Download
kaare granheim s 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kaare Granheim Ås 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kaare Granheim Ås 2009

Kaare Granheim Ås 2009

160 Views Download Presentation
Download Presentation

Kaare Granheim Ås 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kaare GranheimÅs 2009 Kommunens økonomi og driften i 2009 11.05.10

 2. Innhold • Et bilde av kommunens økonomi i 2009 • En gjennomgang av driften for de ulike sektorene – der utgiftsnivå relateres til driverne, strategiske grep og behovet • Sammenligning med tilsvarende kommuner • Kostra er kilde • Korreksjoner ut fra behovskriterier (+noen endr i Ski adm. Utgifter etter kontakt med kommunen) • Forslag til dosering av innsparinger

 3. Ønsket resultat etter AGENDA • Bedriftsøkonomisk resultat • Brutto driftsresultat eks moms -0,8 % • Netto finansutgifter -2,1 % • Resultat 09 -2,8 % • Behov for overskudd avhenger av vekst og investeringer. 3 % • Manglende margin ca 6 % • Effekt av tiltak som er satt i verk?

 4. Sammenligningskommuner

 5. Stor vekst i Ås ref landet og sammenligningskommunene

 6. Sammenligningskommuner og deres utgiftsbehov (ref KRD)

 7. Driften i minus uten MVA.-komp. inv., men verre for mange andre

 8. Netto resultat i minus

 9. Inntektene er relativt lave, særlig skatten

 10. Netto rente og finansutgifter, lav rente belastning og høye avdrag

 11. Kommunens lånegjeld betydelig over middels, men stor vekst koster!!

 12. Utgifter etter tjenesteområde korrigert for behov

 13. Teoretisk potensial for endring

 14. Teoretisk bilde av rommeligheten i netto utgiftsnivå 2009

 15. Administrasjon

 16. Administrative funksjoner

 17. Administrative andeler

 18. Administrative kostnader over tid

 19. Skoleutgifter etter formål

 20. Skoleutgifter opp fra 08 til 09, men ingen vekst fra 07-09

 21. Effektiv skolestørrelse?

 22. Netto driftsutgifter etter skolestørrelse, alle kommuner

 23. Andel av tiden til spesialundervisning

 24. Billig SFO

 25. Andel av elevene i SFO

 26. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker i SFO

 27. Foreldrebetaling i SFO

 28. Barnehageutgifter pr. innbygger

 29. Barnehage netto driftsutgift 1-5

 30. Lavere barnehageutgifter i 08 og 09

 31. Barnehagedekning som Akershus

 32. Dekningsgrad mer detaljert

 33. Andel brukere med mer enn 33 timer

 34. Spesielle behov > relativt stort

 35. Utgifter pr. time er relativt lave

 36. Åpningstid barnehager noe begrenset

 37. Helsetjeneste, behov

 38. Helseutgifter før og etter korreksjon

 39. Lite forebyggende arbeid, helse og sosialStor skoletjeneste og helsestasjonstj.

 40. Kompetanse og kapasitet beskjeden??

 41. Utgiftsbehov PLO = 75% av landsgjennomsnitt (eks vertskommune)

 42. Utgifter korrigert for behov

 43. Behov for PU (eks. vertkommune)

 44. Netto driftsutgifter pr. innbygger til PLO 06-09 uten korreksjoner

 45. Struktur PLO med stor andel av utgiftene til institusjonsdriften

 46. Høyest brutto driftsutgifter pr. kom. plass

 47. Andel bosatte i institusjon med om-fattende tjenestebehov etter varighet

 48. Høy andel 67-79 år bor i institusjon(høye driftsutgifter per institusjonsplass kan virke urimelig)

 49. Netto driftsutgifter hjemmetjeneste(Lite ressurser til vanlige eldre og pu.brukere med middels eller lavt behov)

 50. Lave brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker