aldersdiskriminering i norge 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2013. Aldersdiskriminering i Norge 2013. Innledning om likeverd Historisk tilbakeblikk Aldersdiskriminering i arbeidslivet Aldersdiskriminering på andre samfunnsområder. Oslo, 11. oktober 2013 Adv. Erik Råd Herlofsen ( erh@raeder.no ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2013' - oihane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aldersdiskriminering i norge 2013

ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2013

Aldersdiskriminering i Norge/678381

aldersdiskriminering i norge 20131
Aldersdiskriminering i Norge 2013
 • Innledning om likeverd
 • Historisk tilbakeblikk
 • Aldersdiskriminering i arbeidslivet
 • Aldersdiskriminering på andre
 • samfunnsområder

Oslo, 11. oktober 2013

Adv. Erik Råd Herlofsen

(erh@raeder.no)

fn s menneskerettighetserkl ring
FN’s menneskerettighetserklæring

Artikkel 7.

 • Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.
   • 10. desember 1948
 • FN’s resolusjon 46/91 – Prinsipper for eldre
slide4

Grunnloven § 110 c

  • Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneske-rettighederne
 • Menneskerettsloven viser til de viktigste konvensjonene og presiserer at disse går foran norsk lov (1999)
likebehandlingsreglene
Likebehandlingsreglene

Grunnloven § 110

Internasjonale

konvensjoner

EU-direktiver

& EØS-avtalen

Grunnleggende saklighetsnorm

Diskrimineringsloven

om seksuell orientering

Grunnleggende saklighetsnorm

Diskriminerings- og

tilgjengelighetsloven

Diskrimineringsloven

Menneskerettigheter

Tilleggsprotokoll nr. 12

Likestillingsloven

Arbeidsmiljøloven

reasonable and objective
«Reasonable and objective»

Forskjellsbehandling som har et saklig formål, er nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, er ikke diskriminering i rettslig forstand.

diskriminering definisjon
Diskriminering – Definisjon
 • «Handlinger, praksis eller ytringer som virker eller kan virke begrensende på personers livsutfoldelse, redusere livskvaliteten, begrense muligheter og føre til at noen personer eller grupper får en dårligere stilling i samfunnet enn andre.»
 • «Ulik behandling av like tilfeller.»
  • NOU 2009:14 s. 37
historisk tilbakeblikk cicero r 106 43 f kr
Historisk tilbakeblikkCicero – (År 106 – 43 f.kr.)

Det er vanlig å påstå at alderdommen gjør oss uskikket til arbeid. Å si noe slikt, mener den gamle Cato, er like dumt som å påstå at en styrmann ikke gjør nytte for seg under seilasen "fordi han ikke klatrer opp i mastene, ikke løper omkring hit og dit på dekk eller pumper vann, men bare sitter stille akterut med hånden på rorkulten". Hans virksomhet forutsetter jo beregnende klokskap, og det er en egenskap som alderdommen gir langt mer av enn ungdomsårene. Klokskap og beregning er nødvendig i alle ledende stillinger, like meget for den som skal passe en jordeiendom som for statsmannen og hærføreren

aldersgrenseloven 1917 70 65 r
Aldersgrenseloven 1917 – 70/65 år

Enhver vet jo, at det ikke er aarenesantal, der avgjør, om man er arbeidsdygtig eller ikke. Ser man paapensionslisterne vil man se, at mange er over 80 aar, naar de melder sig til pension, enkelte endog 90 aar.

Peder Rinde

Stortingsdebatten i 1917

forventet levetid
Forventet levetid

Ved fødsel Ved fylte 60

 • 1916 – 1920 M: 54,5 M: 76,67

K: 57,67 K: 77,69

 • 2011 M: 79,00 M: 82,16

K: 83,45 K: 85.52

 • Kilde SSB
slide17

Grunnloven § 110

  • Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe seg Udkomme ved sit Arbeide.
aldersdiskriminering i arbeidslivet
Aldersdiskriminering i arbeidslivet

Direkte og indirekte diskriminering på grunn av alder er forbudt, jf. aml § 13-1

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles…på grunn av alder, jf. aml § 13-3 (2)

slide19

Vi ønsker ingen forgubbing i LO

Arve Bakke om 62 års grensen

Ut med 62-åringene

Spark de gamle

E24

senior skvist ut av politijobb
Senior skvist ut av politijobb

Erfarne politifolk får ikke jobbe etter fylte 60 år, selv om de vil.

kr sand brannvesen mars 2008

Vi søker brannkonstabel:

 • - Alder, 20 – 26 år. Den begrensende aldersgruppe som søkes skyldes at vi pga ingen ”turn-over” blant mannskapene og de strenge fysiske krav som stilles, er nødt til å ta inn yngre folk for å hindre forgubbing i systemet og ende opp med for mange ansatte som ikke klarer de helsemessige krav som stilles.
Kr.sand brannvesen mars 2008
tre ulike aldersgrenser
Tre ulike aldersgrenser
 • Særaldersgrenser
  • Aldersgrenseloven (70, 65, 60, 57…)
 • Bedriftsfastsatte aldersgrenser (67, 65…)
 • 70 års-grensen (62 for sjøfolk)
  • Bortfall av stillingsvern
bedriftsfastsatte aldersgrenser
Bedriftsfastsatte aldersgrenser

