Kpp i norge
Download
1 / 20

KPP i Norge - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

KPP i Norge. DRG-forum Høstkonferanse 7.nov 2014 Kjell Solstad. KPP. Fra inntektsmodell til kostnad per pasient. 29.5.2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KPP i Norge ' - leighton-ace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kpp i norge
KPP i Norge

 • DRG-forum Høstkonferanse 7.nov 2014

 • Kjell Solstad


Kpp i norge
KPP

Fra inntektsmodell til kostnad per pasient

29.5.2012

MANGELFULLE SYSTEMER. Det er av den grunn viktig å ha økonomisystemer som er tilrettelagt for innføring av KPP, og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har instruert de regionale helseforetakene om å innføre nasjonale økonomiløsninger. Men dette prosjektet strandet av ulike årsaker.

Statsråden bør snarest påpeke overfor helsedirektøren at direktoratet ikke har gjort jobben sin – og si at han må få prosessen på skinner igjen. Og hun må meddele alle regionale helseforetak om at dette er en viktig sak de må prioritere


Kpp i norge
KPP

Sykehusene får ikke dekket kostnader

Dagens innsatsstyrte finansiering av sykehusene dekker sjelden de reelle kostnadene ved pasientbehandling. Det viser undersøkelser seniorrådgiver VinodMishra ved Rikshospitalet har gjort.

Lars HoffJournalist En artikkel fra Universitetet i Oslo (2008)

Ikke samsvar mellom økonomi og aktivitet

Bedre kostnadsdata nødvendig

Avvik mellom ISF-refusjon og reell kostnad


Kpp i norge
KPP

Dagsavisen

Innføring av kostnad per pasient (KPP) gir bedre data og styring

Publisert 7 juni 2012

Helseministeren har satset mye på innføringen av Kostnad per pasient (KPP) og Helsedirektoratet fikk i oppdrag å gjennomføre dette nasjonale prosjektet.

Kostnad per pasient – OUS/Rikshospitalets tilnærming

OUS/Rikshospitalets arbeid med en KPP-modell startet i 2004

Prosjektgruppens vurdering og anbefaling

Prosjektgruppen er av en oppfatning av den valgte tilnærmingen gjennom KPP-modellen fra OUS/Rikshospitalet gir en god dokumentasjon for kostnadsnivået ved Rikshospitalet.


Kpp i norge
KPP

KPP (Kostnad Per Patient)

fungerar utmärkt i vårdens vardag

Myelomvårdprogram i Västra Götaland – ett illustrativt exempel

SAMMANFATTAT

Vid utarbetande och införande av vårdprogram är det viktigt att ha kunskap om programmets ekonomiska konsekvenser.

Metoden KPP (Kostnad Per Patient) ger bra underlag för att kostnadsberäkna t ex införandet av ett nytt vårdprogram.

En uppföljning visar att KPP-metoden inte bara ger bra underlag för förändringar i en verksamhet, utan också för kontinuerlig uppföljning och uppdatering. KPP-informationen lagras i en databas och är lätt tillgänglig


Foretaksprotokollen 7 jan 2014 om kpp
Foretaksprotokollen (7.jan 2014) om KPP

 • Bedre og mer presis informasjon om KPP vil være et viktig verktøy for å analysere medisinsk praksis og kvalitet, for styring på ulike nivåer i helsetjenesten, og for sammenlikning mellom ulike organisatoriske enheter.

 • Målsettingen er at KPP skal være implementert som gjennomgående kvalitets- og styringsverktøy for alle helseforetak innen 1. januar 2017.


Oppdraget
Oppdraget

 • Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å utarbeide en felles strategi med leveranser og milepæler som er nødvendig for å sikre implementering av KPP i alle helseforetak i tråd med tidsplanen

 • Helsedirektoratet skal trekkes med i arbeidet


Litt historikk pilotprosjektet 2008 2010
Litt historikk!Pilotprosjektet 2008-2010

 • Helsedirektoratet utarbeidet et forslag til nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering i 2008

  • Basert blant annet på SINTEF-rapport levert 2006 til HOD

 • Pilotprosjekt ved 6 helseforetak

 • Egen rapport fra arbeidet i 2010

  • Nasjonal spesifikasjon for KPP-regnskap-Pilotering i utvalgte helseforetak (IS-1852)


Spesifikasjonen helsedirektoratet
Spesifikasjonen Helsedirektoratet

 • Nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering 2012

  • Begreper og metoder

 • Formål:

  • Tilby en nasjonal mal for bygging av KPP-modeller, som kan gjøre det enklere for helseforetakene å komme i gang, og bidra til at KPP-modeller tas i bruk for virksomhetsstyring i helseforetak og regionale helseforetak

  • Sikre lik praksis i beregningen av behandlingskostnader på tvers av helseforetak. Likhet er en forutsetning for at KPP-modeller i helseforetakene resulterer i nasjonalt sammenlignbare data

  • Legge til rette for at kostnadsvektene i ISF-ordningen kan beregnes med grunnlag i KPP-data

 • Spesifikasjonen er en revidert utgave av spesifikasjonen som ble pilotert 2008-2010


Arbeidsgruppe nedsatt
Arbeidsgruppe nedsatt

Representanter i arbeidsgruppen:

HMN har hatt ansvaret for å lede dette arbeidet

Første møte 22.04.2014


Prosess i hvert rhf
Prosess i hvert RHF

 • Styringsgruppe: Nasjonale økonomidirektør-møtet

  • Godkjente mandat for arbeidet (vedlagt rapporten)

