penningpolitisk rapport oktober 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Penningpolitisk rapport oktober 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Penningpolitisk rapport oktober 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 120

Penningpolitisk rapport oktober 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Penningpolitisk rapport oktober 2010. Diagram 1.01. BNP i världen Årlig procentuell förändring. Källor: IMF och Riksbanken. Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Penningpolitisk rapport oktober 2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Penningpolitisk rapport oktober2010

  2. Diagram 1.01. BNP i världenÅrlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos.

  3. Diagram 1.02. Kvartalsförlopp för BNP i olika regioner och länderKvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

  4. Diagram 1.03. KonsumentpriserÅrlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: Nationella källor och Riksbanken

  5. Diagram 1.04. BNP med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  6. Diagram 1.05. KPIF med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  7. Diagram 1.06. Reporänta med osäkerhetsintervallProcent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  8. Diagram 1.07. KPI med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  9. Diagram 1.08. Prog.F.5 Penningpolitiska förväntningar i Sverige enligt penningmarknadens aktörerProcent Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: Reuters EcoWin, TNS SIFO Prospera och Riksbanken

  10. Diagram 1.09. Penningpolitiska förväntningar i euroområdet och USAProcent Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

  11. Diagram 1.10.Arbetslöshet i USAProcent Källa: U.S. Bureau of Labor Statistics

  12. Diagram 1.11. Arbetskostnad per producerad enhet och underliggande inflation i USAÅrlig procentuell förändring Källa: U.S. Bureau of Labor Statistics Anm. Underliggande mätt med KPI exklusive energi och livsmedel.

  13. Diagram 1.12. Finansiellt sparande i offentlig sektorProcent av BNP Källor: IMF och SCB

  14. Diagram 1.13. Jämförelse av återhämtning i Sverige, USA och EuroområdetBNP-nivå, index 2007 kvartal 4 = 100 Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

  15. Diagram 1.14. HIKP i euroområdetÅrlig procentuell förändring Källa: Eurostat

  16. Diagram 1.15. BNPÅrlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  17. Diagram 1.16. FörsörjningsbalansenKvartalsförändringar uppräknat till årstakt Källor: SCB och Riksbanken

  18. Diagram 1.17. Konkurrensvägd växelkurs, TCWIndex, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken Anm. Utfallen är dagskurser och prognoserna avser kvartalsgenomsnitt. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  19. Diagram 1.18. StyrräntaProcent, kvartalsmedelvärden Källor: Nationella källor och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  20. Diagram 1.19. Export och svensk exportmarknadÅrlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Punkter avser Riksbankens prognos för helår.

  21. Diagram 1.20. InvesteringskvotAndel av BNP, löpande priser Källor: SCB och Riksbanken Anm. Fyra kvartals glidande medelvärde. Punkter avser Riksbankens prognos för helår.

  22. Diagram 1.21. Hushållens disponibla inkomst, konsumtion och sparkvotÅrlig procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

  23. Diagram 1.22. Konfidensindikatorer för hushållNettotal Källa: Konjunkturinstitutet

  24. Diagram 1.23. Arbetade timmarMiljoner, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  25. Diagram 1.24. Arbetskraft och sysselsattaTusentals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år.

  26. Diagram 1.25. ArbetslöshetProcent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år.

  27. Diagram 1.26. Andel företag med brist på arbetskraftProcent, säsongsrensade data Källa: Konjunkturinstitutet

  28. Diagram 1.27. BNP-gap och RU-indikatornProcentuell avvikelse från nivå Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  29. Diagram 1.28. TimgapProcentuell avvikelse från nivå Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  30. Diagram 1.29. Sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagandeSysselsättning och arbetskraft i procent av befolkningen, 16-64 år, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  31. Diagram 1.30. Arbetskostnader per producerad enhet i hela ekonominÅrlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

  32. 1.31. KPI, KPIF och KPIF exklusive energiÅrlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  33. Diagram 1.32. HIKP i Sverige och euroområdetÅrlig procentuell förändring, kvartalsdata Källor: SCB, Eurostat och Riksbanken

  34. Diagram 1.33. ReporäntaProcent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  35. Diagram 1.34. Real reporäntaProcent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  36. Diagram 2.01. BNP i omvärldenTCW-vägd, kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt Källor: Nationella källor och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  37. Diagram 2.02. KPI i omvärldenTCW-vägd, årlig procentuell förändring Källor: Nationella källor och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  38. Diagram 2.03. Styrränta i omvärldenTCW-vägd, procent, kvartalsmedelvärden Källa: Respektive lands centralbank och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  39. Diagram 2.04. KPIFÅrlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  40. Diagram 2.05. BNPKvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  41. Diagram 2.06. TimgapProcentuell avvikelse från potentiell nivå Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  42. Diagram 2.07. ReporäntaProcent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  43. Diagram 2.08. TimgapProcentuell avvikelse från potentiell nivå Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  44. Diagram 2.09. BNPKvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  45. Diagram 2.10. KPIFÅrlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  46. Diagram 2.11. ReporäntaProcent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  47. Diagram 2.12. ReporänteantagandenProcent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  48. Diagram 2.13. BNPKvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  49. Diagram 2.14. TimgapProcentuell avvikelse från potentiell nivå Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

  50. Diagram 2.15. ArbetslöshetProcent Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.