Download
v lkomna inspirationsdag e hemtj nst n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkomna! Inspirationsdag e-hemtjänst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkomna! Inspirationsdag e-hemtjänst

Välkomna! Inspirationsdag e-hemtjänst

158 Views Download Presentation
Download Presentation

Välkomna! Inspirationsdag e-hemtjänst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Välkomna!Inspirationsdag e-hemtjänst Mats Rundkvist Hannes Liljeholm Maria Gill

 2. Västerås stad • 140 000 invånare • 7 000 över 80 (11 000 år 2029) • Äldreomsorgsbudget 1 mrd kr • Beställar/utförar modell • LOV - Kundval i hemtjänst, 50% externa leverantörer

 3. Några begrepp Välfärdsteknologi IKT E-hemtjänst

 4. ACTION • IT-baserad stödtjänst för äldre anhörigvårdare • Videotelefoni, multimedial kunskapsdatabas

 5. ACTION utvärderas • Mycket positiva resultat • Permanentat 2010, upphandlat 2011

 6. IKT för äldre • Omvärldsspaning • Arbete enligt partnerskapsmodellen • Inspirationsdagar • Lärande nätverk • Diskussioner om bl a etik

 7. Behovsstyrt IKT-stöd • Ta fram metoder för HUR e-hemtjänst ska bli en del i Västerås äldreomsorg • Två hemtjänstgrupper

 8. VIKTiG – Västerås IKT i Gemenskap • Försöksverksamhet under HI Teknik för äldre • Främja kvarboende för personer 80+ • Fysisk tillgänglighet och smarta manicker

 9. Efterlys framtidens teknik • SILVER – Supporting Independent Living for Elderly through Robotics • Välfärdsbredband • MISTEL – testbädd för innovationer inom äldreomsorgen • T4IL – Technology for Independent Life • Beslut om införande av e-hemtjänst

 10. Att låta äldre möta teknik • Fas 1 – Första mötet • Fas 2 – Fodervärdar • Fas 3 – Test i skarpt läge

 11. Film om mobila trygghetslarm

 12. Tre roller för staden i Västerås • Använda välfärdsteknologi • Möjliggöra för medborgarna att ta eget ansvar • Samverka med innovatörer kring utvecklingen

 13. BehovsstyrtIKT-stöd Partnerskap Individcentrerat Verksamhetsnära Implementering Teknikneutralt

 14. Partnerskapsmodellen • Mike Nolan – anhörigstöd • ACTION-projektet • Mötet • Allas unika expertkunskap • Skapa agendan tillsammans

 15. Implementering • Beskriva hur – inte om • Göra på riktigt från början • Undvika genvägar • Rapport 6 mån innan projektslut

 16. E-hemtjänst – vad är det?

 17. Beslut aug 2012 E-hemtjänst införs 2013 Äldrenämnden Nämnden för funktions-hindrade

 18. Vinster för den enskilde • Integritet • Trygghet • Frihet • Rättvisa • Delaktighet

 19. Personalförsörjningen

 20. Ekonomin 6 Mkr 20 Mkr 20 0 20 • Kostnader • Personal IKT stöd • Hemtjänstpersonal introduktion • Teknik användare • Teknik hemtjänst • Besparing • Minskade resor • Effektivare insatser • Minskade behov

 21. Vem kan få e-hemtjänst? • Eget önskemål • Hemtjänst eller boendestöd • Ordinärt boende • Där e-hemtjänst blir ett bättre stöd än hembesök

 22. Fyra funktioner Fast eller portabel bildtelefoni Kameratillsyn Mobil fjärrstyrd bildtelefoni Text- och bild- meddelanden

 23. Användningsområden Tillsyn dagtid

 24. Användningsområde Uppmuntran/vägledning till egen aktivitet

 25. Användningsområde Svara på tysta larm

 26. Användningsområde Social samvaro

 27. Användningsområde Information

 28. Användningsområden Tillsyn nattetid

 29. Socialtjänstlagen (SoL)

 30. Riktlinjer SoL (förslag) ”Vid beslut om hemtjänst och/eller boendestöd anges om insatsen ska ges genom hembesök, som e-hemtjänst eller som en kombination av båda. Med e-hemtjänst menas stöd på distans genom tekniska lösningar. Valet mellan hembesök och e-hemtjänst styrs av individens ansökan. Det sätt – e-hemtjänst eller hembesök – som bäst tillgodoser individens behov ska väljas.”

 31. Riktlinjer SoL (förslag) ”I beslut om e-hemtjänst anges vilken eller vilka av följande funktioner som ska användas: • Fast/portabel bildtelefoni • Rörlig fjärrstyrd bildtelefoni • Meddelandehanterare • Kameratillsyn • Telefon Val av funktion(-er) styrs av individens behov samt fysiska och kognitiva funktionsförmåga.”

 32. Välfärdsbredband • Kravet att individen själv ska hålla med internet har varit en tröskel • Bredband ≠ Internet • Använd kabeln in i hemmet för bredbandsbaserade välfärdstjänster • Enklare, säkrare, driftsäkrare

 33. Tidpunkten för vårdvalet, vanlig hemtjänst eller eHemtjänst? Jo, förstår du Vera. Om vi ska välja eHemtjänst så behöver du beställa bredband först. Här vi har vi en lista på 50 tjänsteleverantörer av bredband…

 34. Tidpunkten för vårdvalet Bredband… tjänsteleverantörer… Vad är det hon dillar om? Jag vill ha hjälp, inget annat!

 35. Tidpunkten för vårdvalet Jag tror jag struntar i det däringa bandet och eHemtjänst. Kan man inte få vanlig hjälp?

 36. Fler argument Verksamheten 1: Vi vill inte vara konsumentrådgivare och ta det ansvaret! Jag tror jag struntar i det däringa bandet och eHemtjänst. Kan man inte få vanlig hjälp? Fastighetsägare: Det är klart att omsorgen sker i bostaden men om vi investerar måste vi få något tillbaka! Verksamheten 2: Dagens Internettjänst är inte anpassad till kraven för e-hemtjänst!

 37. Beställare - utförare • Beställaren • Biståndsbeslutet • Teknikupphandlingen • Teknikkostnader • Stödfunktionen • Utföraren/leverantören • Utför e-hemtjänst • Genomförandeplan • Ersätts för utförd tid

 38. Stödfunktion för välfärdsteknologi Introduktion & Support Utbildning & handledning Utbildning & support Kunskapsresurs • Hemtjänst • Bistånds- • handläggare • Stödfunktion för • Välfärdsteknologi

 39. Support/felanmälan

 40. Etik – Juridik – Säkerhet

 41. Juridik och säkerhet

 42. Juridik och säkerhet

 43. Juridik och säkerhet

 44. Juridik och säkerhet

 45. Juridik och säkerhet

 46. Följa den smala vägen FÖR LÅGA KRAV ↓ Integritetsintrång Olagligt Ge dåligt rykte FÖR HÖGA KRAV ↓ Inte kunna använda Aldrig lära oss Ingen praxis skapas

 47. Juridik • LEK • PDL • LSS

 48. Likabehandlingsprincipen KL • Beslut enligt SoL nödvändigt • Vi kan inte bekosta internetabonnemang • Ställer krav på införandetakten