slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Problemet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Problemet - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114). Problemet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Problemet' - amos-pena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

problemet
Problemet
 • Individer rehabiliteras inte effektivt på grund av strukturella skäl
 • Samordningsförbundets uppdrag är att stödja och utveckla en samverkan mellan myndigheter så att Hisingsbor får en bättre rehabilitering.

- Finns resurser

- Finns styrelse

- Egen juridisk person

samordningsf rbundets ledam ter
Samordningsförbundets ledamöter
 • De skall kunna anlägga en helhetssyn på de frågor samordningsförbundet har att ta ställning till.
 • De måste ha förmåga att höja sig över ett sektoriserat tankesätt och se till de syften och motiv som ligger bakom den finansiella samordningen.
organisationsschema
Organisationsschema

Arbets-förmedlingen

Försäkrings-kassa

Kommun

Landsting

Samordnings-förbundet

Berednings-grupp

Tjänsteman

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

slide5
Försäkringskassa

Arbetsförmedling

Kommun

Landsting

Budget och redovisning i myndigheter

Samordningsförbund

Budget och redovisning i ett samordningsförbund

vad har vi gjort
Vad har vi gjort?
 • Kartlagt behov
 • Förslag beretts i gemensam beredningsgrupp
 • Organiserat verksamheter utifrån behov
 • Samlokaliserat myndigheter
 • Förstärkt med kompetens
 • Utvärderat – verksamhetsutveckling
 • Implementerat arbetssätt och synsätt
slide7
Inget görs

Kostnad

Insatser via

DELTA

Normalfall

Tid

samverkanskompetens
Samverkanskompetens
 • Förmåga att se individens samlade behov
 • Förmåga att se den egna myndighetens insatser i förhållande till andras
 • Förmåga att förstå egna arbetsuppgifter i förhållande till andras
 • Förmåga att uppleva ett meningsfullt sammanhang
vad har vi gjort 2007
Vad har vi gjort 2007?

Inventering Kartläggning- Ungas situation- Arbetsförmågebedömning

Uppföljning- SUS – Metodstöd- Deltagare i samverkan DIS

Utvärdering- Vad tycker Hisingsbon – i samverkan med NHV- Kollegiegranskning 4-5 juni – modell för utvärdering inom finansiell samordning

Implementering- Seminarier i samband med DELTA 10 år

Nya aktiviteter- Navigator-center,- Com-center- Job-coach

Nätverk-Lokala team på Hisingen- Regionala- Nationella

Nationellt-Idéskrift, Handbok- Konferenser- Studiebesök- Centralt stöd

aktiviteter i delta
Aktiviteter i DELTA
 • Hälsodisken- Mål att bereda människor möjligheter att ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa och aktivt kunna delta i sin egen rehabilitering.
 • Tidig och samordnad rehabilitering- Minska väntetiderna och förkorta behandlingsprocesserna för patienterna. - Påskynda tiden för återgång i till arbete/åtgärd och därmed minska kostnaderna för offentlig försörjning.- Genom att göra tvärprofessionella och tvärsektoriella bedömningar utifrån individens behov ökar kunskapen hos de professionella vilket medför ökad träffsäkerhet och effektivitet i åtgärder.
slide11
Aktiviteter i DELTA
 • Unga VuxnaUnga Vuxnas målsättning sedan starten har varit att erbjuda psykoterapeutisk behandling till unga vuxna med identitetsproblematik.
 • Arbetsmarknadstorget

- Arbetslösa Hisingsbor skall snabbare komma ut i arbete.

- Av dem som avslutas skall minst 60% gå vidare till egen försörjning.

- Gemensamma handlingsplaner skall upprättas och handläggare från de samverkande myndigheterna skall tillsammans följa den arbetslöse fram till dess han/hon fått ett arbete.

