zakonsko nasljedno pravo l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAKONSKO NASLJEDNO PRAVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAKONSKO NASLJEDNO PRAVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

ZAKONSKO NASLJEDNO PRAVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

ZAKONSKO NASLJEDNO PRAVO. UVOD. Zakonsko nasljedno pravo je nasljeđivanje na temelju određenih činjenica koje propis predviđa kao osnove u slučaju kad iz određenih razloga nije moglo doći do oporučnoga nasljeđivanja Do zakonskoga nasljeđivanja dolazi:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ZAKONSKO NASLJEDNO PRAVO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
UVOD
 • Zakonsko nasljedno pravo je nasljeđivanje na temelju određenih činjenica koje propis predviđa kao osnove u slučaju kad iz određenih razloga nije moglo doći do oporučnoga nasljeđivanja
 • Do zakonskoga nasljeđivanja dolazi:
 • 1. kad iza ostavitelja nije ostala nikakva oporuka, ili je oporuka poništena, ili oporučitelj nije rasporedio oporukom cijelu imovinu,
 • 2. kad je oporučni nasljednik umro prije ostavitelja ili se odrekao nasljedstva ili je nedostojan
 • Činjenice koje se uvažavaju kao pretpostavke zakonskoga nasljeđivanja: - krvno srodstvo

- bračna veza (izvanbračna veza)