Nødvendig for å oppnå et saklig formål

Ikke uforholdsmessig inngripende

Konsekvent praktisert

Allment kjent blant de ansatte

Direkte overgang til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning

Rt. 2011 s. 964

helikopter dommen
Helikopter-dommen

Tariffestet aldersgrense på 60 år

Sertifikatgrensen er 65 år

Ikke nødvendig og forholdsmessig

Sosiale hensyn vektlagt, behov for å gjøre nytte

for seg, bruke ferdigheter

Rt. 2012 s. 219

slide27

Dersom oppsigelse ikke foreligger innen 10 dager, vil arbeidsgiver iverksette en oppsigelsesprosess»

«Medarbeidere leder ønsker å beholde kan tilbys ett års vikariat på samme vilkår. Vikariatet kan ved behov forlenges med inntil ett år om gangen frem til du blir 70 år»

hvor st r vi i forhold til aldersgrenser i arbeidslivet
Hvor står vi i forhold til aldersgrenser i arbeidslivet?
 • 70 års grensen er juridisk «uangripelig»
  • Til politisk vurdering
  • Sjømannslovens 62 års grense er foreslått hevet til 70 år
 • Bedriftsfastsatte aldersgrenser er under press
  • Nordre Vestfold tingrett
  • Politiske uttalelser
 • Særaldersgrenser
  • Til vurdering
  • P.t. ikke rettspraksis
utenfor arbeidslivet

NOU 2009:14

Tilleggsprotokoll nr. 12

Sverige 1. januar 2013

Utenfor arbeidslivet
slide30

BANKGIGANTEN CITIBANK:

- Eldre nektes kredittkort

«Man vet ikke hvor lenge man lever når man har fylt 75 år,» sier Citibank

varer og tjenester

Øvre aldersgrenser for lån og kredittkort

 • Øvre aldersgrenser for leie av bil
 • Økte gebyrer for manuelle tjenester
 • Øvre aldersgrenser for mobilabonnement
 • Øvre aldersgrenser for bensinkort
 • Øvre aldersgrenser/økte priser for forsikringstjenester
  • Reiseforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Helseforsikring
Varer og tjenester
slide33

Bjarne vil ikke bry nattevakten: – Jeg har ofte sittet og grått på badet

GRUE (TV 2):Èn nattevakt har ansvaret for 32 beboere i omsorgsboligene i Grue kommune. Pleierne har varslet om situasjonen, men ordføreren sier han aldri har hørt om det

begrensninger i yrkesut velse

Inndragning av fastlegehjemmel ved fylte 70 år

 • Inndragning av eldre fiskeres fangstkvoter
 • Inndragning av støtte til eldre bønder
 • Begrensninger i stipend og forskningsmidler til eldre forskere (70 år)
 • Bortfall av sykepenger, arbeidsavklaringspenger (67 år)
 • Bortfall av yrkesskadeforsikring (70 år)
 • Bortfall av bostyreroppdrag ved fylte 62 år
Begrensninger i yrkesutøvelse
generelle begrensninger

Øvre aldersgrenser for tilgang i enkelte borettslag

 • Øvre aldersgrenser for deltakelse i samfunnet
  • Meddommere
  • Blodgivere
  • Transportreiser/fritidsreiser
  • Studier
  • Stønad til invalidebil
  • Sertifikater, legeattester
  • Øvre aldersgrenser på restauranter/nattklubber
  • Øvre aldersgrenser på ulike kundearrangementer
Generelle begrensninger
oppsummering

Bør vi ha et generelt forbud mot aldersdiskriminering?

  • Andre land har tatt standpunkt
  • Bør man akseptere forskjellsbehandling basert på fødselsdato?
 • Trenger vi øvre aldersgrenser?
  • Verdig avgang?
  • Fremme yngres deltakelse?
  • Bidra til ansettelse av eldre?
 • Hva er konsekvensene ved opphevelse av aldersgrenser?
Oppsummering
anbefaling

Øvre aldersgrenser bør oppheves

 • Aldersdiskriminering bør forbys også utenfor arbeidslivet
Anbefaling:
likestilling i storebrand anno 1913
Likestilling i Storebrand anno 1913
 • ...Fram har mange damer i sin tjeneste. Min erfaring om disse er, at de ikke er saa utholdende som mandlige kontorister og derfor trenger permission utover den ordinære ferie. Naar selskapets erfaring er saadan, har det ikke vovet at gaa til det experiment at ha gifte kvinder i sin tjeneste.
 • Disse, der foruten sin kontorgjerning også vil faa sit hjem at tænke paa og ordne med, maa forutsættes at kunne komme til at faa behov for end yderligere permission, og det har direktionen av hensynet til arbeidet ikke turdet utsætte seg for....
     • Brev til Landskvindestemmeretsforeningen 17.11.13