slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom–BPSD Rekommendationer efter workshop PowerPoint Presentation
Download Presentation
Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom–BPSD Rekommendationer efter workshop

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom–BPSD Rekommendationer efter workshop - PowerPoint PPT Presentation


 • 556 Views
 • Uploaded on

Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom–BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008. Grunden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom–BPSD Rekommendationer efter workshop' - omer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom–BPSD

Rekommendationer efter workshop april 2008

grunden
Grunden

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att de initiala interventionerna vid BPSD bör vara av icke-farmakologisk art. Generellt innebär det att de första åtgärderna bör omfatta en anpassning av omgivande miljö och bemötande.

Därför är kunskap om olika demensdiagnoser och deras uttryck samt kunskap om vikten av ett nyanserat och medmänskligt förhållningssätt grundläggande i vården av personer med demenssjukdom och BPSD.

sammanfattande praktiska rekommendationer
Sammanfattande praktiska rekommendationer
 • Utredning/kartläggning
 • Översyn av farmakologisk behandling
 • Optimerad vårdmiljö och bemötande
 • Ev. farmakologisk behandling
inledning
Inledning
 • Demens
  • stadigvarande nedsättning av kognitiva funktioner
  • påverkan på personlighet och emotionella funktioner
inledning forts
Inledning, forts.
 • Demensformer
  • primärdegenerativ
   • Alzheimers, frontotemporal, Lewy Body
  • vaskulär
  • vid Parkinsons sjukdom
  • efter infektion
 • Specifik diagnos!
inledning forts6
Inledning, forts.
 • Initialt – icke farmakologiskt
  • anpassning av miljö och bemötande
  • kunskap om demensdiagnoser och symtom
  • medmänskligt förhållningssätt!
bpsd forts
BPSD, forts.
 • Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Ifrågasatt – enhetlig definition saknas
  • icke-kognitiva symtom
   • förändrade beteenden belastande för individen och andra människor
   • psykiska symtom t.ex. ångest, hallucinationer
  • konfusion
bpsd forts8
BPSD, forts.
 • Fyra symtomkluster, enligt ny studie
  • Affektiva symtom
  • Psykossymtom
  • Hyperaktivitet
  • Apati
bpsd forts9
BPSD, forts.
 • Analysera – optimera
 • Ingen universalbehandling finns
 • Individuell behandling baserad på diagnos och symtombild
prevalens bpsd
Prevalens – BPSD
 • 10 % av patienter på sjukhem (SOS 1999)
 • Förekommer vid alla typer av demens
utredning
Utredning
 • Demensutredning – specifik diagnostik, medicinska- eller omvårdnadsåtgärder
 • Behandling av demenssjukdomen
  • läkemedel
  • information om sjukdom och konsekvenser till patient, närstående och vårdpersonal
bpsd utredning
BPSD-utredning
 • Anamnes och kartläggning av symtom
  • symtomdebut, frekvens, tid på dygnet, sammanhang, relation till omgivning
  • använd gärna någon sorts protokoll/checklista
 • Är basala mänskliga behov tillfredsställda?
  • närhet, fysisk kontakt, meningsfull syssla, rörlighet/aktivitet, mag-tarmfunktion, vikt, nutrition, vattenkastning och sömn
bpsd utredning forts
BPSD-utredning, forts.
 • Hur är den omgivande miljön och interaktionen med personalen?
 • Medicinsk bedömning
  • fysisk och psykisk status, sanering av läkemedel, vb. riktad undersökning (lab-prover, datortomografi, neuropsykologiska bedömning)
skattningsskalor
Skattningsskalor
 • Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI)
  • aggressiva och icke aggressiva verbala och fysiska beteenden (slag, vandrande och skrik)
 • The Behavioral Pathologic Rating Scale for Alzheimer’s Disease (BEHAVE-AD)
  • AD-symtom: vanföreställning att bli bestulen, rädsla att bli lämnad ensam, fragmenterad sömn m.fl.
 • The Neuropsychiatric Inventory (NPI)
  • frekvens och grad av beteendemässiga och psykiska symtom vanliga vid AD demenssjukdom skattas
v rdinsatser f rh llningss tt och behandling
Vårdinsatser – förhållningssätt och behandling
 • Första åtgärderna = anpassning av omgivande miljö och bemötande
 • Beteendet svårt att tolka och förstå
  • vårdpersonal bör erbjudas utbildning, handledning och samarbete
utl sande faktorer exempel
Utlösande faktorer, exempel
 • Främmande miljö
 • Smärta
 • Obstipation
 • Urinretention
 • Fraktur
 • Överträdelse av privat sfär
 • Ångest
 • Hemlängtan
god v rd
God vård
 • Personcentrerat – bevara identiteten
 • Bekräfta upplevelse av verkligheten
 • Ge tid i samtalet
 • Fråga en sak i taget
 • Var tydlig och använd kroppsspråk
 • Visa förståelse och lär känna individen
ropbeteende
Ropbeteende
 • Tolka och förstå orsak
  • smärta, psykisk sjukdom, över-/understimulering, personlighet
 • Sensorisk stimulering, ljusterapi, reminiscens, validation
 • Specifika studier saknas  Effekt??
vandringsbeteende
Vandringsbeteende
 • Orsaker – många och svåra att förstå
 • Metoder för att förebygga/förhindra
  • musikgrupper
  • promenader
  • träning i grupp
  • distraktion med aktivitet
  • passagelarm, rörelsesensorer
  • (fysiska begränsningsåtgärder) – oetiskt
specifika omv rdnads tg rder
Specifika omvårdnadsåtgärder
 • Vissa insatser tycks ge positiva effekter
  • lugn, ro, avslappning
   • i direkt anslutning till insatsen
   • långtidseffekter har inte utvärderats
   • studier välgjorda men heterogena
   • effekt av positiv uppmärksamhet?
