Suksessfaktorer og utfordringer i fusjonsarbeidet mellom hio og hiak
Download
1 / 49

Suksessfaktorer og utfordringer i fusjonsarbeidet mellom HiO og HiAk - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Suksessfaktorer og utfordringer i fusjonsarbeidet mellom HiO og HiAk. Råd til OPAD. Mål for sammenslåingen. Skape landets beste utdanninger Skape ledende fagmiljø innen profesjonsutdanning, profesjonsrettet FoU og profesjonsstudier

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Suksessfaktorer og utfordringer i fusjonsarbeidet mellom HiO og HiAk' - ruana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

M l for sammensl ingen
Mål for sammenslåingen

 • Skape landets beste utdanninger

 • Skape ledende fagmiljø innen profesjonsutdanning, profesjonsrettet FoU og profesjonsstudier

 • Skape nasjonalt ledende fagmiljø innen andre forskningsfelt

 • Øke kvalitet og omfang på undervisning, forskning, formidling og kunstnerisk utviklingsarbeid

 • Styrke relasjonene til samfunns- og arbeidsliv

 • Styrke samarbeidet med studiesteder i utlandet

 • Utvikle et samordnet og tilpasningsdyktig tilbud av etter- og videreutdanninger

 • Styrke innsatsen for oppdragsbasert forskning

 • Utvikle et lærings- og arbeidsmiljø preget av mangfold, trivsel og engasjement blant studenter og ansatte

 • Skape en moderne og helhetlig organisasjonskultur


Fakta om de to h gskolene
Fakta om de to høgskolene

 • Høgskolen i Oslo:

 • 12 400 studenter

 • 1 250 årsverk

 • 11 avdelinger

 • 36 bachelorutdanninger

 • 21 mastergradsutdanninger

 • 2 doktorgradsprogram

 • En rekke videreutdanninger

 • Utdanner bl.a. til yrker innenfor barnehage og skole, helse og velferd, økonomi og ledelse, estetiske fag, bibliotek, journalistikk og teknologi.

 • Høgskolen i Akershus:

 • 3 850 studenter

 • 300 årsverk

 • 4 avdelinger

 • 14 bachelorutdanninger

 • 6 mastergradsutdanninger

 • 1 doktorgradsprogram

 • Flere videreutdanninger

 • Utdanner til yrker innenfor helse, ernæring og ledelse, produktdesign og yrkesfaglærer.


Fusjonsprosessen
Fusjonsprosessen

Vår 2008 -Jan 2011

Jan 2011 – Aug 2011

Aug 2011 ----------->

Fase 1

Utredning

Fase 2

Forberedelse til fusjon

Fase 3

Implementering


Fase 1 utredning og beslutning den formelle prosessen
Fase 1 – Utredning og beslutning – Den formelle prosessen

 • Intensjonsavtalen godkjent i de to styrene i oktober 2008

 • Utredning, høringsrunde, vedtak i avdelingsstyrer osv. (nov.08 – sept.09)

 • Prinsippvedtak fattet i de to styrene 28.10.09

 • Nye utredninger fram til desember 2010

 • Endelig vedtak i styrene, desember 2010 og av Kongen i Statsråd januar 2011


Prinsipper for deltagelse i prosjektet
Prinsipper for deltagelse i prosjektet

 • Fusjonen var tuftet på likeverdighet mellom partene

 • I alle grupper skulle det derfor være en likeverdig representasjon blant ansatte, tjenestemannsorganisasjoner og studentrepresentanter

 • Undervisnings- og forskertilsatte, administrativt tilsatte, tjenestemannsorganisasjoner og studentrepresentanter har vært representert i alle grupper


Prosjektorganisering
Prosjektorganisering

Styret HiO

Styret HiAk

Styrings-gruppe

Referanse-gruppe

Prosjekt-gruppe

Informasjon

 • Utredninger:

 • Strategi for universitetssatsing

 • Styring og ledelse

 • Faglig organisering

 • Etterutdanning og oppdrag

 • Administrativ organisering

 • Tjenestetilbud og organisering av IKT

 • Utviklings-prosjekter:

