatniczymi: kredytowymi z przyznanym limitem kredytowym oraz kartami debetowymi, wydawane do rachunku).

 13. Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął? Jak wygląda historia pieniądza a tym samym podwaliny rynku finansowego w Polsce? Jako pierwsze pieniądze w Polsce należałoby uznać srebrne denary, bite przez Mieszka I. Denary bił także Bolesław Chrobry . Na denarach bitych przez Bolesława Chrobrego pojawia się napis „Princes Polonie”. Denary bili też następni polscy władcy, między innymi Bolesław Śmiały i Bolesław Krzywousty. W drugiej połowie XIV wieku pojawiła się gruba moneta srebrna: grosz krakowski, wprowadzony przez Kazimierza Wielkiego. Monetę nazwaną złotym polskim bije się dopiero od 1564, czyli od czasu panowania Zygmunta Augusta. Moneta ta była bita ze srebra. Pierwsze pieniądze papierowe wiążą się z powstaniem kościuszkowskim, kiedy to w 1794 roku wprowadzono bilety skarbowe. Pieniądze papierowe emitowane były też przez rząd Księstwa warszawskiego, który nadał im miano biletów kasowych.

 14. Co to jest rynek finansowy i skąd się wziął? • Podsumowując rozważania o historii pieniądza można stwierdzić, że pieniądz został wymyślony i zastosowany jako: • miernik wartości określonego towaru lub usługi, wspierający rynek towarowy (towarów i • usług) oraz • środek wymiany, podczas gotówkowych transakcji kupna – sprzedaży, ułatwiając obrót • towarami i usługami. • a w dalszej perspektywie jako środek płatniczy, podczas bezgotówkowych transakcji kupna – sprzedaży, przyspieszając obrót towarami i usługami. • Do podstawowych własności pieniądza należy zaliczyć: • poręczność, • stabilność, • jednolitość, • trwałość i jednocześnie podzielność, • rozpoznawalność i akceptacja. • Pieniądz początkowo stanowił nierozerwalny element rynku towarowego (towarów i usług). • Dzisiaj tworzy swój własny rynek - rynek finansowy.

 15. Podmioty rynku finansowego Podmiotami rynku finansowego są instytucje finansowe. Czy potraficie wskazać instytucje finansowe będące podmiotami rynku? ?

 16. Podmioty rynku finansowego • Podmiotami rynku finansowego są instytucje finansowe, w tym między innymi: • banki, • giełdy papierów wartościowych oraz giełdy walutowe, • towarzystwa funduszy inwestycyjnych, • domy maklerskie, bankowe biura maklerskie, • zakłady i towarzystwa ubezpieczeniowe, • kantory wymiany walut, • klienci korzystający z usług instytucji finansowych, • Na rynku finansowym najbardziej istotną (podstawową) rolę spełniają banki, czyli instytucje pieniężno – kredytowe, pośredniczące w obiegu pieniądza i kapitałów pieniężnych. • Do najbardziej istotnych czynności dokonywanych przez banki należy w: • prowadzenie rachunków bankowych, w tym najpopularniejszych rachunków • oszczędnościowo – rozliczeniowych, • udzielanie kredytów i gwarancji bankowych (np. na wykonanie określonych robót), • emitowanie bankowych papierów wartościowych, • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, w tym prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych.

 17. Podmioty rynku finansowego - banki Dlaczego banki i ich pośrednictwo w obiegu pieniądza są tak bardzo istotne? W przypadku braku banków, najprostsze rozliczenia z dostawcami produktów i usług byłyby bardzo czasochłonne i długotrwałe. Gaz Wyobraźcie sobie, że w celu zapłacenia za każdy z tych produktów lub usług musielibyście udać się do każdego z ich dostawców. Tak byłoby, gdyby nie było banków! Prąd Czynsz Telefon

