egenv rd socialstyrelsen sk rper tonen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EGENVÅRD Socialstyrelsen skärper tonen !

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

EGENVÅRD Socialstyrelsen skärper tonen ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

EGENVÅRD Socialstyrelsen skärper tonen !. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Brister i patientsäkerheten!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EGENVÅRD Socialstyrelsen skärper tonen !' - lara


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
egenv rd socialstyrelsen sk rper tonen

EGENVÅRD Socialstyrelsen skärper tonen !

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

brister i patients kerheten
Brister i patientsäkerheten!
 • Stora brister utifrån patientsäkerheten när hälso- och sjukvården bedömer att hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras av den enskilde själv som egenvård.
brister i patients kerheten1
Brister i patientsäkerheten!
 • Vid bedömning
 • Brister i analysen av riskerna,
 • Brister i samråd med patienten och andra berörda,
 • Brister i informationen till patienten, närstående och andra som ska hjälpa den enskilde med egenvården.
brister i patients kerheten2
Brister i patientsäkerheten!
 • Brister i planering
 • Oklart för patienten och andra berörda t.ex.
 • Hur man ska agera om den enskildes situation förändras eller om skada inträffar.
 • Vem som ska ge instruktioner, om bedömningen behöver följas upp och omprövas.
 • Brister i samverkan mellan huvudmännen
ok med egenv rd om det kan utf ras s kert
OK med egenvård om det kan utföras säkert
 • Utvecklingen inom hälso- och sjukvården har inneburit att fler åtgärder kan utföras av den enskilde själv.
 • Socialstyrelsen vill inte inskränka möjligheten för en enskild att utföra åtgärder som egenvård om det kan ske på ett tryggt och säkert sätt.
rutiner f r samverkan
Rutiner för samverkan
 • Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas.

Rutinerna ska tas fram inom ramen för de ledningssystem som ska finnas enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

( 3 kap. 1 § SOSFS)

rutiner f r samverkan1
Rutiner för samverkan

Av rutinerna ska det framgå

1. hur huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska samarbeta i samband med egenvård, och

 • hur huvudmännen för hälso- och sjukvården ska samarbeta med andra aktörer i samband med egenvård.

( 3 kap. 2 § SOSFS)

rutiner i verksamheten
Rutiner i verksamheten
 • Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att verksamhetens ledningssystem innehåller rutiner för bedömning, samråd och planering i samband med egenvård.
 • Vårdgivaren får uppdra åt verksamhetschefen eller MAS att upprätta dessa rutiner.

( 3 kap. 3 och 4 §§ SOSFS)

den individuella bed mningen
Den individuella bedömningen

Det är den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården som inom sitt ansvarsområde ska göra en bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

(4 kap. 1 § SOSFS)

den individuella bed mningen1
Den individuella bedömningen

När bedömningen görs i samband med vårdplanering vid in- och utskrivning är det den behandlande läkaren som ska göra bedömningen.

(4 kap. 1 § 2 st. SOSFS)

den individuella bed mningen2
Den individuella bedömningen
 • När en bedömning avser om en patient själv kan ansvara för sina läkemedel ska ett ställningstagande först göras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

(4 kap. 2 § SOSFS)

l kemedelshantering
Läkemedelshantering
 • Om en patient själv har ansvaret för att hantera sina läkemedel skall SOSFS om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården inte tillämpas.
 • Detta gäller även om patienterna behöver en viss praktisk hjälp.
 • Egenvårdsföreskriften gäller
den individuella bed mningen3
Den individuella bedömningen

Bedömningen ska göras i samråd med patienten med respekt för dennes självbestämmande och integritet samt utifrån behov av trygghet och säkerhet.

Bedömningen ska utgå från patientens fysiska och psykiska hälsa samt patientens livssituation.

(4 kap. 3 och 4 §§ SOSFS)

den individuella bed mningen4
Den individuella bedömningen

Analys av riskerna

En analys av om utförandet av egenvården kan innebära att patienten utsätts för risk att skadas ska ingå som en del i bedömningen.

(4 kap. 5 § SOSFS)

den individuella bed mningen5
Den individuella bedömningen

Analys av riskerna

En utredning ska göras, om patienten själv eller med hjälp av någon annan på ett säkert sätt kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd som egenvård.

(4 kap. 5 § SOSFS)

den individuella bed mningen6
Den individuella bedömningen

Analys av riskerna

I förekommande fall samråd med

1. närstående som ska hjälpa patienten,

2. ansvarig nämnd inom socialtjänsten, eller

3. ansvarig befattningshavare hos en annan aktör.

