socialtj nstens uppdrag hospiteringsutbildning n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Socialtjänstens uppdrag Hospiteringsutbildning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Socialtjänstens uppdrag Hospiteringsutbildning - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Socialtjänstens uppdrag Hospiteringsutbildning. Piteå 2010-10-06. Stöd och omsorg. SoL/LSS/LVM/Sekretess, Ansökan, anmälan, utredning, beslut. Socialchef. Adm avd. Äldreomsorg. Stöd och omsorg. Försörjnings stöd. Funktions- hindrade. Barn och Familj. Psykiatri /Missbruk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Socialtjänstens uppdrag Hospiteringsutbildning' - rowa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st d och omsorg

Stöd och omsorg

SoL/LSS/LVM/Sekretess,

Ansökan, anmälan, utredning, beslut

slide3

Socialchef

Adm avd

Äldreomsorg

Stöd och

omsorg

Försörjnings

stöd

Funktions-

hindrade

Barn och

Familj

Psykiatri

/Missbruk

slide4

Stöd och omsorg

Avdelningschef

Verksamhetsutvecklare

VO Stöd till försörjning

Verksamhetsområdeschef

VO Stöd till vuxna med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdeschef

VO Psykosocialt stöd till vuxna

Verksamhetsområdeschef

VO Stöd till barn

och familjer

Verksamhetsområdeschef

Biträdande VO-chef

Socialsekreterare

Administrativ personal

Handläggare Serveringstillstånd

Chef för SAVO

SAVO

Rehabteam

Handläggare Bostadsanpassning

Dövblindombud

Områdeschef

LSS-handläggare

Administrativ personal

Chefer Personlig assistans

Personliga assistenter

Områdeschef

Arbetsanpassare

Boendechefer

Personal vid boenden

(19 boenden)

Boendestödjare

Chef för Daglig verksamhet

Dagliga verksamheter(4 stycken)

Träffpunkt

Barn– och ungdomsutredare

Enhetschef

Socialsekreterare Resurscentrum

Familjehemssekreterare

Biståndsstödjare

Familjerättssekreterare

Enhetschef

Personal Våga Vilja

Familjebehandlare

Personal Familjerådgivning

Personal Ungdomsmottagning

Chef för Korttids- och

Fritidsverksamheter

Korttids och fritidsverksamheter ( 3 verksamheter)

Personal Alkohol och narkotikagruppen

Personal Alkoholrådgivningen

Enhetschef

Personal vid boenden

( 5 boenden)

Träffpunkt

Enhetschef

Boendestödjare

Personliga ombud

ing ngen till psykosocialt st d versikt

Prövning

Myndighetsutövning

Ingången

Ingången till Psykosocialt stödÖversikt

Utredning/

bedömning

Insats

”Kriterier”

Rådgivning

psykisk ohälsa

Till

annan

Personligt

ombud

ing ngen
Ingången

Rådgivning

psykisk ohälsa

Till oss ska du ringa om du ….

har frågor och funderingar om vilka insatser man kan få via kommunen, för att klara vardagen vid psykisk ohälsa. Det kan gälla dig själv eller närstående.

Ring 0911-69 70 90

pr vning samr d
Prövning, samråd

Rådgivning

psykisk ohälsa

Utredning/

bedömning

”Kriterier”

Annat

Rådgivning

Enhetschef

 • Samrådsgrupp:
 • Fördelning av ärenden
 • Samråd i ärenden
 • Informations- och erfarenhetsutbyte

Samrådsgrupp

Utredare

utredning insats
Utredning/Insats

Utredning/

bedömning

Insats

Enhetschef

Rådgivning

Samrådsgrupp – utredningsteam:

Respektive utredare samlar in underlag, gör bedömning utifrån lagstiftning, fattar beslut och följer upp beslut.

Samrådsgruppen är ett stöd i beslutsprocessen.