 18. Podmioty rynku finansowego - banki Dzięki obecności banków, znacznie prościej dokonywać wymiany towarów i usług . Nie tylko nie ma konieczności osobistego udania się do dostawców towarów i usług, ale cały obieg pieniądza następuje w formie bezgotówkowej. Gaz Prąd Bank Czynsz Coraz więcej osób dokonuje zapłaty za swoje rachunki jednym kliknięciem – w Internecie. Telefon

 19. Podmioty rynku finansowego - NBP • Obecnie w Polsce struktura systemu bankowego jest dwustopniowa: • Bank Centralny – Narodowy Bank Polski, • Banki Komercyjne, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego (Bank Państwowy). • Bank Centralny = Narodowy Bank Polski (NBP) pełni trzy funkcje podstawowe: • centralny bank państwa, • bank emisyjny, • bank banków. • Celem NBP jest: • utrzymywanie stabilnego poziomu cen, czyli dbanie o wartość polskiego pieniądza, • emisja znaków pieniężnych w formie banknotów i monet, • organizowanie obiegu gotówkowego i regulowanie ilość pieniądza w obiegu, • oddziaływanie na obrót bezgotówkowy poprzez określanie warunków otwierania i prowadzenia • rachunków oraz form i trybu prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych za pośrednictwem banków, • gromadzenia rezerw pieniężnych innych banków oraz udzielania im kredytów, • prowadzenia rachunków pieniężnych innych banków oraz między innymi budżetu państwa, • organizowanie obrotu walutami obcymi i rozliczeń z zagranicą, • administrowanie państwową rezerwą budżetową, w tym wpływanie na kurs złotego w stosunku • do walut obcych.

 20. Podmioty rynku finansowego - NBP • Jednym z organów NBP jest Rada Polityki Pieniężnej, do której należy w szczególności: • ustalanie założeń polityki pieniężnej na poszczególne lata, • ustalanie wysokości stóp procentowych NBP, które decydują o stopach procentowych • stosowanych przez banki komercyjne, • ustalanie zasad tworzenia i wysokości rezerwy obowiązkowej banów • komercyjnych w NBP, • określenie górnej granicy zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP • pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych. • W ramach NBP działa także Komisja Nadzoru Bankowego, która sprawuje nadzór nad działalnością banków komercyjnych. Bank Komercyjny Bank Centralny - NBP Bank Komercyjny Bank Komercyjny Bank Komercyjny Bank Komercyjny

 21. Podmioty rynku finansowego - GPW • Giełda Papierów Wartościowych (GPW), to instytucja mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. GPW jest głównym elementem rynku wtórnegoi dzieli się na rynek podstawowy, rynek równoległy i rynek wolny. • Warszawska Giełda Papierów Wartościowych • Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych mamy trzy rynki z odrębnymi notowaniami: • rynek podstawowy, na którym notowane są akcje spółek, spełniających standardowe • wymagania kapitałowe oraz mają określony minimalny czas istnienia; • rynek równoległy, na którym notowane są akcje spółek, które nie spełniają wymagań • rynku podstawowego, ale ze względu na rozmiary emisji gwarantują płynność • obrotu. • Mamy także giełdowy rynek obligacji, na którym przedmiotem obrotu są obligacje Skarbu Państwa.

 22. Podmioty rynku finansowego - GPW • Na Warszawskiej GPW obsługiwane są transakcje dotyczące: • akcji spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, oraz na tych samych zasadach praw poboru akcji (w przypadku nowej emisji akcji) oraz praw do akcji (od momentu zapisania się na akcje do pierwszego notowania akcji na GPW). • obligacji Skarbu Państwa oraz obligacje korporacyjne, • produkty strukturyzowane, • kontrakty terminowe i opcje, • krótka sprzedaż. • Ogólne tendencje na Warszawskiej GPW można obserwować na podstawie syntetycznych • indeksów: • Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), który uwzględnia notowania akcji wszystkich • spółek notowanych na rynku podstawowym, • Warszawski Indeks Giełdowy 20 (WIG 20), który uwzględnia notowania akcji 20 • spółek, które posiadają najwyższą wartość kapitałów na rynku podstawowym, • Indeks mWIG40 – który uwzględnia notowania 40 wybranych średnich spółek notowanych na giełdzie, • Indeks sWIG80 (dawniej WIRR) – który uwzględnia notowania80 wybranych małych spółek notowanych na giełdzie.

