Mo nosti erpania truktur lnych fondov v oblasti cestovn ho ruchu
Download
1 / 36

Možnosti čerpania štrukturálnych fondov v oblasti cestovného ruchu - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Možnosti čerpania štrukturálnych fondov v oblasti cestovného ruchu. Operačné programy: - Regionálny operačný program - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Možnosti čerpania štrukturálnych fondov v oblasti cestovného ruchu' - nuwa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mo nosti erpania truktur lnych fondov v oblasti cestovn ho ruchu

Možnosti čerpania štrukturálnych fondov v oblasti cestovného ruchu

Operačné programy:

- Regionálny operačný program

- Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

- Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká

republika 2007 – 2013

- Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika

2007 – 2013

- Program rozvoja vidieka

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o


Region lny opera n program rop
Regionálny operačný program (ROP)

Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu (CR)

Opatrenie 3.2 podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu


Regionálny operačný program

(ROP)

Riadiacim orgánom (RO) je :MVaRR SR

Sprostredkovateľské orgány (SORO) sú:

Samosprávne kraje - NUTS III

v rámcinasledovných tematických oblastí podpory v rámci ROP:

 • infraštruktúra turizmu

 • regenerácia sídiel

 • regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov


Region lny opera n program rop1
Regionálny operačný program(ROP)

 • Skupiny oprávnených aktivít:

 • investičné aktivity(komplementárne s aktivitami OP KaHR)

 • 3.2.1 podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu

 • 3.2.2 vytváranie a podpora existujúcich TIK

 • b) neinvestičné aktivity

 • 3.2.3 podpora aktivít zameraných na propagáciu regiónov a

 • kľúčových foriem CR

 • 3.2.4 podpora budovania partnerstiev

 • 3.2.5 podpora ucelenej ponuky produktov CR


Region lny opera n program rop2
Regionálny operačný program (ROP)

Limity uvedené v tabuľke sú relevantné len pre investičné aktivity.

Obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia TIK, nevyhnutne

súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT (max. do výšky 70%

z celkového objemu stavebných prác)

Pre neinvestičné aktivity z tabuľky je oprávnené len VO


Region lny opera n program rop3
Regionálny operačný program (ROP)

Limity oprávnených výdavkov:

 • investičné min. 5mil, max. 50mil. SKK

 • neinvestičné min. 1mil, max. 15mil. SKK

  (v presnosti na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania)

  Benchmark:

 • 500 -1.000 Sk/návštevník

 • 3.000 – 5.000 Sk/os./deň

  Doba realizácie projektu:

  max. 20 kalendárnych mesiacov


Region lny opera n program rop4
Regionálny operačný program (ROP)

Oprávnení prijímatelia:

Subjekty verejnej správy

1. Obec (póly rastu)

2. VÚC

3. Obec, prípadne VÚC majúce aktívne zmluvné partnerstvo s inými obcami

Spoluúčasť: 5%

Oprávnené územie:

- územia s medzinárodným a národným významom

- územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný regiónOpera n program konkurencieschopnos a hospod rsky rast opkah
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKaH)

Prioritná os: 3 - Cestovný ruch

Opatrenia: 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom

ruchu

3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného

ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska


Opera n program konkurencieschopnos a hospod rsky rast opkah1
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKaH)

Riadiacim orgánom (RO) je :

Ministerstvo hospodárstva SR

Sprostredkovateľský orgán (SORO) je:

Slovenská agentúra pre cestovný ruchu – SACR


3 1 podpora podnikate sk ch aktiv t v cestovnom ruchu
3.1 Podpora podnikateľských aktivít (OPKaH)v cestovnom ruchu

Skupiny oprávnených aktivít:

3.1.1 podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR

3.1.2 výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR

3.1.3 vytváranie nových atrakcií v regiónoch

3.1.4 podpora obnovy pamiatkových území, tematických kultúrnych trás a rekonštrukcia kultúrnych a historických objektov a zariadení so zámerom ich využitia na účely CR

3.1.5 podpora manažmentu voľného času

3.1.6 podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod.,

3.1.7 ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia


3 1 podpora podnikate sk ch aktiv t v cestovnom ruchu1
3.1 Podpora podnikateľských aktivít (OPKaH)v cestovnom ruchu

Limity oprávnených výdavkov:

a) schéma štátnej pomoci: min. 60.000,- EUR

max. 6.000.000,- EUR

b) schéma de minimis: min. 20.000,- EUR

max. 200.000,- EUR

Doba realizácie projektu:

a) 36 mesiacov

b) 24 mesiacov


3 1 podpora podnikate sk ch aktiv t v cestovnom ruchu2
3.1 Podpora podnikateľských aktivít (OPKaH)v cestovnom ruchu