- posvojenje

krvno srodstvo
KRVNO SRODSTVO
 • Krvno je srodstvo odnos dviju ili više osoba povezanih podrijetlom, bilo da potječu jedna od druge ili od zajedničkoga pretka
 • Srodstvo po tazbini
 • Građansko srodstvo ili srodstvo po posvojenju
 • Duhovno srodstvo
 • Krvno srodstvo: bračno i izvanbračno
 • Izvanbračna djeca kao nasljednici – očinstvo mora biti utvrđeno bilo dobrovoljno bilo sudskim putem
 • Računanje krvnoga srodstva – razvrstavanje krvnih srodnika po linijama (lozama) i stupnjevima
 • Ravna loza – ushodna (pretci – ascendenti: otac, majka; djed, baka; pradjed, prabaka; šukundjed, šukunbaka itd.)
 • Ravna loza – nishodna (potomci – descendenti: sin, kćerka; unuk, unuka; praunuk, praunuka; šukununuk, šukununuka itd.)
 • Stupanj srodstva – koliko poroda toliko stupnjeva (quot generationes tot gradus)
 • Pobočna loza – punokrvni srodnici (germani); polukrvni (consanguinei; uterini)
posvojenje gra ansko srodstvo
POSVOJENJE – građansko srodstvo
 • Posvojenjem prestaju međusobna prava i dužnosti posvojenika i njegovih krvnih srodnika jer su posvojenik i njegovi srodnici izašli iz obitelji kojojs u do tada pripadali, a ušli su u posvojiteljevu obitelj u kojoj su dobili status kao da je posvojenik posvojiteljevo dijete
bra na veza
BRAČNA VEZA
 • Bračni drug se s ostaviteljem mora nalaziti u valjanom braku u trenutku ostaviteljeve smrti.
 • Do nasljeđivanja neće doći ako je ostavitelj još za života podnio tužbu za razvod, poništaj ili sporazumni zahtjev za razvod braka za koje se nakon njegove smrti utvrdi da su osnovani; ako je brak bio proglašen nepostojećim ili je poništen nakon ostaviteljeve smrti iz uzroka za čije postojanje je znao ili je morao znati nadživjeli bračni drug; ako je zajednica života bračnog druga i ostavitelja trajno prestala krivnjom nadživojelog bračnog druga ili u sporazumu s ostaviteljem.
izvanbra na veza
IZVANBRAČNA VEZA
 • Pretpostavke:
 • a) izvanbračna zajednica s ostaviteljem je bila zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca
 • b) trajala je “dulje vrijeme” (3 godine ili kraće, ako je u njoj rođeno zajedničko dijete)
 • c) u pogledu te zajednice bile su ispunjene sve pretpostavke koje bi trebale biti ispunjene i da bi brak tih osoba bio valjan
zakonski nasljednici
ZAKONSKI NASLJEDNICI
 • POTOMCI
 • BRAČNI DRUG
 • POSVOJENICI I NJIHOVI POTOMCI
 • RODITELJI (POSVOJITELJI)
 • BRAĆA I SESTRE I NJIHOVI POTOMCI
 • DJEDOVI I BAKE I NJIHOVI POTOMCI
 • OSTALI PRETCI U RAVNOJ LOZI (PRADJEDOVI I PRABAKE, ŠUKUNDJEDOVI I ŠUKUNBAKE ITD.)
 • IZVANBRAČNI DRUG (PREMA PRETPOSTAVKAMA IZ OBITELJSKOGA ZAKONA- Izvanbračna zajednica je neformalna životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja je trajala najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete)
parentele
PARENTELE
 • Parentela je skup krvnih srodnika koji čini rodonačelnik sa svojim potomcima
 • Temelji se isključivo na krvnom srodstvu
 • Parentelarno-linearni sustav i parentelarno-graduelni sustav
 • I. parentela: ostaviteljevi potomci (rodonačelnik – ostavitelj)
 • II. parentela: ostaviteljevi roditelji i njihovi potomci (rodonačelnici: ostaviteljevi roditelji)
 • III. parentela: bake i djedovi po majčinoj i očevoj liniji i njihovi potomci (rodonačelnici: bake i djedovi)
 • IV. parentela: prabake i pradjedovi i njihovi potomci (rodonačelnici: prabake i pradjedovi)
 • V. parentela: šukunbake i šukundjedovi i njihovi potomci (rodonačelnici: šukunbake i šukundjedovi)
 • U II. parenteli postoji majčina i očeva loza, a u III. i daljnjima loze se dijele na grane (npr. bakina i djedova grana)
nasljedni redovi
NASLJEDNI REDOVI
 • Prvi nasljedni red: ostaviteljevi potomci, posvojenici i njihovi potomci i bračni drug (ostavinu dijele na jednake dijelove)
 • Drugi nasljedni red: ostaviteljevi roditelji i bračni drug (1/2 roditeljima, ½ bračnom drugu); braća i sestre i njihovi potomci nasljeđuju samo iznimno u slučaju kada nema bračnoga druga kao nasljednika
 • Treći nasljedni red: ostaviteljevi djedovi i bake i njihovi potomci (1/4 svakom djedu i baki)
 • Četvrti nasljedni red: pradjedovi i prabake (1/8 svakom pradjedu i prabaki)
 • Peti nasljedni red: šukundjedovi i šukunbake (1/16 svakom šukundjedu i šukunbaki)
 • Daljnji nasljedni redovi: ostali pretci u ravnoj lozi
 • Između pojedinih nasljednih redova vrijedi pravilo da bliži nasljedni red isključuje dalji (izuzetak - bračni drug)
 • Nasljednici prvenstveno ovlašteni da naslijede
odnos izme u svakog pojedinog nasljednog reda
ODNOS IZMEĐU SVAKOG POJEDINOG NASLJEDNOG REDA
 • Postoje posebna načela zakonskog nasljeđivanja koja rješavaju konkurenciju unutar svakog pojedinog nasljednog reda:
 • 1. načelo isključivosti – prednost pri nasljeđivanju
 • 2. nečelo reprezentacije – predstavljanja
 • 3. načelo akrescencije – priraštaja
 • 4. načelo jednakosti nasljedničkih dijelova
