Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ivana Novoselec i Helga Bubanović Devčić PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ivana Novoselec i Helga Bubanović Devčić

Ivana Novoselec i Helga Bubanović Devčić

120 Views Download Presentation
Download Presentation

Ivana Novoselec i Helga Bubanović Devčić

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ivana Novoselec i Helga Bubanović Devčić MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA KROZ PRETPRISTUPNE I STRUKTURNE FONDOVE 2012.-2013. ZA PREDSTAVNIKE PRIVATNOG SEKTORA

 2. Plan izlaganja

 3. Trenutni okvir za korištenje pretpristupnih fondova i mogućnosti za poduzetnike Operativni programa za regionalnu konkurentnost; Operativni program za ljudske potencijale; IPARD

 4. Pretpristupni fondovi EU • Pretpristupni fondovi namijenjeni su pomoći zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU u političkim, gospodarskim i institucionalnim reformama potrebnim za ulazak u EU • U njima sudjeluju i zemlje potencijalne kandidatkinje dok ostalim slabije razvijenim zemljama (npr. uključenim u Politiku za susjedstvo) EU namjenjuje razvojnu pomoć • I sami pretpristupni fondovi razvili su se iz razvojne pomoći Mađarskoj i Poljskoj nakon pada komunizma (PHARE - Pologne et Hongrie - Aide á Restructuration Economique), no već u prvoj polovici 90-tih preusmjeravaju se ka pripremama za pristupanje Uniji

 5. Kronologija dostupnosti fondova EU u RH 10/2001 Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Privremeni sporazum CARDS (2000.-2004./2006.) FP 2000.-2006. Europsko partnerstvo s Hrvatskom 04/2004 Programi Zajednice Odluka Vijeća kojom Hrvatska postaje zemlja kandidat 06/2004 10/2004 Pretpristupna strategija za Hrvatsku PHARE/ISPA/SAPARD (2005./2006.) Otvaranje pregovora 10/2005 Pret-pristupno partnerstvo 02/2006 IPA (od 2007.) FP 2007.-2013. Članstvo u EU Strukturni fondovi Kohezijski fond Fondovi za poljoprivredu i ribarstvo

 6. Sredstva dostupna RH iz pretpristupnih fondova 2001: 60 milijuna € 2002: 59 milijuna € 2003: 62 milijuna € 2004: 81 milijuna € UKUPNO: 262 milijuna € (CARDS) Phare 2005: 87 milijuna € 2006: 80 milijuna € UKUPNO: 167 milijuna € 2005: 25 milijuna € 2006: 35 milijuna € UKUPNO: 60 milijuna € ISPA SAPARD 2006: 25 milijuna € 2007: 141,2 milijuna € 2008: 146 milijuna € 2009: 151,2 milijuna € 2010: 153,5 milijuna € 2011: 156,5 milijuna € UKUPNO: 784,4 milijuna € IPA

 7. Iskorištenost sredstava (IZVJEŠĆE VLADE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2010.)

 8. IPA - Integrirani instrument pretpristupne pomoći • Integrirani pretpristupni instrument za pomoć zemljama kandidatkinjama za ulazak u EU (Hrvatska, Turska, Makedonija) i potencijalnim zemljama kandidatima (Zapadni Balkan) • Zamjenjuje Phare, ISPA-u, SAPARD i pretpristupne instrumente koji su bili namijenjeni Turskoj, kao i CARDS instrument • Financijska alokacija (2007.–13.) predložena od EK: oko 50 milijardi eura za sve zemlje za sedmogodišnje razdoblje

 9. “Vježba” za strukturne fondove • Izravno priprema zemlje kandidate za korištenje strukturnih fondova EU • decentralizirani sustav upravljanja • pojačani sustav evaluacije programa • veća uloga resornih tijela • višegodišnje programiranje mjera i sredstava, prema EU praksi • Operativni programi • Okvir za usklađenost strategija (“National Strategic Reference Framework”) • tematska i prostorna koncentracija • partnerstvo

 10. Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija Prekogranična suradnja Regionalni razvoj Razvoj ljudskih resursa Ruralni razvoj Dostupne svim IPA zemljama Samo za zemlje kandidatkinje (priprema za strukturne i poljoprivredne fondove EU) Komponente IPA programa za Hrvatsku