(4 kap. 6 § SOSFS)

ansvar f r egenv rd
Ansvar för egenvård
 • Föräldrar har ansvar för att hjälpa sina barn med egenvården. Men en bedömning måste göras utifrån föräldrarnas förutsättningar att klara av egenvården på ett säkert sätt.
 • Den som gör bedömningen måste samråda med föräldrarna.
ansvar f r egenv rd1
Ansvar för egenvård
 • Skolan har ett tillsynsansvar för att alla barn ska kunna gå i skolan och ska hjälpa eleverna med egenvården. Men bedömning måste göras utifrån skolans förutsättningar att klara av egenvården på ett säkert sätt.
 • Den som gör bedömningen måste samråda med skolan
 • Det kan innebära olika bedömningar för föräldrarna och för skolan.
ansvar f r egenv rd2
Ansvar för egenvård
 • Närstående till vuxna personer har inget ansvar för att hjälpa till med egenvård.
 • Den som gör bedömningen måste samråda med närstående och bedöma dennes förutsättningar att klara av egenvården på ett säkert sätt.
ansvar f r egenv rd3
Ansvar för egenvård
 • Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att personer som vistas i kommunen får den hjälp som de behöver enl. SoL.
 • Ska dock inte ta över ansvar från någon annan huvudman.
 • Den som gör bedömningen måste samråda med socialtjänsten och bedöma om egenvården kan utföras på ett säkert sätt.
den individuella bed mningen7
Den individuella bedömningen

Analys av riskerna

En hälso- och sjukvårdsåtgärd får inte bedömas som egenvård, om analysen visar att det föreligger en risk för att patienten skadas.

(4 kap. 7 § SOSFS)

lex maria
Lex Maria
 • Bedömningen görs under yrkesansvar enligt LYHS.
 • Om patienten drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom på grund av egenvårdsbedömningen ska detta anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.
den individuella bed mningen8
Den individuella bedömningen

Dokumentation

 • Bedömningen ska dokumenteras i patientens journal

Information

 • Den som har gjort bedömningen ska informera patienten om vad egenvården innebär.

(4 kap. 8 och 9 §§ SOSFS)

den individuella bed mningen9
Den individuella bedömningen

Uppföljning och omprövning

Den som har gjort bedömningen ansvarar för att egenvården

1. omprövas om förutsättningarna ändras, och

 • följs upp regelbundet i de fall det inte är uppenbart obehövligt.

(4 kap. 10 § SOSFS)

den individuella bed mningen10
Den individuella bedömningen
 • Egenvårdsbedömningen gäller bara för den aktuella situationen.
 • Om den enskildes behov förändras t.ex. ett barn börjar i skolan eller en person får korttidstidstillsyn.
 • Måste en ny bedömning göras utifrån de nya förutsättningarna.
n r en planering ska g ras
När en planering ska göras
 • Om det inte är uppenbart obehövligt och om patienten

1. har behov av stöd och hjälp i samband med egenvården,

2. behöver praktisk hjälp av en närstående, socialtjänsten eller någon annan aktör för att utföra egenvården, eller

3. av något annat skäl har behov av planeringen.

(5 kap. 1 § SOSFS)

hur en planering ska g ras
Hur en planering ska göras
 • Patienten ska delta i planeringen och bestämmer själv, om någon eller några närstående ska delta.

(5 kap. 2 § SOSFS)

hur en planering ska g ras1
Hur en planering ska göras

Planeringen ska göras i samråd med

1. den eller de som ska hjälpa patienten med egenvården,

2. ansvarig nämnd, om patienten har beviljats eller kommer att beviljas hjälp med egenvården av socialtjänsten, eller

3. vårdgivare, vårdenheter och andra aktörer som kan komma att beröras av egenvården.

(5 kap. 3 § SOSFS)

dokumentation
Dokumentation

1. vilken åtgärd som har bedömts som egenvård,

2. om patienten själv eller med hjälp av någon annan ska utföra egenvården,

3. hur information och instruktioner till den eller dem som ska utföra den egenvården ska ges,

(5 kap. 4 § SOSFS)

dokumentation1
Dokumentation

4. vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om patienten har drabbats av eller har utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom i samband med egenvården,

5. vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om patientens situation förändras,

(5 kap. 4 § SOSFS)

dokumentation2
Dokumentation

6. hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp,

7. när en omprövning av bedömningen av egenvården ska göras.

(5 kap. 4 § SOSFS)

dokumentation3
Dokumentation
 • Patienten ska få en kopia av dokumentationen av planeringen.
 • Om patienten har beviljats eller kommer att beviljas hjälp med egenvården av socialtjänsten, ska en kopia av dokumentationen av planeringen föras till personakten eller motsvarande.

(5 kap. 5 och 6 §§ SOSFS)

informations verf ring
Informationsöverföring

Information får endast överföras efter en prövning enligt

1. sekretesslagen,

2. socialtjänstlagen,

3. lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller

4. lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

(6 kap 1 § SOSFS)