  • Ønske om å utvide styringsgruppen til å omfatte både økonomi- og fagdirektørmøtet nasjonalt

 • Prosess på utkast til notat i alle RHF (juni 2014)

 • Behandlet i nasjonalt AD-møte 25.8.2014

 • Leverte notat til HOD 1. septemberTilr ding fra arbeidsgruppen 1
Tilråding fra arbeidsgruppen (1)

Somatisk sektor velges i første fase, men arbeid knyttet til psykisk helsevern og rusbehandling må inn i en planleggingsfase i løpet av perioden

Helsedirektoratets spesifikasjon, med en presisering knyttet til registrering av personellressurser under operasjon, foreslås benyttet som utgangspunkt for KPP-modeller

RHF-ene oppretter følgende arbeidsgrupper som skal utarbeide eller drøfte:

Prinsipper for fordeling av felleskostnader i lys av gjeldende praksis (HV)

Hvordan knytte legemidler og implantater til pasient (HN)

Risikovurdering – KPP har ikke fått gjennomslag i Norge så langt (HSØ)

Representanter fra HF-ene og Helsedirektoratet tas med i arbeidet

Overordnede prinsipper og avgrensninger utformes nasjonalt, men det etableres lokale implementeringsprosjekter for hvert RHF innenfor rammen av de nasjonale føringene. Hvert enkelt RHF er derfor ansvarlig for implementering av løsningene i egen region


Tilr ding fra arbeidsgruppen 2
Tilråding fra arbeidsgruppen (2)

 • Det utarbeides regionale prosjektplaner med milepæler for gjennomføring. Disse skal foreligge innen utgangen av oktober 2014.

 • Arbeidsgruppen foreslår at Helsedirektoratet får ansvaret for:

  • Fortsatt vedlikehold og utvikling av dagens spesifikasjon for somatisk sektor

  • Utvikling av spesifikasjoner for implementering av KPP i psykisk helsevern og rusbehandling

  • Plan for etablering av en nasjonal KPP-database – planarbeidet starter i løpet av implementeringsperioden

  • RHF-ene tas med i dette arbeidet

 • Den nasjonale arbeidsgruppen foreslås videreført ut implementerings-perioden. Arbeidsgruppen kan med fordel utvides med representanter fra medisin- og helsefagsiden i RHF-ene


Nytte av kpp 1
Nytte av KPP (1)

 • Nytteverdien øker desto mer KPP-data reflekterer den reelle ressursbruken og dermed behandlingskostnader per pasient

 • Det er særlig i grensesnittet mellom ressursdata og medisinske data på pasientnivå at nyttepotensialet ligger

  • Åpner for å se både klinisk praksis og resultat i sammenheng med ressursbruk og kostnader for hver enkelt pasientkontakt

 • Benchmarking, pasientforløp og kvalitet

  • Benchmarke på pasientgrupper

  • Bidra i utviklingen av pasientforløp


Nytte av kpp 2
Nytte av KPP (2)

 • KPP som analyseverktøy

  • Kvalitet og praksisvariasjoner vs kostnader og ressursbruk

  • Vurdere nye eller endring i behandlingsmåter (mini metodevurdering)

 • KPP som grunnlag for finansieringsordninger

  • Beregning av kostnadsvekter

  • Logikk og oppbygging av DRG-systemet

  • Utvikle tilsvarende systemer innen rusbehandling og psykisk helsevern

 • KPP og virksomhetsstyring

  • Selve byggingen av KPP-modeller vil i seg selv være nyttig i forhold til å skaffe systematisk kunnskap om sammenheng mellom økonomiske forhold og medisinske beslutninger

  • Vi overskuer ikke alle anvendelsesmuligheter før vi har etablert detteHelsedirektoratets rolle
Helsedirektoratets rolle

 • Skal benytte KPP-data som grunnlag for beregning av kostnadsvekter til ISF-ordningen (godkjenningsordning for dette behovet)

 • Skal benytte KPP-data som basis for videreutvikling av DRG-logikk og eventuelle klassifikasjonssystemer for psykisk helsevern og rusbehandling

 • Foreslår at Helsedirektoratet lager planer for etablering av KPP-database

 • Foreslår at Helsedirektoratet fortsatt har ansvar for vedlikehold og utvikling av spesifikasjonen for somatisk sektor og nye spesifikasjoner


Prosess og veien videre
Prosess og veien videre

Så langt:

 • Hver region har hatt en prosess på dette

 • Godkjent på nasjonale AD-møtet 25.august

 • Levert HOD 1. sept

  Fremover (?):

 • Hver region prosjektplaner i løpet av oktober 2014

 • Direktoratet får i oppdrag å lage spesifikasjoner for PHV og TSB

 • Direktoratet får i oppdrag å lage plan for nasjonal database

 • Videreføring av nasjonal arbeidsgruppe (koordinering og avgrensning metodespørsmål)

 • Etablering av tre arbeidsgrupper

  • Felleskostnader

  • Medikamenter og implantater per pasient – hvordan?

  • Risiko-vurdering

 • 2014-2017 Etablering av KPP innen hver region


Organisering av prosjekt
Organisering av prosjekt

Styringsgruppe regionalt økodir-møte

Regional prosjektgruppe inkludert helsedirektoratet Levere strateginotat med metodiske føringer og milepælsplan

Helsedirektoratet ansvar for mottak av data til KV-arbeidet

HMN intern prosjektgrp

HN intern prosjektgrp

HV intern prosjektgrp

HSØ intern prosjektgrp

Hvert RHF ansvarlig for egne HF-prosjekter

Regionale planer beskrevet innen utgangen av oktober 2014