 • Web

 • Grafisk profil

 • Budsjettfordelings-modell

 • Integrasjon/sikker drift:

 • IKT

 • Økonomi

 • HR

 • Studieadm

 • Forskningsadm

 • +++

 • Omstilling/

 • innplassering


Fremdrift i fusjonsprosjektet
Fremdrift i fusjonsprosjektet

2009

2010

2011

Prinsippvedtak i styrene om fusjon 28.10.2009 - endelige styrevedtak om fusjon 09.12.2010

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Juni

Jul

Høring

Utredning

Strategi for universitetssatsing

Høring

H

Styring og ledelse på/under institusjonsnivå

Faglig organisering

Etterutdanning og oppdrag

Høring

Administrativ organisering

Tjenestetilbud og IKT

Instituttenes interne org.

Studieut-valg, utv. under FoU-virk., intern.utv

Utvikling

Medbestemmelse og omstillingsarbeid

Vevløsning

Kommunikasjonsstrategi

Grafisk profil

Integrasjon IKT

Lokalisering

Forskrifter, reglement mv


Informasjon www hio hiak no
INFORMASJON!!!www.hio-hiak.no

 • Felles vevside med all informasjon


Allm ter seminarer debattm ter
ALLMØTER, SEMINARER, DEBATTMØTER++

 • 24 ulike arrangementer i perioden februar 2010 – august 2011


Strategi for universitetssatsing
Strategi for universitetssatsing

 • Utdanning

 • FoU

 • Samfunnsrettet virksomhet og formidling

 • Menneskelige og økonomiske ressurser


Faglig organisering
Faglig organisering

Med utgangspunkt i dagens faglige organisering samt overordnede føringer i strategi for universitets­satsing og de diskusjoner som har vært ført i utredningsgruppen, har gruppen vektlagt følgende kriterier ved utarbeidelsen av de foreslåtte modellene.

Eksterne forhold:

 • En tydelig profesjonsprofil

 • Skal være en god ramme for bred kontakt og samhandling mellom profesjoner og yrkesområder, storbyliv og forskningsverdenen

 • Etablere robuste fagmiljø som framstår som attraktive både for eksterne samarbeidspartnere, potensielle studenter, og tilsatte

 • Legge til rette for fleksible løsninger som sikrer relevans og nyutvikling av utdanningstilbudene i tråd med skiftende behov i samfunnet

  Interne forhold:

 • Etablere robuste fagmiljø som sikrer god kvalitet i og sammenheng mellom utdanning og forskning

 • Sikre sterke og relevante praksisbaserte studier i tråd med samfunnets behov

 • Legge til rette for tverrfaglig samarbeid både innad i det enkelte fakultet og mellom fakulteter

 • Fakultetene og instituttene må være robuste med en tydelig oppgave- og ansvarsfordeling

 • Må finne løsninger knyttet til lokalisering på flere campusFase 2 forberedelse til fusjon
Fase 2 – Forberedelse til fusjon

Styret HiO

Styret HiAk

Styrings-gruppe

Prosjekt-gruppe

Informasjon

 • Utredninger:

 • Styring og ledelse

 • Faglig organisering

 • Etterutdanning og oppdrag

 • Administrativ organisering

 • Tjenestetilbud og organisering av IKT

 • Instituttenes interne organisering

 • Råd og utvalg

 • Utviklings-prosjekter:

 • Web

 • Grafisk profil

 • Budsjettfordelingsmodell

 • Integrasjon/sikker drift:

 • IKT

 • Økonomi

 • HR

 • Studieadm

 • Forskningsadm

 • +++

 • Omstilling/

 • innplassering


Web grafisk profil
Web/grafisk profil

 • Nytt nettsted åpnet 1. august…….. men fortsatt utvikles det…

 • Ny grafisk profil ble tatt i bruk 1. august


Omstilling innplassering
Omstilling/innplassering

 • «Sentral» avtale om medbestemmelse mars 2010

 • «Lokal» avtale om Omstilling desember 2010

 • Håndbok for omstillingsarbeidet mars 2011

 • Bemanningsplaner, stillingsbeskrivelser, innplassering

 • Alle undervisnings- og forskningsansatte ble direkte innplassert i ny organisasjon

