1 / 6

Abney and Associates Cyber News International: Filtrere ut c

Abneyand Associates Cyber News International- Hvis du har prøvd deg på onlinedating, OkCupid stil, du vil bli kjent med "Match spørsmål" som bidratil å forbedre nettstedets algoritmer; svarene dine, og andre brukernes svar påspørsmålene mate inn din Match, venn og fiende score.

Download Presentation

Abney and Associates Cyber News International: Filtrere ut c

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Abney and Associates Cyber News International Filtrereut cyber frysninger http://www.stuff.co.nz/life-style/love-sex/8532075/Filtering-out-the-cyber-creeps

  2. - Hvis du harprøvddegpå online dating, OkCupidstil, du vilblikjent med "Match spørsmål" sombidratil å forbedrenettstedetsalgoritmer; svarene dine, ogandrebrukernessvarpåspørsmålene mate inn din Match, vennogfiende score. I så fall vil du ogsåværeklar over spørsmålsom "du følerdeternoenomstendighetersom en person erforpliktettil å ha sex med du?" ogskjelveavskrekknår du ser en OkCbrukerensvaret "ja". Somharvanligvisføretil å treffe "Skjul"-knappen, men MeitarMoscovitzhargåttettskrittvidere, å skapeleseren add-on "Predator Alert verktøyet For OkCupid'. Skriptet (somkaninstalleres i Firefox og Chrome) harsommål å varsle de leserOkCtilbrukere Match spørsmålsvarkanværegrunntilbekymring. http://www.stuff.co.nz/life-style/love-sex/8532075/Filtering-out-the-cyber-creeps

  3. Somhansierdet: "et rødtflagger bare en offentlig handling tattav den gitteprofilensomervedrørende, sliksomsvare Match spørsmålpåsammemåte en uoppdagetvoldtektsforbrytererstatistisksannsynlig å svaredem. For eksempel, gittfølgendespørsmål, svarav "Ja." villeværealarmerende: "Har du noen gang vært i en situasjonhvor du prøvde, men for forskjelligegrunnerikkelykkes, i å ha samleie med en voksenved å brukeeller truer med å brukefysisktvinge (krongletederes arm, holdedemnede, etc.) hvis de ikkesamarbeider?" Detteerikke et hypotetiskspørsmål, hellerikkeeruniverseltåpenbaresvaret. Detteerfaktisknøyaktigfraseringav et spørsmålsomerbrukt i en studiesomheter "Gjentavoldtektogflereuakseptableblantuoppdagetvoldtektsmenn" av David Lisakog Paul M. Miller, publisert i "voldogofre, Vol 17, nr. 1, 2002 (Lisakog Miller 2002).“ http://www.stuff.co.nz/life-style/love-sex/8532075/Filtering-out-the-cyber-creeps

  4. Dettekanvirkeurimelig grim, men gitt at OkCtiltrekkertypenbrukersommenerdeter en god idé å skriveopp en quiz kalt "den kunne du overleve ANAL VOLDTEKT test" (tilfeldig caps egne), lagtlittforsiktigmens surfing kanvære en god ting. Motstandereav Predator Alert anklagettilleggetavinvasjonenavpersonvernetogfalsktanklageOkCbrukereav å værevoldtektsforbrytere, beggeerfeil. for detførstefordioffentlige Match spørsmålsvarer, trodetellerei, offentlig, og for detandrefordiskriptet bare søker Match spørsmålsvarpåbasertsvarsomkanansessomompåeksisterendeforskning. Detabsolutthindrerikke du bestemteseg for å kontakte den spesifikkebrukerenhvisdet passer deg. Som coder's rundown formulererdet, "dettesystemet for tidligvarslingkanhjelpeOkCupidbrukeregjørebedreinformertevalgomhvilketiltak de føler de må ta å væreigjenpengeskapmens du brukertjenesten." http://www.stuff.co.nz/life-style/love-sex/8532075/Filtering-out-the-cyber-creeps

  5. Detersant at i mange tilfellererdetganskelett å fortellestrakshvis du arbeider med en OkCreep: i min personligeerfaring, hvisnoenhar "SS" i sittbrukernavnogderesbildeteravdem i en Gestapo uniform, står i en kirkegård, detvilsannsynligvisikkevære en overraskelsenår de sender deg en expletive fylt rant via privat melding omhvordanfeminismehar "vissenindreorganer" og "fjernetallesporavfemininitetfraansiktetditt" (uhTakk for hodeneopp?). Der er et tilleggsom Predator Alert blirnyttig for filtrering "best avresten", hvor du ikkeharnoenumiddelbarindikatorerpånaffness: profiler somikkeharnoenbilderav disembodied heads ellerkonfødererteflagg, vise eksklusivt nu metal album under 'interesser', harbrukernavnsom 'ButtLover69' eller 'KillAllLefties666', ellerhva du vurdereverdig alarm bells. Somenhver person somhardatertInternettvilfortelledeg, deternokavtilsynelatende "normal"-seroghøresmennesker der utesomharganskeblod curdling begreperomsamtykke, kjønnspolitikkog/ellerrasisme. Dettekanvære alt fra å finneutdet pen fyrensomfungerersom en pro-bono advokatmener at abort ergalt å oppdage at perfekthyggelig dude har du hattnoenkaffe med ikkeumiddelbartuenig med nyestehøyresidensjokk jock's Vittigheteromvoldtekt. http://www.stuff.co.nz/life-style/love-sex/8532075/Filtering-out-the-cyber-creeps

  6. Du kanhevde at å svare "ja" tilnoenavOkCupidmindrevelsmakendesamsvarerspørsmåleneikkeernødvendigvis en påliteligindikatorpånoedyp, personlighet-klok, pågrunnavtilfeldigmåte der folk tilnærmingdem. For eksempel, en nattjegvar i seng med en rasendefeber, ogbestemteseg for å svarepådetsomvisteseg for å væreomtrent 450 samsvarerspørsmålene bare for å fordrivetiden; andremenneskersvaredem "ironisknok", ognoenmenneskersvarerikke i detheletatt. Men la osssinoenharbesvart 450 samsvarerspørsmålene, mange menneskerikkekanbliplaget lese demalle. mest bare se påkampenprosenten, ogbestemmehvorvidt å melding ellersvare. Hvisdeter en skummelelleromsvartil en Match spørsmåletgjemmerseg i ryggenpasseringeravnoensprofil, kandetgåubemerket hen. Såhvis Predator Alert bare oppfordrer folk til å "se før de spranget" nårdetgjelder perusing en potensielldatoprofil, sikkertdeter en god ting. Tross alt, erikkeallekrypeforhånd min vennMr SS med hanskirkegårdenportrett. http://www.stuff.co.nz/life-style/love-sex/8532075/Filtering-out-the-cyber-creeps

More Related