Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Con vật nuôi trong gia đình PowerPoint Presentation
Download Presentation
Con vật nuôi trong gia đình

Con vật nuôi trong gia đình

195 Views Download Presentation
Download Presentation

Con vật nuôi trong gia đình

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TRƯỜNG ĐHSP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC MẦM NON LỚP : 10B Khám phá khoa học Con vật nuôi trong gia đình Khối chồi Chủ điểm : Thế giới động vật SVTH : Hoàng Tôn Nữ Bích Vân

 2. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

 3. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM QUAN SÁT – ĐÀM THOẠI

 4. HÌNH ẢNH CÁC CON VẬT : • Con gà trống • Con gà mái, gà con • Con Vịt • Con mèo • Con heo • Con chó • Con bò, trâu, thỏ SO SÁNH GIA CẦM & GIA SÚC TRÒ CHƠI

 5. So sánh gà và vịt ?

 6. Nhóm gia cầm Nhóm gia súc

 7. Trò chơi 1. Tìm con vật nuôi theo yêu cầu 2.Tìm nơi ở và thức ăn cho con vật nuôi

 8. HÃY TÌM CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH THUỘC NHÓM GIA CẦM

 9. HÃY TÌM CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH THUỘC NHÓM GIA SÚC

 10. HÃY TÌM CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH CÓ 2 CÁNH, 2 CHÂN, ĐẺ TRỨNG

 11. Hãy tìm nhà giúp tôi !

 12. Hãy tìm nhà giúp tôi !

 13. Hãy tìm nhà giúp tôi !

 14. Hãy tìm thöùc aên giúp tôi !

 15. Hãy tìm thöùc aên giúp tôi !

 16. Bạn hãy thử lại nào

 17. Hãy tìm thöùc aên giúp tôi !

 18. Bạn hãy thử lại nào

 19. Hãy tìm thöùc aên giúp tôi !

 20. Bạn hãy thử lại nào

 21. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC

 22. Tieát hoïc ñeán ñaây ñaõ keát thuùc Xin chaøo taïm bieät caùc chaùu Chuùc caùc chaùu luoân vui, khoûe vaø hoïc thaät gioûi nheù !