 11. IPA - alokacije 2007 2008 2009 2010 1 Pomoć u tranziciji i jačanju institucija 47,6 45,4 45,6 39,5 2 Prekogranična suradnja 9,7 14,7 15,9 16,2 Regionalni razvoj 3 44,6 47,6 49,7 56,8 Razvoj ljudskih potencijala 4 11,1 12,7 14,2 15,7 5 Ruralni razvoj 25,5 25,6 25,8 26,0 UKUPNO 138,5 146,0 151,2 154,2 Uključuju i obavezno sufinanciranje (I-IV, EU daje 75%, kod V 50%)

 12. Komponenta I:Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija • Nastavak PHARE programa • pomoć u pripremama za pristupanje u EU: • Pomoć u ispunjavanju političkih kriterija • Pomoć u ispunjavanju mjerila koja su preduvjet otvaranju pregovora po pojedinim poglavljima • Nema višegodišnjih operativnih programa – samo godišnji paket projekata (Plan aktivnosti) • NEMA MOGUĆNOSTI ZA PODUZETNIKE

 13. Komponenta II – Prekogranična suradnja • IPA programi prekogranične suradnje sa zemljama potencijalnim kandidatkinjama • Program Hrvatska - Bosna i Hercegovina • Program Hrvatska – Srbija • Program Hrvatska – Crna Gora • IPA programi prekogranične suradnje sa zemljama članicama: • Program Slovenija – Hrvatska • Program Mađarska – Hrvatska • Program Jadranske prekogranične suradnje (poduzetnici!) • Transnacionalni programi: SEES i Mediteran

 14. Jadranska prekogranična suradnja: prioriteti, mjere i način provedbe

 15. Jadranska prekogranična suradnja: mogućnosti i najave • Prvi natječaj zatvoren u studenom 2009., odobreno 32 projekta u vrijednosti od 75 M€ • Drugi natječaj očekuje se u drugoj polovici 2011. • Prihvatljivi korisnici s pograničnog područja s Italijom • SURADNJA S TALIJANSKIM PARTNERIMA • Web: www.adriaticipacbc.org

 16. Komponenta III: Regionalni razvoj • 3 operativna programa koji pripremaju Hrvatsku za korištenje Strukturnih fondova: • OP Regionalna konkurentnost - priprema za ERDF • OP Zaštita okoliša • OP Promet Priprema za Kohezijski fond

 17. Operativni program za regionalnu konkurentnost • Cilj: Povećati konkurentnost i uravnotežiti regionalni razvoj kroz promicanje malog i srednjeg poduzetništva, istraživanja i tehnološkog napretka, razvoja informacijskog društva istovremeno poboljšavajući socijalne i gospodarske uvjete u područjima s razvojnim teškoćama • Alokacija 2007.-2009: 47,1 mil € (EU 75%) • Alokacija 2010: 56,8 mi l€ (EU 85%) • Alokacija 2011: 58,2 mil € (EU 85%) • Operativna struktura: • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP), • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ), • Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (MRRŠVG), • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) - ugovaranje

 18. Regionalna konkurentnost – prioriteti i mjere

 19. Regionalna konkurentnost – prioriteti i mjere

 20. Regionalna konkurentnost – mogućnosti i najave • Indirektna podrška MSP (kroz projekt tehničke pomoći „Promocija i pružanje savjetodavnih usluga MSP” Osiguranje poslovnih savjetodavnih usluga za 200 MSP (fokus na proizvodna poduzeća) s područja 10 slabije razvijenih županija u područjima: • Kontrole kvalitete • Marketing i razvoj proizvoda (prilagodba potrebama tržišta) • Proizvodnja, poslovno planiranje i pronalaženje izvora financiranja

 21. Regionalna konkurentnost – mogućnosti i najave • 2 poziva MSP za pružanje savjetodavnih usluga (travanj 2011., srpanj 2011.) • Pružanje usluga: svibanj-rujan; rujan-prosinac – direktan rad s konzultantima odabranim od strane MINGORP-a

 22. Regionalna konkurentnost – mogućnosti i najave • Indirektna podrška MSP (kroz projekt tehničke pomoći „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja”: jačanje kapaciteta poduzetnika u usavršavanju elektroničkog poslovanja (unaprjeđenje korištenja e-poslovni i e-komercijalnih mogućnosti) • treninzi za poduzetnike u lokalnim centrima za poduzetništvo

 23. Regionalna konkurentnost – mogućnosti i najave • Program dodjele bespovratne pomoći MSP • Direktna pomoć MSP (dodjela bespovratnih sredstava) • Proizvodna poduzeća • Naglasak na energetskoj učinkovitosti i eko standardima u proizvodnim procesima; povećanju kvalitete proizvoda i usluga; jačanju kapaciteta za osiguranje kvalitete • Natječaj: drugi kvartal 2011.

