erfaringer fra innf rte tiltak og oppl ring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erfaringer fra innførte tiltak og opplæring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erfaringer fra innførte tiltak og opplæring

play fullscreen
1 / 6

Erfaringer fra innførte tiltak og opplæring

94 Views Download Presentation
Download Presentation

Erfaringer fra innførte tiltak og opplæring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Erfaringer fra innførte tiltak og opplæring 24.3.2011

  2. Målsetting: Sameksistens mellom to av Norges viktigste næringer Eksportverdi (2009): 243 mrd NOK (råolje) 192 mrd NOK (naturgass) Eksportverdi (2009): 43,5 mrd NOK ØD

  3. Regelverkstiltak 2008 - 2010 • Klargjøring av fiskerikyndiges rolle og kompetanse m v • Krav om kurs og kompetansevedlikehold for fiskerikyndig • Etablering av mal for fiskerikyndig • Samordning av krav til melding for undersøkelser og trasé- og andre grunnundersøkelser • Angivelse av område for undersøkelsen inkludert snuområde • Krav om endringsmelding • Krav om sporing av seismisk fartøy (pl, pf, rf) ØD

  4. Andre tiltak 2008 – 2010 (forts.) • Trepartsavtale – Kystvakten, Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet • Melding og kunngjøring av undersøkelser på nett • Styrket intern oppfølging av undersøkelser og sameksistens • Gjennomført seks kurs for fiskerikyndig • Etablert retningslinjer for behandling av uenighet Fdir/OD • Industrien oppfordret til å sikre god involvering av fiskerikyndig person under planlegging og tokt samt iverksette tiltak for å øke kunnskapen hos de ansvarshavende på seismiske fartøy ØD

  5. Erfaringer • Myndighetenes samarbeid er styrket • Fiskerikyndiges kompetanse er styrket • Petroleumsindustrien har tatt ansvar for sameksistens • Antall hendelser er betydelig redusert siden 2007/2008 ØD

  6. Utfordringer • Makrellfisket • Manglende praksis blant fiskerikyndige • Skremte fiskere? ØD