1 / 15

K I N G O S K O L E N

K I N G O S K O L E N. Velkommen. Slides på www.kingoskolen.dk. K I N G O S K O L E N. Program. Fra miljøskole til Kingoskole De fysiske rammer Hverdag, værdier og regler. 5. klasserne besøger Kingoskolen om foråret. Opleve en skoledag på Kingoskolen

selene
Download Presentation

K I N G O S K O L E N

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. K I N G O S K O L E N Velkommen Slides på www.kingoskolen.dk

 2. K I N G O S K O L E N Program • Fra miljøskole til Kingoskole • De fysiske rammer • Hverdag, værdier og regler

 3. 5. klasserne besøger Kingoskolenom foråret • Opleve en skoledag på Kingoskolen • Forsøg inden for det naturvidenskabelige område • Lærere Hanne Pedersen & Alan Proschowsky • Rundvisning med opgaver undervejs • Samtale med mor og far om oplevelserne …??

 4. Åbent hus på Kingoskolen~ forældre og elever på 5. & 6. årgang • Opleve faglige og kreative sider på Kingoskolen • Skole-hjem-samarbejdet

 5. 7.a Kingo Lindegård 7.b Kingo Byvang 7.c Kingo 7.d Kingo K I N G O S K O L E N Fra miljøskole til Kingoskolen Principperne fastlagt i Styrelsesvedtægten Klassedannelse:

 6. Juni Marts Maj Maj Februar August Møde med ny klasselærer Elevønsker: Sprog og kammerater Klassedannelse Besked om 7. klasse og klasselærer Informationsmøde Start i 7. klasse K I N G O S K O L E N Fra miljøskole til Kingoskolen

 7. K I N G O S K O L E N Fysiske rammer • Faglokaler samlet centralt • Stort mediatek • Klasselokaler fordelt i fire huse • Ingen ringeklokke

 8. K I N G O S K O L E N Hverdag, værdier og regler • Normer frem for regler • Værdigrundlag • Tilladelse til at forlade skolens område

 9. K I N G O S K O L E N Skole-hjem samarbejde • Et forældremøde pr. år • En skole-hjemsamtale pr. år • En elevplan pr. år • Karakterblade fra 8. klasse • Nationale test • Hjemmeside, ForældreIntra og ElevIntra • Skolebestyrelse, elevråd og forældreråd

 10. 8. klasse 7. klasse Valgfag, projektopgave, årsprøver og intro til ungdomsuddannelser Biologi, geografi, fysik/kemi, tysk/fransk og P-fag Lejrtur 9. klasse Projektopgave og afgangsprøver Lektiecafé og temauger K I N G O S K O L E N

 11. K I N G O S K O L E N Huse og lærerteam • En eller flere årgange i et hus • Lærerne arbejder i team • Kurser og andet planlagt fravær uden aflysninger • Emner, projekter, holddeling, niveaudeling m.v.

 12. K I N G O S K O L E N • LP-modellen • LP-modellen • Læringsmiljø & Pædagogisk analyse • Formål: • Skabe gode læringsmiljøer • Skabe gode rammer for faglig og social læring • Frederikssund Kommune • Samarbejde mellem skolerne

 13. Opretholdende faktorer Motivation opmuntring Undervisningen Lærer / elev forhold Eleverne spiser ikke frokost Mangel på koncentration sidst på dagen Elev / elev forhold ??? Regler Forældre

 14. Værdigrundlag Trivsel Kingoskolen – et sted vi kan lide at være. Gensidig respekt Et sted hvor vi respekterer hinandens forskellighed og skelner mellem frygt og respekt. Faglighed Et sted hvor vi søger høj faglighed og engagement. Humor Trivsel baseret på humor og indlevelsesevne. Fællesskab Et sted hvor vi værdsætter fællesskab, samarbejde og sammenhæng. K I N G O S K O L E N

 15. K I N G O S K O L E N SLUT

More Related