Ops en fornuftig modell
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

OPS – en fornuftig modell?. Tor Johs Hegna, 18. april 2008. Norges største entreprenør 11 milliarder i omsetning 4 700 ansatte Nordens største entreprenør 55 milliarder i omsetning 20 000 ansatte Verdens 3. største entreprenør 125 milliarder i omsetning 55 000 ansatte. Fakta om Skanska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nigel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ops en fornuftig modell

OPS – en fornuftig modell?

Tor Johs Hegna, 18. april 2008


Fakta om skanska

Norges største entreprenør

11 milliarder i omsetning

4 700 ansatte

Nordens største entreprenør

55 milliarder i omsetning

20 000 ansatte

Verdens 3. største entreprenør

125 milliarder i omsetning

55 000 ansatte

Fakta om Skanska


Hvorfor b r ops v re interessant for offentlige virksomheter
Hvorfor bør OPS være interessant for offentlige virksomheter?

 • Reduserer offentliges risiko og økt forutsigbarhet for kostnader og tid, både i byggeperioden og i leieperioden

 • Byggene tilbakeføres normalt til det offentlige i en eller annen form ved utløpet av leieperioden, og verdiene blir hos det offentlige

 • OPS ser prosjektering, bygging og drift/vedlikehold i sammenheng; en aktør har det samlede ansvar

 • Mindre muligheter for kostbare endringer og mindre oppfølging og ressursbruk for det offentlige


Kan ops prosjekter v re konomisk l nnsomme for det offentlige
Kan OPS prosjekter være økonomisk lønnsomme for det offentlige ?

 • Ingen kan låne penger billigere enn det offentlige. En langsiktig leieavtale bli gunstig med en offentlig leieavtale

  • Leietakeren kan ikke gå konkurs

  • Høy belåning; gunstige renter

  • Lavere krav til avkastning på egenkapital

 • Vil det bli dyrere fordi noen skal tjene penger ?

  • Det er private entreprenører som skal bygger uansett gjennomføringsmodell.

  • Alle aktører i offentlige prosesser skal også tjene penger

 • Optimalisert design, bygging, drift og vedlikehold gir reduserte totalkostnader.


Betydningen av ha kontroll p planlegging bygging og drift
Betydningen av å ha kontroll på planlegging, bygging og drift

 • Prosjektets kostnader avgjøres i den tidlige fasen

  • Påvirkningen er stor og det koster lite å endre løsninger

 • Tradisjonelt styres denne fasen av aktører som ikke har kostnadsansvar.

 • I OPS arbeider en utviklingsgruppe bestående av arkitekter, rådgivere, entreprenør, fdv-kompetanse og utviklere sammen

  • Samtlige kan i større grad påvirke det endelig resultat; også økonomisk

  • Må tenke og ta ansvar for drifts- og livsløpskostnader; ikke bare investering


Samarbeid tidlig l nner seg
Samarbeid tidlig lønner seg drift

Tidspunkt for

OPS - konkurranse

Tidspunkt for

tradisjonell

konkurranse

PÅVIRKNINGSMULIGHET

PÅLØPTE KOSTNADER

BYGGESTART

TID


Hvem deltar i konkurransefasen hos privat tilbyder skanska
Hvem deltar i konkurransefasen drifthos privat tilbyder (Skanska)?

Sluttbruker-

kompetanse

Kommunika-

sjon

Rådgivere

Arkitekt

Finans

Jus

Prosjekt-

utvikler

Entreprenør

FDV-

kompetanse

Underlever-

andører


Forutsetninger for en optimal ops konkurranse
Forutsetninger for en optimal OPS konkurranse drift

 • Tydelig beskrevne oppgaver

  • Beskriver behov og funksjoner

  • Få detaljer

  • Mulighet til innovasjon og kreativitet

 • Riktig risikofordeling. Den som påvirker et risikoelement har ansvaret

 • Enkle avtaleforhold med mulighet til incitamenter/sanksjoner

 • Klare evalueringskriterier

 • Prekvalifiserte aktører mottar et nærmere definert honorar


Erfaringer sett fra skanskas side
Erfaringer sett fra Skanskas side drift

 • Oppdragsgiver må vite hva han eller hun skal ha

 • Oppdragsgiver må ha vilje og evne til å tenke nytt

 • Næringen må ha tilstrekkelig kompetanse til å delta

 • Oppdragsgiver bruker rådgiver innen OPS som kan bistå i prosessen

 • Det er viktig at oppdragsgiver eller oppdragsgivers organisasjon virkelig ønsker å gjennomføre en god OPS –prosess

  • Ikke ”bare” administrere et politisk pålegg

 • Skal en først gjennomføre et OPS prosjekt bør det være en stor sannsynlighet for at prosjektet blir realisert