Oprávnení prijímatelia:

sú fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2

ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR –

mikro, malí a strední podnikatelia (MSP)

Výška NFP:

 • západoslovenský kraj 40%

 • stredoslovenský kraj 50%

 • východoslovenský kraj 50%


3 2 rozvoj informa n ch slu ieb cestovn ho ruchu prezent cie regi nov a slovenska
3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska

Skupiny oprávnených aktivít:

3.2.1 rozvoj informačných služieb cestovného ruchu - pokračovania v tvorbe Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu, zber informácií do NUTIS-u TIK-mi, vytváranie a činnosť turisticko-informačných kancelárií a pod.,

3.2.2 tvorba informačných a prezentačných materiálov, účasť na propagačných a prezentačných aktivitách cestovného ruchu, podpora prezentácie SR v zahraničí ako atraktívnej turistickej destinácie, a pod.


3 2 rozvoj informa n ch slu ieb cestovn ho ruchu prezent cie regi nov a slovenska1
3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska

Minimálna a maximálna doba realizácie projektu:

Doba realizácie projektu v rámci opatrenia zodpovedá dobe

implementácie Operačného programu Konkurencieschopnosť

a hospodársky rast, t.j. od 28.11.2007 do 31.12.2015.

Minimálna a maximálna výška NFP na projekt:

Výška NFP na projekt realizovaný v rámci opatrenia zodpovedá

celkovej alokácii finančných prostriedkov na opatrenie.

Oprávnený prijímateľ: SACR

Výška NFP: 100%


Opera n program cezhrani nej spolupr ce slovensk republika esk republika 2007 2013
Operačný program cezhraničnej spolupráce prezentácie regiónov a SlovenskaSlovenská republika - Česká republika2007 – 2013

Prioritná os I: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho

rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Oblasť podpory: I.5 Rozvoj cezhraničného turizmu

I.6 Fond mikroprojektov


Opera n program cezhrani nej spolupr ce slovensk republika esk republika 2007 20131
Operačný program cezhraničnej spolupráce prezentácie regiónov a SlovenskaSlovenská republika - Česká republika2007 – 2013

Riadiacim orgánom (RO) je : MVaRR SR

Pri koordinácii relevantných aktivít programu v ČR pomáha RO orgánu Národný orgán, ktorým bolo ustanovené Ministerstvo pre miestny rozvoj.

Spoločný technický sekretariát : je zriadený

v Bratislave v rámci RO pri Ministerstve výstavby

a regionálneho rozvoja


Opera n program cezhrani nej spolupr ce slovensk republika esk republika 2007 20132
Operačný program cezhraničnej spolupráce prezentácie regiónov a SlovenskaSlovenská republika - Česká republika2007 – 2013

Oprávnené regióny SR:

Trnavský kraj,

Trenčiansky kraj,

Žilinský kraj

Oprávnené regióny ČR:

Juhomoravský kraj

Moravskosliezsky kraj,

Zlínsky kraj


I 5 rozvoj cezhrani n ho turizmu
I.5 Rozvoj cezhraničného turizmu prezentácie regiónov a Slovenska

Indikatívny zoznam aktivít:

a) rozvoj a rekonštrukcia infraštruktúry turizmu (budovanie novej a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry, najmä v oblasti dopravy);

b) sprístupnenie objektov a atraktivít turizmu tradičnou i interaktívnou formou;

c) vytváranie spoločných informačných systémov turizmu prihraničného regiónu;

d) rekonštrukcia historických, kultúrnych, technických a prírodných objektov v prospech rozvoja turizmu;

e) tvorba a prepojovanie služieb/marketingu z oblasti cestovného ruchu (napr. rodinné pasy);

f) spoločná propagácia regiónu na významných regionálnych veľtrhoch cestovného ruchu (formou spoločných stánkov, propagačných materiálov, spoločných prezentácií, a pod.);

g) spracovanie a implementácia spoločných rozvojových stratégií pre oblasť turizmu;


I 5 rozvoj cezhrani n ho turizmu1
I.5 Rozvoj cezhraničného turizmu prezentácie regiónov a Slovenska