Samrådsgrupp/

Utredningsteam

Utredare

utredning insats1
Utredning/Insats
 • Insatser för personer med psykisk ohälsa:
  • Kontaktperson
  • Hemtjänst, matservice
  • Boendestöd
  • Särskilt boende
  • Sysselsättning
  • Trygghetstelefon
n gra utg ngspunkter i lagstiftningen
Några utgångspunkter i lagstiftningen
 • Ansvaret är fördelat mellan kommun och landsting för SoL, LSS och HSL
 • Förutsätter samverkan och samarbete
 • Frivillighet och respekt för den enskildes integritet
 • Tvångsmedel endast i undantagsfall tex LPT/LVU/LVM
 • Insatser enligt LSS skall bara erbjudas om den enskilde begär det
allm nt om ansvarsf rdelning
Allmänt om ansvarsfördelning
 • Ansvaret för boende, sysselsättning, social behandling, omvårdnad och service åvilar kommunens socialtjänst

Ansvaret för att utreda och undersöka samt förebygga och behandla sjukdomar och skador åvilar hälso- och sjukvård

 • En begränsad grupp brukare har som komplement till SoL rätt till insatser enligt LSS
lss och sol insatser f r personer med funktionsneds ttning

LSS och SoL- insatser förpersoner med funktionsnedsättning

Elisabeth Bjuhr

Stöd och omsorg elisabeth.bjuhr@pitea.se

lagstiftning
Lagstiftning
 • HSL
  • Ramlag
  • Erbjudande lag
  • Anmälan till förtroendenämnd
  • Erbjuder vård och behandling
  • Oändligt med insatser – behovet styr
  • Personalen får prioritera
  • Behov: Psykiskt, fysiskt, socialt, existentiellt, medicinskt
 • SoL
  • Ramlag
  • Skyldighets lag
  • Överklaga till domstol
  • Ansöker, beslut fattas
  • Oändligt med insatser – behovet styr
  • Personalen får inte prioritera
  • Behov: Psykiskt, fysiskt, socialt, existentiellt
 • LSS
  • Rättighetslag
  • -”-
  • Överklaga till domstol
  • Ansöker, beslut fattas
  • 10 insatser
  • Personalen får inte prioritera
  • Behov: Psykiskt, fysiskt, socialt. existentiellt
sol om personer med funktionsneds ttning 5 kap 7
SoL om personer med funktionsnedsättning 5 kap. 7 §
 • Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.
 • Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avser i första stycket behöver ett sådant boende.
sol om personer med funktionsneds ttning 5 kap 8
SoL om personer med funktionsnedsättning 5 kap. 8 §
 • Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.
 • Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.
lss utg ngspunkter
LSS utgångspunkter
 • LSS är inte en exklusiv lag utan en ”pluslag”!
 • Bestämd krets av personer (en liten del av de funktionsnedsatta)
 • Insatserna definieras i lagen ( endast 10 insatser, se 9 § LSS)
 • Den enskildes val av lag måste respekteras – begäran om insats krävs för utredning
m l och allm nna inriktning med lss
Mål och allmänna inriktning med LSS

MÅL – att den enskilde skall få möjlighet att leva som andra

Främja jämlikhet i levnadsvillkor

Full delaktighet i samhällslivet för personer som anges i § 1

handl ggning
Handläggning
 • Information om vilka insatser och lagrum som finns att söka inom respektive lagrum
 • Ansökan prövas enligt sökt lagrum
 • Insats enligt LSS ges enbart om en person har begärt det
personkretsen 1 lss
Personkretsen ( 1 § LSS)
 • Utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd
 • Bestående och betydande begåvningsmässigt funktionsnedsättning pga förvärvad hjärnskada i vuxen ålder (orsakad av yttre våld eller kroppslig funktionsnedsättning)
 • Stora och varaktiga funktionshinder (som inte beror på normalt åldrande) och som ger upphov till betydande svårigheter i den vardagliga livsöringen och ett omfattande behov av stöd och service.
utredning
Utredning
 • Personkrets 1 och 2 utgår från medicinskt underlag
personkrets 3
Personkrets 3

Funktionshindret skall vara stort och varaktigt!

