Integrering i nedgangstider krisen som rammet de f
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Integrering i nedgangstider Krisen som rammet de få. Presselansering 26.11.09 IMDi. Global finanskrise, usikre fremtidsutsikter. PROBLEMSTILLING: Vil innvandrere rammes hardere enn andre grupper, i så fall hvordan og hvilke konsekvenser vil det få for integreringsarbeidet?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ryder-lindsay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Integrering i nedgangstider krisen som rammet de f

IntegreringinedgangstiderKrisensomrammet de få.

Presselansering 26.11.09

IMDi


Global finanskrise usikre fremtidsutsikter
Global finanskrise, usikre fremtidsutsikter.

PROBLEMSTILLING: Vil innvandrere rammes hardere enn andre grupper, i så fall hvordan og hvilke konsekvenser vil det få for integreringsarbeidet?

Belyses gjennom:

 • 17 fagartikler

 • Reportasjefrafagseminar

 • IMDi-artikkelsomoppsummererhovedpoengogpekerpåutfordringerfremover

 • Intervjuer


Tema og fagmilj
Tema og fagmiljø

 • Historisk tilbakeblikk og tidligere økonomiske kriser: NHH og Växjö University

 • Det globale bildet: Center for Migration Studies

 • Arbeidsinnvandring: Fafo og IMDi

 • Krisens konsekvenser for ulike innvandrergrupper: SSB, Fafo/ISF, NAV

 • Fattigdom: NOVA

 • Bolig. NIBR

 • Psykisk helse: Rådet for psykisk helse

 • Ungdom, utdanningsvalg og marginalisering: ISF og NIFU STEP

 • Diskriminering på arbeidsmarkedet: ISF

 • Mangfoldsarbeid i bedrifter: BI, Perduco og Foreningen Nydansker


Hovedpoeng
Hovedpoeng

 • Innvandrere i Norge er en sammensatt gruppe som er rammet av krisen på ulike måter

 • Nedgang i arbeidsinnvandring det siste året, men Norge er fortsatt attraktivt for arbeidsinnvandrere

 • Ledigheten har økt mer blant innvandrere enn i resten av befolkningen

 • Mange innvandrerkvinner står utenfor arbeidsmarkedet. Økonomisk nedgangstid gjør det trolig enda vanskeligere for denne gruppa å komme inn på arbeidsmarkedet.

 • Fare for økte forskjeller mellom innvandrere og resten av befolkningenFlere arbeidsl se arbeidsinnvandrere
Flere arbeidsløse arbeidsinnvandrere

Registerte arbeidsledige etter statsborgerskap. Tallet på personer i oktober 2009, og prosentvis endring fra oktober 2008 til oktober 2009.

Kilde: NAV


Prognoser for ledighet blant innvandrere

oppdragfraIMDiutarbeider SSB modellerogprognoser for ledighetblantulikeinnvandrergrupper.

Rapport med meromfattendeogoppdatertprognosemodell frem til 2012 leveres IMDi desember 2009.

IMDivil I 2010 bestillejevnligeoppdaterteprognoser for ledighetblantinnvandrere

Prognoser for ledighetblantinnvandrere

Kilde: SSB

* Innvandrere er her personer uten norsk statsborgerskap


Arbeidsinnvandring flertallet vil bli i norge
Arbeidsinnvandring: Flertallet vil bli i Norge

 • Om lag halvparten av de som har mistet jobben i Norge anser muligheten for å finne ny jobb i Norge som gode.

 • Åtte av ti tror det vil være lettere å finne jobb i Norge enn i hjemlandet eller andre land de neste årene.