 23. Podmioty rynku finansowego – Dom maklerski • Dom maklerski (bankowe biuro maklerskie) – instytucja finansowa posiadająca możliwość: • prowadzenia transakcji kupna oraz sprzedaży papierów wartościowych na rynku • wtórnym – GPW, • prowadzeniaemisji papierów wartościowych na rynku pierwotnym (wprowadzania • po raz pierwszy papierów wartościowych do obrotu), • prowadzenia innych transakcji na GPW, w imieniu swoich klientów (w tym zakup i • sprzedaż kontraktów terminowych, opcji, produktów strukturyzowanych). • Dom maklerski najczęściej powiązany jest finansowo z bankiem. • Są także banki prowadzące działalność maklerską – bankowe biura maklerskie. Dom maklerski umożliwia swoim klientom założenie rachunku inwestycyjnego • na którym przechowywane są informacje o posiadanych przez niego środkach pieniężnych oraz papierach wartościowych. Klient może dokonywać zleceń transakcji kupna oraz sprzedaży, które dom maklerski wykona w jego imieniu. • W domach maklerskich zatrudnieni są maklerzy, którzy są upoważnieni przez dany dom maklerski do dokonywania transakcji na GPW.

 24. Podmioty rynku finansowego – Dom maklerski • Na co zwrócić uwagą wybierając biuro maklerskie? • Wybierając biuro maklerskie powinniśmy wziąć pod uwagę następujące czynniki: • stawki prowizji, • opłaty za prowadzenie rachunku i inne operacje, • dostępność sieci punktów obsługi, • oferowane analizy i rekomendacje, • notowania w czasie rzeczywistym (najlepiej bezpłatny dostęp), • awaryjność systemu informatycznego (możemy poszukać opinii innych inwestorów na • forum w internecie), • czy biuro jest powiązane z bankiem, gdzie możesz założyć lokatę, wziąć kredyt, • otrzymać kartę bankomatową, • fachowość pracowników - najlepiej sprawdzić zadając kłopotliwe pytania, • czy biuro prowadzi działalność w interesującej nas dziedzinie np. zakup akcji na giełdach • zagranicznych lub zarządzanie portfelem czy tak zwana „krótka sprzedaż”, • zniżki prowizji przy daytradingu oraz przy dużych obrotach na rachunku,

 25. Podmioty rynku finansowego – Fundusz Inwestycyjny • Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego - organ funduszu inwestycyjnego zarządzający nim i reprezentujący go w stosunkach z osobami trzecimi. • Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego lokowania środków pieniężnych wpłaconych przez przedsiębiorstwa, gminy, osoby prawne oraz osoby fizyczne. Nawet stosunkowo niewielkie wpłaty wielu uczestników tworzą znaczny kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje mające na celu osiąganie zysków wyższych niż tradycyjna lokata bankowa. • Majątek funduszu inwestycyjnego lokowany jest na zasadzie dywersyfikacji ryzyka - tj. inwestowania w tak szerokie spektrum instrumentów finansowych, aby nawet spadek wartości jednej z lokat w niewielkim stopniu wpłynął na wartość całego portfela. • Fundusze inwestycyjne można podzielić na: • otwarte, w których każdy swobodnie może zakupić a następnie odsprzedać jednostki • uczestnictwa. Osoba kupująca jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu • inwestycyjnym nie można ich zbyć na rzecz osób trzecich, • zamknięte – certyfikaty inwestycyjne, które są papierami wartościowymi na okazicielą • i mogą być notowane na giełdzie. Zamknięte fundusze inwestycyjne mogą korzystać z • większej liczby instrumentów finansowych niż fundusze otwarte (kontrakty terminowe, • prawa pochodne, waluty, a nawet udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

