Stru čni ispit iz oblasti čeličnih konstrukcija - PowerPoint PPT Presentation

stru ni ispit iz oblasti eli nih konstrukcija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stru čni ispit iz oblasti čeličnih konstrukcija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stru čni ispit iz oblasti čeličnih konstrukcija

play fullscreen
1 / 20
Stru čni ispit iz oblasti čeličnih konstrukcija
1077 Views
Download Presentation
avi
Download Presentation

Stru čni ispit iz oblasti čeličnih konstrukcija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stručni ispit iz oblastičeličnih konstrukcija 1. Prezentacija i odbrana projekta - analiza opterećenja - modeliranje konstrukcije dimenzionisanje elemenata konstrukcije tehničke specifikacije 2. Poznavanje standarda, pravilnika i propisa - za opterećenja, - za proračun čeličnih konstrukcija, - za osnovni materijal, - za zavarivanje, - za zavrtnjeve, - za antikorozionu zaštitu, - za izvođenje čeličnih konstrukcija,

 2. Standardi za opterećenja • SRPS U.C7.110/1991: Opterećenje vetrom - Osnovni principi i osrednjeni aerodinamički pritisak vetra • SRPS U.C7.111/1991: Opterećenje vetrom - Dinamički koeficijent i aerodinamički pritisak vetra • SRPS U.C7.112/1991: Opterećenje vetrom - Opterećenje vetrom zgrada • SRPS U.C7.113/1991: Opterećenje vetrom - Opterećenje vetrom ostalih građevinskih konstrukcija osim zgrada • SRPS U.C7.121/1988: Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada • SRPS U.C7.122/1988: Određivanje korisnog opterećenja tavanica u proizvodnim pogonima i skladištima • SRPS U.C7.123/1988: Sopstvena težina konstrukcija, nekonstrukcionih elemenata i uskladištenog materijala koji se uzima u obzir pri dimenzio­nisanju - Zapreminska masa

 3. Pravilnici za opterećenja • Privremeni tehnički propisi za opterećenja zgrada (Službeni list SFRJ 61/48); • Pravilnik o tehničkim normativima za opterećenje nosećih građevinskih konstrukcija (Službeni list SFRJ 26/88); • Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ 31/81; 49/82; 29/83; 21/88; 52/90); • Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i proračun inženjerskih objekata u sezmičkim područjima (Nacrt iz 1986. god.) • Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje opterećenja mostova (Službeni list SFRJ 1/91); • Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja i kategorizaciju železničkih mostova, propusta i ostalih objekata na železničkim prugama (Službeni list SFRJ 23/92);

 4. Pravilnici i propisi za čelične konstrukcije • Pravilniko tehničkimnormativimazanosećečeličnekonstrukcije. (SlužbenilistSFRJ 61/86) • Tehničkipropisizajednostavnekonstrukcijezgradakodnosećihčeličnihkonstrukcija.(SlužbenilistSFRJ 6/65) • Tehničkipropisizalakečeličnegradevinekodnosećihčeličnihkonstrukcija.(SlužbenilistSFRJ 6/65) • Tehničkipropisi o kvalitetuzavarenihspojevazanoseće čeličnekonstrukcije.(SlužbenilistSFRJ 41/64) • Tehničkipropisizatolerancije mera i oblikakodnosećihčeličnihkonstrukcija.(Službeni list SFRJ 41/64) • Pravilniko tehničkimmeramaiuslovimazamontažučeličnihkonstrukcija.(Službeni list SFRJ 29/70) • Tehničkipropisizapreglediispitivanjenosecihčeličnihkonstrukcija.(Službeni list SFRJ 6/65) • Tehničkipropisizaodržavanječeličnihkonstrukcijazavremeeksploatacijekodnosećihčeličnihkonstrukcija.(Službeni list SFRJ 6/65)

 5. Standardi za proračun elemenata čeličnih konstrukcija • SRPS U.E7.081/1986: Provera stabilnosti nosećih čeličnih konstrukcija - Centrično pritisnuti štapovi konstantnog jednodelnog preseka; • SRPS U.E7.086/1986: Provera stabilnosti nosećih čeličnih konstrukcija - Određivanje dužine izvijanja štapova; • SRPS U.E7.091/1991: Provera stabilnosti nosećih čeličnih konstrukcija – Centrično pritisnuti štapovi konstantnog višedelnog preseka; • SRPS U.E7.096/1986: Provera stabilnosti nosećih čeličnih konstrukcija - Štapovi izloženi pritisku i savijanju; • SRPS U.E7.101/1991: Provera stabilnosti nosećih čeličnih konstrukcija - Bočno izvijanje nosača; • SRPS U.E7.106/1980: Stabilnost nosećih čeličnih konstrukcija - Pritisnuti štapovi sa elastičnim poprečnim osloncima; • SRPS U.E7.111/1986: Provera stabilnosti nosećih čeličnih konstrukcija - Stabilnost okvirnih nosača • SRPS U.E7.116/1980: Stabilnost nosećih čeličnih konstrukcija - Stabilnost lučnih nosača • SRPS U.E7.121/1986: Provera stabilnosti nosećih čeličnih konstrukcija - Proračun izbočavanja limova

