Uppdrag från Landstingsstyrelsen - PowerPoint PPT Presentation

uppdrag fr n landstingsstyrelsen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uppdrag från Landstingsstyrelsen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uppdrag från Landstingsstyrelsen

play fullscreen
1 / 9
Uppdrag från Landstingsstyrelsen
97 Views
Download Presentation
quincy
Download Presentation

Uppdrag från Landstingsstyrelsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Uppdrag frånLandstingsstyrelsen Slutrapport e-hälsa projektet Grönbok om innovations- ochutvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården

  2. Offentligt samråd med grönböcker och vitböcker Metod för att belysa frågor och stimulera diskussion mellan alla berörda Grönbok En rad idéer förs fram till offentlig diskussion • Stimulera diskussion i en särskild fråga • Redovisar bakgrunder, andras erfarenheter, tänkbara lösningar • Process för att låta berörda (organisationer och enskilda) delta i samrådet • Dialogmöten seminarier • Lämna synpunkter muntligt, skriftligt, via webb

  3. Vitbok Diskussionen konkretiseras • Redovisar resultatet av grönboksprocessen • (Oftast) flera konkreta förslag till lösningar Efter processen Beslut på relevant nivå i organisationen • Handlingsprogram inom det berörda området • Förslag till förändringar av styrdokument

  4. Grönbok ”Vård av idéer” om Innovationer och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården Diskussionsmaterial om Hälso- och sjukvårdens utmaningar • Möjligheter och fördelar Innovation som tillväxtfaktor Innovationsprocesser och verksamhetsutveckling Exempelsamling Diskussionsfrågor Öppet samråd, riktat till Politiker och tjänstemän i landstinget och i kommunerna Offentliga myndigheter Luleå tekniska universitet och Umeå universitet Näringslivet Intresseorganisationer Vårdpersonal

  5. Tidplan Stopp för grönboks- processen Grönbok presenteras Resultat av grönboksprocessen sammanställs Beslut på relevant nivå JAN FEB MAR APR JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN Dialogseminarier m fl informationsaktiviteter Stopp för vitboks- processen Vitbok presenteras

  6. Innovation En innovation är resultatet av en innovationsprocess, och kan vara nya framgångsrika produkter (varor eller tjänster) eller processer (organisatoriska eller teknologiska). En innovation är något som människor använder (något som har tagits i bruk), medan en uppfinning bara behöver vara en teoretisk tanke som har dokumenterats för att existera. (VINNOVA)

  7. Grönbokensfrågeområden Samverkan Omvärldsbevakning Organisationskultur Innovationer Innovationsprocessen

  8. Exempel igrönboken DS Innovation Region Skåne Projekt • VIVAN (Värmländska Innovationer Vård Affärer Näringsliv) • Pimm (Produktförnyelse inom vård och omsorg) • Innovationer i Norr

  9. Innovationssluss Övre Norrland Produkt- /tjänste- utveckling Utveck-lings- projekt Utveckla affärsidé Etablera affärs- projekt Entre- prenörs- utveckling Interna- tionali- sering Definiera affärsidén Kommersi- alisering IDÉ Validering Pilot Utveckla entre- prenör Licens- ierings- modell Test- plattform Grönboksprocessen Almi, Innovationsbron, näringsliv, organisationer m.fl.