1 / 3

Abney Associates Cyber Warning

Abney Associates Cyber Warning | Identitet forbrytelser presse svindel til rekordhøye

Download Presentation

Abney Associates Cyber Warning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Abney Associates Cyber Warning | Identitetforbrytelserpressesvindeltilrekordhøye

  2. Hvor mange svindel i Storbritanniatreffer en rekordhøy i 2012, med identitet-relaterteforbrytelserlangt de flestevanlig type, ifølge en rapport. Identitetsvindelbestårav to tredjedelerav de totale 248,325 hendelseneregistrertavCifas, svindelforebyggingtjenesten. Fire femtedeleravdisseblebegått online, sin årsrapport med Fraudscapefunnet, inkludertbrukavteknikkersom phishing, malware og hacking. "Data harblittsvindlersvalgterutentiløkonomiskgevinst," sa Sandra Peaston, stedfortredendelederavøkonomiskkriminalitetogstrategiskintelligenspåCifas. Dreining mot gjørforretningerpåInternettharskaptnyemuligheter for svindlere, sahun. FremvekstenavLønninglångiverehardrevetlånesvindel, somnyeog innovative finansielleprodukteroftetiltrekkesvindlere, sahun. "De siste par årenehar sett en eksplosjon i uliketyperlånsomernåtilgjengelig," sierhun. "Noenavdisseprodukteneerdesignet for å væreletttilgjengelig, men dettegjørdemmerutsatt for identitetforsøkpåsvindel." Bank, kredittkortogpostordreregnskapetvar de mesthyppigemål, ifølgerapporten. Svindelpåbutikk-kortogkredittkortøkt 44 prosentfraårtilår. Mestsannsynligofre for svindlerevarmenn i deres 40s.

  3. Økonomienvar "en sannsynlig driver" for mange svindel, saCifas. Detidentifisert "økonomiskdesperasjon, en pressetarbeidsmarked... [og] desperasjon for økonomiskart"somfaktorer i stigendesvindelnivåer. Hvor mange menneskerprøver å betale sine egnekredittkortregningerved å brukenoenandreskontoøkt med kvartårtilår, ogvardet en 5 prosentøkning i boliglån program svindel. "Dette [data] understrekerbehovet for meroffentligeog private organisasjoner å opptreansvarligog dele data for å hindresvindelførmåttegjenopprette tap, sammen med størretrekkavenkeltpersonerogpoliti," saMsPeaston.

More Related