likeverdige tjenester i praksis l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Likeverdige tjenester i praksis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Likeverdige tjenester i praksis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Likeverdige tjenester i praksis - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Likeverdige tjenester i praksis. Randi O. Solberg . ’Skinnet’ kan bedra. Likeverdige tjenester. Hva innebærer det i praksis? Hvem har ansvaret? Hvorfor gjøre det? Hvorfor er det behov for det? Hva vet vi om hvorvidt likeverdig tjenesteyting praktiseres i dag?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Likeverdige tjenester i praksis' - renee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
likeverdige tjenester
Likeverdige tjenester
 • Hva innebærer det i praksis?
  • Hvem har ansvaret?
  • Hvorfor gjøre det?
  • Hvorfor er det behov for det?
  • Hva vet vi om hvorvidt likeverdig tjenesteyting praktiseres i dag?
  • Hvordan kan det gjøres?
1 ansvaret for likeverdige tjenester
1. Ansvaret for likeverdige tjenester
 •  Offentlige myndigheter gjennom rollene som:
  • Utformer av sektorpolitikk
  • Lovutøver / regelgiver
  • Bevilgende myndigheter
  • Tjenesteyter
   • ledere
   • førstelinjeansatte i møte med brukerne
 • På dette kurset: fokus på hvordan tjenesteytere selv kan bidra til å gi likeverdige tjenester
 • Dere er pådrivere
2 likeverdige tjenester hvorfor gj re det
2. Likeverdige tjenester – hvorfor gjøre det?
 • RETT: Alle har rett til likeverdige tjenester, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet /kjønnsuttrykk, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne, religion, alder eller kombinasjoner av dette.
 • PLIKT:Det at noen systematisk får dårligere tilbud og utbytte av tjenestene er diskriminering = lovbrudd. Aktivitetsplikten.
 • GEVINST:
  • Manglende likeverdige tjenester koster: tar tid, pasienten kommer igjen, gir ikke bærekraftig utvikling
  • Likeverdighet kan gi: tilfredse brukere, bedre arbeidssituasjon for helsearbeidere og bedre resultater for virksomheten
3 hvorfor er det behov for fokusere p likeverdige tjenester
3. Hvorfor er det behov for å fokusere på likeverdige tjenester?
 • Norm
 • Kjønnsforskjeller
  • sykdomsforekomst, symptomer, levekår, diskriminering.
 • Minoritet kontra majoritet
  • Ulike levekår og livssituasjoner; F.eks minoriteter mer utsatt for diskriminering pga etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering eller kjønnsuttrykk.
  • Personer med bakgrunn fra flere minoritetsgrupper opplever økt belastning, f.eks lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn (NOVA 14/03) eller med samisk bakgrunn (Fafo, 2009).
  • Minoritetsstress påvirker helsa, både fysisk, psykisk og sosialt (Harrell, 2000).
levek r minoriteter vet dere at
Levekår Minoriteter: Vet dere at….
 • Mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge, er mer utsatte for psykiske problemer og psykisk sykdom enn befolkningen for øvrig.(x)
 • Samiskspråklige opplever 10 ganger mer diskriminering enn etniske nordmenn (35% kontra 3,5%)(K.L.Hansen).
 • Personer med nedsatt funksjonsevne har 7-9 ganger så høy risiko for dårlig helse ift øvrig befolkning.
 • Mange lesbiske og homofile møter fordommer og negative holdninger i sitt daglige liv (Anderssen mfl, 2008). 25% av homofile menn og 20% av lesbiske kvinner har opplevd diskriminering / trakassering på arbeids- eller studieplass. Høyere enn blant befolkningen for øvrig (Moseng, 2005).
speiler tjenestene og de ansatte potensielle brukere og deres behov
Speiler tjenestene og de ansatte potensielle brukere og deres behov?
 • W

Potensielle brukere

Brukernorm?

4 praktiseres likeverdige tjenester i dag erfaringer i m te med helsevesenet
4. Praktiseres likeverdige tjenester i dag? Erfaringer i møte med helsevesenet…
 • Analyse av samtalene til ambulansetjenesten i Gøteborg: menn bedømmes oftere å ha en livstruende tilstand enn kvinner. Kvinner måtte derfor vente lengre på ambulanse. Menn fikk stort sett mer smertelindring enn kvinner (Dagens Medicin, 2007).
 • I 30-50% av tilfeller med helsehjelp brukes ikke tolk selv om pasientens norskkunnskaper er mangelfulle (NAKMI/ 2007).
 • Dobbelt så mange kvinner med ikke-vestlig bakgrunn har dødfødsler, som knyttes til kommunikasjonsproblemer(Nasjonalt folkeinstitutt 2007)
 • Én av tre samer er misfornøyde med legetjenesten i kommunen. Hovedårsaken er språkproblemer, og én av tre vil ikke ha tolk (Nystad, 2008).
erfaringer i m te med helsevesenet vet dere at
Erfaringer i møte med helsevesenet: Vet dere at….
 • Personer med nedsatt funksjonsevne vil mer enn mange andre stå i et ufrivillig avhengighetsforhold til tjenesteapparatet, og vil kunne oppleve en ekstra utsatthet for diskriminering og overgrep pga varig asymmetrisk maktforhold i relasjon til tjenesteytere (B. Lillestø, 1998).
 • Mange lesbiske kvinner forteller om konsultasjoner hvor legen oppfattes som ubehagelig, fordomsfull eller åpent fordømmende etter at de har fortalt om sin seksuelle orientering (Bjørkman/Malterud, 2009).
 • Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) forteller (LDO, 2011)
  • 10% av de lesbiske, homofile og bifile hadde opplevd å bli dårlig behandlet av lege eller helsepersonell fordi de er LHBT-personer.
  • 60% av transpersonene sier de har opplevd å bli dårlig behandlet.
5 hvordan sikre likeverdige tjenester til alle
5. Hvordan sikre likeverdige tjenester til alle?
 • Likeverdige tjenester er ikke det samme som like tjenester
 • Mål: Et tjenestetilbud som:
  • er basert på kunnskap om hvordan individer kan være forskjellige
  • tar hensyn til at folk er forskjellige
  • og tilrettelegger og tilpasser systemene sine etter de ulike menneskene de er til for å tjene
likeverdige tjenester hvordan
Likeverdige tjenester: Hvordan?