 26. Podmioty rynku finansowego - pozostałe Zakład, Towarzystwo Ubezpieczeniowe – podmiot prowadzący działalność gospodarczą (z zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych albo majątkowych), który na podstawie umowy ubezpieczenia zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Powszechne Towarzystwo Emerytalne - podmiot powołany specjalnie do tego, aby zarządzać i administrować Otwartym Funduszem Emerytalnym. Zatrudnia specjalistów, którzy inwestują pieniądze zgromadzone przez członków danego OFE. Kantor wymiany walut – miejsce, w którym prowadzi się wymianę (skup i sprzedaż) walut.

 27. Inwestować, czy oszczędzać – oto jest pytanie?

 28. Posiadane środki finansowe, których nie wydaliśmy na konsumpcję lub zapłatę swoich zobowiązań można ulokować. Czy znacie możliwości lokowania środków finansowych? ?

 29. Posiadane środki finansowe, których nie wydaliśmy na konsumpcję lub zapłatę swoich zobowiązań można ulokować w: • nieruchomości, które z założenia powinny przynosić nam dochody (pożytki), • papiery wartościowe: • bony: • bony pieniężne NBP, • bony skarbowe, • obligacje, • weksle, • listy zastawne, • certyfikaty inwestycyjne, • akcje, • lokaty bankowe lub polisy, albo też umieścić je na rachunku rozliczeniowo - • oszczędnościowym, • surowce, • waluty, • przedsiębiorstwa, jako „anioł biznesu”.

 30. Posiadane środki finansowe, których nie wydaliśmy na konsumpcję lub zapłatę swoich zobowiązań można ulokować w: • nieruchomości, które z założenia powinny przynosić nam dochody (pożytki), • papiery wartościowe: • bony: • bony pieniężne NBP, • bony skarbowe, • obligacje, • weksle, • listy zastawne, • certyfikaty inwestycyjne, • akcje, • lokaty bankowe lub polisy, albo też umieścić je na rachunku rozliczeniowo - oszczędnościowym, • surowce, • waluty, • przedsiębiorstwa, jako „anioł biznesu”. Papiery wartościowe – dokumenty potwierdzające istnienie określonych praw majątkowych, przysługujących ich właścicielom, których realizacja jest możliwa na podstawie okazania tych dokumentów lub ich zwrotu. Prawa majątkowe wynikające z posiadanych papierów wartościowych można przenieść poprzez regulowanie nimi zobowiązań lub przez ich sprzedaż.

 31. Posiadane środki finansowe, których nie wydaliśmy na konsumpcję lub zapłatę swoich zobowiązań można ulokować w: • nieruchomości, które z założenia powinny przynosić nam dochody (pożytki), • papiery wartościowe: • bony: • bony pieniężne NBP, • bony skarbowe, • obligacje, • weksle, • listy zastawne, • certyfikaty inwestycyjne, • akcje, • lokaty bankowe lub polisy, albo też umieścić je na rachunku rozliczeniowo - oszczędnościowym, • surowce, • waluty, • przedsiębiorstwa, jako „anioł biznesu”. Anioł Biznesu (ang. Business Angel) to szczególny typ inwestora prywatnego, który własne nadwyżki finansowe lokuje w nowe, dobrze rokujące firmy (start-up), które dzięki zastrzykowi kapitałowemu mogą szybko (w ciągu 2-4 lat) rozwinąć skrzydła, dając wysoki wzrost wartości udziałów.

 32. Oszczędzanie i inwestowanie różni się między sobą. Wiele osób ma trudność ze zdefiniowaniem tych dwóch procesów i wskazaniem różnic. Czy potraficie wskazać różnice między oszczędzaniem a inwestowaniem? ?