 • Varken orsak eller medicinsk diagnos bör ha avgörande betydelse
 • Flera livsområden skall vara påverkade
 • Kombination av skador medför oftast särskilt stora svårigheter
personkrets 31
Personkrets 3

Betydande svårigheter och ett omfattande behov

 • Klarar ej vardagsrutiner på egen hand
 • Har återkommande dagligt behov i olika situationer
insatserna f r s rkskilt st d och service 9 lss
Insatserna för särkskilt stöd och service9 § LSS
 • Råd och stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice
 • Korttidsvistelse
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet
r d och st d
Råd och Stöd
 • Landstingets ansvar
 • Ge information
 • Stödja den funktionsnedsatte/anhörige i att klara sin livssituation
 • Ge mod att ta för sig av livet
personlig assistans
Personlig assistans
 • Personligt utformat stöd
 • Ges av begränsat antal personer
  • Behov av hjälp med grundläggande behov som hygien, av/påklädning, måltider, kommunicera eller behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade.
  • Andra personliga behov som inte tillgodoses på annat sätt t ex matlagning, städ, tvätt, inköp mm
ledsagarservice
Ledsagarservice
 • Syftet med insatsen är att bryta isolering
 • Ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, besöka vänner, delta i kulturlivet eller promenera dvs att kunna leva som andra
 • Insatsen är inte behandlande och någon omvårdnad ingår inte
 • Undantag – För personer med beslut om personlig assistans enligt LSS/LASS skall ledsagarservide tillgodoses genom denna insats
kontaktperson
Kontaktperson
 • Syfte – att bryta isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter
 • Sakna nära relationer
 • Ett personligt stöd som underlättar ett självständigt liv i samhället
 • Insatsen är inte behandlande och ingen omvårdnad ingår
avl sarservice
Avlösarservice
 • Syfte – att ge anhöriga eller familjehemsföräldrar avlösning för att få avkoppling och för att göra egna aktiviteter
 • Beviljas efter behov
 • Hemmet är utgångspunkt
 • Insatsen innebär omvårdnad om den funktionsnedsatte
korttidsvistelse utanf r det egna hemmet
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Syfte – att den funktionsnedsatte skall erbjudas miljöombyte och/eller rekreation
 • Syfte – ge anhöriga avlastning i omvårdnadsarbetet
 • Kan ges i form av korttidsboende eller stödfamilj
korttidstillsyn f r barn ver 12 r
Korttidstillsyn för barn över 12 år
 • Skolbarnomsorg när ordinarie barnomsorg slutar
 • Trygga föräldrars möjligheter till arbete eller studier
 • Ge god omvårdnad om barnen
familjehem bostad med s rskild service f r unga
Familjehem/Bostad med särskild service för unga
 • Svårt funktionsnedsatta barn/ungdomar skall så långt möjligt kunna växa upp i sitt föräldrahem
 • När det trots stöd från samhället inte längre går kan denna insats begäras
bostad med s rskild service
Bostad med särskild service
 • Omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov
 • Gruppbostad – personal dygnet runt
 • Servicebostad saknar nattbemanning
daglig verksamhet
Daglig verksamhet
 • Avser endast personkrets 1 och 2
 • Står inte till arbetsmarknadens förfogande
 • Har aktivitetsersättning eller sjukersättning
fortsatt handl ggning
Fortsatt handläggning
 • Om en prövning enligt LSS visar att personen inte tillhör personkretsen för LSS kan prövning ske enligt SoL
individuell plan
Individuell plan
 • Upprättas på begäran av den enskilde
 • Den enskildes egna mål, intressen och önskemål
 • Beslutade och planerade insatser
 • Åtgärder som vidtas av andra än kommun och landsting skall ingå
 • Uppföljning 1-2ggr/år
myter
Myter
 • Att en person ”tillhör” LSS
 • Att en person som bedöms tillhöra LSS personkrets med automatik ”har rätt” till olika insatser
 • Att en person som bedöms tillhöra LSS personkrets ”inte har rätt” till olika insatser
lag om v rd av missbrukare i vissa fall lvm

