Ogres ģimnāzija - PowerPoint PPT Presentation

rusk
ogres imn zija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ogres ģimnāzija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ogres ģimnāzija

play fullscreen
1 / 85
Download Presentation
188 Views
Download Presentation

Ogres ģimnāzija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ogres ģimnāzija 2004

 2. Statistika

 3. Vadības grupa

 4. Tēmas • Ogres ģimnāzijas statuss • Mācību darbs • Ārpusklases pasākumi • Metodiskais darbs • Audzināšanas darbs skolā

 5. Ogres ģimnāzija Sabiedrības vērtējums Vecāku domas Skolēnu pašvērtējums Skolas karogs WWW.gimnazija.ogre.lv Skolas vēstures lappušu telpa Skolotāju pašvērtējums Vadības pašvērtējums Absolventu vērtējums ...ir tik daudz interesanta un vēl nepadarīta


 6. Skolas statusa maiņa 2002. Ogres ģimnāzija (7. – 12. klases) 1998. Ogres ģimnāzija (1. – 12. klases) 1993. Ogres 2. vidusskola

 7. 2002. Statusa maiņa 2000. Aktualizēts 2003. papildināti 2002. Darba kārtības noteikumi 2001. uzlaboti 2000. Iekšējās kārtības noteikumi 2003. korekcijas 2000. izstrādāts 2003. IZM 7. instrukcija Skolas obligātā dokumentācija 2005.

 8. Skolas dokumentācija • Nolikumi • Noteikumi • Citi

 9. Nolikumi • Ģimnāzijas padomes (2000) • Par arhīvu (2000) • Bibliotēkas (2001) • MP (2002) • MK (2003) • Pašpārvaldes (2003) • Par labajiem darbiem (2003) • “Gada klase – 2004” (2003)

 10. Noteikumi • Darba aizsardzības noteikumi (2001) • Skolēnu uzņemšanas noteikumi (2003) -saskaņoti Ogres novada Domē • Vienotas runas un rakstu normu ievērošanas noteikumi (2003)

 11. Citi • Darbinieku pienākumi (no 2000) • Drošības instrukcijas (2002) • Amatu apraksti (2003) • Renovācijas plāns (2003)

 12. Atbalsts • Skolā • Ārpus skolas • Citas izglītības iestādes

 13. Skolā • Psihologs • Medicīnas darbinieki (medmāsa, ārsts, zobārsts) • Ēdināšanas firma “Gamma” • Kafejnīca “Aukro” • SO “Atbalsts bērniem”

 14. Ārpus skolas • Baseins “Mālkalne” • Aprūpes centrs • Karjeras centrs • Pieaugušo izglītības atbalsta centrs • Latvijas Baltijas partnerattiecību fonds • JuniorAchievement/Latvija

 15. Citas izglītības iestādes • LU Jauno ģeogrāfu skola • TU ķīmijas laboratorijas • Jaunogres vidusskola • Smiltenes ģimnāzija • Aizkraukles novada ģimnāzija

 16. Mācību darbs

 17. Vecāku sapulces Fakultatīvi Skolēns Izglītības programmas (6) Palīdzības sniegšana Mācību darba organizācija Skolēnu sekmju novērtējums semestra noslēgumā Kavējumu kontrole Skolēnu tālākizglītība Mācību darbs

 18. Tālākizglītība Pamatskola: • Pamatizglītības programmas beidzēju skaits un tālākizglītība • Specializētās pamatizglītības programmas beidzēju skaits un tālākizglītība Vidusskola: • Mākslas programmas beidzēju skaits un tālākizglītība; • Dabaszinību programmas beidzēju skaits un tālākizglītība; • Humanitārās programmas beidzēju skaits un tālākizglītība; • Komerczinību programmas beidzēju skaits un tālākizglītība;

 19. Specializētā pamatizglītība

 20. Specializētā pamatizglītība

 21. Pamatizglītības programma

 22. Pamatizglītības programma tālākizglītība

 23. Jauniešu tālākizglītība vai darba pieredze pēc 12.klases beigšanas

 24. Mākslas programmas beidzēju skaits un tālākizglītība

 25. Dabaszinību programmas beidzēju skaits

 26. Dabaszinību programmas tālākizglītība

 27. Humanitārās programmas beidzēju skaits

 28. Humanitārās programmas tālākizglītība

 29. Komerczinību programmas beidzēju skaits

 30. Komerczinību programmas tālākizglītība

 31. Priekšmetos, kuros kārto CE Priekšmetos, kuros ir olimpiādes un konkursi Ievērojot vecāku un skolēnu ieteikumus Fakultatīvi Ceļš uz valsts ģimnāziju Mērķis – mācību kvalitātes paaugstināšana ar uzdevumu CE sasniegt 75% rādītāju A, B un C līmeņos

 32. Proģimnāzijā: Ekonomika Bioloģija Vizuālā māksla Matemātika Svešvalodas (angļu, krievu, vācu) Ķīmija Mājturība Fizika Latviešu valoda un literatūra Lietišķā informātika Ģimnāzijā: Bioloģija Vizuālā māksla Matemātika Svešvalodas (angļu, krievu, vācu franču) Ķīmija Vēsture Politika un tiesības Fizika Latviešu valoda un literatūra Psiholoģija Programmēšana Projektu veidošana Ģeogrāfija Biznesa ekonomikas pamati Kultūras vēsture (Latīņu valoda) Fakultatīvās un individuālās nodarbības

 33. Izglītības programmas • Pamatizglītības programmas • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) specializētās izglītībasprogramma; • Vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) izglītības programma. • Vidējās izglītības programmas • Humanitārā un sociālā virziena programma; • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienaprogramma; • Profesionāli orientētā (mākslas) virziena programma; • Profesionāli orientētā (komerczinības) virziena programma.