 24. Komponenta IV: Operativni program za razvoj ljudskih potencijala • Cilj: Povećanje broja novih i kvalitetnijih radnih mjesta. I neposrednije, privući i zadržati više ljudi u zaposlenosti povećavajući ulaganja u ljudski kapital, jačajući socijalno uključivanje i promičući prilagodljivost trgovačkih društava i radnika • Alokacija 2007.-2009: 45 mil € (EU: 75%) • Operativna struktura: • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP), • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOS), • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (MZSS), • Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) i • Agencija za strukovno obrazovanje (ASO).

 25. Razvoj ljudskih potencijala– prioriteti i mjere

 26. Razvoj ljudskih potencijala– prioriteti i mjere

 27. Razvoj ljudskih potencijala: najave i mogućnosti Natječaji koji su najavljeni za 2011. , a koje će objaviti Hrvatski zavod za zapošljavanje (www.hzz.hr/dfc) • Lokalna partnerstva za zapošljavanje, objava: 3. kvartal 2011 • Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom u tržište rada, 3. kvartal 2011 • Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina, 2. kvartal 2011 • Širenje mreže socijalnih usluga, 2. kvartal 2011 • Poboljšanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih visoko obrazovanih osoba, 3. kvartal 2011 • Institucije i tvrtke u privatnom vlasništvu su prihvatljivi prijavitelji/partneri • Max EU sufinanciranje do 95%

 28. Razvoj ljudskih potencijala: najave i mogućnosti Natječaji koji su najavljeni za 2011. , a koje će objaviti Agencija za strukovno obrazovanje (www.aso.hr) • Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada - program dodjele bespovratnih sredstava, objava 1. kvartal 2011 • Integracija marginaliziranih skupina u regularni obrazovni sustav, objava 2. kvartal 2011 • Prihvatljivi partneri: tvrtke (mala i srednjapoduzeća koja djeluju na lokalnoj i regionalnoj razini • Max EU sufinanciranje do 95%

 29. Komponenta V: IPARD programPlan za poljoprivredu i ruralni razvitak • Ciljevi: • Uvođenje i provedba dijela pravne stečevine EU koji se tiče Zajedničke poljoprivredne politike i drugih sličnih politika • Rješenje prioriteta i specifičnih problema održive prilagodbe poljoprivrednih sektora i ruralnih područja RH • Alokacija 2007. – 2009: 76,9 mil € (EU: 50%) • Upravljačka struktura: • Upravna direkcija: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR); • Agencija za plaćanje: IPARD Agencija (Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi u okviru MPRRR-a)

 30. IPARD– prioriteti i mjere

 31. IPARD– prioriteti i mjere

 32. IPARD – mogućnosti i najave • Provedeni natječaji (3) za mjeru 101. „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice“ i mjeru 103. „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“, odobreno 28 projekata u vrijednosti od 115 mil HRK, pri čemu je vrijednost potpora 58,7mil HRK (prema izvješću Agencije za plaćanje u poljoprivredi)

 33. IPARD – mogućnosti i najave • Mjera 101, 103, 301 i 302 – periodično ponavljanje natječaja tijekom 2011 (otvaranje natječaja otprilike svaka 2 do 3 mjeseca po završetku prethodnog)

 34. Programi zajednice • Programi dostupni svim članicama i “pridruženim zemljama” • Provedba zajedničkih politika EU • Povezivanje zemalja članica na promicanju zajedničkih vrijednosti • Framework Programme 7 (FP7) – Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj • Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - Okvirni program za konkurentnost i inovacije