 33. Oszczędzanie i inwestowanie, podstawowe różnice • Oszczędzanie to gromadzenie/ kumulowanie części posiadanych pieniędzy w czasie, w celu dokonania określonych zakupów (np. inwestycyjnych), zapewnienia sobie dostatniej przyszłości, czy zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi okolicznościami. • W oszczędzaniu zależy przede wszystkim na zachowaniu gromadzonych środków pieniężnych. Ryzyko utraty gromadzonego kapitału powinno być ograniczane do minimum. • Dlatego też w celu ich ochrony przed inflacją: • kupuje się bony skarbowe i bony pieniężne, • kupuje się obligacje o zmiennym lub stałym oprocentowaniu (w szczególności obligacje • Skarbu Państwa oraz obligacje samorządowe, które charakteryzują się najwyższą • pewnością) oraz listy zastawne, • kupuje się listy zastawne, • wykupuje się weksle, • umieszcza się je nalokatach bankowych, • umieszcza się je nalokatach w formie polis, • umieszcza się je na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowym (ROR). Inflacja – zjawisko monetarne wywołane szybszym przyrostem ilości pieniądza na rynku niż produkcji, skutkujące obniżaniem się siły nabywczej pieniądza.

 34. Oszczędzanie i inwestowanie, podstawowe różnice • Inwestowanie, to sposób pomnażania pieniędzy, którego celem jest zwielokrotnienie posiadanych środków finansowych. • W inwestowaniu chodzi o to żeby zaangażowane środki finansowe zarabiały pieniądze. Ryzykując utratę kapitału, inwestor oczekuje określonej stopy zwrotu. • Dlatego też inwestując, korzysta się z narzędzi finansowych, bardziej ryzykownych niż przy oszczędzaniu. • Wśród nich możemy wyróżnić: • zakup nieruchomości w celu uzyskiwania z niech dochodu (pożytku), • certyfikaty inwestycyjne, • zakup i sprzedaż akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, • zakup i sprzedażprawa poboru akcji, • zakup i sprzedaż prawa do akcji, • zakup i sprzedaż surowców.Inwestowanie powinno być rozpatrywane w aspekcie długoterminowym.Inwestor powinien zarządzać swoimi inwestycjami w okresie dłuższym niż 3 lata. Przy czym im inwestycje są dłuższe, tym ryzyko poniesienia straty jest mniejsze.

 35. Oszczędzanie i inwestowanie, podstawowe różnice Podsumowując można stwierdzić, że inwestowanie różni się od oszczędzania przede wszystkim celem jaki stawia sobie osoba oszczędzająca i inwestująca oraz używanymi w związku z tym narzędziami rynku finansowego. Osoba oszczędzająca chce przede wszystkim zgromadzić i zachować określony kapitał, korzystając z bezpiecznych, gwarantujących zachowanie kapitału narządzi rynku finansowego. Osoba inwestująca, chce przede wszystkim zwielokrotnić określony kapitał (zarobić na ulokowanym kapitale), mając świadomość możliwości jego całkowitego lub częściowego utracenia. Korzysta w tym celu z mniej bezpiecznych narzędzi rynku finansowanego, nie gwarantujących zachowania kapitału. Z punktu widzenia budowania swojej niezależności finansowej, czyli osiągnięcia momentu, w którym swoje zobowiązania będzie można pokrywać bez względu na to czy będzie się pracowało, czy też nie, korzystniejsze jest inwestowanie, czyli pomnażanie swojego kapitału. W przypadku inwestowania koniecznie należy mieć świadomość ryzyka jakie się z nim wiąże!