 6. Standardi za proračun spojnih sredstava i veza čeličnih konstrukcija • SRPS U.E7.131/1980:Ležišta i zglobovi nosećih čeličnih konstrukcija; • SRPS U.E7.140/1985:Spojevi sa vijcima visoke klase čvrstoće kod nosećih čeličnih konstrukcija - Tehnički uslovi; • SRPS U.E7.140/1/1999:Spojevi sa vijcima visoke klase čvrstoće kod nosećih čeličnih konstrukcija – Tehnički uslovi – Izmene i dopune; • SRPS U.E7.145/1987:Noseće čelične konstrukcije spojene zakovicama i vijcima - Tehnički uslovi; • SRPS U.E7.145/1/1991:Noseće čelične konstrukcije spojene zakovicama i vijcima - Tehnički uslovi - Izmene i dopune; • SRPS U.E7.150/1987: Zavarene noseće čelične konstrukcije - Tehnički uslovi;

 7. Specijalne čelične konstrukcije • SRPS U.H2.110/1991: Čelične konstrukcije za nošenje antena. Proračun konstruisanje i izvođenje; • SRPS U.Z1.010/1990: Spregnute konstrukcije. Čelik-beton. • SRPS U.Z1.010/1/1992: Spregnute konstrukcije. Čelik-beton. Izmene i dopune. • SRPS M.Z3.054: Skladištenje nafte i naftnih derivata. Vertikalni cilindrični nadzemni rezervoari, zavareni, sa ravnim dnom i nepomičnim ili plivajućim krovom;

 8. Osnovni materijal Označavanje čelika • SRPS EN 10027-1/2003: Sistem za označavanje čelika; Deo 1: Označavanje čelika, osnovne oznake, • SRPS EN 10027-2/2003: Sistem za označavanje čelika; Deo 2: Brojčane oznake, • SRPS CR 10260/2003: Sistem za označavanje čelika; Dodatne oznake. Tehnički uslovi isporuke • SRPS EN 10025/2003: Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcionih čelika - Tehnički zahtevi za isporuku • EN 10025-1:2004 Vruće valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Deo 1: Opšti uslovi isporuke; • EN 10025-2:2004 Vruće valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Deo 2: Tehnički uslovi isporuke za nelegirane konstrukcione čelike; • EN 10025-3:2004 Vruće valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Deo 3: Tehnički uslovi isporuke za normalizovane/normalizovano valjane zavarljive sitnozrne konstrukcione čelike; • EN 10025-4:2004 Vruće valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Deo 4: Tehnički uslovi isporuke za termomehanički valjane zavarljive sitnozrne konstrukcione čelike; • EN 10025-5:2004 Vruće valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Deo 5: Tehnički uslovi isporuke za konstrukcione čelike sa poboljšanom otpornošću na atmosfersku koroziju; • EN 10025-6:2004 Vruće valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Deo 6: Tehnički uslovi isporuke za ravne proizvode od konstrukcionih čelika visoke čvrstoće dobijene kaljenjem i otpuštanjem.

 9. Označavanje čelika Grupa 1: Čelici koji se označavaju na osnovu njihove primene i mehaničkih svojstava, Grupa 2: Čelici koji se označavaju na osnovu hemijskog sastava. Slovni simboli u osnovnim oznakama čelika Grupe 1

 10. Primer označavanja čelika - Grupa 1

 11. Tehnički uslovi isporuke U okviru tehničkih uslova isporuke za različite grupe čelika se definišu: • mehanička svojstva (minimalna granica razvlačenja, zatezna čvrstoća, izduženje pri lomu, energija loma pri ispitivanju udarne žilavosti,...) • hemijski sastav šarže i proizvoda, • način dezoksidacije (neumiren - FU, neumiren nije dozvoljen - FN, posebno umiren - FF); • postupak termičke obrade (ako je predviđen), • tehnološka svojstva, • specijalni zahtevi, • način porudžbine materijala, • postupak kontrole kvaliteta (ispitivanje i mesta uzimanja uzoraka), • obeležavanje proizvoda.

 12. Nelegirani konstrukcioni čelici (EN 10025-2) - hemijski sastav proizvoda

 13. Izbor osnovnog materijala Izbor vrste (grupe) i kvaliteta čelika! • SRPS U.E7.010/1988: Izbor osnovnog čeličnog materijala (U koliziji sa SRPS EN 10027-1, SRPS CR 10260 i SRPS EN 10025!); • EN 1993-1-10/2005: Izbor materijala u pogledu žilavosti i svojstava po debljini (Nije još usvojen kao SRPS); Osnovni parametri za izbor kvaliteta čelika su: svojstvačeličnogmaterijala: • granicarazvlačenja u funkcijidebljinematerijalafy(t), • kvalitetžilavosti (toughness quality) izraženpomoćuveličinaT27JiliT40J. karakteristikeelementa: • oblikelementaidetalje, • koncentracijunapona u skladusadetaljimadatim u EN 1993-1-9: "Zamor", • debljinuelementa (t), proračunskesituacije: • proračunskuvrednostnajniže temperature elementaTEd, • maksimalannormalninaponEdusledrelevantnekombinacijedejstava, • zaostalinapon, • pretpostavku o širenjuprslineusledzamoropterećenja, • brzinudilatacije (strain rate) usledincidentnogopterećenja, ako je merodavna, • stepenhladnogoblikovanjacf, kada je relevantan.

