Download
klorparafinanalyse i norge n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klorparafinanalyse i Norge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klorparafinanalyse i Norge

Klorparafinanalyse i Norge

104 Views Download Presentation
Download Presentation

Klorparafinanalyse i Norge

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Klorparafinanalyse i Norge Utviklet ved Eurofins’ laboratorium i Bergen • Tilby Klorparafiner i bygningsmaterialer som er tilpasset behovet i Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall: • Raske svar • Rimelig • Over eller under grensen • Kvalitetsikret

  2. Klorparafiner i Bygningsmaterialer • Tilsetningsstoff (mykgjører) i bl.a. fugemasse • Dannes med klorering av hydrokarboner • Gir et stort antall isomerer • Produksjon av klorparafiner styres med kloreringsgrad og kjedelengde for å få ønsket teknisk blanding • 6 tekniske blandinger som er benyttet: • MCCP 51,5%, 55,5% og 63% • SCCP 42%, 52% og 57%

  3. ECD-Kromatogram(SCCP:C10- C13 vs MCCP:C14-C17)

  4. ECD-KromatogramSCCP (C10-C13)

  5. ECD-KromatogramMCCP (C14-C17)

  6. Metode utvikling • - Litteratur benyttet i metodeutvikling: • ChlorinatedParafines (J. de Boer, 2010), • Artikkel i EnvironmentalPollution, 163 (2012)142-148 ; Nilsson, Bengtsson, Kylin • Parallellanalyser er gjort i utviklingen med akkrediterte eksterne laboratorier i Tyskland.Disse benytter GC-NCI-MS. • Svært viktig trinn er nedmalingstrinnet av materialet. Vi bruker kryogenknusing som gir fint pulver /støv. Stor overflate og optimal ekstraksjon under opparbeidelsen. • Endelig validering mot ekstern lab ga <10% avvik på 4 av 4 prøver. • Valideringsrapport er under utarbeidelse for å bestemme måleusikkerhet ned mot LOQ.Akkrediteringer da nestemål.

  7. Utfordringer med GC-ECD • Største feilkilde er å treffe med bestemmelse av riktig standard: • sccp 51,5%, 55,5%, 63%, mccp 42%, 52%, 57%; • ECD kan ikke bestemme forskjell på sccp og mccp, må bestemme som en sum • LOQ på 1 gram prøve : ca 50mg/kg, OK for fugemasse men ikke bra nok for miljøprøver. Fordel med ECD detektor: • Enklere i drift og vedlikehold enn NCI-MS som brukes for miljøprøver. • Billigere å kjøpe inn ved kapasitetsproblemer • Svært god universell respons på alle klorerte forbindelser. • Kan detektere tydelig PCB profil om det ikke er klorparafin i prøven.

  8. Erfaringer/utfordringer • Prøver som består av flere materialtyper – ikke gunstig eller anbefalt! • Uvant rapportering for noen: Påvist når innholdet overstiger 2 500 mg/kg

  9. HASTE ANALYSER:Klorparafin analyse i Norge • Kode: MX506 • Kan utføres på 2-3 døgn • Eurofins Environment Testing Norway AS • (Standard levering 14 dager) • 5 gram materiale • Vi kontakter kunde ved evt behov for PCB analyse av materiale • Kontakt: • Joakim Skovly Ada Jønsson • Tlf: 94504242 94 50 42 90 • Bergen@eurofins.nomiljo@eurofins.no