Comorbiditet i praksis - ud i overhalingsbanen! - PowerPoint PPT Presentation

niveditha
comorbiditet i praksis ud i overhalingsbanen l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Comorbiditet i praksis - ud i overhalingsbanen! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Comorbiditet i praksis - ud i overhalingsbanen!

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Comorbiditet i praksis - ud i overhalingsbanen!
260 Views
Download Presentation

Comorbiditet i praksis - ud i overhalingsbanen!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Comorbiditet i praksis- ud i overhalingsbanen! Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 2. Inspirationen • ”Hvad er der da med ham???!!” • ”Svingdørspatienterne” – undren over forløb, der ikke gik, og at behandlere typisk prøvede mere af det samme i årevis – og opgav … (ex. Frank) • Centrale forskningsresultater • Hvad kom først, misbrugsproblemerne eller de psykosociale problemer? • Får folk egentligt den rigtige hjælp? Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 3. Forskning • Psykiatri i stofmisbrugspopulationer: • F.eks. Mats Fridell: • Diagnosticerbare personlighedsforstyrrelser: • ca. 75% (50-90%) med en • ca. 33% med to • ca. 17% med tre eller flere • Depression/angst: 40-60% • Psykoser: 15-20% (8-9% endogene) Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 4. Udbredelsen af specifikke personlighedsforstyrrelser blandt misbrugereRounsaville et al. J Nerv Ment Dis 1998;87-95 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 5. 287 prs i misbrugsbehandling i Norge, fulgt 1997-2004 Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 6. Hvad kom først - misbrug eller psykiatri? 6 år efter endt behandling har tidligere misbrugere stadig angst og depressioner Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 7. Tid til eftertanke! • Misbruget slører de oprindelige, alvorlige problemer, vi får dem ikke grundigt nok udredt og behandlet! • Fint med alle mulige behandlingstilgange for misbruget – humanistiske, socialpædagogiske, 12-trins, kognitive etc.! • Men hvad så, når en meget stor gruppe har haft andre og mere grundlæggende diagnosticerbare psykiatriske lidelser før misbrugsdebut? • Vi skal behandle relevant og kendte lidelser, som en del af det samlede tilbud, uden at sygeliggøre alle misbrugere Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 8. Visitation til udredning(assessment) Prioritering p.t.: • Folk, der skal i stoffri behandling • Folk er har åbenlyse, alvorlige psykiske/psykiatriske problemer • Øvrige ”påfaldende” eller ”besværlige” brugere Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 9. Udredning • Behandlernes grund til at ønske udredning, evt. indhentning af internt og eksternt journalmateriale (psykiatriske journalnotater, psykolognotater, notater fra tidl. behandlingsinstitutioner) • Klinisk interview, semi-struktureret • NeoPiR • MCMI-III Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 10. Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 11. Supplerende tests • ADIS-IV ift. angst m.m. • Hamilton/BDI til suppl. depressionsmål • SCL-90-R til generelt symptomoverblik • ASRS + d2 + BRIEF-A til ADD og ADHD • WAIS-III til intelligens og neuropsykologisk overblik • Neuropsykologisk testbatteri (fra Neuropsykiatrisk Team, Risskov) • Evt. interviews (live eller pr. tlf.) med pårørende og primærbehandlere Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 12. Udfærdigelse af ”Pixi-bog”: kort, letforståelig opsummering af resultater, styrker, svagheder/ lidelser, konklusioner og anbefalinger • Tilbagemelding til bruger og primærbehandler, efterfølgende evt. justering af ”Pixi-bogen” • Opfølgning på sagssupervisioner/teamdrøftelser ift behandlingsdesign og -strategier • Ofte opfølgning ved psykiater, ekstern psykolog, neuropsykolog, egen læge, døgnbeh.inst., etc. • Det tager lidt tid, men lønner sig oftest i sidste ende via en mere præcis og fagligt funderet behandling – større faglig tilfredshed - og ikke mindst gladere brugere og behandlere! Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 13. Eksempler • De. – ubehandlet paranoid skizofreni + ADHD • Ål. – fejldiagnosticeret ADHD som 2-årig, massiv hjerneskade fra fødsel • Za. – massive neuropsykologiske probl., overset • Th. – paranoid+aggressiv-sadistisk personlighedsforstyrrelser + div. angst- og depressionslidelser • S i. – depression og dependent personlighedsforstyrrelse m.m. • Ke. – ADHD – fængsel • Jo. – ADHD > Ritalin > ordinært arbejde • In. – paranoid skizofreni under udvikling, meget voldelig Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 14. Hvad gør vi nu, lille du? • Vi starter den store oprydningsproces i misbrugs- og psykiatriregi • Vi udvikler et nyt og bedre fagligt funderet samarbejde i grænsefladerne mellem misbrugsfeltet, socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien • Vi har gode nok ben og engagement til at trække i den gule trøje og lægge os forrest i feltet Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 15. Yderligere pay-off • Ekstra stillinger! • VISO-sager: udredning og rådgivning ift. de mest komplicerede misbrugssager, eksempler • Forskningsprojekt med Morten Hesse • Fase 1: generel screening af alkohol- og stofmisbrugere i Fredericia for ICD-10-lidelser + ADHD + neuro m.m. • Fase 2: interventionsstudie ift. angst, depression og antisocial personlighedsforstyrrelse • Samarbejde med psykiatrifeltet, eksempler: socialpsykiatrien, distriktspsykiatrien, privatpraktiserende psykiatere, sygehuspsykiatrien, regionen, etc.) Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 16. Engagement hos medarbejdere og ledelse • Uddannelse af medarbejderne til kognitiv terapi og psykoedukation ”light” ift. angst- og depressionslidelser m.m. • Tilpasning af behandlingen til folks neuropsykologiske profil – et opgør med den nogle gange verbalt dominerede behandling • Åbning til inspiration fra andre behandlingsområder, ex. psykiatri, neuropsykologi og neuropædagogik, etc. Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 17. En oplagt mulighed for at manifestere os i landskabet som bannerførere for ordentlig faglighed, ordentlig udredning, ordentlig, integreret behandling, etc. • Og – det bliver modtaget med nysgerrighed og energi – de fleste steder! Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 18. Diskussion • Spørgsmål • Holdninger • Erfaringer • Diskussion ift.: • Det specifikke oplæg • Feltet generelt Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 19. Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk

 20. Cand.psych. Steen Guldager mind@webspeed.dk