 14. Određivanje maksimalne debljina elementa t

 15. Antikoroziona zaštita • SRPS ISO 12944-1: Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemom boja - Opšti uvod • SRPS ISO 12944-2: Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemom boja - Klasifikacija sredina • SRPS ISO 12944-3: Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemom boja - Zahtevi za konstruisanje • SRPS ISO 12944-4: Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemom boja - Tipovi površine i priprema površine • SRPS ISO 12944-5: Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemom boja - Zaštitni sistemi boja • SRPS ISO 12944-6: Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemom boja - Laboratorijske metode ispitivanja karakteristika • SRPS ISO 12944-7: Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemom boja - Izvođenje i nadzor nad nanošenjem boja • SRPS ISO 12944-8: Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemom boja - Izrada specifikacija za nove radovi i održavanje

 16. Evropske norme (EN) za konstrukcije Evrokodovi i prateći standardi EN 1990: Osnove proračuna EN 1991: Dejstva na konstrukcije EN 1992: Proračun betonskih konstrukcija EN 1993: Proračun čeličnih konstrukcija EN 1994: Proračun spregnutih konstrukcija; EN 1995: Proračun drvenih konstrukcija; EN 1996: Proračun zidanih konstrukcija; EN 1997: Geotehnički proračuni; EN 1998: Proračun seizmički otpornih konstrukcija; EN 1999: Proračun aluminijumskih konstrukcija

 17. EN 1991- Dejstva na konstrukcije • EN 1991-1-1: Zapreminske težine, sopstvena težina i korisna opterećenja za zgrade • EN 1991-1-3: Dejstva snega • EN 1991-1-4: Dejstva vetra • EN 1991-1-5: Termička dejstva • EN 1991-1-6: Dejstva tokom izvođenja • EN 1991-1-7: Incidentna dejstva • EN 1991-2: Saobraćajna opterećenja na mostovima • EN 1991-3: Dejstva usled kranova i mašinske opreme • EN 1991-4: Silosi i rezervoari

 18. Evrokodovi za čelične konstrukcije • EN 1993-1: Proračun čeličnih konstrukcija: Opšta pravila i pravila za zgrade; • EN 1993-2: Proračun čeličnih konstrukcija: Čelični mostovi; • EN 1993-3: Proračun čeličnih konstrukcija: Tornjevi, jarboli i dimnjaci; • EN 1993-4: Proračun čeličnih konstrukcija: Silosi, rezervoari i cevovodi; • EN 1993-5: Proračun čeličnih konstrukcija: Šipovi; • EN 1993-6: Proračun čeličnih konstrukcija: Kranski nosači;

 19. EN 1993-1: Proračun čeličnih konstrukcija Opšta pravila (12 delova) • EN 1993-1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade; • EN 1993-1-2: Proračun konstrukcija za dejstvo požara; • EN 1993-1-3: Hladno oblikovani elementi i limovi; • EN 1993-1-4: Nerđajući čelici; • EN 1993-1-5: Puni limeni elementi; • EN 1993-1-6: Nosivost i stabilnost ljuski; • EN 1993-1-7: Nosivost i stabilnost poprečnoopterećenih ravnih limenih konstrukcija; • EN 1993-1-8: Proračun veza; • EN 1993-1-9: Nosivost čeličnih konstrukcija na zamor; • EN 1993-1-10: Izbor čelika u pogledu žilavosti i svojstava po debljini; • EN 1993-1-11: Proračun konstrukcija sa zategnutim elementima od čelika; • EN 1993-1-12: Dodatna pravila za čelike visoke čvrstoće.

 20. Prateći standardi • EN 1090-2: Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – Deo 2: Tehnički zahtevi za izvođenje čeličnih konstrukcija; • EN ISO 12944: Boje i lakovi - Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije sistemom zaštitnih premaza (Delovi 1 do 8); • EN 1461: Vruće duboko galvanizovane prevlake na fabrikovanim gvozdenim i čeličnim proizvodima; • EN 10025/2004: Vruće valjani proizvodi od konstrukcionih čelika (Delovi 1 do 6: Tehnički uslovi isporuke) • EN 10164:1993: Čelični proizvodi sa poboljšanim deformacijskim karakteristikama upravno na površinu proizvoda: Tehnički uslovi isporuke • EN 10210-1:1994: Vruće oblikovani konstrukcijski šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnih konstrukcionih čelika - Deo 1: Tehnički uslovi isporuke • EN 10219-1:1997: Hladno oblikovani šuplji profili od konstrukcionih čelika - Deo 1: Tehnički uslovi isporuke