 • For teknisk/administrativt personale ble noen grupper direkte innplassert

 • For de øvrige ble rettskrav til stilling vurdert ift innplassering


Krevende prosess
Krevende prosess…

 • Det ble gitt mye informasjon, men det opplevdes som vanskelig å få formidlet vanskelig tilgjengelig «jus-språk» til den enkelte leder og medarbeider

 • Både ledere og tillitsvalgte ble kurset i gjennomføring av omstillingssamtaler

 • Særlig utfordrende for ledere som både skulle lede omstilling og som samtidig selv var under omstilling

 • Etablerte «Omstillingsservice» og møter hver uke mellom arbeidsgiver og organisasjonene – nyttig!!!


Vi kom i m l
Vi kom i mål..

 • Målet var at alle medarbeidere skulle vite sin organisatoriske tilknytning før de tok sommerferie!


Fase 3 implementering
Fase 3 - Implementering

 • Vi fusjonerte 1. august

 • Vi har i hovedsak komplementære utdanningstilbud

 • Endringene oppleves som små for den enkelte student og for undervisnings- og forskerpersonalet

 • Endringene og behovet for endring er større innenfor de administrative områdene

 • …vi må definere tjenestetilbudet og utvikle felles arbeidsprosesser..

 • Har valgt å videreføre IKT-løsningene i begge høgskolene i en overgangsfase, men gradvis overgang

 • Har etablert en shuttlebussordning slik at det skal være enkelt å reise mellom de to studiestedene ()

 • Møtetidspunkt avpasses ift shuttlebussen


Status vedtak i styret for hioa
Status – vedtak i styret for HiOA

 • Organisasjonsstruktur

 • Møteordning for styringsorganer ved HiOA

 • Sammensetting og mandat for fakultetsstyrer og instituttråd

 • Oppgaver og delegasjon av beslutningsmyndighet til fakultetsstyrene

 • Reglement for instituttråd

 • Delegasjon av beslutningsmyndighet og sammensetting av:

  • Studieutvalg på begge nivå

  • FoU-utvalg på begge nivå

  • Doktorgradsutvalg på begge nivå

  • Internasjonalt utvalg

 • Forskningsetisk utvalg (rapporterer til styret)

 • Utvikling av strategisk plan for HiOA 2012-2020

 • Åpningsbalansen i 2012 – over/underskudd fra 2011

 • ++ vi bygger struktur…


Andre saker
Andre saker…

 • Retningslinjer for rådsorgan på instituttnivå

 • Kvalitetssikringssystem

 • Delegasjon av tilsettingsmyndighet (fra 01.09.12)

 • Intern finansieringsmodell

 • Kulturarbeidet

 • Seniorpolitikk

 • Servicesentrene

 • Mobile arbeidsplasser

 • Delegasjon av budsjettdisponeringsmyndighet


Integrasjon sikker drift
Integrasjon/sikker drift

 • Felles løsninger tas i bruk etter hvert – vær pragmatisk!

 • 01.08.11

 • Org.struktur

 • Ledelse

 • Web

 • Grafisk profil

 • Midl pers.regl

 • Shuttlebuss

 • Okt 2011

 • FS

 • Overgangsforskrifter

 • Budsjettmodell

 • Strategiprosess & Lederutviklingsprogram

 • Nov 2011

 • BAS

 • Forskrift om master

 • Fronter

 • Bibsys

 • 01.01.12

 • Felles budsjett og regnskap

 • Agresso, SAP ++

 • Fronter

 • Bibsys

 • Febr/mars 2012

 • Felles e-post og kalendersystem

 • Personal-reglement

 • April-august 2012

 • Strategi 2020

 • Føringer for plan- og budsjettarbeidet

 • Forskrift om studier og eksamen

 • Forskrift om PhDStrategiprosess involvere hele organisasjonen bruke de m teplassene vi har
Strategiprosess – involvere hele organisasjonen! Bruke de møteplassene vi har!

HiOA

Fakultetene


Strategiutvikling og lederutvikling
Strategiutvikling og lederutvikling møteplassene vi har!