 • Ej biverkningar eller negativa effekter
specifika omv rdnads tg rder forts
Specifika omvårdnadsåtgärder, forts.
 • Tillämpa kritiskt – individens behov och välbefinnande i fokus
multisensorisk stimulering
Multisensorisk stimulering
 • Stimulera primära sinnen  avslappning och förmåga att använda kvarvarande sensorisk och motorisk förmåga
  • ljuseffekter
  • taktil stimulering
  • meditativ musik
  • dofter (eteriska oljor)
 • Klinisk erfarenhet  effekt??
massage och ber ring
Massage och beröring
 • Förebygga/lindra ångest, oro, agitation, aggressivitet och depression
 • Klinisk erfarenhet  effekt
  • lugn, ro, välbefinnande, främja kontakt
reminiscens
Reminiscens
 • Stimulera gamla minnen & reflektioner
  • föremål, fotografier, musik
  • diskussion eller samtal, enskilt eller i grupp
 • Vetenskapliga studier  effekt
  • kognitiv förmåga
  • sinnesstämning
  • beteendesymtom
  • vårdare: minskad påfrestning, ökad kunskap
validation
Validation
 • Kommunikation grundad på empati
  • återställa självkänsla
  • minska ångest
  • förhindra tillbakadragande (”vegeterande”)
 • Effekt??
musik och v rdars ng
Musik och vårdarsång
 • Påverka miljön inom äldreboenden
  • positivt för patient OCH vårdare
  • lindra/förebygga agitation
 • Vetenskapliga studier – effekt
  • minskning av BPSD
djurterapi
Djurterapi
 • Lugnande inverkan
  • sänkning av blodtryck
  • ökning av oxytocin och prolaktin
 • Vetenskapliga studier – Effekt?
  • Enstaka, små studier  ej säkra slutsatser
farmakologisk behandling
Farmakologisk behandling
 • Starkt kliniskt behov  risk för överanvändning på oklara indikationer
 • Stor klinisk erfarenhet – få studier
 • Systematisk handläggning och tydlig dokumentation viktig!
  • observation, analys, åtgärd, utvärdering
antipsykotiska l kemedel
Antipsykotiska läkemedel
 • Väldokumenterad effekt vid schizofreni
 • Inom demensvård: minskning av beteendesymtom, MEN försämring av kognitiva och motoriska funktioner
antipsykotiska l kemedel forts
Antipsykotiska läkemedel, forts.
 • Första generationen
  • Högdosneuroleptika: klorpromazin, tioridazin
   • kraftigt sederande, antikolinerga biverkningar
  • Lågdosneuroleptika: haloperidol
   • extrapyramidala biverkningar
 • Ej aktuella inom demensvård
antipsykotiska l kemedel forts31
Antipsykotiska läkemedel, forts.
 • Andra generationen (”atypiska”)
  • risperidon, olanzapin, quetiapin
  • lägre risk för extrapyramidala biv.
  • dominerande biverkningar
   • risperidon: extrapyramidala symtom
   • olanzapin: sedation
   • quetiapin: sedation
  • olanzapin och quetiapin medför även viss kognitiv försämring
antipsykotiska l kemedel forts32
Antipsykotiska läkemedel, forts.
 • Ökad risk för cerebrovaskulära händelser och ökad totalmortalitet
 • Klasseffekt
  • visat för andra generationens neuroleptika, men gäller sannolikt även första generationen
antipsykotiska l kemedel forts33
Antipsykotiska läkemedel, forts.
 • Vanföreställningar/hallucinationer, aggressivitet
  • Risperidon – liten, statistiskt signifikant positiv effekt
  • Olanzapin – svagare evidens
  • Quetiapin – evidens saknas
  • Haloperidol – effekt i hög dos, men extrapyramidala biverkningar begränsar
 • Hög placeboeffekt
vriga l kemedel
Övriga läkemedel
 • Acetylkolinesterashämmare
 • Memantin
 • Antidepressiva läkemedel
 • Anxiolytika
 • Klometiazol
 • Pregabalin
 • Antiepileptika
acetylkolinesterash mmare
Acetylkolinesterashämmare
 • Ej rutinbehandling av BPSD
  • enstaka studier visat begränsad effekt
memantin
Memantin
 • Kan prövas vid otillräcklig effekt av icke-farmakologisk behandling
  • måttlig reduktion av agitation, aggressivitet
  • minskad risk för BPSD
  • få biverkningar
antidepressiva l kemedel
Antidepressiva läkemedel
 • SSRI förstahandsval vid depression
 • Ej TCA! – antikolinerga biv.
 • Citalopram / sertralin kan prövas vid irritabilitet och aggressivitet
  • vid otillräcklig effekt av icke-farmakologisk behandling
  • inte vid mani/hypomani
anxiolytika bensodiazepiner
Anxiolytika – bensodiazepiner
 • Kortverkande bensodiazepiner kan användas vid uttalad ångest och oro
 • Ej regelbunden användning
 • Biverkningar
  • ökad fallrisk, påverkan på kognitiva funktioner, paradoxala reaktioner t.ex. ökad agitation
  • beroende och utsättningsreaktioner
klometiazol
Klometiazol
 • Endast inom slutenvård i akuta situationer – under strikt kontroll
 • Biverkningar och risk för beroende
 • Beprövad erfarenhet, ej studier  godkänd indikation
  • sömnstörning samt agitations- och förvirringstillstånd inom geriatriken
pregabalin
Pregabalin
 • Rekommenderas inte
  • biverkningar
  • studier saknas
antiepileptika
Antiepileptika
 • Karbamazepin
  • rekommenderas inte
   • biverkningar, interaktioner, viss effekt, små studier
 • Valproat
  • rekommenderas inte
   • biverkningar, effekt som placebo, fåtal studier
 • Topiramat
  • rekommenderas inte
   • retrospektiv öppen studie
utv rdering
Utvärdering
 • Utvärdera effekten inom två veckor
  • utom SSRI som kräver flera veckors behandlingstid för positiv effekt
 • Regelbundet ställningstagande till utsättning/dosminskning
sammanfattande praktiska rekommendationer43
Sammanfattande praktiska rekommendationer
 • Utredning/kartläggning
  • symtom, tänkbara orsaker, utlösande moment, psykiska- eller kroppsliga sjukdomar
sammanfattande praktiska rekommendationer forts
Sammanfattande praktiska rekommendationer, forts.

