Finansijski menadžment - PowerPoint PPT Presentation

tema procjena vrijednosti hov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finansijski menadžment PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finansijski menadžment

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Finansijski menadžment
113 Views
reba
Download Presentation

Finansijski menadžment

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tema: Procjena vrijednosti HoV Finansijski menadžment

  2. Osnovno • Akcije • Obveznice

  3. Akcije • Model za procjenu vrijednosti akcija na osnovu dividende i kapitalnog dobitka • Modeli procjene vrijednosti akcija na osnovu zarada (neto profita) kompanije

  4. Model za procjenu vrijednosti akcija na osnovu dividende i kapitalnog dobitka • Tekuća cijena akcije (ili njena sadašnja vrijednost je suma sadašnje vrijednosti dividende koju će isplatiti u budućnosti i sadašnje vrijednosti cijene akcije u budućnosti). • Kao diskontni faktor koristi se zahtijevana stopa prinosa na akcionarski/vlasnički kapitala koju računamo pomoću modela CAPM. • Iz iste formule možemo da računamo i koliko bi naša akcija trebala biti vrijedna na kraju iduće godine, s obzirom na trenutnu cijenu i ostale poznate parametre.

  5. Varijante modela • A = Model konstantne dividende (d=const.) • B = Konstantna rast dividende (g = const.) • Računamo unutrašnju vrijednost akcije (intrinsic value)

  6. Modeli procjene vrijednosti akcija na osnovu zarade kompanije • Treba nam podatak o: • Visini akcionarskog kapitala • Predviđenoj dobiti/zaradi • Modelu isplate dividende/zadržavanju dijela profita i reinvestiranju – racio retencije • Zahtijevnoj stopi prinosa na vlastiti kapital (ke) • Stopi prinosa po kojoj reinvestiramo zadržanu dobit. • Pažnja: ako se zadržani dobitak reinvestira po stopi prinosa koja je jednaka ke, onda tako ostvarene zarade ignorišemo iz modela zarada.

  7. Obveznica • Vrijednost obveznice ako se: • Drži do datuma dospijeća ili • Proda prije dospijeća. • Osnova razmišljanja: • Nominalna vrijednost obveznice i nominalni prinos • Tržišna vrijednost obveznice i tržišne kamatne stope. • Kuponska kamatna stopa i tržišna kamatna stopa. • Ključno: • Ako je tržišna ks = kuponska  nominalna vrijednost obveznice = tržišna • Tržišna ks > kuponske  nominalna vrijednost obveznice < tržišne  obveznica se prodaje uz diskont. • Tržišna ks < kuponske  nominalna vrijednost obveznice > tržišne  obveznica se prodaje uz premiju. • Tržišna vrijednost obveznice se približava nominalnoj vrijednosti kako je bliži datum dospijeća obveznice.

  8. Izračun • Yield to maturity. • Vrijednost obveznice