Indikatívny zoznam aktivít:

h) školenia a tréningy pracovníkov v oblasti turizmu s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb;

i) rekonštrukcia a budovanie miestnych turistických chodníkov, cyklotrás, jazdeckých ciest (hipoturistika), tematických chodníkov, vodných ciest vrátane sprievodných dopravných zariadení;

j)vytvorenie väčšej ponuky služieb spĺňajúcich kritériá ekoturistiky;

k) podpora rozšírenia koordinovanej turistickej činnosti v prírodne chránených (resp. chránených krajinných oblastiach) oblastiach a v ich blízkosti;

l)podpora prepojovania rekreačného cestovného ruchu s aktívnou turistikou v prírode, zavádzanie nových trendov (lanové centrá, lezecké steny, a pod.) a vytváranie inovatívnych produktov cestovného ruchu;

m) príprava spoločných rozvojových štúdií a štúdií rozvoja cestovného ruchu


I 5 rozvoj cezhrani n ho turizmu2
I.5 Rozvoj cezhraničného turizmu prezentácie regiónov a Slovenska

Doba realizácie projektu:

max. 36 mesiacov

Spoluúčasť:5%


I 5 rozvoj cezhrani n ho turizmu3
I.5 Rozvoj cezhraničného turizmu prezentácie regiónov a Slovenska

Oprávnení žiadatelia – Slovenská republika:

1. Štát (Slovenská republika) resp. organizačná zložka štátu

2. Územná samospráva (a jej organizačné zložky)a) samosprávny kraj b) obec c) mestská časť d) združenie obcí

3. Príspevkové a rozpočtové organizácie a) štátu b) samosprávneho kraja c) obec d) mestskej časti

4. Komory - záujmová samospráva a) Slovenská obchodná a priemyselná komora b) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

5. Školy – základné, stredné školy a učilištia, osobitné školy, súkromné a cirkevné školy

6. Verejné, štátne a súkromné vysoké školy

7. Neinvestičný fond

8. Nezisková organizácia

9. Záujmové združenie právnických osôb


I 5 rozvoj cezhrani n ho turizmu4
I.5 Rozvoj cezhraničného turizmu prezentácie regiónov a Slovenska

Oprávnení žiadatelia – Slovenská republika:

10. Občianske združenie

11. Nadácia

12. Cirkvi a náboženské spoločnosti

13. Štátny podnik

14. Akciová spoločnosť s 80 % podielom verejnoprávnych osôb

15. Spoločnosť s ručením obmedzeným s 80 % podielom verejnoprávnych osôb

16. SAV

17. Slovenská televízia

18. Slovenský rozhlas

19. Matica Slovenská a jej organizačné zložky s právnou subjektivitou

20. Európske združenie územnej spolupráce

21. Slovenský červený kríž


I 6 fond mikroprojektov
I.6 Fond mikroprojektov prezentácie regiónov a Slovenska

Správca Fondu mikroprojektov:

SR - Trenčiansky samosprávny kraj

ČR - Region Bílé Karpaty

Finančné limity podpory mikroprojektov:

z prostriedkov ERDF sú v rozmedzí od 3 do 20 tis. €, pričom celkové oprávnené náklady mikroprojektu môžu byť max. do 40 tis. €.


I 6 fond mikroprojektov1
I.6 Fond mikroprojektov prezentácie regiónov a Slovenska

Indikatívny zoznam aktivít:

Cestovný ruch: Fond bude poskytovať zdroje pre rad aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu – vypracovanie štúdií, plánovanie, opatrenia zamerané na posilnenie inštitúcií, rozvoj kvalitnej a prírodu nepoškodzujúcej turistiky (vrátane agro-turistiky), návrh a zavedenie nových turistických produktov vytvárajúcich trvalé pracovné miesta, špecifické školenia malých a stredných podnikateľov a súvisiace

programy pre rozvoj ľudských zdrojov


I 6 fond mikroprojektov2
I.6 Fond mikroprojektov prezentácie regiónov a Slovenska

Doba realizácie projektu:

max. 24 mesiacov

Spoluúčasť:5%

Oprávnené územie:

ako pri oblasti podpory I.5

Oprávnení žiadatelia – Slovenská republika:

ako pri oblasti podpory I.5


Program cezhrani nej spolupr ce po sko slovensk republika 2007 2013
Program cezhraničnej spolupráce prezentácie regiónov a SlovenskaPoľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

Prioritná os II:Sociálny a ekonomický rozvoj

Oblasť podpory: II.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti

turizmu

Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)


Program cezhrani nej spolupr ce po sko slovensk republika 2007 20131
Program cezhraničnej spolupráce prezentácie regiónov a SlovenskaPoľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

Riadiacim orgánom (RO) je : Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky so sídlom vo Varšave.

Info body : - Žilinský samosprávny kraj

- Prešovský samosprávny kraj


Program cezhrani nej spolupr ce po sko slovensk republika 2007 20132
Program cezhraničnej spolupráce prezentácie regiónov a SlovenskaPoľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

Oprávnené regióny PL:

NUTS III (subregióny):

 • bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski a 

  NUTS IV (okresy):

 • oświęcimski (subregión krakowsko-tarnowski – NUTS III),

 • pszczyński (subregión centrálny śląski (sliezsky) – NUTS III),

 • rzeszowski a  Rzeszów grodzki (subregión rzeszowsko-tarnobrzeski).