Høst 2011

Vår 2012

Høst 2012

Analyse av fagporteføljen

Strategi for HiOA

Implementering

Lederatferd vi ønsker å utvikle

Verdigrunnlag

Plattform for ledelse

Teamutvikling

Meg som leder

Teamutvikling

Organisasjonskultur

Resultatledelse

Virksomhetsstyring

Utvikling av strategisk og effektiv ledelse

Substans og prosess, relasjoner og strategi


Administrativ organisering

Administrativ organisering møteplassene vi har!


HiAk møteplassene vi har!

Rektor

HiO

Rektor/

direktør


Mandat
Mandat møteplassene vi har!

Utredningsgruppen for organisering av det administrative arbeidet skal:

 • Kartlegge brukerne av de ulike administrative tjenestene og i samarbeid med utvalgte nøkkelpersoner definere brukernes behov

 • Utarbeide en beskrivelse av de administrative funksjonene og kartlegge hvilke av disse som vurderes som mest driftskritiske

 • Kartlegge dagens forskrifter, reglement, retningslinjer, rutinebeskrivelser, kontrakter mv og vurdere hvilke av disse det er behov for å oppdatere eventuelt utvikle nye dokumenter for. Gi anbefalinger om når vedtak må fattes for de ulike dokumentene.

 • Gjennomføre en nåsituasjonsanalyse for begge institusjoner

 • Med utgangspunkt i nåsituasjonsanalysen, utarbeide forslag til kriterier som skal legges til grunn for framtidig organisering

 • Med utgangspunkt i fastsatte kriterier, brukernes behov og nåsituasjonsanalysen, utvikle forslag til løsninger for det framtidige tjenestetilbudet.

 • Foreslå lokalisering av de administrative tjenester i fht en flercampusmodell

 • Utarbeide plan for implementering av de nye løsningene

 • Legge til rette for en god integrasjonsprosess for felles administrative tjenester i ny institusjon


Organisering
Organisering møteplassene vi har!

 • Utredningsgruppe for organisering av det administrative arbeidet

 • Administrasjonsdirektør Anne Marit Fahre, HiAk, leder

 • OP-direktør Tore Dæhlin, HiO

 • Personalsjef Erik Tangstrøm, HiAk

 • Økonomidirektør Torill Erikson, HiO

 • Dekan Petter Øyan, HiAk

 • Dekan Per Øystein Staff, HiO

 • Studiesjef Sigrun Berge, HiAk

 • Førsteamanuensis Harald Koht, HiO

 • Avdelingsdirektør Tormod Furuseth, HiO

 • Kontorsjef Anka Ødegaardshaugen, HiO

 • TMO HiAk, Eva Andresen

 • TMO HiO, Anders Schelderup Lyng

 • Stud. HiAk, Øyvind Bakke

 • Stud. HiO Lars H. Lund

 • Sekretærer: Rønnaug Lyckander, HiAk og Tore Vogt, HiO.

 • Prosjektleder har møte- og talerett


Mandat1
Mandat møteplassene vi har!

Utredningsgruppen for organisering av det administrative arbeidet skal:

 • Kartlegge brukerne av de ulike administrative tjenestene og i samarbeid med utvalgte nøkkelpersoner definere brukernes behov

 • Utarbeide en beskrivelse av de administrative funksjonene og kartlegge hvilke av disse som vurderes som mest driftskritiske

 • Kartlegge dagens forskrifter, reglement, retningslinjer, rutinebeskrivelser, kontrakter mv og vurdere hvilke av disse det er behov for å oppdatere eventuelt utvikle nye dokumenter for. Gi anbefalinger om når vedtak må fattes for de ulike dokumentene.

 • Gjennomføre en nåsituasjonsanalyse for begge institusjoner

 • Med utgangspunkt i nåsituasjonsanalysen, utarbeide forslag til kriterier som skal legges til grunn for framtidig organisering

 • Med utgangspunkt i fastsatte kriterier, brukernes behov og nåsituasjonsanalysen, utvikle forslag til løsninger for det framtidige tjenestetilbudet.

