lss utj mningen ett n dv ndigt ont n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
LSS-utjämningen ett nödvändigt ont?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

LSS-utjämningen ett nödvändigt ont? - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

LSS-utjämningen ett nödvändigt ont?. Örebro 120426 Peter Sjöquist. LSS-utjämning bakgrund. Varför utjämning av strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner Viktigt för utvecklad kommunal självstyrelse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LSS-utjämningen ett nödvändigt ont?' - rhonda-garcia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lss utj mningen ett n dv ndigt ont

LSS-utjämningen ett nödvändigt ont?

Örebro 120426

Peter Sjöquist

lss utj mning bakgrund
LSS-utjämning bakgrund
 • Varför utjämning av strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner
 • Viktigt för utvecklad kommunal självstyrelse
 • Omfördelning mellan kommunerna utifrån opåverkbara faktorer som speglar behovet av tjänster
 • Stora förändringar i kostnadsutjämningen 93 och 96
lss utj mning bakgrund1
LSS-utjämning bakgrund
 • Länsvisa utjämningssystem vid införandet 94
 • Fler utredningar under 90-talet
 • Riktade statsbidrag 2001 – 2003 för höga kostnader och för höga individkostnader
 • Infördes 2004, översyn 2008
lss utj mning bakgrund2
LSS-utjämning bakgrund

Hur ser kostnadsskillnaderna ut idag ?

lss utj mning bakgrund3
LSS-utjämning bakgrund

Hur ser kostnadsskillnaderna ut idag ?

lss utj mning bakgrund4
LSS-utjämning bakgrund

Hur ser kostnadsskillnaderna på länsnivå ut idag ?

Högst

Lägst

lss utj mning bakgrund5
LSS-utjämning bakgrund
 • Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på ?
 • Strukturella skillnader
 • Demografi
 • Andel funktionshindrade
 • Historien (gamla vårdhemskommuner)
 • Utbudet
 • Olika behovsbedömningar
lss utj mning bakgrund6
LSS-utjämning bakgrund
 • Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på forts ?
 • Behovsskillnader
 • Möjlighet att styra brukare till SoL eller LSS insatser (SoL insatser för funktionshindrade har inte ingått i diskussioner om kostnadsutjämningen)
 • Något annat
lss utj mning bakgrund7
LSS-utjämning bakgrund
 • Alternativa metoder för utjämning
 • Strukturella faktorer i kommunerna som samvarierar med skillnader i behov av insatser (demografi)
 • Faktorer i andra trygghetssystem som samvarierar med skillnader i behov av insatser (t.ex. sjukersättning)
 • Historiken
 • Faktiskt verkställda insatser
 • Faktiska kostnader
lss utj mning uppbyggnad
LSS-utjämning uppbyggnad

Vad gör utjämningssystemet ?

Örebro län får 541 kr/invånare från utjämningssystemet 2010

lss utj mning uppbyggnad1
LSS-utjämning uppbyggnad

Grundläggande standardkostnad (vägt volymmått)

 • Antal verkställda beslut den 1/10 (SoS antalsstatistik) gånger genomsnittskostnaden för varje LSS- insats
 • Ersättning till Försäkringskassan för personlig assistans
 • Insatsen särskild anpassad bostad räknas ej med
 • Brukare som har både boende och personlig assistans räknas ej dubbelt
 • Daglig verksamhet endast personkrets 1 och 2
lss utj mning uppbyggnad2
LSS-utjämning uppbyggnad

Grundläggande standardkostnad

Prislappar 2010

lss utj mning uppbyggnad3
LSS-utjämning uppbyggnad

Beräkning av grundläggande standardkostnader

lss utj mning uppbyggnad4
LSS-utjämning uppbyggnad

Personalkostnadsindex (pix)

 • Ska kompensera för skillnader i vård och omsorgstyngd
 • Beräknas genom att jämföra kommunens redovisade personalkostnader för LSS (enligt RS) med de genomsnittliga i landet.
 • Hänsyn tas till köpt verksamhet och betalningar till och från FK
 • 70 % av skillnaden mellan redovisade och genomsnittliga personalkostnader beaktas vid beräkning av index
 • Behövs det ?
lss utj mning uppbyggnad7
LSS-utjämning uppbyggnad

Viktigt att analysera stora förändringar i pix mellan år

Beräkningen finns på SCB:s hemsida på kommunnivå

Problem med pix:

Antal ärenden mäts en gång per år kostnaderna avser hela året

lss utj mning uppbyggnad9
LSS-utjämning uppbyggnad
 • Två års eftersläpning i utjämningssystemet.
 • Utjämningen för 2012 baseras på antalsstatistik och

ekonomisk redovisning för 2010.