 36. Jeśli obawiasz się ryzyka związanego z inwestowaniem, oszczędzaj, czyli lokuj swoje pieniądze w bezpiecznych instrumentach rynku finansowego Oszczędzanie

 37. Jeśli uważasz, że jesteś gotowy zaryzykować swój kapitał, masz czas na dokonywanie analiz, w tym wybór najbardziej odpowiednich instrumentów rynku finansowego- inwestuj! Pamiętaj jednak, że inwestowanie może co prawda przynieść większe zyski niż oszczędzanie, niesie jednak za sobą większe ryzyko utraty kapitału. Inwestowanie należy rozpatrywać długoterminowo. Dotyczy to zarówno papierów wartościowych, jak i nieruchomości, przedsiębiorstw, itp. Zalecany okres inwestycji długoterminowych to okres powyżej 3 lat. Inwestowanie

 38. Dla tych, dla których ryzyko związane z inwestowaniem jest zbyt małe mogą podjąć „grę na giełdzie” lub jak mówią niektórzy – spekulować. Spekulowanie na giełdzie ma niewiele wspólnego z inwestowaniem, choć często dotyczy tych samych instrumentów rynku finansowego, np. akcje, surowce, itp. Do najbardziej spekulacyjnych instrumentów finansowych można zaliczyć: zakup i sprzedaż kontraktów terminowych, opcji, produktów strukturyzowanych oraz „krótka sprzedaż”. Zdecydowanie spekulacyjny charakter mają także transakcje zawierane na rynku walutowym – Forex. Spekulowanie

 39. Bezpieczne instrumenty rynku finansowego Weksel – to papier wartościowy, potwierdzający zobowiązanie dłużnika (wystawcy weksla) do zapłacenia w oznaczonym czasie określonej na wekslu kwoty środków pieniężnych na rzecz wierzyciela (posiadacza weksla). Inwestycja w weksel/ weksle polega na jego/ ich zakupie przez osobę trzecią (inwestora). Osobą trzecią może być między innymi bank, czy też inna osoba prawna. Może także być osobo fizyczna Posiadacz weksla Wierzyciel Wystawca weksla Dłużnik Inwestor kupuje weksel z dyskontem, czyli po cenie niższej niż kwota podana na wekslu (niż pełna wartość weksla). Pomniejszenie wartości weksla jest uzależnione od wysokości stopy dyskontowej (odsetkowej). Inwestor – kupujący weksel

 40. Bezpieczne instrumenty rynku finansowego Weksel – Ile na inwestycji w weksel/ weksle może zaroić wierzyciel a ile inwestor? Zobowiązanie wystawcy weksla w stosunku do wierzyciela = 4.000 PLN (K), Stopa dyskontowa – stopa procentowa = 15% (D), Liczba dni do daty płatności weksla wynosi = 100 dni (d). Kwota dyskonta należna do dnia płatności weksla: Kwota weksla obejmująca należneodsetki: K · 100 4.000 · 100 Kn · D · d 4.171,45 · 15 · 100 Kn = = Dn = = 15 · 100 100 ·365 36.500 D · d 100 - 100 - 365 365 = 171,45 PLN = 4171,45 PLN W = Kn – Dn = 4171,45 – 171,45 = 4.000 PLN Taka suma zostanie zapisana na wekslu. Tyle zapłaci wystawca weksla wierzycielowi/ inwestorowi. Tyle zapłaci inwestor wierzycielowi.

 41. Bezpieczne instrumenty rynku finansowego Obligacja – dokument, w którym emitent potwierdza zaciągnięcie pożyczki w określonej kwocie, zobowiązując się jednocześnie do zwrotu tej kwoty nabywcy obligacji, a także do zapłaty jemu odsetek. Nabywca obligacji nazywany jest subskrybentem. Subskrybent liczy na dochody z odsetek, które zapłaci jemu emitent obligacji po określonym czasie, który nazywany jest terminem wykupu. Obligacje mogą być przedmiotem transakcji kupna i sprzedaży przed ich terminem wykupu. Obrót obligacjami prowadzony jest między innymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Najbezpieczniejszymi obligacjami są te emitowane przez Skarb Państwa, samorządy i instytucje samorządowe. Obligacje przynoszą stabilny, pewny dochód, który z reguły jest wyższy od inflacji. To dobry sposób na kumulowanie (oszczędzanie) środków pieniężnych z zachowaniem ich wartości w czasie. Emitent – wypuszczającym obligacje na rynek finansowy. Emitentem może być przedsiębiorstwo, bank, inna instytucja finansowa, instytucja samorządowa, samorząd, Skarb Państwa.