 34. Pamatizglītības programmas Licenzētas līdz 2007.gada 31.jūlijam Mācību priekšmetu un stundu plāns atbilstošs standartu projektu aprobācijai

 35. Vidējās izglītības programmas Licenzētas līdz 2007.gada 31.jūlijam Mācību priekšmetu un stundu plāns atbilstošs standartu projektu aprobācijai

 36. Mācību darba organizācija Visu priekšmetu mācīšanai ir atbilstošs pedagoģisko kadru nodrošinājums Semestra vērtējuma uzlabošanas PD katrā priekšmetā Skolēns Stundu saraksts atbilstošs normatīvajiem dokumentiem, nemainīgs Konsultācijas 1 reizi nedēļā katrā priekšmetā Ilgstošas slimošanas gadījumā tiek izstrādāts individuāls PD plāns Pārbaudes darbu grafiks katram semestrim ar iespēju veikt korekcijas nākošajam mēnesim Mājas apmācības nodrošināšana

 37. Kavējumu kontrole • Stundu apmeklējuma kontrole • pirmo stundu kavējumu kontrole • klases kavējumu uzskaites žurnāls Vecāku un skolas saziņa un informētība, izmantojot skolēna dienasgrāmatu Skolēnu sekmju un kavējumu regulāra uzskaite un kontrole 4 priekšmetos vērtējumi zem 4 ballēm 10 neattaisnoti kavētas stunda Neattaisnotie stundu kavējumi samazinājušies no 13% pagājušajā m.g. līdz 4% šogad problēmu gadījumos risināšanā iesaistās skolas administrācija

 38. Skolēnu sekmju novērtējums semestra noslēgumā Klašu un skolēnu ranga tabula semestra noslēgumā Pateicības skolēnu liecībās Skolēnu “labo darbu” konkursā 5 punkti, ja vidējais vērtējums virs 7 ballēm Pateicības iepriekšējai skolai Skolēnu skaits ar vidējo balli

 39. Atbalsts skolēniem Skolas psihologa palīdzība Brīdinājumi skolēnu liecībās Individuālas sarunas ar skolēnu un vecākiem otrā semestra sākumā skolēna mācību sasniegumu uzlabošanas plāna izveidei Projekts: Iepazīstot katru, palīdzot ikvienam - labus panākumus visiem Par >20 neattaisnoti kavētām stundām 2002./03.m.g. janvārī 47 skolēni 2003./04.m.g. janvārī 56 skolēni Par nepietiekamiem mācību sasniegumiem (atkarībā no izglītības programmas) Kontrole pie DV

 40. Vecāku sapulces Iespēja individuālai sarunai starp skolēna vecāku un priekšmeta skolotāju Klases dzīves organizēšana un plānošana Klašu grupu vecāku kopsapulces 1-2 reizes gadā (7., 9., 10,. un 12. klases) • Skolas administrācijas informācija par izglītības aktualitātēm • Iepazīstināšana ar normatīvajiem dokumentiem • Pieaicināto lektoru piedalīšanās • Skolēnu koncerti vecākiem Klases vecāku sapulces 3-4 reizes gadā Vecāku dienas 4 reizes gadā

 41. Ārpusklases pasākumi

 42. 1. septembris - Zinību diena; Dzejas dienas ; Skolotāju diena; 10. klašu iesvētības; Mārtiņtirgus; Lāčplēša diena; 18. novembra svētrīti; Ziemassvētki; Ķīmiķu dienas; Žetonu vakars; Pēdējais zvans - vēstule skolai; 9. klašu izlaidumi; 12. klašu skolas beigšanas balle; Konkursu organizēšana pamatskolai (“Spicais puika”, “Jaunkundze”). Ārpusklases pasākumiSkolas tradīcijas

 43. Skolas simbolika • Vilciņš • Žetons • Absolventu sienas gleznojumi • Kora “Gājputni” karogs • Vēstures telpa • Grāmata “Ogres ģimnāzija” • Ogres ģimnāzijas skolēna dienasgrāmata • Ogres ģimnāzijas Goda zīme

 44. Goda zīme 2002./03.m.g. Ilzei Voicišai par profesionālismu, erudīciju, koleģialitāti un ilggadēju radošu darbu jaunatnes izglītošanā un audzināšanā Elvīrai Kadakovskai par moderno komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu mācību metodiskajā darbā un darbošanos konkursos, projektos Laimdotai Jonkusei par ģimnāzijas un sava darba popularizēšanu Latvijā un pasaulē

 45. Vilciņš un žetons

 46. Ogres ģimnāzijas skolēna dienasgrāmata

 47. Grāmata “Ogres ģimnāzija”

 48. Interešu izglītības nodarbības ārpus skolas 2002./2003.m.g.