 35. CIP • Prvi Okvirni program za Konkurentost i inovacije -“Competitiveness and Innovation framework Programme(CIP) je integrirani i koherenti odgovor na revidirane ciljeve Lisabonske strategije • Program je određen za vremensko razdoblje 2007-2013 i ima proračun od oko 3,6 milijardi EUR-a što predstavlja 60% povećanje u godišnjoj alokaciji na aktivnosti vezane uz konkurentnost i inovacije do 2013. u usporedbi sa 2006.g Tri specifična programa CIP-a su : • Poduzetništvo i inovacije • Program potpore politici informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT Policy Support Programme) • Inteligentna energija u Europi Eko-inovacije su transferzalna tema cijelog programa

 36. CIP Indikativni proračun u milionima Eura za period 2007 - 2013: • Poduzetništvo i inovacije: 2,1 • Eko-Inovacije 0,4 • Financijski Instrumenti 1,1 • Program potpore politici informacijske i komunikacijske tehnologije -ICT Policy Support Programme: 0,72 • Inteligentna energija Europa: 0,72 • TOTAL: 3,6

 37. CIP • Program za poduzetništvo i inovacije (EIP) posebno je usmjeren na slijedeće ciljeve: • Olakšavanje pristupa financijama za pokretanje i rast malih i srednjih poduzeća te poticanje ulaganja u inovativne aktivnosti • Stvaranje okoline pogodne za suradnju malih i srednjih poduzeća, posebice u područjuprekogranične suradnje • Promicanje svih oblika inovacija u poduzećima.

 38. CIP • (Generalno) rokovi za prijavu – godišnje dva puta – prvi kvartal i zadnji kvartal u godini • Eko inovacije za 2011. godinu objavit će se 28. travnja i biti će otvoren za prijave do 8. rujna 2011 • SURADNJA S PARTNERIMA IZ EU i drugih prihvatljivih zemalja • Odluke donose relevantne službe EK

 39. Okvir za korištenje sredstava po ulasku u Europsku uniju: EU Kohezijska politika i njezini instrumenti (strukturni fondovi i kohezijski fond

 40. Proračun EU • Godišnji proračun EU iznosi oko 140 milijardi eura • Troši se na politike EU, i to u sljedećim proporcijama: • Kohezijska politika i jačanje konkurentnosti (45%) • Prirodni resursi: poljoprivredna politika, ruralni razvoj, ribarstvo zaštita okoliša (42%) • Vanjska politika, uključujući pretpristupne fonodove (6%) • Drugo,uključujući administrativne troškove (6%) • Državljanstvo, sigurnost, pravosuđe (1%) • Politike i fondove planiraju se za sedmogodišnja proračunska razdoblja • 2007. - 2013; 2014. – 2020.

 41. Regionalna ili kohezijska politika EU • Kohezijska politika sastavni je dio Povelja EU od donošenja Jedinstvenog europskog dokumenta 1986. • U financijskom razdoblju 2007.-2013. iznosi 308 milijardi EUR od 864,3 milijardi EUR ukupnog proračuna EU i financijski je najznačajnija politika EU • Izgrađena je na nastojanju da se smanje ekonomske razlike među regijama u EU redistribucijom proračunskih sredstava ponajviše za razvoj regija koje zaostaju • Reforma politike 2007 – pokušaj da se kohezijsku politiku stavi u službu Lisabonske strategije (inovacija, rast, zapošljavanje) i učini polugom gospodarskog rasta cijele EU: novi naglasak na jačanju konkuretnosti • Uz to, promiču se ciljevi Geteborške strategije (održivi razvoj)

 42. Strukturni fondovi EU- instrument kohezijske politike • 3 cilja europske kohezijske politike: • Konvergencija • Regionalna konkurentnost i zapošljavanje • Europska teritorijalna suradnja • KONVERGENCIJA – obuhvaća slabije razvijene regije • Rast i zapošljavanje kroz jačanje: • Kvalitetnih investicija u fizički i ljudski kapital • Razvoja inovacija i društva znanja • Prilagodljivosti za ekonomske i socijalne promjene • Zaštitu i unaprjeđenje okoliša • Administrativnu učinkovitost

 43. Strukturni fondovi • Fondovi iz kojih se financira kohezijska politika EU za 2007-2013 jesu: • Europski fond za regionalni razvoj (European Fund for Regional Development, ERDF) • Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF) • Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF) • Na raspolaganju samo zemljama članicama • Provode se po prinicipima partnerstva, programiranja, adicionalnosti i koncentracije • Princip programiranja predviđa da se novac alocira i troši samo na temelju višegodišnjih strateški programskih okvira – “Operativnih programa”