 42. Bezpieczne instrumenty rynku finansowego Obligacje na Giełdzie Papierów Wartościowych Mamy obligacje o stałym oprocentowaniu oraz obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Obligacje o stałym oprocentowaniu – ich oprocentowanie jest niezmienne przez cały czas trwania aż do wykupu. Zakup tych obligacji jest korzystny jeśli od czasu ich emisji do dnia ich wykupu nastąpi spadek inflacji lub będzie się ona utrzymywała na stałym poziomie. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu – ich oprocentowanie może zmieniać się w poszczególnych okresach „życia obligacji” (okresach odsetkowych) wraz ze zmianą wskaźników finansowych, np. inflacji.Zakup tych obligacji jest korzystny jeśli od czasu ich emisji do dnia ich wykupu nastąpi wzrost inflacji. Obligacje zakupowe – oprocentowanie tych obligacji wynika ze sposobu ich sprzedaży – z dyskontem, czyli po cenie niższej od wartości nominalnej. Obligacje 3 – letnie Obligacje 10 – letnie Obligacje 2 – letnie Obligacje 5 – letnie Obligacje 7 – letnie Obligacje 20 – letnie

 43. Bezpieczne instrumenty rynku finansowego Obligacje na Giełdzie Papierów Wartościowych Ile możemy zyskać na zakupie obligacji? Przykłady: Oprocentowanie po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Zakupiliśmy obligacje 3 – letnie o zmiennym oprocentowaniu i wartości nominalnej – 100,00 PLN, Cena emisji – 99,50 PLN. Odsetki płacone są co pół roku. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 6M. W kolejnych sześciu okresach odsetkowych stawka ta wynosiła odpowiednio: 5,7%; 5,7%; 5,6%; 5,7%; 5,7% i 5,8%. Odsetki dla okresów półrocznych, wyniosą odpowiednio w PLN: 2,85; 2,85; 2,80; 2,85; 2,85 i 2,90 Razem odsetki wyniosą: 17,10 PLN Zysk całkowity: 17,60 PLN Zakupiliśmy obligacje 5 – letnie o stałym oprocentowaniu. Wartość nominalna obligacji wynosi 1.000,00 PLN. Cena emisyjna, po jakiej emitent oferuje obligacje, wynosi 990,00 PLN. Oprocentowanie obligacji wynosi 6% w skali roku. Odsetki płatne są co rok. Odsetki w każdym z pięciu okresów odsetkowych wyniosą 60,00 PLN. Razem odsetki wyniosą: 300 PLN Zysk całkowity: 310,00 PLN

 44. Bezpieczne instrumenty rynku finansowego Listy zastawne – papiery wartościowe, które pełnią podobną funkcję do obligacji, emitowane przez bank hipoteczny zabezpieczone hipotekami lub poręczeniem Skarbu Państwa. Emitent listu zastawnego zobowiązuje się w nim do wykupienia go w określonym terminie, gwarantując umówione odsetki. Środki uzyskane ze sprzedaży listów zastawnych służą do udzielania kredytów hipotecznych. Bony pieniężne NBP - to dokumenty na okaziciela z 30 dniowym terminem wykupu. Wartość nominalna bonów, to: 10 tys. PLN; 100 tys. PLN lub 1 mln. PLN. NBP oferuje je przedsiębiorcom po uzgodnionej cenie niższej niż cena nominalna. Nabywcami są te przedsiębiorstwa, które zaoferują najwyższą cenę. Wykup bonów następuje po cenie równej ich wartości nominalnej. Bony skarbowe – to dokument potwierdzający zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu państwa. Obrót nimi prowadzi NBP a emitentem jest Minister Finansów. Wartość nominalna bonów, to: 10 tys. PLN; 100 tys. PLN lub 1 mln. PLN, a termin wykupu waha się od 4 do 52 tygodni. Sprzedawane są na przetargach po cenie nie niższej niż cena nominalna pomniejszona o wartość dyskonta.