2. Översyn av farmakologisk behandling

 • läkemedel med negativ effekt på CNS – UT
 • läkemedel för bättre kognitiv förmåga – IN
sammanfattande praktiska rekommendationer forts45
Sammanfattande praktiska rekommendationer, forts.

3. Optimerad vårdmiljö och bemötande

 • Tillfredsställ basala behov
  • mat, dryck, sömn, trygghet, aktivitet ,stimulans, skötsel av kroppsliga behov
 • Utbildning / information / handledning
  • till patient, anhöriga och andra vårdgivare
  • Coping-stöd för både patient och anhöriga
  • avlastning för anhörigvårdare
  • god miljö, tillräcklig personaltäthet, anhöriga
sammanfattande praktiska rekommendationer forts46
Sammanfattande praktiska rekommendationer, forts.

4. Ev. farmakologisk behandling

 • Depressiva symtom: SSRI
 • Irritabilitet, agitation, oro: ev. SSRI
 • Memantin ev. vid agitation, aggressivitet
 • Psykotiska symtom och aggressivitet som orsakar lidande för patienten och/eller potentiell fara för patient eller andra: ev. risperidon 1,5 mg/dag
  • restriktivt!
  • ökad risk för bl.a. stroke, och ökad dödlighet
sammanfattande praktiska rekommendationer forts47
Sammanfattande praktiska rekommendationer, forts.

4. Ev. farmakologisk behandling, forts.

 • Akut sedation: oxazepam kort tid under övervakning
 • Om dämpande läkemedel som neuroleptikaeller anxiolytika sätts in planeras i första hand en kort behandlingstid, med utvärdering av effekt och eventuella bieffekter inom två veckor
 • Ställningstagande till utsättning/dosminskning skall göras regelbundet