 44. Programi i instrumenti Prihvatljivost Prioriteti Alokacije Regionalni i nacionalni programi ERDF ESF Regije s BDP po stanovniku 75% od prosijeka EU25 • Inovacije; • Zaštita okoliša i prevencija rizika; • pristupačnost • Infrastruktura; • Ljudski resursi; • Administrativni kapaciteti; Statistički efekt: Regije s BDP po stanovniku 75% od EU15 i >75% u EU25 Kohezijski fond Zemlje članice Bruto nacionalni prihod90% EU25 prosijeka • transport(TENs); • Održivi transport; • Zaštita okoliša; • Obnovljiva energija Regionalni programi (ERDF) I nacionalni programi (ESF) Zemlje članice predlažu popis regija (NUTS I or II) • Inovacija • Zaštita okoliša i prevencija • rizika • pristupačnost • Europska strategija • zapošljavanja "Phasing-in" Regije koje su prije bile u Cilju 1, a sada nisu u Cilju Konvergentnost Prekogranični i transnacionalni programii mreže (ERDF) Pogranične regije i šire regije za transnacionalnu suradnju • inovacija • Zaštita okoliša/prevencija rizika • pristupačnost • Kultura, obrazovanje Konvergencija78.5%(EUR 264 bn.) Regionalna konkurentnost i zapošljavanje17.2%(EUR 57.9 bn.) Europska teritorijalna suradnja3.94%(EUR 13.2 bn.)

 45. Porast dostupnih iznosa 2001 – 2013.

 46. 1. Proces planiranja programa ŠTO JE DRUGAČIJE U SVIJETU STRUKTURNIH I KOHEZIJSKOG FONDA? 2. Vrste projekata 3. Provedbeni sustav

 47. PROCES PLANIRANJA PROGRAMA Pretpristupni programi Strukturni fondovi • Veće stope sufinanciranja • Značajna uključenost EK u pripremu programa i projekata • Sadržaj: pretpristupni prioriteti i “mini” strukturni fondovi • Nacionalno sufinanciranje svih projekata. Integriranje procesa planiranja sa nacionalnim razvojnim planiranjem i pripremom državnog proračuna. • Sadržaj: projekti koji potiču gospodarski i socijalni razvoj (Smjernice EK za koheziju, Lisabonska agenda). • Pregovori s EK o operativnim programima. Detalji provedbe na državi članici. • Obveza ex-ante evaluacije

 48. VRSTE PROJEKATA Pretpristupni programi Strukturni fondovi i Pravovremena priprema infrastrukturnih projekata! • CARDS/PHARE/IPA 1 • Tehnička pomoć (usklađivanje propisa) • Twinning (jačanje institucija) • Nabavka opreme (acquis) • Izvođenje radova (acquis) • ISPA/IPA 3 • Izgradnja prometne i okolišne infrastrukture, bespovratna sredstva • IPA 2/IPA 4 • Dodjela bespovratnih sredstava i tehnička pomoć • SAPARD/IPARD • Financiranje poduzetničkih projekata u poljoprivredi • Kohezijski fond/ERDF • Izgradnja prometne, okolišne i energetske infrastrukture • ESF/ERDF • Dodjela bespovratnih sredstava i lokalna/regionalna infrastruktura • EARDF i EFF • Financiranje poduzetničkih projekata u poljoprivredi i ribarstvu

 49. PROVEDBENI SUSTAV Pretpristupni programi Strukturni fondovi • Prenošenje ovlasti za provedbu na države članice, uz strogu revizorsku kontrolu • Nacionalna akreditacija i ocjena usklađenosti (compliance assessment) moguća i nakon početka provedbe • Primjena domaćih pravila o javnoj nabavi • Važnost odbora za nadzor nad provedbom programa • Plaćanja po ovjerenim računima (povrat troškova) • N+3/N+2 pravilo • DIS/EDIS sustav provedbe • Akreditacija prije provedbe programa (kontrola revizora EK) • Primjena PRAG pravila pri provođenju natječajnih i ugovornih postupaka (unaprijed definirani obrasci) • Plaćanja po potpisu ugovora i odobrenim izvješćima (predfinanciranje) • Rok za ugovaranje i plaćanje. N+3 pravilo (IPA)