Seks sjekkpunkter:

 • Lederansvar
 • Brukerinnflytelse
 • Kunnskap
 • Tilgang
 • Informasjon
 • Kommunikasjon

Basert på forskning, klager / henvendelser til LDO,

brukererfaringer, medieoppslag.

5 1 lederansvar
5.1 Lederansvar
 • Er arbeidet forankret i ledelsen, slik at:
  • systemene utformes til å yte likeverdige tjenester?
  • førstelinjeansatte gis kunnskap, trygghet og mulighet til å yte likeverdige tjenester?
 • Sikrer ledelsen likeverdige tjenester gjennom:
  • aktiviteter og resultatmål for likeverdige tjenester i planer og budsjetter?
  • rutiner og organisering?
  • rapportering og evaluering?
  • personalpolitikk?

Dvs: Systematisk og pro-aktivt arbeid?

5 2 brukerinnflytelse
5.2 Brukerinnflytelse
 • Har vi sikret at brukerne:
  • Høres ved utforming av tjenestene?
  • Kan medvirke i egen behandlingssituasjon?
eksempel p hva brukerinnflytelse kan fortelle oss
Eksempel på hva brukerinnflytelse kan fortelle oss

Behov for tilpasning til tros- og livssyn

Tilbudet om tros- og livssynsbetjening på sykehusene er knyttet til

Statskirken. Sykehusprestene skal betjene alle. For pasienter som

har en annen tro /annet livssyn oppleves dette som problematisk.

Det er ønskelig med flere tros- og livssynsbetjenter som kan ivareta

de ulike behovene som finnes.

Kilde: Representant for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn,

LDO-idédugnad om likeverdige tjenester, 2011

eksempel p manglende brukermedvirkning
Eksempel på manglende brukermedvirkning

Bruker og pårørende ble ikke hørt

”Da min 90 år gamle mor ble operert, hadde det lokale

helsesenteret ikke rutiner for å møte oss pårørende. De

hadde ikke trukket fram hennes livserfaringer, vaner,

daglige rutiner osv. Etter atten dagers henvendelser fra

oss fikk vi endelig et slikt møte.”

Kilde: Samisk kvinne, LDO-idédugnad for likeverdige

helsetjenester, 2011

5 3 kunnskap
5.3 Kunnskap
 • Har ledere og ansatte relevant kunnskap om detå gi likeverdige tjenester?
 • Kunnskap om:
  • stereotypier, maktforhold og diskriminering, og hvordan dette kan påvirke tjenesteytingen?
  • hvordan levekår / minoritetsstress / sosial ulikhet kan påvirke brukeres helse og behov for helsetjenester, og deres møte med tjenesteytere?
  • Kunnskap om hvordan tjenestene i praksis kan tilpasses ulike brukere?
5 4 tilgang for alle
5.4 Tilgang for alle
 • Har virksomheten vår:
  • omgivelser, bygninger, produkter og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som er universelt utformet slik at flest mulig kan bruke dem?
  • usaklige eller unødvendige betingelser for å motta tjenester?
betingelser og holdninger som hindrer tilgang
Betingelser og holdninger som hindrer tilgang?
 • Nektet behandling pga manglende norskkunnskaper
 • Ble ikke henvist pga er lesbisk
5 5 informasjon
5.5 Informasjon
 • Gir virksomheten:
  • Rettighetsinformasjon?
  • Informasjon som er:
   • tilgjengelig og forståelig?
  • Informasjon som tar hensyn til at folk er forskjellige?
eksempler p manglende likeverdig informasjon
Eksempler på manglende likeverdig informasjon
 • Ikke ta for gitt hvem brukeren er
 • Manglende bruk av profesjonell tolk
5 6 kommunikasjon
5.6 Kommunikasjon
 • Gjøres brukeren trygg gjennom en likeverdig dialog der brukeren blir tatt på alvor?
  • Tilrettelegger vi for likeverdig kommunikasjon gjennom forsvarlig tid og hjelpemidler?
  • Møter vi alle brukere med profesjonalitet og empati?