 • Foreslå lokalisering av de administrative tjenester i fht en flercampusmodell

 • Utarbeide plan for implementering av de nye løsningene

 • Legge til rette for en god integrasjonsprosess for felles administrative tjenester i ny institusjon


Analyse av n situasjonen funn form l forankring og gjensidig forst else
Analyse av nåsituasjonen – «funn» møteplassene vi har!Formål: Forankring og gjensidig forståelse

Gjennomgående likhetstrekk knyttet til utfordringer, uavhengig av funksjonsområde og høgskole, og som det blir særlig viktig å ta med videre i prosessen:

 • Uklare ansvarsforhold/oppfatninger av hvem som har ansvar for hva - rolleavklaringer

 • Uklare organisatoriske skiller

 • Det stilles flere spørsmål om unødvendig arbeid, innom- og signeringsrunder, dobbeltarbeid, uhensiktsmessig saksflyt, manglende fullmakter mv

 • Manglende oppfølging/etterlevelse av frister, og forståelse for hva dette medfører

 • Sårbarhet – personavhengighet i viktige funksjoner

 • Ulike rutiner/prosedyrer på ulike avdelinger i viktige funksjoner

 • Fragmentering – manglende helhet

 • Manglende samordning mellom faglige og administrative ressurser

 • Manglende spesialistkompetanse på enkelte områder

 • Brukerstøttefunksjoner fungerer ikke bra nok

 • Manglende styringsverktøy, for eksempel knyttet til prosjektstyring og målstyring

 • Viktig funksjonalitet i IT- systemer er ikke tatt i bruk som forutsatt – for mye papir

 • Flere administrative IT- systemer er lite funksjonelle, brukes ikke optimalt mv, og det er til dels manglende integrasjon mellom systemer.


Kriterier for valg av organisasjonsmodell
Kriterier for valg av organisasjonsmodell møteplassene vi har!

 • Brukerorientering

 • Robusthet

 • Effektivitet

  Harmonere mål og strategier og bygge èn organisasjon - èn skole


Brukerorientering
Brukerorientering møteplassene vi har!

 • Brukernes behov for tjenester skal stå sentralt, og ikke funksjonen i seg selv. Dette innebærer:

 • Samhandling – god integrasjon – aktiv dialog. Bør kjennetegne forholdet mellom faglige og administrativt tilsatte og mellom de ulike administrative funksjonene så vel på fakultetsnivå som mellom fakultetene og mellom disse og fellestjenestene. Korte rapporteringslinjer og informasjonsveier styrker dette

 • Oppgaveløsning og beslutninger legges nærmest mulig til brukerne. Dette er av særlig stor betydning for forvaltningsoppgavene. For å sikre samsvar mellom myndighet og gjennomføringskraft, bør flest mulig ressurser legges til fakultetsnivå. Dette kan komme i konflikt med ønsket om fleksibilitet (se robusthet)

 • Legge til rette for enhetlige tjenester og likebehandling på tvers av nivå, mellom fakulteter og øvrige enheter -og studiested

 • Enkel "lesbar" struktur for ansatte, studenter og eksterne. En homogen inndeling i enheter på tvers av fakulteter og så langt som mulig i forhold til fellestjenestene, vil bidra til dette


Robusthet
Robusthet møteplassene vi har!

Som gir brukerne trygghet for at vi kan levere rett kvalitet til rett tid. Dette innebærer:

 • Relevant kompetanse og kapasitet på rett sted

  • Tilstrekkelig kvalitet/faglig kvalitet

 • Personuavhengighet

  • Dokumenterte og standardiserte (felles) systemer og rutiner og deling av kunnskap og informasjon mellom administrative ressurser

 • Fleksibilitet

  • Kunne benytte kompetanse og kapasitet på tvers av nivå, fakulteter, institutter og studiesteder.


Effektivitet
Effektivitet møteplassene vi har!