 • Seks av ti arbeidsinnvandrere tror at de fremdeles kommer til å bo i Norge om fem år

Utfordringer:

Forhindre sosial dumping og utnytting av utenlandsk arbeidskraft

Være oppmerksom på befolkningens holdninger til arbeidsinnvandrere i tider med økt konkurranse om jobbene


Startpakke for arbeidsinnvandrere ny i norge
Startpakke for arbeidsinnvandrere:Ny i Norge

 • Oppfølgingav St. meld. Nr. 18 Arbeidsinnvandring

 • Informasjon om rettigheter og plikter fra 14 statlige etater

 • Tilgjengelig på 3 språk: polsk, engelsk og norsk både på papir og web

 • Tekst, foto og lenker for at personer selv skal kunne orientere seg i det norske samfunnet

 • ”Salgsstatistikk” fra 25.11.09:

  • Norsk:15.000

  • Engelsk: 15.000

  • Polsk: 22.300

  • Totalt: 52.300

www.nyinorge.no


Kt risiko for fattigdom
Økt risiko for fattigdom

 • 31 prosent av innvandrerne levde i familier med inntekt under EUs fattigdomsgrense i 2007, mot ti prosent i hele befolkningen.

 • Sterk sammenheng mellom yrkesdeltakelse og fattigdom

 • 70 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn lever i familier med to inntekter, mens den tilsvarende andelen for barn av innvandrere i lavinntektsfamilier er 26 prosent.

Utfordringer:

Beskytte barn mot konsekvenser av fattigdom

Sikre trygge boforhold

Forhindre økte forskjeller mellom innvandrere og resten av befolkningen


Lav sysselsetting blant kvinner
Lav sysselsetting blant kvinner

Sysselsetting 4. kvartal 2008

 • 59% sysselsatt blant innvandrerkvinner, mot 69% for kvinner i alt

 • Særlig stor forskjell mellom kvinner og menn i noen grupper

 • 47 prosent av kvinnene i introduksjonsprogram går over til arbeid og utdanning, mot 61 prosent av mennene.

Utfordringer:

Øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner

Sikre kvinner like god uttelling for intro-programmet som menn

Kilde: SSB


Utfordring treffsikre arbeidsmarkedstiltak
Utfordring:Treffsikre arbeidsmarkedstiltak

 • Innvandrere i Norge er en sammensatt gruppe som er rammet av krisen på ulike måter

 • Fare for at ”de nye ledige” får mest oppmerksomhet og prioritet, selv om det ikke nødvendigvis er de som trenger arbeidsmarkedstiltak mest

 • Rundt 30 prosent av de langtidsledige er innvandrere

Utfordringer:

Prioritere de som har størst behov for arbeidsmarkedstiltak

Hindre langtidsledighet og varig utstøtelse fra arbeidsmarkedet


H yt frafall blant gutter
Høyt frafall blant gutter

 • 56 prosent av minoritetsspråklige gutter sluttet før gjennomført opplæring, mot rundt 30 prosent blant majoritetsguttene.

 • Behov for kunnskap om hvordan det går med de som har falt fra videregående opplæring

Utfordringer:

Hindre frafall blant unge med innvandrerbakgrunn

Sikre læreplasser for minoritetsspråklige elever


Diskriminering
Diskriminering

 • Annenhver innvandrer har opplevd diskriminering

 • Halvparten av næringslivsledere mener at norskkunnskaper bør vektlegges ved oppsigelser og permitteringer

 • Nær 39 prosent av høyskoleutdannede med innvandrerbakgrunn er i yrker uten krav til høyskole, mot 19 prosent i befolkningen generelt.

Utfordring:

Å fremskaffe mer kunnskap om art, omfang og årsaker til diskriminering i arbeidslivet

 • Sikre at innvandrere får lik uttelling for utdanning som den øvrige befolkningen

  Å motivere bedrifter til å satse på mangfold, også i nedgangstider


Kunnskapsbehov
Kunnskapsbehov

 • Hvorfor har kvinner dårligere resultater i introduksjonsordningen enn menn?

 • Mer kunnskap om hvem de langtidsledige er, og om sammenhengen mellom langtidsledighet og varig utstøtelse fra arbeidslivet.

 • Hvorfor fullfører og består minoritetsungdom videregående opplæring i mindre grad en majoriteten. Hvordan går det med minoritetsungdom som har falt fra videregående?

 • I hvilken grad kan diskriminering forklare ulikheter mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen når det gjelder sysselsetting, ledighet og overkvalifisering?

 • Behov for et enhetlig system for registrering av innvandreres medbrakte utdanning