slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polityka spójności UE w latach 2007 - 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polityka spójności UE w latach 2007 - 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Polityka spójności UE w latach 2007 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Polityka spójności UE w latach 2007 - 2013. Katowice, 19 czerwca 2007. Plan prezentacji. Cele nowej polityki spójności Instrumenty nowej polityki spójności Polska wobec nowej polityki spójności. Cele polityki spójności UE w latach 2007 - 2013. Źródło.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Polityka spójności UE w latach 2007 - 2013' - rian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plan prezentacji

Plan prezentacji

Cele nowej polityki spójności

Instrumenty nowej polityki spójności

Polska wobec nowej polityki spójności

r d o
Źródło

Art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Dziennik Urzędowy L 210 , 31/07/2006 P. 0025 - 0078

art 3 ust 2
Art. 3 ust. 2
 • Konwergencja, który jest ukierunkowany na przyspieszenie konwergencji najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów poprzez poprawę warunków wzrostu i zatrudnienia dzięki zwiększaniu ilości i poprawie jakości inwestycji w kapitał rzeczowy i ludzki, rozwojowi innowacyjności i społeczeństwa opartego na wiedzy, zdolnościom adaptacyjnym do zmian gospodarczych i społecznych, ochronie i poprawie jakości środowiska naturalnego oraz zwiększaniu wydajności administracji. Cel ten stanowi priorytet funduszy;
 • Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, który, poza najsłabiej rozwiniętymi regionami, jest ukierunkowany na zwiększanie konkurencyjności i atrakcyjności regionów, jak również zatrudnienia poprzez przewidywanie zmian gospodarczych i społecznych, w tym związanych z liberalizacją handlu, poprzez zwiększenie i poprawę jakości inwestycji w kapitał ludzki, innowacyjność i promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, przedsiębiorczość, ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego oraz poprawę dostępności, zdolności adaptacyjnych pracowników i podmiotów gospodarczych, jak również rozwój rynków pracy sprzyjających integracji społecznej; oraz
 • Europejska współpraca terytorialna, który jest ukierunkowany na umacnianie współpracy transgranicznej poprzez wspólne inicjatywy lokalne i regionalne, umacnianie współpracy transnarodowej za pomocą działań sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu powiązanemu z priorytetami Wspólnoty oraz umacnianie współpracy międzyregionalnej i wymiany doświadczeń na właściwym szczeblu terytorialnym.
slide7

Cel Konwergencja

Regiony o PKB/

mieszkańca <75%

średniej dla UE-25

Średnia z lat 2000-2002

86 regionów

124 miliony mieszkańców

27,3% ludności UE

Przeznaczono: EUR 177.8 bn

slide8

Cel: Konwergencja

Efekt statystyczny:

regiony o PKB/mieszkańca

<75% dla UE-15

i >75% dla UE-25

16 regionów

16,4 miliony mieszkańców

3,6% ludności UE

Przeznaczono: EUR 12.5 bn

slide9

Cel: Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach

"Stopniowe wycofywanie"

Regiony objęte Celem 1

w latach 2000-06

i nie objęte Celem

„Konwergencja”

13 regionów

19 miliony mieszkańców

4.2% ludności UE

Przeznaczono: EUR 10.38 bn

slide10

Cel: Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach

"Stopniowe wycofywanie"

Regiony objęte Celem 1

w latach 2000-06

i nie objęte Celem

„Konwergencja”

155 regionów

295 milionów mieszkańców

64.9% ludności UE

Przeznaczono: EUR 38.4 bn

fundusze strukturalne
Fundusze strukturalne
 • Rozporządzenie Rady (WE)1080/2006: EFRR
 • Rozporządzenie Rady (WE)1081/2006: EFS
 • Rozporządzenie Rady (WE)1084/2006: Fundusz Spójności
 • Rozporządzenie Rady (WE)1082/2006: EWT
r d o1
Źródło

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Dziennik Urzędowy L 210 , 31/07/2006 P. 0001 - 0011

r d o2
Źródło

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Dziennik Urzędowy L 210 , 31/07/2006 P. 0012 - 0018

r d o3
Źródło

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94 Dziennik Urzędowy L 210 , 31/07/2006 P. 0079 - 0081

r d o4
Źródło

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) Dziennik Urzędowy L 210 , 31/07/2006 P. 0019 - 0024

nowe inicjatywy
Nowe inicjatywy
 • JASPERS - wsparcie projektów w regionach europejskich.
 • JEREMIE - poprawa dostępu do finansowania dla rozwoju przedsiębiorstw.
 • JESSICA - wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich.
dokumenty programowe
Dokumenty programowe

Strategia

Rozwoju Kraju

Krajowy Program

Reform

Narodowe Strategiczne

Ramy Odniesienia

Dokument Implementacyjny

KPR

Programy Operacyjne

Ustawa o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju

nowe programy operacyjne
Nowe programy operacyjne
 • nie będzie uzupełnień programu,
 • programy jednofunduszowe,
 • nie ma działań,
 • dofinansowanie może wynosić maksymalnie do 85% na poziomie programu,
 • mapa pomocy regionalnej,
 • n+3 (do 2010 r.),
 • 16 RPO - zarządzanych na poziomie regionalnym,
 • PO KL – zarządzany centralnie i regionalnie.
dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski

Wydział Rozwoju Regionalnego

40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46

tel. +48 32 207 83 68

rpo@silesia-region.pl