  • Ikke kjør en parallell prøveprosess der OPS settes opp mot en tenkt offentlig gjennomføring

  • Se evt. på prosjektet som en benchmarking


Forskjellen p leie og utf relseskontrakt
Forskjellen på leie- og utførelseskontrakt drift

 • I realiteten 25 års garanti

 • Ekstrem langsiktig

 • Store krav til aktørene

 • Fdv operatøren er med i hele prosessen

  • Godkjenner tegninger, beskrivelser, overtar bygget driftsmessig ved ferdigstillelse

 • Grensesnitt/samarbeid/konflikthåndtering

  • Utvikler, byggherre, entreprenør, utleier, leietaker, bruker


Akt rer roller i oslo prosjektet
Aktører/roller i Oslo - Prosjektet drift

Undervisningsbygg Oslo KF

(Leietaker)

Persbråten vg skole

(Bruker)

Høybråten skole

(Bruker)

SG Finans AS

(Eier)

Morselskapsgaranti

Skanska AB

Skanska Norge AS

Eiendomsutvikling

(Representant for eier)

Skanska Norge AS

(Bygging)

Skanska Norge AS

(Drift og vedlikehold)

Coor Service Management AS

(Operatør)


Konkurransen i oslo best r av
Konkurransen i Oslo består av: drift

 • Kjøp av eksisterende skolebygninger

 • Planlegging av ny skole

 • Rehabilitere eksisterende bygg, samt bygge nye bygninger

 • Leie ut skolen i byggeperioden

 • Leie ut skolen i 25 år etter ferdigstillelse

 • Drift og vedlikehold av skolebygningene i 25 år etter ferdigstillelse

 • Komplett Service Management i 5 år

 • Vederlagsfri tilbakeføring av skolene ved utløpet av leieperioden


Avgj rende for konkurransekraften i ops prosjekter
Avgjørende for konkurransekraften i OPS prosjekter? drift

 • Oppfylle funksjonskrav

 • God design, arkitektur

 • Riktig prosjektkostnad

 • Riktig avkastningskrav

 • Gode løsninger på fdv


Fdv avtalene
FDV-avtalene drift

 • Garanterer for tilgjengelighet i henhold til definerte krav

 • Beskriver FDV håndtering i hele leieperioden; inkl. planlagt vedlikehold og utskiftinger av tekniske installasjoner

 • Sanksjoner dersom tilgjengelighet hindres

  • Klart insentiv for å løse oppståtte problemer raskt

  • Avkorting også i kapitalelementet av leien

 • Bygger opp fond som sikrer økonomisk at fdv blir ivaretatt i hele leieperioden

 • Nødvendig med solide aktører som kan stå løpet ut


Organisering etter ferdigstillelse

Leietaker drift

Undervisningsbygg

Oslo KF

Eier/utleier

SG Finans AS

Ansvarlig for FDV

Skanska Eiendomsutvikling

Operatør

Coor Service Management AS

Organisering etter ferdigstillelse

Bruker

Skolenes


Daglig kontakt i prosjektet

Undervisningsbygg drift

Oslo KF

FDV operatør

SG Finans AS

Skanska EU

Daglig kontakt i prosjektet

Bruker av skolen


Erfaringer fra konkurransen
Erfaringer fra konkurransen drift

 • Det er høye konkurransekostnader for tilbyderne.

 • Fortsatt mangel på standardiserte konkurranseregler og standardiserte kontrakter

 • Mer standardisering gir

  • Større trygghet for det offentlige og mer forutsigbare konkurranser.

  • Reduserte transaksjonskostnader for alle parter


Hva er ops
Hva er OPS ? drift

 • OPS er først og fremst et tilbud til offentlig sektor om gjennomføring av totaløkonomisk optimale prosesser

  • Finansiering og eierskap er bare et element, men det øker presset på den private aktøren

  • Det egentlige navnet på modellen burde være livsløpsentrepriser

 • Hvilken annen modell gir det offentlige

  • 100 % innestående frem til overlevering. (ingen utbetalinger i byggeperioden)

  • Kun ca 10% utbetalt ved garantitidens utløp.

  • Siste del av byggekostnaden betales etter 25 år.

  • 25 års garanti på produktet.

  • 25 års garanti på drifts og vedlikeholdskostnadene

 • Flere av våre konkurrenter vegrer seg mot å ta på seg dette ansvaret


Oppsummering
Oppsummering drift

 • Det er behov for økt kompetanse og erfaring både hos leverandører og i det offentlige.

 • OPS-konkurransene om Osloskolene har tatt lang tid men det har sannsynligvis vært nødvendig for å utvikle funksjonelle modeller.

 • OPS-konkurransene om Osloskolene kan være basis for en standardisert prosess og avtaler for OPS på byggsiden.