pravo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

PRAVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

PRAVO. Profesor: prof . d r iur. Marija Kostić Asistent: mr Sofija Vukićević E-mail: mkostic@singidunum.ac.rs. Cilj i ishod predmeta. Sadržaj predmeta. Literatura. Osnovi prava sa elementima privrednog prava , Vukićević, S., Kostić, M., Vukićević, S. Univerzitet Singidunum ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRAVO' - xenon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pravo
PRAVO

Profesor:prof. dr iur. Marija Kostić

Asistent: mr Sofija Vukićević

E-mail: mkostic@singidunum.ac.rs

literatura
Literatura

Osnovi prava sa elementima privrednog prava, Vukićević, S., Kostić, M., Vukićević, S.

Univerzitet Singidunum,

Beograd,

2013.

redovno i aktivno prisustvo nastavi
Redovno i aktivno prisustvo nastavi
 • Prisustvo i aktivnost nastavi su obavezni i boduju se do 10 poena.
 • Aktivnosti studenata (rad na času, učešće u diskusijama, domaći zadaci-eseji, projektni radovi i sl.) će biti evidentirane i uračunate prilikom ukupnog bodovanja prisustva.
kolokvijum i

Kolokvijumi

U formi testa koji sadrži 30 pitanja. Svaki tačan odgovor može doneti maksimalno 1 bod.

Broj bodova na kolokvijumu (maksimum 30 bodova):

Položen kolokvijum: od 17 do 30 bodova.

Uslovno položen kolokvijum: od 11 do 16 bodova. Student ima pravo da se pojavi na dodatnom usmenom/pismenom polaganju u cilju sticanja dodatnih bodova, do maksimalnih 17 bodova.

Nepoložen kolokvijum: od 0 do 16 bodova. Student ima pravo da izađe na novo polaganje zajedno sa kolokvijumom II i u terminu popravnog kolokvijuma.

Poeni sa kolokvijuma se sabiraju i ulaze u ukupan broj poena ostvarenih u okviru predispitnih obaveza, a važe u toku jedne školske godine.

Gradivo za kolokvijum I: I, II, II, IV, V tematska jedinica iz sadržaja predmeta.

Gradivo za kolokvijum II: VII, VIII, IX, X, XI tematska jedinica iz sadržaja predmeta.

zavr ni ispit
Završni ispit
 • U formi elektronskog testa, eventualno pisanog eseja. Mogućnost dodatnog usmenog ispitivanja.
 • Student je obavezan u ispitnom roku da prijavi ispit i izađe na polaganje završnog ispita (treći deo gradiva).
 • Student koji kroz predispitne obaveze nije položio I i/ili II kolokvijum, u ispitnom roku mora polagati integralno završni deo i preostali deo gradiva.
 • Tematske oblasti za III deo gradiva:
  • Ugovori poslovnog prava
  • Rešavanje poslovno-pravnih sporova
  • Hartije od vrednosti
projektni radovi
Projektni radovi
 • PROJEKTNI (SEMINARSKI) RAD:
  • PISANA FORMA I USMENA PREZENTACIJA (uz pomoć Power Point prezentacije).
  • TEME se određuju prema nastavnim jedinicama i prema interesovanju studenta.
  • SVRHA izrade seminarskog rada:

-student se uči načinu pristupanja relevantnoj literaturi i njenom odabiru;

-student se uči kreativnim naučno - istraživačkim tehnikama;

-student ovladava metodologijom strukturisanja i veštinom javnog prezentovanja stručnog rada;

-vrši misaone i tehničke pripreme za buduće pisanje diplomskog rada.

 • ANALIZA (NOVINSKOG, STRUČNOG) ČLANKA: cilj ove predispitne aktivnosti je da se kod studenata razvije kultura i navika redovnog praćenja relevantnih dešavanja u društvenom, ekonomskom i političkom životu užeg (nacionalnog) i šireg (regionalnog i međunarodnog) okruženja, kao i sposobnost komparacije i tumačenja predočenih informacija.
 • STUDIJA SLUČAJA
broj poena i ocena
Broj poena i ocena
 • Broj poena se prevodi na skalu ocena prema sledećoj šemi:

do 50 poena – ocena 5, nedovoljan;

51-60 poena – ocena 6;

61-70 poena – ocena 7;

71-80 poena – ocena 8;

81-90 poena – ocena 9;

91-100 poena – ocena 10

 • Student je obavezan da 51 bod ostvari isključivo prilikom provere znanja (kolokvijumu i završni deo gradiva). Ostali bodovi stečeni na vannastavnim aktivnostima (prisustvo, projekti rad, i sl.) uračunavaju se nakon što student ispuni ovaj uslov.