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Inger Wikman

Stöd och omsorg

inger.wikman@pitea.se

sol om personer med missbruk 5 kap 9
SoL om personer med missbruk5 kap. 9 §
 • Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.
slide39
LVM
 • 100 år av tvångsvård
 • En egen paragraf i den psykiatriska tvångsvården?
 • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
 • Tillsynsmyndighet – Socialstyrelsen
4 beredande av v rd
§4 Beredande av vård
 • Tvångsvård skall beslutas om, 1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och3. han eller hon till följd av missbruketa) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, ellerc) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.   Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467).
lvm forts ttning
LVM (fortsättning)
 • Anmälan
 • Läkares anmälningsskyldighet
 • Omedelbart omhändertagande
 • Domstol
 • Norra regionen
lvm vanliga fr gor och svar
LVM Vanliga frågor och svar
 • Tiden från anmälan till beslut?
 • Anonym anmälan?
 • Möjlighet att välja behandlingshem?
 • LVM för nätdroger?
 • LVM för spelmissbruk?
nackdelar f rdelar med lvm tv sidor av samma mynt
Nackdelar/fördelar med LVMtvå sidor av samma mynt
 • Avstånd till LVM-hemmet
 • Anhöriga
 • Rättegång
 • Kostnad
generell kritik mot lvm
Generell kritik mot LVM
 • Ansökan för sällan, för ofta
 • För dyrt
 • Gör ingen nytta
 • Fel att låsa in människor
offentlighets och sekretesslagen osl

Offentlighets- och sekretesslagen - OSL

Greger Pettersson

Stöd och omsorg

greger.pettersson@pitea.se

varf r en ny lag
Varför en ny lag?
 • Offentligheten som huvudregel betonas
 • Lagen inleds med en innehållsförteckning
 • Svårlästa paragrafer har delats upp
 • 7 avdelningar och 44 kapitel
sekretess till skydd f r enskild i verksamhet som avser h lso och sjukv rd m m 25 kap
Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m. 25 kap.
 • Hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet (1 §)
 • Sekretess i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande (6 §)
 • Anmälningar m.m. (7 och 8 §§)
 • Undantag från sekretess (10 §)
 • Sekretessbrytande bestämmelser (12, 13,13a §§)
sekretess till skydd f r enskild inom socialtj nst mm 26 kap
Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst mm 26 kap
 • Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet (1§)
 • Familjerådgivning (3§)
 • Anmälningar mm (5 och 6§§)
 • Undantag från sekretess (7§)
 • Sekretessbrytande bestämmelser (8 och 9§§)
sekretessbrytande best mmelser 10 kap
Sekretessbrytande bestämmelser 10 kap.
 • Samtycke (1 §)
 • Omedelbart polisiärt ingripande mot unga (20 §)
 • Misstankar om vissa begångna brott mot unga (21 §)
 • Åklagare eller en polis (22 §)
 • Misstankar om begångna brott i övrigt (23 §)
 • Delgivning (26 §)
anm lan enligt 14 kap 1 sol
Anmälan enligt 14 kap 1§ SoL
 • När vi får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd
 • Även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta skall anmälas
 • Var och en bör anmäla
 • Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar är skyldiga att genast anmäla
 • Annan personal som jobbar inom socialtjänsten, hälso-och sjukvården och kriminalvården är också skyldiga att genast anmäla
 • Familjerådgivningen är skyldiga att genast anmäla om de får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet
tack f r oss
Tack för oss!

Elisabeth, Inger och Greger