ndring av detaljplaner n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ändring av detaljplaner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ändring av detaljplaner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Ändring av detaljplaner - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Ändring av detaljplaner. Exempel: Befintlig villabebyggelse i Linköpings kommun Tomas Nyström, Vadstena kommun tidigare i Motala resp. Linköpings kommun tomas.nystrom@vadstena.se. Problem. Stort antal detaljplaner med byggrätt som anses för liten till ”modernt byggnadssätt”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ändring av detaljplaner' - phuc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ndring av detaljplaner
Ändring av detaljplaner

Exempel:

Befintlig villabebyggelse i Linköpings kommun

Tomas Nyström, Vadstena kommun

tidigare i Motala resp. Linköpings kommun

tomas.nystrom@vadstena.se

problem
Problem
 • Stort antal detaljplaner med byggrätt som anses för liten till ”modernt byggnadssätt”
 • ”Orättvisa” mellan olika områden med samma typ av bebyggelse
 • Ökad efterfrågan på avvikelser

Tomas Nyström, Vadstena kommun

problem1
Problem
 • Många önskemål om förbättrad byggrätt för huvudbyggnad och komplementbyggnad
 • Nya behov som ska lösas i bostaden – mer utrymmen

Tomas Nyström, Vadstena kommun

f ruts ttningar
Förutsättningar :
 • Omfattning: Befintlig bebyggelse som innehåller en- och tvåbostadshus, i dagligt tal kallade villor.
 • Ingen fastighet ska få minskad byggrätt.

Tomas Nyström, Vadstena kommun

f ruts ttningar1
Förutsättningar :
 • Får ej strida mot planens syfte
 • Måste uppfylla kravet på tydlighet
 • Ej betydande miljöpåverkan
 • Stöd i ÖP

Tomas Nyström, Vadstena kommun

f ruts ttningar2
Förutsättningar:
 • Finansiering:

- kommunen förskotterar planarbetet

- planavgift för åtgärder som möjliggörs av planändringen

 • På sikt bör genomgång ske av samtliga villaområden i kommunen

Tomas Nyström, Vadstena kommun

begr nsningar
Begränsningar
 • Områden med komplexa problem kan vara svåra att ta med i denna typ av generell planändring :

- allmän platsmark som inte har genomförts

- kulturhistoriska värden.

 • Detaljplaner där hindren för förbättrad byggrätt utgörs av gränser och andra beteckningar på plankartan kan inte tas med (plansyftet).

Tomas Nyström, Vadstena kommun

arbetsg ng princip
Arbetsgång (princip):
 • Inventering av planbestämmelser i en tätort eller stadsdel: samtliga relevanta detaljplaner
 • Jämförelse mellan plankartor och befintlig bebyggelse.
 • Undersökning av storleken av befintlig bebyggelse med hjälp av GIS
 • Bebyggelsens karaktär: flygbilder, inventeringar

Tomas Nyström, Vadstena kommun

arbetsg ng princip1
Arbetsgång (princip):
 • Platsbesök
 • Val av nya planbestämmelser
 • Förslag till planändring prövas enligt normalt planförfarande
 • Sakägarförteckning med hjälp av dataregister

Tomas Nyström, Vadstena kommun

planprocess
Planprocess
 • Inventering > urval > program
 • Samråd/anslag/möten
 • Granskning/utställning
 • Antagande/ej betydande miljöpåverkan

Tomas Nyström, Vadstena kommun

ber rda planbest mmelser
Berörda planbestämmelser
 • Byggrätt för huvudbyggnad
 • Byggrätt för komplementbyggnad
 • Antal byggnader per fastighet eller tomt
 • Antal lägenheter
 • Minsta tomtstorlek
 • Övrigt

Tomas Nyström, Vadstena kommun

f rslag till plan ndring 1 detaljplaner enligt byggnadslagen 1947 1987
Förslag till planändring 1.Detaljplaner enligt byggnadslagen (1947 – 1987)
 • Av tomt som omfattar med F betecknat område får endast en femtedel bebyggas.
 • På tomt som omfattar F betecknat område får högst en huvudbyggnad uppföras.
 • På tomt som omfattar med F betecknat område får högst två bostadslägenheter inrymmas.

Tomas Nyström, Vadstena kommun

f rslag till plan ndring 4 detaljplan enligt plan och bygglagen 1987 2011
Förslag till planändring 4.Detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987 - 2011)
 • Av tomt som omfattar med b, tillika med e1 och e2 betecknad områdesdel, får högst en fjärdedel bebyggas, dock högst 200 kvm, varav fristående komplementbyggnad får omfatta högst 50 kvm.
 • På tomt som omfattar med F betecknat område får högst en huvudbyggnad uppföras.
 • På tomt som omfattar med F betecknat område får högst två bostadslägenheter inrymmas.
 • Minsta tomtstorlek är 650 kvm.

Tomas Nyström, Vadstena kommun

f rdelar
Fördelar
 • Stort antal detaljplaner kan tas med i samma prövning
 • Enkla handlingar:

- Endast översiktskarta

- Tillägg till bestämmelser

– ersätter upphävda bestämmelser

- Tillägg till beskrivning

- Markering i berörda detaljplaner

Tomas Nyström, Vadstena kommun

att diskutera
Att diskutera
 • Alltför många frågor kan tynga processen
 • Alltför många fastigheter kan påverka översikten i arbetet
 • Tydlighetskravet: flera planändringar kan tynga detaljplanen för mycket

Tomas Nyström, Vadstena kommun

facit
FACIT
 • Motala kommun (1994 - 95):

ca 2 000 berörda fastigheter i staden och i fyra samhällen

 • Ulrika samhälle, Linköpings kommun (2010):

totalt ca 90 berörda fastigheter

 • Ljungsbro och Bergs samhällen, Linköpings kommun (2011):

totalt ca 800 berörda fastigheter

 • Arbetet fortsätter i Linköpings kommun …

Tomas Nyström, Vadstena kommun