na elo isklju ivosti prednosti pri naslje ivanju
NAČELO ISKLJUČIVOSTI (PREDNOSTI PRI NASLJEĐIVANJU)
 • Norme objektivnog nasljednog prava određuju koji od potencijalnih nasljendika u svakom pojedinom od nasljednih redova imaju pri nasljeđivanju prednost pred ostalima iz tog reda; također i koliki im je nasljedni dio namijenjen
 • Nasljednici bližeg nasljednog reda isključuju iz nasljedstva osobe daljnjeg nasljednog reda.
na elo reprezentacije predstavljanja
NAČELO REPREZENTACIJE (PREDSTAVLJANJA)
 • Načelo reprezentacije znači da pretka koji je umro prije ostavitelja predstavlja njegov živi potomak
 • Po ovom načelu nasljeđuju isključivo potomci određenih nasljednika
 • Razlozi zbog kojih nasljednik neće naslijediti: - smrt prije ostavitelja, - nedostojnost, - nesposobnost, - odricanje od nasljedstva samo u svoje ime
 • Ovo načelo nije ograničeno u prva tri nasljedna reda, dok je u četvrtom i daljnjim nasljednim redovima isključeno
 • Potomci mogu naslijediti samo ako predak ne postane nasljednik
 • Nasljednici koji naslijede po načelu reprezentacije nasljeđuju po vlastitom pravu (iure proprio), a ne po pravu svoga pretka (alieno iure)
 • Načelo reprezentacije ima prednost u odnosu na načelo priraštaja (akrescencije)
na elo akrescencije prira taja
NAČELO AKRESCENCIJE (PRIRAŠTAJA)
 • Primjenjuje se samo kada nije moguće primijeniti načelo reprezentacije
 • Zasniva se na jednakosti kvalitete srodstva
 • Kada jedan nasljednik ne želi ili ne može naslijediti njegov dio prirasta razmjerno (u jednakim dijelovima) nasljednim dijelovima ostalih nasljednika istoga stupnja i iste kvalitete srodstva
 • Primjenjuje se u svim nasljednim redovima
 • NAČELO PRIJENOSA (TRANSMISIJE)
 • Načelo prijenosa znači da potomak koji je umro poslije ostavitelja sam postaje nasljednikom i svoje pravo prenosi na svoje nasljednike
 • Dolazi do izražaja kada nasljedstvo ostane očuvano i u cijelosti se prenosi na nasljednikove nasljednike (npr. nedugo poslije ostavitelja umre i nasljednik pa naslijeđeni dio ostane očuvan)
jednakost nasljedni kih dijelove
JEDNAKOST NASLJEDNIČKIH DIJELOVE
 • Ako nije što posebno određeno djeluje načelo jednakosti dijelova – svim onim zakonskim nasljednicima istog ostavitelja koji ga nasljeđuju na temelju jednakih činjenica, pripadaju jednaki dijelovi nasljednog prava.
 • Dakle, sva ostaviteljeva djeca nasljeđuju jednake dijelove ostavine, također i svi njegovi unuci od istog umrlog djeteta itd.
naslje ivanje u prvom nasljednom redu
NASLJEĐIVANJE U PRVOM NASLJEDNOM REDU
 • U ovom nasljednom redu nasljeđuju ostaviteljevi potomci, posvojenici, bračni / izvanbračni drug. Dijele ostavinu na jednake dijelove.
 • Ako je bračni / izvanbračni drug jedini nasljednik u prvom nasljednom redu, neće sam naslijediti cijelu ostavinu nego nasljeđuje s nasljednicima drugog nasljednog reda
 • Sam će naslijediti jedino ako postoje ostali nasljednici prvog nasljednog reda, no oni su se odrekli svog nasljednog prava (npr. potomci se odreknu – sve nasljeđuje majka)
naslje ivanje u drugom nasljednom redu
NASLJEĐIVANJE U DRUGOM NASLJEDNOM REDU
 • U ovom nasljednom redu nasljeđuju ostaviteljevi roditelji / posvojitelji, braća i sestre te njihovi potomci. Ponekada i bračni / izvanbračni drug.
 • Ako u ovom nasljednom redu nasljeđuje bračni / izvanbračni drug – dio roditelja koji neće ili ne mogu naslijediti prirasta bračnom / izvanbračnom drugu koji isključuje ostaviteljevu braću i sestre. Naše pravo, dakle, favorizira bračnog / izvanbračnog druga u ovakvoj situaciji.
 • Ako ostavitelj nije imao bračnog / izvanbračnog druga – dio roditelja koji neće ili ne mogu naslijediti primjenom načela reprezentacije prelazi na braću i sestre ostavitelja
naslje ivanje u tre em nasljednom redu
NASLJEĐIVANJE U TREĆEM NASLJEDNOM REDU
 • U ovom nasljednom redu nasljeđuju ostaviteljeve bake i djedovi (iz majčine i očeve loze) i njihovi potomci.
 • ½ nasljeđuju baka i djed očeve loze, a drugu ½ baka i djed majčine loze (svatko od njih nasljeđuje ¼ ostavine).
 • Dolazi do primjene načela reprezentacije (npr. djeda koji je umro nasljeđuju njegovi potomci, ako ih nema nasljeđuje baka. Ako nema ni nje, taj dio ostavine nasljeđuju baka i djed iz druge loze...)
naslje ivanje u etvrtom i daljnjim nasljednim redovima
NASLJEĐIVANJE U ČETVRTOM I DALJNJIM NASLJEDNIM REDOVIMA
 • U ovim nasljednim redovima nasljeđuju samo preci – rodonačelnici parentela ostaviteljevih srodnika, no ne i njihovi potomci kao što je to slučaj u prethodnim nasljednim redovima.
 • Npr. u četvrtom nasljednom redu ½ nasljeđuju prabake i pradjedovi iz očeve, drugu ½ prabake i predjedovi iz majčine loze.
 • Ako svi od njih nasljeđuju, svatko nasljeđuje 1/8 ostavine...
 • Ako nema nikoga ni u četvrtom ili nekom daljnjem nasljednom redu, ostavina je ošasna i sveopći sljednik ostavitelja postaje jednica lokalne samouprave (općina, grad).