lss utj mning uppbyggnad10
LSS-utjämning uppbyggnad

Prognoser och möjligheter att korrigera och överklaga

Prognos 1 SKL slutet av april

Uppdaterat pix för de kommuner som lämnat in RS före 17/4

Prognos 2 SKL mitten av juni

Preliminärt utfall SCB 1 oktober

Utfall SCB ca 20 december

Reviderat utfall SCB Början av mars + beslut från Skatteverket

Skatteverkets beslut kan överklagas inom 3 veckor efter det kan överklagan ske till Regeringen men beaktas endast om synnerliga skäl finns

lss utj mning uppbyggnad11
LSS-utjämning uppbyggnad

Prognos 1 för 2013

lss utj mning uppbyggnad12
LSS-utjämning uppbyggnad

Prognos 1 för 2013

lss utj mning p verkbarhet
LSS-utjämning påverkbarhet
 • Utjämningssystemet för LSS bygger på uppgifter som redovisas av kommunerna själva
 • Diskussion om påverkbarhet har funnits hela tiden
 • Uppdatering av pix

SKL:s ställningstaganden:

 • Bättre med ett utjämningssystem än utan
 • Ibland har en koppling till huvudmannaskapsfrågan funnits
 • Utjämningsystemet bör följas upp och förbättras
 • Frihet under ansvar för kommunerna
lss utj mning p verkbarhet1
LSS-utjämning påverkbarhet

Antal verkställda beslut

 • Fler insatser per brukare

1,69 insatser per brukare 2011 svag sjunkande tendens

 • Överströmning från SoL till LSS insatser

Svår fråga, lagarna är överlappande

handlar delvis om personkretsdefinitionen

och om effektivitetsaspekter

lss utj mning p verkbarhet2
LSS-utjämning påverkbarhet
 • Antal verkställda beslut
 • Olika tillämpning av 65 års gräns (ingen formell gräns finns) andel 7 % 2011
 • Definition av insatserna (exempel boendestöd)
 • Mättidpunkten 1/10
lss utj mning p verkbarhet3
LSS-utjämning påverkbarhet

Antal verkställda beslut

Personer över 65 år 111001

lss utj mning p verkbarhet4
LSS-utjämning påverkbarhet

Kostnader

 • Fördelningar t.ex. mellan SoL och LSS
 • Billiga insatser (ex särskilt anpassad bostad)
 • Löneläget
 • Personalkostnader kontra köp av verksamhet
 • Vad händer vid besparingar
lss utj mning p verkbarhet5
LSS-utjämning påverkbarhet

Hur minska påverkbarheten

 • Kontroll av underlag
 • Flera mätningar av ärenden under året
 • Ta bort pix eller minska påverka på standardkostnaden
lss utj mning p verkbarhet6
LSS-utjämning påverkbarhet

Alternativa modeller för utjämning

 • Hitta andra opåverkbara faktorer som samvarierar med kostnadsskillnaderna
 • ”Strutmodell” utifrån historiska skillnader
 • Ta enbart med de insatser med störst påverkan på kostnadskillnaderna.
lss utj mning p verkbarhet7
LSS-utjämning påverkbarhet

Hur kan en kommun påverka utfallet?

 • Fler insatser per brukare
 • Ta bort 65 års gränsen (om man har en sådan)
 • Påverka så att fler väljer LSS framför SoL insatser

Ska man försöka påverka utfallet i utjämningen?

utvecklingen inom lss verksamheten
Utvecklingen inom LSS-verksamheten

Antal personer med insatser 2011 63 300

Ökning 2000-2011: Antal personer + 39 %

Antal insatser + 33 %

utvecklingen inom lss verksamheten1
Utvecklingen inom LSS-verksamheten

Kostnadsutveckling i fasta priser årlig förändring

utvecklingen inom lss verksamheten3
Utvecklingen inom LSS-verksamheten
 • Aktuella utredningar
 • Fuskutredningen (SOU 2012:6)
 • Åtgärder mot fusk
 • Övervältring mellan huvudmän
 • Kostnadsutvecklingen
 • Sjuklöner för privata utförare av personlig assistans
 • Schablonersättningen
utvecklingen inom lss verksamheten4
Utvecklingen inom LSS-verksamheten
 • SKL:s ställningstaganden:
 • Skrivelse till regeringen om förstatligande av assistansen tillsammans med FK
 • Yttrande fuskutredningen
 • Skrivelse till regeringen med begäran om översyn
 • av LSS-utjämningen