csal di jog i 2009 02 10 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Családi jog I. 2009. 02. 10. Szeibert Orsolya. A családjog tárgya. A csalá di viszonyok szabályozása a jog eszközeivel A család fogalma A családdal összefüggő kérdések szabályozhatósága A család fogalmát illetően : 1. Jogi értelemben - a társadalom természetes és alapvető alkotóeleme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - powa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a csal djog t rgya
A családjog tárgya
 • A családi viszonyok szabályozása a jog eszközeivel
  • A család fogalma
  • A családdal összefüggő kérdések szabályozhatósága
 • A család fogalmát illetően:
  • 1. Jogi értelemben
   • - a társadalom természetes és alapvető alkotóeleme
   • - közös elődök vagy legalább egy közös előd és leszármazóik képezik
   • - nemzetközi egyezmények jelentősége
   • - bizonytalan kérdések
a csal djog t rgya1
A családjog tárgya
  • II. Szociológiai értelemben:
   • - együttélés alapján – vérségi kapcsolat fennállása alapján
   • - alapcsalád – bővebb család – újjászervezett család (patchworkcsalád)
  • III. Köznapi értelemben
 • A szabályozás lehetőségei:
  • csak bizonyos körben lehetséges
  • elismerés és a konfliktushelyzet megoldásának igénye
  • jogi eszközök elégtelensége
a csal djog szab lyoz si ter letei
A családjog szabályozási területei
 • 1. Házassági jog – köteléki jog és vagyonjog
 • II. Család, rokonság joga
 • III. Gyámság, családpótló jogi helyzetek rendezése
 • A jogfelfogás változása jellemző
a csal djog ltal rintett szem lyi k r
A családjog által érintett személyi kör
 • Család
 • Rokonság, amely alapulhat
  • - vérszerinti származáson
  • - bírósági határozaton
  • - hatósági aktuson
 • Hozzátartozók köre - Ptk. meghatározza
 • DE nem szabályozza a családjog:
  • élettársi jogviszonyt
  • gondnokságot
  • ún. tényleges családi kapcsolatokat
a csal djog jogforr sai 1
A családjog jogforrásai 1.
 • Csjt. 1952. évi IV. törvény (házasságról, családról és a gyámságról)
 • Jelentősebb módosításai:
  • 1974. évi I. tv.
  • 1986. évi VI. tv.
  • 1995. évi XXXI. tv.
  • 1997. évi XXXI. tv.
  • 2002. évi IX. tv. és 2002. évi XLIV. tv.
  • 2006. évi LI. tv.
a csal djog jogforr sai 2
A családjog jogforrásai 2.
 • Alkotmány – 15. §, 16. §, 66. §, 67. § és 70/K §
 • Gyermekvédelmi törvény – Gyvt. - 1997. évi XXXI. tv.
 • Egészségügyi törvény – 1997. évi CLIV. tv.
 • Polgári törvénykönyv – háttérjogszabályként
 • Polgári perrendtartás – 1952. évi III. tv.
 • Csjté. – végrehajtási rendelet, 1952. évi 23. tvr.
 • Anyakönyvi jogszabály – 1982. évi 17. tvr.
 • Gyámrendelet – Gyer. – 149/1997. Korm. r.
 • Nevelőszülői jogviszonyt rendező 150/1997. Korm. r.
 • Gyámügyi hatáskörről – Gyár. – 331/2006. Korm. r.
a csal djog jogforr sai 3
A családjog jogforrásai 3.
 • Legfelsőbb Bíróság iránymutatási, elvi döntései, állásfoglalásai:
  • 17. sz. irányelv a gyermekelhelyezésről
  • V. sz. Polgári Elvi Döntés a házastársi tartásról
  • XXIX. sz. Polgári Elvi Döntés a nagykorú gyermek tartásáról
  • A két PED-et felülvizsgálta a XLI. sz. PED
a csal djog forr sai 4
A családjog forrásai 4.
 • Nemzetközi egyezmények
  • részben általános jellegűek
  • részben kifejezetten családjogi tárgyúak
 • Általános nemzetközi, emberi jogi egyezmények:
  • Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1948
  • Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1966
  • Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1966
a csal djog forr sai 5
A családjog forrásai 5.
  • Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről szóló Római Egyezmény 1950.
  • A Nőkkel Szemben Alkalmazott Hátrányos Megkülönböztetés Minden Formájának Kiküszöböléséről szóló New York-i Egyezmény (CEDAW) 1979.
  • A Gyermek Jogairól szóló New York-i Egyezmény 1989.
 • Kifejezetten családjogi tárgyú egyezmények:
  • A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló Hágai Egyezmény 1980.
a csal djog forr sai 6
A családjog forrásai 6.
 • Tartásdíjak külföldön való behajtását szolgáló New York-i Egyezmény 1980.
 • Gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló Hágai Egyezmény 1958.
 • Gyermekek Nemzetközi Örökbefogadásáról szóló Hágai Egyezmény 1993. (2005)
 • A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló Hágai Egyezmény 1996. (2005)
a csal djog forr sai 7
A családjog forrásai 7.
 • Uniós jogforrás:
 • A Tanács 2201/2003 Rendelete házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és a végrehajtásáról (Brüsszel IIA)
a csal djog jogrendszerbeli helye
A családjog jogrendszerbeli helye
 • Kapcsolatai:
 • - polgári jog – Ptk.
 • - közigazgatási jog
 • - polgári eljárásjog
 • - munkajog
 • - szociális jog, társadalombiztosítási jog
 • - büntetőjog
 • - nemzetközi jog
 • - nemzetközi magánjog
a csal djog alapelvei 1
A családjog alapelvei 1.
 • Csjt-ben szereplő elvek (1. §)
  • - házasság és család védelme
  • - házastársak egyenjogúsága
  • - gyermek érdekeinek fokozott védelme (child’s best interest)
  • - társadalmi és egyéni érdek összhangja
  • - rendeltetésszerű joggyakorlás
a csal djog alapelvei 2
A családjog alapelvei 2.
 • Csjt-ben nem szereplő alapelvek:
  • - házasságból és házasságon kívül született gyermekek egyenjogúsága
  • - állam és egyház elválasztása
  • - jóhiszemű és tisztességes eljárás
  • - méltányosság
  • - érdekérvényesítésben gyengébb fél védelme
a csal djog alapelvei 3
A családjog alapelvei 3.
 • A készülő Ptk. Családjogi Könyvének (Csjk.) elvei:
 • Alapvető szempontok:
  • - nem ismétli meg az általános polgári jogi alapelveket
  • - nem sorolja fel az Alkotmányban szereplő családjogi alapelveket
  • - nem tartalmaz katalógusszerű felsorolást
a csal djog alapelvei 4 csjk
A családjog alapelvei 4. - Csjk.
 • A családi kapcsolatok védelme – tág értelmezés
  • a családi és egyéni érdek összhangja
 • A gyermek érdekének védelme
  • gyermek érdekeinek és jogainak fokozott védelme
  • saját családban nevelkedés joga
  • családi környezetben való nevelkedés és korábbi családi kapcsolatok megtartása
 • A házastársak egyenjogúságának elve
  • jogok és kötelezettségek egyenlősége
 • A méltányosság és a gyengébb fél védelme
  • családjogi jogviszonyok rendezése során
legnagyobb kih v sok amelyekkel a csal djognak sz molnia kell
Legnagyobb kihívások, amelyekkel a családjognak számolnia kell
 • Házasságok terén:
  • Bontások számának rohamos növekedése
  • Élettársi kapcsolatok mint a házasság alternatívái, szingli életmód, LAT (living apart together) kapcsolatok
 • Gyermekeket, gyermeki jogokat érintően:
  • Alapcsaládok, családok felbomlásának folyamata
  • Gyermeki jogok előtérbe kerülése
 • Hátrányos megkülönböztetés témája
 • Családjog korszerűsítése, egységesítése
h zass gi jog jegyess g
Házassági jog – jegyesség
 • Csjt. nem szabályozza, a korábbi magyar jogban nagyobb jelentősége volt
 • Személyi jelentősége:
  • Nem jár a szerződés joghatásaival – nem kikényszeríthető
  • Hozzátartozó státuszt ad
 • Vagyoni jelentősége:
  • Ptk. 6. §-a alkalmazható
  • Ptk. ajándékozási szerződésre vonatkozó szabályai