- Tiden i samverkan på Arbetsmarknadstorget skall uppgå till högst12 månader och endast i undantagsfall under längre tid.

slide12
Aktiviteter i DELTA
 • SANNA

- Målet för aktiviteten är att rehabilitera arbetslösa Hisingsbor med missbruksproblem, och med försörjningsstöd eller sjukpenning, till arbete.

 • Lundbykajen

- Målsättningen är att långvarigt arbetslösa eller sjukskrivna snabbare skall komma vidare in i rätt åtgärd som syftar till arbete och utbildning. - Insatserna skall också leda till minskad passivitet, ökat självförtroende och självinsikt för deltagarna.

slide13
Aktiviteter i DELTA
 • Arbetsförberedande sysselsättning

Verksamheten vänder sig de personer som är långtidsberoende av socialbidrag och har en psykisk ohälsa som hinder för att få tillgång till arbetsmarknadsåtgärder.

- Målen för aktiviteten är:

- Öka målgruppens hälsa och livskvalité.

- Att förbereda för annan arbetsrehabilitering.

- Att personer kommer ut i egen försörjning.

 • Locus-Teamet

- Målet med verksamheten är att utveckla ett tvärsektoriellt arbete samt att utveckla nya arbetsmetoder för att på ett bättre sätt möta den enskildes behov för att han/hon skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

slide14
Aktiviteter i DELTA
 • Livsstödjare

- Målet är att utveckling av nya arbetssätt för gruppen ungdomar som finns i eller riskerar att hamna ”utanför”.

 • RodretArbetsRehabilitering för personer med Psykisk Ohälsa)- Målet för Rodret är att 20-30 deltagare ska kunna återgå ut i arbete, praktik eller utbildning.
 • Navigator-Center och Com-Center- besked den 17 april
slide17
Socialmedicinska och arbetslivsinriktade aktiviteter

Andel per stadsdel av totalt avslutade 2007 (2 699 deltagare)

slide19
Försörjning vid start resp. avslut 2007, arbetslivsinriktade aktiviteter (921 deltagare)
uppfattningar om hur delta verksamheterna fungerar
Uppfattningar om hur Delta-verksamheterna fungerar
 • Hög tillgänglighet:
  • Tre av fyra anser att väntetiden för att träffa personal ”aldrig” eller ”sällan” blivit lång.
  • 70 % menar att de ”aldrig” eller ”sällan” fått vänta på att en aktivitet ska sättas igång.
  • 83 % anser att personalen har tillräckligt med tid för att kunna hjälpa individerna.
personalens f rm ga att hj lpa och st dja deltagarna
Personalens förmåga att hjälpa och stödja deltagarna
 • God förmåga:
  • 55 % anser att personalens förståelse för individens situation är mycket stor (9 - 10 på mätskalan). 28 % anger siffrorna ”7” eller ”8”.
  • 65 % anser att personalen vilja att hjälpa till och förbättra individernas situation är mycket stor (9 - 10 på mätskalan). 16 % anger siffrorna ”7” eller ”8”.
  • 53 % anser att personalen förmåga att hjälpa till och förbättra individen situation är mycket stor (9 - 10 på mätskalan). 26 % anger siffrorna ”7” eller ”8”.
uppfattningar om samsyn
Uppfattningar om samsyn
 • Hälften anser att personalen ”alltid” eller ”ofta” har samma syn på hanteringen av individens situation.
 • 42 % svarar ”vet ej”, vilket kan förklaras av att 53 % anger att de inte träffat annan personal.
 • Få som svarar ”sällan” eller ”aldrig”.
uppfattningar om de genomf rda insatserna
Uppfattningar om de genomförda insatserna
 • 43 % upplever att de fått en annan hantering av sin situation jämfört med tidigare:
  • upplevt förståelse och gott bemötande.
  • man mår bra, både fysiskt och psykiskt.
  • personalens hjälpsamhet och positiva energi.
  • uppskattar metoder.
  • flera professioner samarbetar.
  • tid att lyssna.