  Oprávnené regióny SR:

  Žilinský kraj

  Prešovský kraj


Ii 1 rozvoj cezhrani nej spolupr ce v oblasti turizmu
II.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu prezentácie regiónov a Slovenska

Druhy aktivít:

a) podpora investícií do turistickej infraštruktúry cezhraničnej oblasti,

b) modernizácia a zlepšenie kvality systému zdravotnej starostlivosti (urobiť súčasné zdravotnícke zariadenia atraktívnymi aj pre turistov, napr. využitím kúpeľov, termálnych, horúcich a soľných prameňov)

c) podpora turistických výhod v cezhraničnej oblasti a aj mimo oprávneného územia, napr. prostredníctvom zriadenia turistických info bodov,

d) podpora agroturizmu,

e) spolupráca medzi organizáciami, vrátane rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi komorami a turistickými strediskami,


Ii 1 rozvoj cezhrani nej spolupr ce v oblasti turizmu1
II.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu prezentácie regiónov a Slovenska

Druhy aktivít:

f) výstavba a modernizácia turistických chodníkov a ciest vhodných na jazdu na koňoch, lyžiarskych tratí a ďalších ciest a chodníkov za účelom rozvoja turizmu s možnosťou využiť turistický potenciál tejto cezhraničnej oblasti,

g) podpora cezhraničnej spolupráce (napr. príprava publikácií, internetových stránok, brožúrok, letákov, katalógov),

h) organizovanie spoločného turizmu a cezhraničných kultúrnych aktivít v prihraničnej oblasti,

i) rozvoj nových a podpora existujúcich regionálnych produktov,

j) rozvoj a zavedenie spoločných elektronických služieb,

k) podpora spoločného záchranného systému, týkajúca sa tzv. „mäkkých“ projektov


Ii 1 rozvoj cezhrani nej spolupr ce v oblasti turizmu2
II.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu prezentácie regiónov a Slovenska

Doba realizácie projektu:

max. 36 mesiacov

Spoluúčasť:5%

Program odporúča, aby:

· veľkosť projektu bola v priemere 2 mil. EUR (príspevok ERDF),

· projekty miestnych komunitných iniciatív v rámci priority 3 môžu byť z hľadiska rozpočtu menšie, od 5 do 50 tis. EUR (príspevok ERDF),


Ii 1 rozvoj cezhrani nej spolupr ce v oblasti turizmu3
II.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu prezentácie regiónov a Slovenska

Indikatívni príjmatelia:

- samosprávne jednotky, ich odbory a asociácie,

- štátne administratívne jednotky založené štátom alebo samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb,

- neziskové mimovládne organizácie,

- Európske zoskupenia územnej spolupráce.


Aktu lne v zvy cestovn ruch
Aktuálne výzvy - cestovný ruch prezentácie regiónov a Slovenska

ROP, Opatrenie 3.2 - momentálne neprebieha žiadna výzva

OP KaHR, Opatrenie 3.1 - momentálne neprebieha žiadna výzva

OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, Oblasť podpory 1.5 a 1.6 - momentálne neprebieha žiadna výzva

OP cezhraničnej spolupráce Poľsko -SR 2007 – 2013, Oblasť podpory 2.1 a os 3.- momentálne neprebieha žiadna výzva

PRV, Opatrenie 3.1 - momentálne neprebieha žiadna výzva

Opatrenie 3.2 - momentálne neprebieha žiadna výzva


Harmonogram v ziev v oblasti cestovn ho ruchu na rok 2009
Harmonogram výziev v oblasti cestovného ruchu na rok 2009 prezentácie regiónov a Slovenska

ROP,október 2009, Opatrenie 3.2 infraštruktúra cestovného ruchu Indikatívna alokácia 65 176 471,- EUR

OP KaHR, 25.05.2009, Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu: Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci deminimis), Indikatívna alokácia 8 000 000,- EUR

OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, v oblasti podpory I.5 je alokácia vyčerpaná, fond mikroprojektov niekedy ku koncu r. 2009

OP cezhraničnej spolupráce Poľsko -SR 2007 – 2013, plán v júni 2009

PRV,- momentálne nemá zverejnený harmonogram výziev na rok 2009


Ďakujeme za pozornosť. prezentácie regiónov a Slovenska

Rozvojová agentúra

Žilinského samosprávneho kraja, n.o.

Komenského 48, 010 01 Žilina

Tel: 041/5032 400 – 403

E-mail: [email protected]


ad