 45. Inwestować, czy oszczędzać – przekonaj się sam • Zadanie: • Masz 10.000 PLN. Chcesz korzystnie ulokować tą kwotę na rok. Sprawdź, który z instrumentów finansowych będzie dla Ciebie najbardziej opłacalny? • Lokata bankowa, oprocentowana w wysokości 9,5 % w skali roku. Oblicz ile zyskasz na lokacie? • Zakup akcji. Możesz zakupić akcje firmy KGHM po 28,90 PLN. Dokładnie za rok będą one kosztowały 45,89 PLN. Oblicz ile zyskasz na kupnie akcji. • Obligacje skarbowe 1 – roczne. Oprocentowanie 5,6%. Oblicz ile zyskasz na zakupie obligacji. Dla uproszczenia obliczeń przyjęto 1 – roczne obligacje skarbowe. W rzeczywistości mamy obligacje skarbowe: 2 – letnie, 3 – letnie, 5 – letnie, 7 – letnie, 10 – letnie, 20 – letnie.

 46. Inwestować, czy oszczędzać – przekonaj się sam • Zadanie: • Masz 10.000 PLN. Chcesz korzystnie ulokować tą kwotę na rok. Sprawdź, który z instrumentów finansowych będzie dla Ciebie najbardziej opłacalny? • Lokata bankowa, oprocentowana w wysokości 9,5 % w skali roku. Oblicz ile zyskasz na lokacie?10.000 PLN · (1 + 0,095)1 = 10.950,00 PLN; dochód: 950,00 PLN • Zakup akcji. Możesz zakupić akcje firmy KGHM po 28,90 PLN. Dokładnie za rok będą one kosztowały 45,89 PLN. Oblicz ile zyskasz na kupnie akcji.Kupujesz: 10.000 PLN : 28,90 PLN/ akcję = 346 akcji; Po roku: 346 akcji· 45,89 PLN/ akcje = 15.877,94 PLN; dochód: 5.877,94 PLN • Obligacje skarbowe 1 – roczne. Oprocentowanie 5,6%. Oblicz ile zyskasz na zakupie obligacji. • 10.000 PLN · (1 + 0,056)1 = 10.560,00 PLN; dochód: 560,00 PLN Twój dochód z ulokowania środków finansowych

 47. W co można inwestować?

 48. Inwestowanie

 49. Inwestycyjne instrumenty rynku finansowego - akcje • Akcje – papiery wartościowe, które stwierdzają udział jej właściciela w kapitale spółki akcyjnej, uprawniające go równocześnie do uczestnictwa w podziale zysków (dywidendy) oraz w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji. • Posiadacze akcji, czyli właściciele spółki akcyjnej (współwłaściciele majątku spółki) odpowiadają za jej zobowiązania jedynie do wysokości zainwestowanego kapitału. • Akcje można podzielić na te, które są emitowane na okaziciela oraz na akcje imienne. • Rozprowadzenie akcji spółki akcyjnej może następować: • w emisji zamkniętej (akcję za wniesienie określonego kapitału otrzymują założyciele • spółki lub osoby przystępujące do spółki po jej założeniu); • w emisji otwartej (w formie subskrypcji publicznej). W takiej emisji zamkniętej do spółki przystępują osoby będące „aniołami biznesu”.

More Related