Unngå unødvendige aktiviteter og sløsing med ressurser, som dobbeltarbeid, ventetider og ubenyttet kapasitet. Dette innebærer:

 • Tydelig ressurs- og resultatansvar

 • Effektive arbeidsprosesser med klar beslutningsstruktur

 • Hensiktsmessig saksflyt, unngå fragmentering

  • God informasjonsflyt (få grensesnitt)  

  • Moderne løsninger og teknologi

 • Balansere "høyde og bredde"

  • Rett lederspenn

  • Unngå for mange nivåer (kortere informasjonsveier og synlig ledelse)

  • Minimere behov for koordinering og støttefunksjoner


Harmonere m l og strategier og bygge n organisasjon n skole
Harmonere mål og strategier og bygge èn organisasjon - èn skole

 • Styrke "strategisk" ledelse

  • Rimelig balanse fag/adm i toppledergruppen

  • Rimelig balanse mellom fagkritiske administrative funksjoner og støttefunksjoner og generelle administrative funksjoner i ledergruppene på fakultetene

 • Synliggjøre satsingsområder og allokere tilstrekkelig ressurser til disse

  • Hindre at områder som administrativ støtte til FoU, prosesser til utvikling av mål og strategier, samt virksomhetsutvikling drukner i andre løpende oppgaver

 • Synliggjøre og ansvarliggjøre fagkritiske støttefunksjoner


Premisser
Premisser skole

 • Forholdstallet mellom TA og UF

 • Fakultetsadministrasjonen server instituttene


HiOA skole

Styret

Rektor/

direktør

«gammel studie-

seksjon» HiAK


Styret skole

Rektor/

direktør

SPS

Felles-

adm.

PUS

HF

LUI

SAM

TKD

Fak.adm.

Fak.adm.

Fak.adm.

Fak.adm.

HEL

FLU

JBI

Prod.design

AV

GFLU

JM

Estetiske fag

Fysio & M

YFL

Offadm & vf

Bygg & energi

Ergo & orto

Intern.stud.

Økadm

Ind.utv.

Sykepleie

Sos.forsk

Info.tekn.

Rad/tannt

Bio & farmasit


Styret skole

Forskn.etisk

Rektor/

direktør

Studieutv

FoU-utv

SPS

Felles-

adm.

Internasj.u

Dr.gradsutv

PUS

FS

FS

FS

FS

HF

LUI

SAM

TKD

Fak.adm.

Fak.adm.

Fak.adm.

Fak.adm.

Studieutv

Studieutv

Studieutv

Studieutv

FoU-utv

FoU-utv

FoU-utv

FoU-utv

Dr.gradsutv

Dr.gradsutv

Dr-gradsutv

Institutter

Institutter

Institutter

Institutter.

Inst.råd

Inst.råd

Inst.råd

Inst.råd


Utfordringer
Utfordringer skole

 • Informasjon, kommunikasjon og medvirkning

 • Formidle et komplekst budskap på en forståelig måte

 • Motstand mot prosessen

 • Fikk SAK-midler til fusjonsarbeidet, men ingen tydelig politisk støtte og drahjelp


Suksesskriterier
Suksesskriterier skole

 • Mål for fusjonen og Strategi for universitetssatsing

 • Klar framdriftsplan med leveranser på milepæler hele veien

 • Ledelsen var flink til å bygge prosjektleders autoritet

 • Likeverdighet mellom partene

 • Ikke for topptunge grupper

 • Sikre brukermedvirkning

 • Mange og målrettede kommunikasjonsaktiviteter

 • Åpenhet – aktiv og oppdatert webside

 • Adm.org: to ulike modeller, sprikende høringssvar, ga rom for forslag om ny org.modell

 • Ekstern juridisk kompetanse i vurdering av rettskrav

 • Ikke sett urealistiske mål for hva som skal være på plass til Dag 1. Vi bygger mye kultur gjennom utvikling av felles struktur…!

 • Få nye ledere på plass til å lede omstilling og innplassering


Veien videre ou program
Veien videre – OU-program skole

Formål:

 • Utvikle administrasjonen som tjenesteleverandør med tjenester som er relevante og fleksible for brukerne

 • Sette administrasjonen i posisjon til å påta seg rollene som strategisk rådgiver og pådriver i utviklingsarbeid

 • Øke studenttall uten å øke administrasjonens fotavtrykk


ad